Функціональні повноваження голови облдержадміністрації

Очолює і здійснює керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані обласній державній адміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Здійснює на території області заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами й органами місцевого самоврядування, політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій, міських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Формує склад обласної державної адміністрації.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації.

Вносить на розгляд Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатур на посади голів районних державних адміністрацій, порушує перед ними питання стосовно звільнення з посад голів районних державних адміністрацій.

За погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Забезпечує організацію складання проєктів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує реалізацію затверджених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання обласного бюджету, звітує перед обласною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є головним розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління обласної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської обласної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Здійснює контроль щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Забезпечує виконання внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний або інший склад.

Порушує перед Верховною Радою України питання про призначення нею позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голів у випадках, передбачених законом.

Інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щорічно  звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території області.

Вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Затверджує положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарат та відповідні структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання обласної державної адміністрації, з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначає структуру обласної державної адміністрації та її апарату, а також граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій, затверджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Затверджує плани роботи обласної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії обласної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів обласної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Спрямовує діяльність районних державних адміністрацій та здійснює контроль за ними, скасовує розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

Застосовує у встановленому законодавством порядку заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій.

Погоджує:

відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надання грошової допомоги під час щорічної основної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації;

                                                             відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надання матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної основної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань головам райдержадміністрацій.

Вносить в установленому законом порядку подання Президентові України, іншим органам влади вищого рівня щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителям області.

Нагороджує Почесною грамотою облдержадміністрації, іншими відзнаками обласної державної адміністрації.

Вносить на розгляд обласної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Проводить роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупції.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в облдержадміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист  інформації в облдержадміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території області, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони і рішень ради оборони області.

Організовує роботу із здійснення шефства над військовими частинами  Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Здійснює керівництво територіальною обороною в області.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує виконання на території області зобов'язань за міжнародними договорами України, координує зовнішньоекономічну діяльність, укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов'язаних із захистом населення Рівненської області від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони області.

Забезпечує належне виконання обласною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови облдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови облдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова облдержадміністрації:

 

Здійснює керівництво:

Патронатною службою

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Департаментом фінансів облдержадміністрації

Відділом внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Радою оборони області

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації

Громадською приймальнею Рівненської обласної державної адміністрації

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.


Забезпечує взаємодію з:

Рівненською обласною радою

Рівненською обласною прокуратурою

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області

Управлінням Служби безпеки України в Рівненській області

Оперативним командуванням "Захід"

Управлінням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Рівненській області

Луцьким прикордонним загоном Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України

Судовою та представницькою владою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux