Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

1. Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент) є структурним підрозділом Рівненської обласної державної (військової) адміністрації, утворюється головою Рівненської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент підпорядковується голові Рівненської обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації), підзвітний і підконтрольний центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері будівництва, містобудування, архітектури та дорожнього господарства.

Департамент є правонаступником Головного управління з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2012 року № 156-к «Про впорядкування структури Рівненської обласної державної адміністрації» (зі змінами).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері будівництва, містобудування, архітектури та у сфері дорожнього господарства, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, наказами начальника Рівненської обласної військової адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями діяльності департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства на території області;

4) виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального та дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень,
що спрямовуються на цю мету;

5) виконання завдань з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, їх відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд на них, а також доріг і вулиць, що перебувають у комунальній власності;

6) виконання функції замовника, в тому числі на усі види ремонтних робіт, на об’єктах житлово-комунального, дорожнього і соціального призначення на території області;

7) здійснення закупівлі робіт, товарів та послуг у разі делегування департаменту повноважень на виконання функцій замовника та розпорядника бюджетних коштів;

8) виконання функцій державного замовника при будівництві військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (далі – фортифікаційні споруди).

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів начальника Рівненської обласної військової адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі будівництва та архітектури Рівненської області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненської області;

7) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, наказів начальника обласної військової адміністрації,
у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, наказів начальника обласної військової адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Рівненської обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови Рівненської обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації) для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Рівненської обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації);

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує актуалізацію відомостей щодо органів, що здійснюють повноваження у сфері будівництва та організації постійного процесу актуалізації відомостей про органи та їх повноваження в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

29) здійснює передбачені законом, з поміж іншого, такі галузеві повноваження:

У сфері містобудування та архітектури:

підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм у відповідності до вимог чинного законодавства;

організацію підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

підготовку пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подання їх на розгляд до Рівненської обласної державної (військової) адміністрації та щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

проведення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та іншого використання територій;

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, підготовку висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад  з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

координація діяльності:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних (військових) адміністрацій, територіальних громад сіл, селищ, міст
з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне
і нормативне забезпечення їх роботи;

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та добровільно об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;

забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів, містобудівної документації,
топографо- геодезичних матеріалів;

організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У сфері будівництва:

участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань:

будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури                  (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

розроблення проєктів комплексних регіональних програм будівництва,                у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

здійснення моніторингу проєктування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проєктів державного значення;

участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, упровадження екологічно безпечних технологій;

участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проєктуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проєктування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснення моніторингу розвитку індустрії будівельних матеріалів;

участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

надання пропозицій щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

розроблення на основі пропозицій структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечення складання переліків проєктів будов, титульних списків будов, проєктно-вишукувальних робіт тощо;

здійснення інших повноважень у сфері будівництва відповідно до законів.

У сфері капітального будівництва:

виконання функції замовника із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів, визначених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації);

складання переліків проєктів будов, титульних списків будов та проєктно-вишукувальних робіт і подання їх на затвердження в установленому порядку;

розміщення замовлення на капітальне будівництво, укладання з будівельними організаціями угод відповідно до чинних нормативно-правових актів України;

забезпечення реєстрації об’єктів в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та одержання дозволів на виконання будівельних робіт;

забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких згідно з угодою покладено на замовника;

здійснення технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стандартам, у тому числі здійснення технічного нагляду за зверненнями установ, підприємств, організацій, утвореними для виконання окремих функцій з реалізації державної політики та за зверненнями органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, що утворені такими органами;

забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовки об’єктів до експлуатації;

участь в організації прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

передача завершених будівництвом та уведених в дію об’єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію. Здійснення розрахунків з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

прийняття від підрядників законсервованих або припинених будівництвом об’єктів і внесення інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

внесення Рівненській обласній державній (військовій) адміністрації пропозицій щодо створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних
і пусконалагоджувальних робіт;

виконання функцій замовника для установ, підприємств, організацій, утворених для виконання окремих функцій з реалізації державної політики та для органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, що утворені такими органами;

виконання функцій замовника з проведення усіх видів ремонтних робіт відповідно до вимог нормативних актів України, що регулюють надання платних послуг органами виконавчої влади;

організацію в установленому порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

сприяння створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації;

здійснення публічних закупівель у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування.

У сфері дорожнього господарства:

виконання функції замовника із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів дорожнього господарства, визначених розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації);

забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

забезпечення організації утримання в належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів, штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них;

проведення публічних закупівель у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

проведення технічного нагляду за будівництвом, контролем за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам і державним будівельним нормам, забезпечення технічного нагляду за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

складання переліків проєктів будов, титульних списків будов та проєктно-вишукувальних робіт і подання їх на затвердження в установленому порядку;

укладання з будівельними організаціями угод відповідно до чинних нормативно-правових актів;

забезпечення реєстрації об’єктів в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та одержання дозволів на виконання будівельних робіт;

участь в організації прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

передача завершених будівництвом та уведених в дію об’єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію. Здійснення розрахунків з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

проведення аналізу на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху, організацію проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розроблення і реалізацію заходів щодо поліпшення їх якості;

забезпечення розроблення у взаємодії з уповноваженими підрозділами Національної поліції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

узгодження маршрутів на проїзд у Рівненській області транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

забезпечення обліку на обласному рівні автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інженерних комунікацій і споруд;

забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на регіональному рівні;

взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг у рівненській області;

30) здійснює представництво (самопредставництво) інтересів департаменту, його посадових та службових осіб у місцевих судах, апеляційних судах з розгляду цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, Верховному Суді та інших органах за наявності доручення (резолюції, письмового висновку та інше) на таке представництво, виданого директором департаменту, користуючись при цьому процесуальними правами та обов`язками учасника процесу, які визначені чинним законодавством України, у тому числі з правом посвідчення документів для цілей такого представництва;

31) здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг при будівництві військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (далі – фортифікаційні споруди) для підвищення обороноздатності держави;

32) забезпечує будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, як державний замовник, з урахуванням повноважень визначених підпунктом 29 пунктом 5 цього Положення;

33) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань,
що визначені, має право:

1)одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань
(за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Рівненської обласної державної (військової) адміністрації у галузі будівництва та архітектури;

4)користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Рівненської обласної державної (військової) адміністрації, апаратом Рівненської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації (начальником обласної військової адміністрації) за погодженням із відповідними центральними органами виконавчої влади, згідно із законодаством про державну службу.

9. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові Рівненської обласної державної адміністрації (начальнику обласної державної адміністрації) Положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Рівненської обласної державної (військової) адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою Рівненської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Рівненської обласної державної (військової) адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Рівненськоваї обласної державної (військової) адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Рівненської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  Рівненської обласної державної (військової) адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові Рівненської обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації) проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації) кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців підрозділу, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення
та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового й службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників департаменту;

21) здійснює самопредставництво інтересів департаменту, його посадових та службових осіб у місцевих судах, апеляційних судах з розгляду цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, Верховному Суді та інших органах та видає доручення на таке представництво іншим працівникам департаменту, користуючись при цьому процесуальними правами та обов`язками учасника процесу, які визначені чинним законодавством України;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рівненської обласної державної адміністрації (начальником обласної військової адміністрації), Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при департаменті у відповідності з Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва ти житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року № 108 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

13. Заступник директора департаменту – керівник структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури, відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність», за посадою є головним архітектором Рівненської області, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

У межах закону головний архітектор області може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проєктуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

14. Департамент утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служби замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ, крім управління містобудування та архітектури та частково управління дорожнього господарства, які є структурними підрозділами департаменту і утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Утримання директора департаменту та його заступників здійснюється за рахунок загального фонду.

Розмір коштів, що передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, визначаються згідно з нормативами, що встановлюються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова Рівненської обласної державної адміністрації (начальник обласної військової адміністрації) в межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова Рівненської обласної державної адміністрації (начальник обласної військової адміністрації) за пропозиціями директора департаменту відповідно до вимог чинного законодавства України.

17. Департамент є бюджетною неприбутковою установою.

18. Надходження департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

19. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Положення про департамент з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
(Нова редакція) від 04.01.2024 року
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux