Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

I. Загальні положення

1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Рівненської обласної державної адміністрації (далі - відділ) утворено головою Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 03 квітня 2005 року № 593/2005 "Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій", постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", від 18 квітня 2012 року № 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій".

Керівництво відділом здійснює голова обласної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату обласної державної адміністрації - керівник апарату обласної державної адміністрації.

За дорученням голови обласної державної адміністрації, координує діяльність відділу перший заступник голови обласної державної адміністрації.

Відділ забезпечує виконання доручень (завдань) голови обласної державної адміністрації, першого заступника голови обласної державної адміністрації, заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, дорученнями керівництва (голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату) облдержадміністрації, рішеннями Рівненської обласної ради та цим Положенням.

II. Основні завдання відділу

1. Забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань правоохоронної та оборонної роботи.

2. Сприяння створенню належних умов для функціонування розташованих на території області та діючих відповідно до чинного законодавства України пунктів пропуску через державний кордон України.

3. Забезпечення організації виконання заходів на території області, спрямованих на оборону України.

4. Забезпечення організації виконання заходів з територіальної оборони, в межах компетенції, спрямованих на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації у цій сфері.

5. Сприяння створенню умов для належного функціонування підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів, Національної гвардії України та підрозділів Державної прикордонної служби на території області.

6. Забезпечення організації виконання заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

7. Організація взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, спрямованих на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері.

8. Організаційне, аналітичне, консультативне та інформаційне забезпечення здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" з оборонних та правоохоронних питань.

III. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Взаємодіє у межах компетенції з органами військового управління, підрозділами Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України, Національною гвардією України та іншими військовими формуваннями, що розташовані на території області, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади з оборонних питань та питань щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

2. Сприяє розташованим на території Рівненської області підрозділам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, що утворюються відповідно до законодавства, правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань.

3. Забезпечує розроблення та виконання, в межах компетенції, цільових і комплексних програм з питань, що входять до повноважень відділу, а також організацію виконання державних і регіональних програм із цих питань.

4. Розробляє проекти розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації та рішень Рівненської обласної ради з оборонних та правоохоронних питань.

5. Сприяє підрозділам Державної прикордонної служби України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні.

6. Організовує роботу міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних районах Рівненської області.

7. Вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, розташованих на території Рівненської області. Вивчає та аналізує стан здійснення в області заходів щодо виконання вимог законодавства з питань охорони державного кордону та функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

8. Забезпечує організацію виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

9. Сприяє військовим комісаріатам області у їх роботі в мирний час та під час мобілізації.

10. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу та відбору громадян на військову службу за контрактом.

11. Забезпечує організацію проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

12. Забезпечує виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей.

13. Готує матеріали та забезпечує організацію проведення засідань ради оборони області. Готує рішення ради оборони області та контролює їх виконання.

14. Організовує роботу інформаційно-аналітичної групи при облдержадміністрації з інформаційного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України.

15. Забезпечує організацію виконання заходів з територіальної оборони, в межах компетенції, спрямованих на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації у цій сфері.

16. В межах компетенції, організовує і контролює роботу, пов’язану з виділенням військовим частинам, установам і навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень, земельних ділянок, надання комунально-побутових та інших послуг.

17. Сприяє у забезпеченні виконання заходів реформування Збройних Сил України, інших військових формувань, що утворюються відповідно до законодавства, покладених на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

18. Організовує надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

19. Організовує роботу координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

20. Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

21. За дорученням керівництва облдержадміністрації забезпечує збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з оборонних та правоохоронних питань.

22. Бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

23. Контролює виконання заходів, визначених розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, з оборонних та правоохоронних питань.

24. Вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу виконання заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних, регіональних програм з правоохоронних питань та розгляду їх на колегіях (нарадах) за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.

25. Забезпечує організацію проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, ініційованих правоохоронними органами та громадськістю, з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності та правопорушень, з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії.

26. У межах своєї компетенції, спільно з органами Національної поліції та підрозділами Державної прикордонної служби України, здійснює координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховує повідомлення і звіти керівників зазначених формувань.

27. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації забезпечує розгляд листів, запитів та інших матеріалів з оборонних та правоохоронних питань.

28. Організовує роботу спостережних комісій та піклувальних рад в області з метою здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, а також сприяння органам і установам виконання покарань у виправданні та ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян.

29. Сприяє інформуванню громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про діяльність військових та правоохоронних органів з оборонних та правоохоронних питань.

30. Контролює дотримання відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації законодавства про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів війни, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та гарантій їх соціального захисту.

31. Бере участь у діяльності робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, військовослужбовців та їх сімей.

32. Сприяє діяльності координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Рівненській області.

33. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що належать до компетенції відділу.

34. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації, розглядає звернення громадян та їх об’єднань з питань, що належать до компетенції відділу.

35. Організовує погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади з оборонних та правоохоронних питань.

36. Готує інформаційні та аналітичні матеріали керівництву обласної державної адміністрації для їх розгляду на колегіях (нарадах) обласної державної адміністрації, сесіях обласної ради з оборонних та правоохоронних питань.

37. Відділ зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

38. Під час виконання покладених на відділ завдань, забезпечує дотримання режиму секретності, охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

IV. Права відділу

Відділ має право:

1. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації проводити перевірки стану виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, запобігання злочинності та оборонної роботи.

2. Заслуховувати доповіді посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, що утворюються відповідно до законодавства, дислокованих на території Рівненської області, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту осіб, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їхніх сімей.

3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, представників обласних організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань оборонного та правоохоронного спрямування.

4. Готувати і доводити структурним підрозділам обласної державної адміністрації та райдержадміністраціям обов'язкові для виконання доручення з оборонних та правоохоронних питань.

5. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, обласних організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Надавати голові обласної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробленні, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо правоохоронної та оборонної роботи, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

V. Взаємодія з структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та організаціями, підприємствами, установами

1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласними організаціями, установами, виробничими об'єднаннями, асоціаціями, акціонерними товариствами, підприємствами та об'єднаннями громадян, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

VІ. Керівництво відділу

1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує особа, визначена начальником відділу.

VІI. Начальник відділу

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2. Планує роботу відділу, дає відповідні доручення працівникам щодо виконання покладених на відділ завдань і функцій, окремих доручень голови облдержадміністрації, першого заступника голови облдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації та керівника апарату обласної державної адміністрації.

3. Контролює виконання нормативно-правових актів з оборонних та правоохоронних питань.

4. Бере участь в роботі комісій, визначених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

5. Відповідно до доручень керівництва обласної державної адміністрації організаційно забезпечує проведення нарад, засідань колегій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій з питань, які відносяться до компетенції відділу.

6. Контролює забезпечення додержання відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації законодавства про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів війни, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та гарантії їх соціального захисту.

7. Виконує обов'язки секретаря ради оборони області і бере участь в підготовці та уточненні документів територіальної оборони зони та районів, комісій із перевірок районів з питань територіальної оборони.

8. Забезпечує організацію надання практичної допомоги військовим частинам стосовно питань матеріально-технічного забезпечення.

9. Забезпечує виконання заходів реформування Збройних Сил України та інших військових формувань, що утворюються відповідно до законодавства, покладених на місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування.

10. Контролює виконання завдань працівниками відділу.

11. Подає керівнику апарату обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення (звільнення) у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, присвоєння рангів державним службовцям, заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділу.

12. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового та внутрішнього трудового розпорядку.

13. Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

14. Забезпечує нерозголошення державної таємниці та іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

15. Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації повинен відповідати вимогам посад професійної компетенції для посад державної служби категорії "Б" відповідно до Закону України "Про державну службу": мати досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux