Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної державної  адміністрації

03 січня 2020   № 1-кЗагальні умови

Посадові обов’язки

Основними завданнями відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації є: надання голові обласної державної адміністрації об’єктивних незалежних висновків та рекомендацій, які стосуються об’єктів внутрішнього аудиту, щодо: функціонування системи внутрішнього  контролю та її удосконалення; удосконалення системи     управління;     запобігання    фактам

незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, а також комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації.

Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; здійснює організаційно-розпорядчі функції із забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на відділ, сприяє створенню належних умов праці, добір кадрів; подає на затвердження голові обласної державної адміністрації  Положення про відділ та зміни  до нього; призначає  на посади та звільняє з посад працівників відділу, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до   дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому

законодавством; затверджує посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки та відповідальність між ними, а також здійснює  контроль за виконанням ними службових обов’язків; подає на розгляд та затвердження голові обласної державної адміністрації cтратегічний та операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту та зміни до планів; визначає необхідні обсяги часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженість працівників відділу для проведення внутрішніх аудитів; у разі обмеження відділу у ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних) письмово інформує про це голову обласної державної адміністрації; забезпечує проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів, у тому числі безпосередньо їх очолює; бере участь у підготовці аудиторських звітів, інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для подання голові обласної державної адміністрації; проводить моніторинг виконання (врахування) рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту; повідомляє голову обласної державної адміністрації про результати впровадження аудиторських рекомендацій; письмово повідомляє голову обласної державної адміністрації про недотримання облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, а також комунальними підприємствами, установами та закладами, які належать до сфери управління облдержадміністрації, вимог законодавства при проведенні внутрішніх аудитів; подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці; за дорученням голови обласної державної адміністрації представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями; проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу; видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; забезпечує та контролює виконання працівниками відділу законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також дотримання стандартів та кодексу етики; організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу та вивчення відповідних нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності; забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує складання та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту  відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту; здійснює повноваження з питань державної служби та організацію роботи  працівників відділу; у разі необхідності бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; за рішенням голови обласної державної адміністрації входить до складу  колегії обласної державної адміністрації та бере участь у її  роботі; забезпечує підготовку та своєчасне подання  голові  обласної державної адміністрації звітів про результати діяльності відділу відповідно до вимог законодавства та стандартів; здійснює підготовку зведеного звіту про результати діяльності відділу  та підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів та бюджетних установ, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації,  для подання його Міністерству фінансів України; забезпечує врахування рекомендацій, наданих Міністерством фінансів України за результатами зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в структурі обласної державної адміністрації; відповідає  за збереження,   передачу  до  архіву  і  знищення  справ  внутрішніх аудитів відповідно до законодавства; у разі неправомірного втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту  та підготовку звіту про його результати письмово повідомляє про це голову обласної державної адміністрації; здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8110 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами).

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України від

25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження  наявності  відповідного  ступеня  вищої  освіти;

підтвердження  рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3. Заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,  подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій  державної служби  НАДС.

Інформація приймається до 17 год. 15 хв.                      

   11   січня 2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Рівне, майдан Просвіти, 2, 207 каб.,  16 січня 2020 року   о

10 годині

(Звертаємо увагу, що вимога стосовно проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, передбачена законодавством лише для категорії "А" посад державної служби; кандидати на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" перевірку володіння іноземною мовою не проходять, а складають ТЕСТУВАННЯ НА ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА).

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Трифонюк Лариса Василівна

тел. (0362) 69-53-11

kadry5@rv.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища економічна або юридична  освіта за   ступенем   магістра*  

2.

Досвід  роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

 Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти

1.

Уміння працювати з комп'ютером

уміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

2.

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності; діалогове спілкування (письмове і усне); навички управління; навички контролю; вміння розподіляти роботу; організаторські здібності; стресостійкість; вимогливість; оперативність; вміння аргументовано доводити власну точку зору; стратегічне мислення; уміння працювати в команді тощо


3.

Необхідні особистісні якості

надійність; порядність; дисциплінованість; тактовність; готовність допомогти; комунікабельність; повага до інших; відповідальність; неупередженість; гнучкість

Професійні знання


Вимога

Компоненти

1.

Знання законодавства

знання:

1) Конституції України;

2) Бюджетного кодексу України

3) Законів України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001  «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (із змінами);

Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від  04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  20 жовтня 2011 року  за № 1219/19957;

Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933;

Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062.

* підпункт 2 пункту 9 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  28.09.2011 № 1001 (зі змінами).Начальник відділу кадрової

роботи апарату адміністрації                                                                 Микола ПАЛЮХ

                                                                                    

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux