Регламент Рівненської обласної державної адміністрації

Затверджено розпорядженням 

голови Рівненської обласної державної адміністрації 

від 18 грудня  2018 року № 939 

"Про затвердження Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації"

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Рівненської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Цей Регламент відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» регулює організаційні та процедурні питання діяльності Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Розгляд в обласній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих обласною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (далі – заступники голови), керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, апаратом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою обласної державної адміністрації.

3. Робота обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до інформації з обмеженим доступом.

Обласна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає в установленому порядку громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл повноважень між посадовими особами обласної державної адміністрації здійснюється головою обласної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду і затверджується відповідним розпорядженням.

При цьому визначаються:

повноваження і функції посадової особи;

структурні підрозділи обласної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови обласної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Головою обласної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних районних державних адміністрацій.

5. Положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також начальником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Положення про апарат обласної державної адміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Положення про структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і погоджуються з юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

ІІ. Планування роботи обласної державної адміністрації

1. Планування роботи обласної державної адміністрації є одним із засобів її діяльності.

Планування роботи обласної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

Планування роботи обласної державної адміністрації здійснюється з урахуванням основних напрямів державної політики, доручень і рекомендацій органів виконавчої влади вищого рівня, пропозицій керівництва обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

2. Робота обласної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

3. Формування планів роботи обласної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату облдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, не пізніше ніж за тиждень до початку періоду, на який складається план.

Пропозиції до планів роботи подаються в організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації до 15 числа місяця, який передує року, кварталу або місяцю, на який затверджується план.

Планування роботи обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Плани роботи обласної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення   інших  визначених  законами,  а   також   делегованих  Рівненською обласною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

5. До планів роботи обласної державної адміністрації включаються:

актуальні  питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови обласної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується обласною державною адміністрацією або за її участю.

6. Плани повинні містити питання: 

підбиття підсумків діяльності обласної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації або районних державних адміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

7. У планах роботи обласної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи обласної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи обласної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату обласної державної адміністрації.

9. Робота структурних підрозділів та апарату обласної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними  планами, що затверджуються заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату обласної державної адміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації встановлює керівник апарату обласної державної адміністрації.

10. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату обласної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 4 – 7 цього розділу.

11. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату обласної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату обласної державної адміністрації.

12. Контроль за виконанням планів роботи обласної державної адміністрації, структурних підрозділів та апарату обласної державної адміністрації здійснюється заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату обласної державної адміністрації.

13. Підготовка звітності обласної  державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату обласної державної адміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал визначається питаннями, що вирішуються обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності обласної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

ІІІ. Організація роботи апарату обласної державної адміністрації

1. Апарат обласної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до обласної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови обласної  державної адміністрації та керівника апарату обласної  державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації; розробляє за дорученням голови обласної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

проводить за дорученням голови обласної державної адміністрації перевірки стану виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації у структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень обласної державної адміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови обласної  державної адміністрації;

за дорученням голови обласної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою обласної державної адміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарське забезпечення діяльності обласної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях обласної державної адміністрації; забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях обласної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою обласної державної адміністрації та його заступниками;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в обласній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

організовує особистий прийом громадян та розгляд звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

забезпечує ведення діловодства в апараті обласної державної адміністрації;

забезпечує висвітлення діяльності обласної державної адміністрації;

виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Регламенту.

2. Апарат обласної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

3. Апарат обласної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом районних державних адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

4. Організація роботи апарату обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою обласної державної адміністрації.

ІV. Кадрова робота

1. Кадрова робота в обласній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

2. Організація роботи з персоналом в апараті обласної державної адміністрації здійснюється за затвердженим керівником апарату обласної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах обласної державної адміністрації здійснюється за затвердженим керівником такого  підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

3. Організацію роботи з персоналом в апараті обласної державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації на правах служби управління персоналом.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4. Прийняття на державну службу до обласної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Прийняття працівників на роботу до обласної державної адміністрації на посади, що не віднесені до посад державної служби, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства  України.

5. На посади, що включені до номенклатури посад працівників обласної державної адміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, призначаються особи відповідно до чинного законодавства з подальшим оформленням допуску до державної таємниці.

6. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар'єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

7. На кожного прийнятого на роботу до обласної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

8. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несуть служба управління персоналом апарату обласної державної адміністрації та структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

9. Обласна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Тривалість підготовки проектів клопотань щодо нагородження не може перевищувати 10 днів з часу надходження матеріалів у відділ, на який покладено ці функції. У разі, коли документи, що надійшли, підготовлені неякісно, працівники відділу повертають їх на доопрацювання.

Проекти подань, які надсилаються до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, погоджуються і візуються заступниками голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

V. Організація роботи з документами в обласній державній адміністрації

1. Організація роботи з документами в апараті обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації  від 06 червня 2018 року № 377.

Організація роботи з документами у структурних підрозділах обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до власних інструкцій з діловодства.

2. Основні функції з діловодства в апараті обласної державної адміністрації виконує загальний відділ, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов'язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства; в структурних підрозділах обласної державної адміністрації – призначений наказом керівника структурного підрозділу працівник.

Організація роботи з документами, а також внесення на розгляд проектів розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у порядку, визначеному розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4. Керівники структурних підрозділів – розробники проектів документів несуть персональну відповідальність за достовірність фактичної інформації та терміни виконання, а також дотримання послідовності візування документа.

5. Спеціалісти загального відділу апарату обласної державної адміністрації можуть повертати проекти документів розробникам для доопрацювання у разі якщо вони підготовлені з порушенням вимог Інструкції з діловодства в апараті Рівненської обласної державної адміністрації.

VI. Організація контролю за виконанням документів

1. Голова обласної державної адміністрації в межах наданих повноважень здійснює контроль за виконанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, іншими юридичними особами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України.

Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівник апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень обласної державної адміністрації).

Відповідальність за виконання документів несуть також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням чи до компетенції яких входить вирішення завдань, що містяться в документах, особи, визначені в резолюції керівництва обласної державної адміністрації, та безпосередні виконавці.

2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

3. Безпосередній контроль за виконанням документів в апараті обласної державної адміністрації покладається  на відділ контролю.

 У структурних підрозділах обласної державної адміністрації безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.

4. Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом контролю апарату обласної державної адміністрації та головними спеціалістами відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату обласної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян – відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.                                                                                                        

Виконання листів, доручень центральних органів виконавчої влади контролює загальний відділ  апарату обласної державної адміністрації.

6. З метою оперативного контролю за фактичним виконанням документів в обласній державній адміністрації не рідше одного разу у квартал першим заступником і заступниками голови адміністрації проводяться «дні контролю», на яких заслуховується хід виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації. До участі у їх проведенні запрошуються особи, відповідальні за виконання цих документів.

7. Відділ контролю апарату обласної державної адміністрації координує роботу з питань контролю за виконанням документів, слідкує за своєчасним надходженням від виконавців матеріалів щодо виконання документів, аналізує інформації про хід виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації і з пропозиціями подає їх на розгляд голові, а в разі його відсутності – заступнику, який виконує обов’язки голови обласної державної адміністрації. Відділ контролю організовує також за дорученням голови обласної державної адміністрації перевірки фактичного виконання документів на місцях, інформує про необхідність вжиття оперативних заходів для покращення становища.

8. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації безпосереднім виконавцем -  структурним підрозділом облдержадміністрації, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи обласної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

9. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

одержання довідок, інших інформаційних матеріалів від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови обласної державної адміністрації або його заступників.

10. Акти і доручення органів влади вищого рівня виконуються у строки, встановлені ними. Якщо строк не зазначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта чи доручення, або в терміни, визначені відділом контролю апарату обласної державної адміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року № 377.

11. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові обласної державної адміністрації або його заступникові відповідно до розподілу функціональних повноважень не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова обласної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу функціональних повноважень) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

12. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, підписує голова обласної державної адміністрації.

13. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови обласної державної адміністрації або його заступника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

14. Про результати контролю відділ контролю апарату обласної державної адміністрації систематично інформує голову обласної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

15. Порядок організації та здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

VII. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

1. Обласна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Прийом громадян організовується начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації разом із головними спеціалістами відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату обласної державної адміністрації, радниками голови обласної державної адміністрації.

Правове забезпечення прийому громадян в обласній державній адміністрації здійснюється працівниками юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації.

2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою обласної державної адміністрації або його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату, начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації згідно із дорученнями керівництва обласної державної адміністрації надсилає в терміни, установлені законодавством, письмові звернення громадян керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

 Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи обласної державної адміністрації або її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненні питань.

3. Особистий прийом громадян проводить голова обласної державної адміністрації, його заступники згідно з графіком, який затверджується головою обласної державної адміністрації  та оприлюднюється через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

4. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

5. Контроль за виконанням доручень, що були дані під час прийому, здійснюється головними спеціалістами відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату обласної державної адміністрації разом із спеціалістами відділу роботи із зверненнями громадян. Про результати їх виконання начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації у встановлені терміни доповідає голові обласної державної адміністрації, заступнику голови обласної державної адміністрації, який проводив особистий прийом і надавав відповідні доручення.

6. Виїзні прийоми громадян посадовими особами обласної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка та порядку проведення виїзних прийомів громадян, затверджених головою обласної державної адміністрації.

7. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації щокварталу аналізує роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації щомісяця інформує про результати аналізу звернень, дотримання графіка особистого та виїзних прийомів громадян голову обласної державної адміністрації та керівника апарату обласної державної адміністрації.

8. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

VIII. Організація правового забезпечення діяльності

обласної державної адміністрації

 

1. Правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації.

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату обласної державної адміністрації - керівнику апарату обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та Положенням про відділ.

3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів обласної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації,   візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату та інших органів, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови обласної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

надає методичну допомогу працівникам апарату обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси обласної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою обласної державної адміністрації.

5. Начальник юридичного відділу:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в обласній державній адміністрації;

організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

IX. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби

 і комісії обласної державної адміністрації

 

1. Для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції, персональний та інший склад таких органів визначає голова обласної державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при обласній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

2. Для підготовки рекомендацій щодо виконання обласною державною адміністрацією своїх завдань, узгодженого вирішення питань, які належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності в обласній державній адміністрації утворюється колегія у складі голови обласної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, а також голови районних державних адміністрацій.

До складу колегії обласної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії обласної державної адміністрації визначається головою адміністрації (головою колегії).

3. Рішення про утворення або ліквідацію колегії обласної державної адміністрації приймається головою обласної державної адміністрації.

4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

5. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи колегії обласної державної адміністрації на рік, у якому зазначаються питання, що їх необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. Позачергові засідання колегії проводяться у міру потреби.

6. Підготовка питань для розгляду на засіданнях колегії забезпечується відповідно до розподілу повноважень або доручень заступниками голови обласної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів адміністрації, а також спеціально створюваними комісіями згідно з планом підготовки питань для розгляду на засіданні колегії.

Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації надає консультативну та практичну допомогу під час підготовки питань для розгляду на засіданнях колегії.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії здійснюють організаційний та загальний відділи обласної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

Технічний запис засідань колегії обласної державної адміністрації забезпечує загальний відділ апарату обласної державної адміністрації.

7. Про питання, розглянуті на засіданні колегії, повідомляється в засобах масової інформації.

8. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

9. Рішення колегії реалізовуються шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації. У виключних випадках можуть видаватися доручення голови обласної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

10. У своїй роботі колегія обласної державної адміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569, цим Регламентом та відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації про колегію обласної державної адміністрації.

Х. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

в обласній державній адміністрації

 

1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації проводять наради, інші заходи з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради, іншого заходу затверджує відповідна посадова особа.

Наради, інші заходи плануються і проводяться за участю голів районних державних адміністрацій, міських голів міст обласного значення, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

Організація проведення нарад у голови обласної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату обласної державної адміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради, іншого заходу завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради, іншого заходу.

3. Перелік запрошених осіб визначається за погодженням з головою, заступниками голови, керівником апарату обласної державної адміністрації. Організація та виклик на наради, інші заходи, замовлення зали засідань, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один чи два дні до їх проведення, і покладається на головних спеціалістів відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату обласної державної адміністрації, відповідні структурні підрозділи обласної державної адміністрації її апарату (залежно від тематики) чи відповідальних працівників обласної державної адміністрації (апарату обласної державної адміністрації), яким це доручено керівництвом.

4. Головними спеціалістами відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації та іншими відповідальними працівниками апарату обласної державної адміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації  завчасно готується план проведення нарад, інших заходів, необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання рішень, доручень.

Протоколювання нарад у голови обласної державної адміністрації проводиться працівниками загального відділу апарату обласної державної адміністрації, відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

5. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

6. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови обласної державної адміністрації, наказ керівника апарату обласної державної адміністрації або наказ керівника відповідного структурного підрозділу.

7. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою обласної державної адміністрації посадова особа.

8. З метою забезпечення належного рівня підготовки і координації проведення в області всеукраїнських нарад, конференцій та інших заходів, участі в них керівництва обласної державної адміністрації питання щодо їх проведення погоджується керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з головою та заступниками голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

XI. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

та доручень голови обласної державної адміністрації

 

1. Голова обласної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень обласної державної адміністрації розпорядження.

2. Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади та районні державні адміністрації (далі – інші органи) у разі, коли готується розпорядження голови обласної державної адміністрації.

3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам обласної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

5. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

6. Заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

7. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

8. Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

9. Якщо заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

10. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності обласної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

11. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

12. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

13. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

14. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

15. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

16. Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування обласної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

17. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку області у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії обласної державної адміністрації.

18. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення про погодження Державної регуляторної служби України та довідки про погодження Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

19. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові обласної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 4 - 18 цього розділу Регламенту.

За дорученням голови обласної державної адміністрації або його заступника відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату обласної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті обласної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату обласної державної адміністрації.

20. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату обласної державної адміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату обласної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату обласної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність із вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

21. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

22. Проект розпорядження візується працівниками апарату обласної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання.

Проект розпорядження вважається підготовленим, якщо він відповідає чинному законодавству, погоджений і завізований начальником юридичного відділу, першим заступником голови адміністрації, заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, у разі потреби іншим заступником, керівником апарату, відповідальним працівником загального відділу, начальником або заступником начальника відділу контролю апарату обласної державної адміністрації, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, а також керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які мають відношення до цього питання.

Проекти розпоряджень голови адміністрації у разі необхідності погоджуються з Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та Сектором Державної регуляторної служби України у Рівненській області.

Головний розробник подає в загальний відділ апарату обласної державної адміністрації проект розпорядження і додатки до нього на паперових та електронних носіях.

23. Підготовлені проекти розпоряджень та довідкові матеріали до них передаються головним спеціалістам відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату обласної державної адміністрації для візування у першого заступника та заступників голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та керівника апарату обласної державної адміністрації, який подає проект розпорядження на підпис голові обласної державної адміністрації або заступнику, що виконує його обов’язки.

Додатки до розпоряджень голови обласної державної адміністрації
є невід'ємною частиною таких розпоряджень та підписуються керівником органу, який є головним розробником.

Додатки до розпоряджень, головними розробниками яких є структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації, підписуються керівником відповідного структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

Антикорупційну програму Рівненської обласної державної адміністрації готує, підписує та подає на затвердження голові обласної державної адміністрації уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови адміністрації, керівник апарату обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

24. Розпорядження голови обласної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

25. Розпорядження голови обласної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації під час розгляду проекту розпорядження щодо відповідності його чинному законодавству визначає необхідність державної реєстрації і поряд з візою про погодження, за необхідності, робить відмітку «підлягає державній реєстрації».

Прийнятий нормативно-правовий акт (розпорядження) передається загальним відділом в юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації  в оригіналі разом з трьома завіреними копіями та в електронному вигляді для подальшого подання на державну реєстрацію в Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області.

Юридичний відділ готує супровідний лист до нормативно-правового акта, що подається на державну реєстрацію. Супровідний лист підписується головою обласної державної адміністрації або його заступником.

Нормативно-правовий акт (розпорядження) подається на державну реєстрацію у п’ятиденний строк після його видання.

При розсиланні і опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта зазначення номера і дати державної реєстрації є обов’язковим.

Зміни і доповнення, що вносяться до нормативно-правових актів, підлягають державній реєстрації у такому ж порядку.

26. Розпорядження голови обласної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, вказані в цьому пункті, оприлюднюються у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

27. Підписані і зареєстровані розпорядження голови обласної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання, складеним і підписаним головним розробником, і розміщуються на офіційному веб-сайті  Рівненської обласної державної адміністрації в установленому головою обласної державної адміністрації порядку.

28. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

29. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території області підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

30. Для забезпечення виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і функцій голова адміністрації, заступники голови адміністрації, керівник апарату адміністрації можуть давати керівникам місцевих органів виконавчої влади доручення у межах своїх функціональних повноважень.

Доручення голови, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату адміністрації оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на бланку обласної державної адміністрації.

Проект доручення може готуватися на виконання іншого документа або за необхідності. Доручення за обсягом не повинно перевищувати одного аркуша, завдання викладаються стисло, зрозуміло та конкретно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не  мають  змістового навантаження.

У проекті доручення зазначається:

найменування органу виконавчої влади або прізвище та ініціали посадової особи, які є виконавцями;

зміст завдання;

термін виконання;

посада, прізвище та ініціали керівника, який здійснює контроль  за виконанням доручення.

Завдання щодо інформування обласної державної адміністрації про результати вирішення питань, визначених у дорученні, передбачаються у випадку важливості питання або у разі подальшого використання інформації для прийняття остаточного рішення.

Реєстрація доручень здійснюється загальним відділом апарату обласної державної адміністрації відповідно до  вимог Інструкції з діловодства в апараті обласної державної адміністрації.

31. Проекти доручень голови обласної державної адміністрації вносяться структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апарату обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та районними державними адміністраціями. Проект доручення голови обласної державної адміністрації після його аналізу та візування, погодження із першим заступником, заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень,  керівником апарату, юридичним, загальним відділами, відділом контролю та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації вноситься головним розробником, в разі потреби - з фінансово-економічним обґрунтуванням, довідковими та аналітичними матеріалами.

32. Проект доручення голови обласної державної адміністрації у разі невідповідності чинному законодавству у дводенний термін повертається юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації головному розробникові разом із матеріалами до доручення, супровідним листом, складеним згідно з додатком 5 до Регламенту, та висновком юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, складеним згідно з    додатком 6 до Регламенту, за підписом керівника апарату обласної державної адміністрації.

ХІІ. Порядок внесення та розгляду проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації

1. Керівник апарату обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади видає накази.

2. Проекти наказів керівника апарату обласної державної адміністрації (далі - проекти наказів) готують структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації.

3. За підготовку проектів наказів відповідають керівники структурних підрозділів апарату.

4. У разі коли розроблення проекту наказу доручено кільком структурним підрозділам апарату обласної державної адміністрації, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

5. Проекти наказів візуються працівником, який створив законопроект, керівником структурного підрозділу апарату, який подає проект наказу, начальником юридичного відділу апарату, відповідальним працівником загального відділу апарату обласної державної адміністрації, а також, виходячи із виду наказу, керівниками структурних підрозділів апарату та іншими особами, яких стосується документ.

Додатки до наказів є невід’ємною  частиною таких наказів, підписуються керівником структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

6. З наказами з кадрових питань, питань дотримання дисципліни, внутрішнього службового розпорядку та внутрішнього трудового розпорядку відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації ознайомлює працівників апарату, яких стосуються ці накази.

7. Проекти наказів з питань відряджень працівників апарату обласної державної адміністрації готуються спеціалістами відділу кадрової роботи і погоджуються з начальником управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, начальником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

ХІІІ. Публічне обговорення проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації

1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення області, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова обласної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

3. Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

4. У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

5. Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник у строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», подає управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника. 

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

7. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до обласної державної адміністрації.

ХІV. Взаємовідносини обласної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. Взаємовідносини обласної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється відповідно до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339.

2. Обласна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку області, що надійшов від інших державних органів для погодження обласною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

3. Проект акта Кабінету Міністрів України подається Кабінетові Міністрів України обласною державною адміністрацією відповідно до встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог.

Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд обласної державної адміністрації структурними підрозділами обласної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Під час розгляду поданого обласною державною адміністрацією проекту акта Кабінету Міністрів України голова обласної державної адміністрації має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

4. Подання матеріалів на адресу Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, обласної, районних рад здійснюється за підписом голови обласної державної адміністрації, а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації.

          5. Матеріали, які готуються для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України, з питань контролю діяльності органів виконавчої влади, мають містити всебічний аналіз з об’єктивною оцінкою стану справ і результатів реалізації актів законодавства, проведений на підставі перевірених та документально підтверджених фактів; за наявності негативних фактів – причини та заходи, що вживаються для виправлення становища, обґрунтування заходів та джерел їх фінансування, відповідні розрахунки. Загальний обсяг довідки чи звіту не повинен перевищувати п’яти аркушів.

6. Обласна державна адміністрація розглядає звернення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань, які потребують вирішення обласною державною адміністрацією.

Розгляд усіх питань стосовно вирішення звернень органів місцевого самоврядування та підготовка відповідних матеріалів щодо їх вирішення здійснюються структурними підрозділами обласної державної адміністрації винятково за дорученнями керівництва обласної державної адміністрації.

7. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення адресують свої звернення з питань, що потребують вирішення Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, до обласної державної адміністрації.

8. Голова обласної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                              О.БІРЮКОВ

Додаток 1

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

__________________________________________________________________

(назва)

 Проект розпорядження розроблено_________________________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

 

без зауважень

 

 

___________________

             (посада)

____________________________

(ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

 

 

_____________________

                 (посада)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

 

 

_____________________

                 (посада)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

 

 

_____________________

                (посада)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

 

      Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від ____________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

__________________________________________________________________

 

________________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

___________

(підпис)

 

________________

(прізвище та ініціали)

___ _____________20___року

 

 

 Додаток 2

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження ______________________________

                                                                  (назва)

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції), та їх зміст

 

Спосіб врахування

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції), та їх зміст

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

________________________

(найменування посади керівника

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розроб-ником)

 

________________

(підпис)

 

________________

(прізвище та ініціали)

 

 

___ ____________ 20___року

 

 

Додаток 3

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження __________________________________________                                       (назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

________________________

(найменування посади керівника

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розроб-ником)

________________

(підпис)

________________

(прізвище та ініціали)

 

___ ____________ 20_ року

 

 

Додаток 4

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження_________________________________________

                                             (назва)

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

____________________________(найменування посади керівника

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розроб-ником)

 

________________

(підпис)

 

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

 

  __________________________________

                                                                          (найменування структурного підрозділу,

                                                                                  іншого органу, що є головним розробником)

 

Відповідно до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від ____________ № _____, повертаємо проект розпорядження ________________________________________                                                                                                                (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

Додаток: на _____ арк.

 

______________________

(керівник апарату облдержадміністрації)

 

________________

(підпис)

 

__________________

(прізвище та ініціали)

 

 

___ _________  20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

 

юридичного відділу апарату Рівненської обласної державної адміністрації

до проекту розпорядження__________________________________________         ___                                                                               (назва)

Проект розпорядження розроблено______________________________________

(найменування структурного підрозділу,

________________________________________________________________________________

 іншого органу, що є головним розробником)

 

1.    За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) ____________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

________________________________________________________________________________

            розпорядженням голови облдержадміністрації)

2) ___________________________________________________________                   (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

_____________________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2.    Узагальнений висновок ______________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

__________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

__________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового регулювання питання, порушеного в ньому)

 

         Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

_________________________     _____________         _____________________

(найменування посади працівника                     (підпис)                           (ім'я та прізвище)

юридичного відділу)

 

 

_________________________     _____________         _____________________ 

     (керівник юридичного відділу)                (підпис)                         (ім'я та прізвище)

 

 

 

 

_____ ____________20_ року

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux