від 14 грудня 2020 р. № 761
Київ
Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 – 2023 роки

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України від 20 вересня 2019 року № 713/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки”, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 та затвердженої рішенням обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618, Плану на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77 та затвердженого рішенням обласної ради від 13 березня 2020 року № 1619, з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем області:

1. Схвалити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації в установленому порядку передбачати в обласному бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад розробити відповідні програми.

5. Виконавцям заходів Програми щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати інформацію про хід її виконання департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.Голова адміністрації                                   Віталій КОВАЛЬ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 14.12.2020 № 761

Програма

розвитку малого і середнього підприємництва
у Рівненській області на 20
21 – 2023 роки

Рівне – 2020

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Рівненській області на 2021 – 2023 роки

 

1.
Загальна характеристика регіону:
Площа території (тисяч квадратних кілометрів) – 20,1
Чисельність населення станом на 01.10.2020 (тисяч осіб) – 1149,6
Спеціалізація – у загальному обсязі матеріального виробництва області провідне місце займають енергетика, добувна і переробна промисловість (хімічна, харчова, деревообробна, машинобудівна і текстильна, виробництво будматеріалів та скловиробів), сільське господарство. Регіон знаходиться на перетині транс’європейських транспортних магістралей. Область має значні природні сировинні ресурси (лісові та водні, корисні копалини – базальт, граніт, бурштин, торф, вапняки)
2.
Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області
на 2021 – 2023 роки.
Затверджена  __________________________________
______________________________________________

3.
Головний розробник Програми

Співрозробники
Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, громадські організації, науково-освітні, фінансово-кредитні установи
4.
Мета

Комплексна підтримка розвитку малого
і середнього підприємництва в області, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції
5.
Очікувані результати
реалізації Програми

2019 рік
 
Очіку-ване виконан-ня,
2020 рік 
 
Прогноз
2021 
рік
2022 
рік
2023 
рік
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків
30,1

30,5
31,0
31,5
32,0
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків
57,0

57,5
58,0
58,5
59,0
Питома вага зайнятих працівників на малих підприємствах у загальному обсязі зайнятих працівників, відсотків
29,9

30,2
30,5
30,7
31,0
Питома вага зайнятих працівників на середніх підприємствах у загальному обсязі зайнятих працівників, відсотків
64,5

64,6
64,8
64,9
65,0
Кількість фізичних осіб – підприємців, тисяч осіб
35,6

37,4
37,5
37,8
38.0


6.
Термін реалізації Програми
2021 – 2023 роки


7.
Перелік цільових проєктів і підпрограм

ВиконавціПідпрограми
І. Забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
 
ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури.
 
ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна
та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.


Органи виконавчої влади області, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські об’єднання підприємців, фінансові та сервісні установи

8.
Джерела фінансування
Державний бюджет (в тому числі державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством, власні кошти виконавців програми, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ

9.
Система організації контролю
за виконанням Програми
Моніторинг виконання Програми здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, який в установленому порядку інформує облдержадміністрацію про хід виконання Програми.
Щокварталу інформація подається Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Загальна частина


Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 – 2023 роки розроблена відповідно до Законів України
“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки”, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 та затвердженої рішенням обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618, Плану на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77 та затвердженого рішенням обласної ради від 13 березня 2020 року № 1619 та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та об’єднань підприємців, сервісних установ.


Стан розвитку малого і середнього підприємництва в області


В області здійснюють підприємницьку діяльність близько 6,0 тисяч підприємств (з них 5,58 тисяч або 93,7 відсотка загальної кількості – малих, 368 – середніх) та 37,4 тисячі фізичних осіб – підприємців.

На малих підприємствах Рівненщини працює понад 30,9 тисяч осіб (29,9 відсотка загальної кількості працівників усіх підприємств регіону), на середніх підприємствах - 66,5 тисяч осіб (64,5 відсотків усіх зайнятих на підприємствах).

У 2018 – 2020 роках реалізація програмних заходів здійснювалася за такими напрямами: забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури; ресурсна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

У напрямі забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності основна увага приділялась внесенню ініціатив до центральних органів виконавчої влади щодо створення умов, спрямованих на поліпшення підприємницького середовища, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру, зменшення тиску на підприємців тощо.  

Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо підготовки та реалізації регуляторних актів у Рівненській області.

Проєкти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації в розділі “Консультації з громадськістю”.

Вживаються заходи щодо оптимізації та мінімізації кількості власних регуляторних актів місцевих органів влади.

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” реалізовано комплекс заходів з організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг.

У 15 райдержадміністраціях, а також у 10 територіальних громадах: Вараській, Острозькій, Дубенській, Рівненській, Радивилівській, Козинській, Острожецькій, Висоцькій, Миляцькій, Клеванській функціонують центри надання адміністративних послуг, якими за січень – вересень 2020 року надано 388,2 тисяч послуг.

Центрами надання адміністративних послуг затверджені відповідні переліки адміністративних послуг, до яких увійшли соціальні, земельні послуги.

В області реалізується План заходів з підготовки до трансформації центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій у ЦНАПи органів місцевого самоврядування.

Передача повноважень щодо надання адміністративних послуг від райдержадміністрацій громадам дозволить останнім впливати на якість та доступність адміністративних послуг, сприятиме уникненню дублювання функцій та оптимізації використання ресурсів.

У рамках реалізації Програми «U-LEAD з Європою» у 2019 році відкрито центри надання адміністративних послуг у Радивилівській, Козинській, Острожецькій, Висоцькій територіальних громадах, а також модернізовано ЦНАП Миляцької територіальної громади.

У 2020 році 11 територіальними громадами підготовлено приміщення під такі центри. Очікується поставлення меблів і техніки в рамках реалізації Програми.

Облдержадміністрацією забезпечено надання організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності. В департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації функціонує “гаряча” телефонна лінія для підприємців, за якою суб’єкти підприємницької діяльності отримують необхідну інформацію та консультаційну допомогу.

На телефонну “гарячу” лінію надійшло понад 500 звернень. Дані звернення полягали в отриманні інформації про фінансово-кредитну підтримку бізнесу, започаткування і ведення власної справи, розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Рівненській області тощо.

Спільно з причетними установами та організаціями проводиться скоординована робота щодо залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у конференціях, форумах, виставково-ярмаркових заходах тощо.

Серед основних щорічних заходів для суб’єктів малого і середнього бізнесу: хакатон із організаційної підтримки впровадження сучасних форм виробничої кооперації суб’єктів ІТ-бізнесу, Форум креативних індустрій в рамках проєкту «Територія креативних індустрій».

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу.

У базових центрах зайнятості області проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Служба зайнятості сприяє створенню нових робочих місць шляхом надання компенсації роботодавцям, у тому числі суб’єктам малого підприємництва, у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця.

В області надається фінансова підтримка для малого і середнього підприємництва, що є особливо актуальним в умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусної хвороби (СOVID-19).

Одним із найбільш дієвих механізмів підтримки бізнесу є Державна програма фінансової підтримки суб’єктів мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5 – 7 – 9%», яка ініційована Президентом України, та полягає у зниженні відсоткової ставки за кредитом до рівня 5, 7, 9 відсотків залежно від кількості найманих працівників та обсягу річного доходу, рефінансуванні діючих кредитів під 0 відсотка річних терміном на 1 рік, наданні кредитних гарантій, а також надання кредиту під 3 відсотка річних на будь-які потреби бізнесу на час дії карантинних обмежень.

В рамках Програми для суб’єктів малого і середнього підприємництва області видано 252 кредити на суму понад 320,0 млн. гривень.

Територіальними центрами зайнятості виплачено 117,4 млн. гривень допомоги роботодавцям по частковому безробіттю на період карантину. Це дало можливість зберегти 15,8 тисяч робочих місць.

Крім того, в області надається допомога на дітей фізичним особам – підприємцям. Таку допомогу отримали 4491 дитина на загальну суму 32,6 млн. гривень.

Третій рік поспіль діє обласна програма часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, які надано для реалізації проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва.

В рамках програми близько 2 млн. гривень відшкодовано для 58 суб’єктів малого і середнього підприємництва. Це дало можливість здешевити для бізнесу кредитні ресурси на загальну суму понад 50,0 млн. гривень.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в області, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

Заходи Програми спрямовані на сприяння розвитку господарського комплексу регіону шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки, вдосконалення інфраструктури підтримки бізнесу.


Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2023 роки


Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2023 роки є:

оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур. Трансформація центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій у ЦНАПи органів місцевого самоврядування;

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі у зв’язку із встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

координація дій органів виконавчої влади області усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку області;

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах;

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадськими об’єднаннями підприємців.


Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів


Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, взаємодію з громадськими об'єднаннями підприємців, громадськими організаціями, фінансово-кредитними та сервісними установами, навчальними закладами області щодо виконання заходів Програми здійснює обласна державна адмiнiстрацiя.

Обласна державна адмiнiстрацiя визначає першочерговість виконання заходiв з урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших ресурсів. Аналіз та моніторинг ходу виконання Програми здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію Програми, є департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації.

Інформація про хід виконання Програми щокварталу подається Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Звіти про виконання заходів Програми щокварталу розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

Заходи щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2023 роки 

 

 


Пріоритетні 
завдання
Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Джерела фінансування
Кошти необхідні
для фінансування заходів, тис.
 гривень
2021 рік
2022 рік
202рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
І. Забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
1
Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
1) розроблення та оприлюднення у засобах масової інформації, в тому числі на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації щорічних планів з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік
До
15 грудня щороку
Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
Власні кошти виконавців програми
 
 
 
2) проведення базових, повторних і періодичних відстежень результативності чинних регуляторних актів із залученням громадських об’єднань підприємців
2021 – 2023 роки
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Власні кошти виконавців програми
 
 
 
2
Спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів підприємницької діяльності
1) створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) в територіальних громадах області та забезпечення їх ефективної роботи
2021 – 2023 роки
Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, причетні установи та організації (за згодою)

Державний
бюджет

Бюджети місцевого самоврядування

Кошти міжнародної технічної допомоги
13000


1300

15000


1500
17000


17001
2
3
4
5
6
7
8
9


2) забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді
2021 – 2023 роки
Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, причетні установи та організації (за згодою)

Власні кошти виконавців програми
 
 
 
3) поширення практики утворення центрів підтримки підприємництва на базі центрів надання адміністративних послуг у вигляді безоплатного отримання інформації та консультацій для підприємців, а також для осіб, які планують започаткувати власну справу
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, причетні установи та організації (за згодою)

Власні кошти виконавців програми
 
 
 
3
Удосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання
проведення семінарів, тренінгів, конференцій, навчань для працівників місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, комунальний навчальний заклад “Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” (за згодою), Сектор Державної регуляторної служби у Рівненській області

Інші джерела, не заборонені
законодавством

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва,
 формування відповідної інфраструктури

4
Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, фермерських господарств без статусу юридичної особи
надання консультацій щодо створення та реєстрації кооперативів, проведення тематичних семінарів, навчань, круглих столів
2021 – 2023 роки
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад територіальних громад
Інші джерела, не заборонені
законодавством

Бюджети місцевого самоврядування5
Розвиток високо-технологічного органічного сільського господарства, ягідництва та садівництва
1) формування культури виробництва та споживання продукції органічного сільського господарства
2021 – 2023 роки
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад
Інші джерела, не заборонені
законодавством

Бюджети місцевого самоврядування2) сприяння науковим дослідженням, навчанню і консультуванню з питань органічного сільського господарства
2021 – 2023 роки
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, причетні установи та організації
Інші джерела, не заборонені
законодавством6
Підвищення конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого та середнього підприємництва
1) надання інформаційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності щодо впровадження стандартів ISO та сертифікатів Європейського Союзу в регіоні
2021 – 2023 роки
Державне підприємство
“Рівненський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації”,
причетні установи та організації

Інші джерела, не заборонені
законодавством2) стимулювання впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління для виробництва конкурентоспроможної продукції
2021 – 2023 роки
Державне підприємство
“Рівненський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації”,
причетні установи та організації
Інші джерела, не заборонені
законодавством7


Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва
1) проведення навчання та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва із залученням вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації працівників області, інших спеціалізованих установ
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
управління освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, Рівненський обласний центр зайнятості, вищі навчальні
заклади області
Державний
бюджет

Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством4045451
2
3
4
5
6
7
8
9


2) проведення бізнес-тренінгів для підприємців області
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад,
причетні установи та організації
(за згодою)

Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
40
45
45
8
Інституційна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва
1) формування та постійне оновлення довідково-інформаційного фонду щодо розвитку малого та середнього підприємництва області, пріоритетних видів діяльності, роз’яснення податкового законодавства та змін до нього, особливостей здійснення перевірок суб’єктів господарювання правоохоронними та контролюючими органами, а також розміщення вказаних матеріалів у засобах масової інформації

2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації  “Асоціація платників податків України”
в Рівненській області
(за згодою)
Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
40
45
45
2) сприяння діяльності центрів підтримки підприємництва із консалтинговими зонами «Дія. Бізнес» в територіальних громадах області. Проведення на базі зазначених центрів навчально-методичних семінарів для підприємців
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, причетні установи
та організації (за згодою)
Бюджети місцевого самоврядування

Інші джерела, не заборонені
законодавством3) надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва в розробленні бізнес-планів та інвестиційних проєктів
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, причетні установи та організації (за згодою)
Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
40
40
451
2
3
4
5
6
7
8
9
9


Поширення в області позитивного досвіду розвитку малого і середнього підприємництва
1) проведення нарад, засідань за круглим столом, прес-конференцій, громадських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
причетні установи та організації
(за згодою)

Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
45
50
50
2) організація зустрічей, ділових поїздок та візитів з метою налагодження міжнародних контактів та співробітництва, участь у спільних проєктах і програмах з іноземними та  міжнародними організаціями
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата, причетні установи
та організації (за згодою)

Бюджети місцевого самоврядування

Інші джерела, не заборонені
законодавством10

Впровадження інноваційних форм підприємництва
1) організаційна, інформаційна, навчально-методична підтримка створення та діяльності кластерів, впровадження франчайзингу, аутсорсингу, інших сучасних форм виробничої кооперації
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
Національний університет водного господарства та природокористування,
(за згодою), причетні установи
та організації  (за згодою)

Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
50
50
55
2) сприяння розвитку креативних індустрій
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
причетні установи та організації (за згодою)

Державний бюджет

Обласний бюджет505055


   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
створення нових та підтримка діючих центрів підтримки підприємництва (бізнес-хабів), бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів, стартап-центрів та інших об’єктів інфраструктури
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Установа «Агенція регіонального розвитку Рівненської області»,
причетні установи
та організації
(за згодою)

Обласний бюджет
 
Інші джерела, не заборонені
законодавством

Кошти міжнародної технічної допомоги

30
40
45
12
Сприяння місцевим виробникам у розширенні ринків збуту
сприяння суб’єктам підприємницької діяльності у проведенні маркетингових досліджень та збуті товару, в тому числі на нові міжнародні ринки
2021 – 2023 роки
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата,
причетні установи та організації (за згодою)

Інші джерела, не заборонені
законодавством3. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва
13
Забезпечення реалізації державних програм на місцевому рівні
сприяння участі суб’єктів підприємництва у державних програмах фінансової підтримки, в тому числі у Програмі «Доступні кредити
5-7-9»
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, Рівненський обласний центр зайнятості, Головне управління ДПС у Рівненській області, причетні установи та організації (за згодою)

Державний бюджет1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
Забезпечення фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади згідно порядку, затвердженого окремим розпорядчим документом
1) забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад
Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети місцевого самоврядування850900950
2) розробка порядку проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) та забезпечення фінансової підтримки переможців конкурсу
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, причетні установи та організації (за згодою)
Бюджети місцевого самоврядування

Інші джерела, не заборонені
законодавством3) розробка та впровадження механізму компенсації витрат суб’єктам підприємницької діяльності, пов’язаних із придбанням пристроїв або програмно-технічних комплексів, в яких реалізовані фіскальні функції і які призначені для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг) та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг)
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
Головне управління ДПС у Рівненській області,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, причетні установи та організації (за згодою)
Державний бюджет

Бюджети місцевого самоврядування
15
Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності
1) залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю
2021 – 2023 роки
Рівненський обласний центр зайнятості
Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття2) компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця
2021 – 2023 роки
Рівненський обласний центр зайнятості
Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття
1
2
3
4
5
6
7
8
9


3) компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця
2021 – 2023 роки
Рівненський обласний центр зайнятості
Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття4) проведення заходів з професійної орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність та самозайнятість
2021 – 2023 роки
Рівненський обласний центр зайнятості
Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття16
Активізація інвестиційної
та виставково-ярмаркової діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва
залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, нарадах, бізнес-форумах та конференціях
2021 – 2023 роки
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,
Рівненська торгово-промислова палата (за згодою)
Обласний бюджет

Інші джерела, не заборонені
законодавством
100
100
100
Обласний бюджет
1285
1365
1435

Директор департаменту

економічного розвитку і торгівлі адміністрації                                                                                                  Костянтин МОКЛЯКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux