Положення про департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

1. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (далі - департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і на території області забезпечує виконання покладених на департамент функцій та завдань.

Департамент є правонаступником департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації в частині реалізації соціальної політики.

Департамент несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

Юридична адреса департаменту: 33028, м. Рівне, вул. Словацького, 1.

2. Департамент підпорядкований голові Рівненського обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України та іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціальної політики, соціального діалогу, соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, передбачених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей; оздоровлення та відпочинку дітей; запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; підтримки внутрішньо переміщених осіб.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері соціального захисту населення:

визначення пріоритетів соціального розвитку; підготовки пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізація заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та житлові субсидії, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

організація на території області соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб, а також залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

координація діяльності і контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

забезпечення сприяння:

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, а також запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

5) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету:

організовує та забезпечує розробку і обґрунтування показників проєкту обласного бюджету;

організовує та забезпечує складання бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та наказів про їх затвердження;

6) у межах повноважень забезпечує організацію програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету;

7) забезпечує організацію та вдосконалення планово-фінансової роботи департаменту;

8) забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

9) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

10) здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту;

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

13) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує та бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) контролює у межах повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

23) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) забезпечує захист персональних даних;

27) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

28) бере участь у проведенні планових або, за необхідності, позапланових перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо виконання делегованих їм повноважень за напрямами роботи департаменту;

29) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

30) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації та відповідним міністерствам;

31) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та відповідним міністерствам;

32) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Міністерству соціальної політики України;

33) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

34) координує, контролює та забезпечує виконання державних цільових програм;

35) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання та виплати:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «пакунок малюка», відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на

придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим

категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення допомог та компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

координує та контролює роботу центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації, приймає рішення щодо реорганізації, ліквідації;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботою головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

36) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує роботу комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної, професійної та психологічної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією безоплатного харчування учнів у навчальних закладах, які розташовані на радіоактивно забрудненій території;

здійснює організацію, координацію та методичне керівництво пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в частині забезпечення ліками за безоплатними рецептами для амбулаторного лікування та безоплатного або пільгового зубопротезування громадян цієї категорії;

координує виконання заходів, які спрямовані на виконання завдань щодо переселення громадян з радіоактивно забруднених територій, створення соціальної підтримки для забезпечення екологічно чистими продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

37) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію соціального замовлення;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю;

проводить в межах повноважень координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб із реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

організовує роботу із розроблення та затвердження штатних розписів і кошторисів підвідомчих установ, закладів, аналізує їх виконання та забезпечує узагальнення і внесення змін до них;

складає та подає в установленому порядку розподіли зведених показників на утримання підвідомчих установ, закладів та здійснення заходів і програм соціального захисту населення;

забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання їх на реєстрацію та здійснення фінансування підвідомчих установ, закладів;

координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

приймає рішення щодо направлення людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

здійснює моніторинг дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями в межах повноважень;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» їх соціальній адаптації;

38) щодо поліпшення становища сімей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей:

забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які реалізують такі заходи;

реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

спрямовує та координує діяльність Рівненського обласного центру соціальних служб;

координує здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей,

сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює в межах компетенції моніторинг діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

здійснює координацію діяльності з організації виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

надає методичну допомогу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;

забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашньому насильству, в межах повноважень;

надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству;

проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

сприяє, у разі необхідності, створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

координує роботу, пов’язану з визначенням статусу багатодітної сім’ї;

забезпечує роботу комісії з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей області;

забезпечує роботу оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії;

організовує роботу обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

39) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, технічними та іншими засобами реабілітації;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з метою забезпечення їх автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

організовує та координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрацій щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

сприяє реалізації державної політики у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

координує діяльність робочої групи з питань визнання вантажів гуманітарною допомогою;

організовує роботу комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Рівненській області;

організовує роботу комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю;

40) організовує та забезпечує здійснення в межах повноважень внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

41) забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням із відповідними центральними органами виконавчої влади, згідно із законодавством про державну службу.

10. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

2) подає на затвердження голові Рівненської обласної державної адміністрації Положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою Рівненської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Рівненської обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голові Рівненської обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у департаменті;

18) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, керівників підвідомчих установ, закладів:

призначає та звільняє з посади директора центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією;

погоджує призначення та звільнення заступників директора центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

22) затверджує штатні розписи та кошториси підвідомчих установ, закладів;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або відповідними міністерствами.

12. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, може утворюватися колегія.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегії виконується згідно з наказом директора департаменту.

14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова Рівненської обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux