№ 128 від 25.10.2019

УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 

Н  А  К  А  З

 


Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету


Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області

31.10.2019 за № 31/1395

Відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року за № 985/33956, підпункту 10 пункту 3 Положення про департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2012 року № 809 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07 березня 2019 року № 200)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету, затвердженої наказом департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації  від 22 листопада 2018 року № 270, зареєстрованої в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 03 грудня 2018 року за № 61/1350 (зі змінами), що додаються.

2. Бюджетному управлінню департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації довести цей наказ до головних розпорядників коштів обласного бюджету для використання при складанні проекту обласного бюджету.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, але не раніше дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


Директор департаменту                                                              Лідія БІЛЯК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

 25.10.2019 № 128


Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області

                                                                            31.10.2019 за № 31/1395


Зміни

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

до проекту обласного бюджету

1. Додаток 1 «БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ загальний, Форма 20__-1» до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету, затвердженої наказом департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2018 року № 270, зареєстрованої в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 03 грудня 2018 року за № 61/1350, зі змінами (далі – Інструкція), викласти у новій редакції, що додається.
2. Розділ ІІІ Інструкції викласти у такій редакції:
«ІІІ. Порядок заповнення Форми-1
1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, код відомчої класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

5. У пункті 3 наводиться перелік цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

6. У пункті 4 наводяться видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 таблиці пункту 4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (застосовувати код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України);

у графі 5 таблиці пункту 4 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 таблиці пункту 4 – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 таблиці пункту 4 – розподіл граничного обсягу видатків загального фонду та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 таблиці пункту 4 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

7. У пункті 5 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 таблиці пункту 5 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (застосовувати код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України);

у графі 5 таблиці пункту 5 – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 таблиці пункту 5 – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 таблиці пункту 5 – розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду  та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 таблиці пункту 5 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.».

3. Пункти 1-3 додатку 2 «БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2»  та додатку 3 «БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ додатковий, Форма 20__-3»,  викласти у такій редакції:

«

1. _____________________    ________________________     _________

    (найменування головного розпорядника           (код Типової відомчої класифікації видатків               (код за ЄДРПОУ)

       коштів обласного бюджету)                             та кредитування місцевого бюджету)

2.____________________     ______________________         _________

   (найменування відповідального виконавця)      (код Типової відомчої класифікації видатків               (код за ЄДРПОУ)

                                                                                  та кредитування місцевого бюджету та

                                                                                  номер в системі головного розпорядника

                                                                                  коштів обласного бюджету)

3. _________    ___________       ___________    ___________      _____

    (код Програмної          (код Типової програмної          (код Функціональної        (найменування бюджетної        (код 

  класифікації видатків      класифікації видатків                 класифікації видатків        програми згідно з                   бюджету)    

  та кредитування             та кредитування                         та кредитування               Типовою програмною

  обласного бюджету)     місцевого бюджету)                   бюджету)                         класифікацією видатків та

                                                                                                                                      кредитування місцевого

                                                                                                                                      бюджету)                                      ».

4. Пункт 3 розділу ІV Інструкції викласти у такій редакції:

«3. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника коштів обласного бюджету, код за ЄДРПОУ, код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету.».

5. Пункт 2 розділу V Інструкції викласти у такій редакції:

«2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника коштів обласного бюджету, код за ЄДРПОУ, код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету.».


Заступник директора департаменту –

начальник бюджетного управління

департаменту фінансів Рівненської

обласної державної адміністрації                                        Світлана МІЩУК
Додаток


Дата оприлюднення: 4 листопада 2019 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux