Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Замовник: Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

Назва документа державного планування: Про зміни до Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року.

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Основна ціль: забезпечення адаптації економіки області до діяльності в умовах воєнного стану, збереження та відновлення людського та економічного потенціалу області.

Зміни до Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року розробляються відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2016 за
№ 632/28762, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення та реалізації змін до Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року передбачає розроблення плану заходів з її реалізації. Для кожного з визначених напрямів розвитку розроблені стратегічні та операційні цілі, завдання розвитку Рівненської області на період до 2027 року.
За кожною операційною ціллю розробляється низка проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: у ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, на: атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, біорізноманіття та здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом: так як станом на 01.01.2023 до об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської області віднесено 331 територію та об’єкт загальною площею 229,1 тис. га, що складає 11,4 відс. від загальної площі області, в тому числі 29 об’єктів загальнодержавного значення площею 114,5 тис. га та 302 об'єкти місцевого значення площею 114,6 тис. га. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, стратегічною екологічною оцінкою не передбачаються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

У випадку не затвердження документа державного планування Рівненська область матиме або:

- інерційний сценарій розвитку, коли зовнішні та внутрішні фактори впливу залишаються незмінними, суспільно-економічний стан області, як і країни змінюється за інерцією, або;

- оптимістичний, коли область активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни, демонструє позитивну динаміку, докладає зусиль «з середини системи» і підтримує сильні сторони регіону зовнішніми можливостями.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використано: доповіді про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області, екологічні паспорти області; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів - сусідів та регіонів, що належать до однієї типології;

- оновлення SWOT-аналізу (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Рівненської області);

- оновлення завдань розвитку Рівненської області на період до 2027 року;

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- моніторинг фактичного впливу впровадження документа державного планування.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством, зокрема Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», яким встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;.

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами та заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів, зокрема:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових
(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання 

Зауваження і пропозиції подаються до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації (майдан Просвіти, 1,
м. Рівне, Рівненська область, 33028, тел. (0362) 69-53-44, 69-52-13,
e-mail: ekon@rv.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки та офіційний вебсайт Рівненської ОВА.

Замовник/Уповноважений особа замовника:

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрація/Олена Лійченко (0362) 69-53-44.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux