Про обласну Програму фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2021 рік (проект)

Відповідно до пункту 1 статті 19, пункту шостого статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтю 90 Бюджетного кодексу  України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, у зв’язку із долученням  з 01 квітня 2020 року комунальних підприємств охорони здоров’я до програми медичних гарантій, реалізація якої  здійснюється через Національну службу здоров’я України:

1. Схвалити  обласну Програму фінансової підтримки та розвитку комунальних підприємств та закладів  охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2021 рік (далі – Програма),  що додається.

2. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Подоліна.


Голова адміністрації                                                              Віталій КОВАЛЬ

 

Обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 рік

 

Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Законів України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства   з   питань діяльності закладів охорони  здоров’я»,   «Про   державні   фінансові     гарантії медичного обслуговування  населення»,  розпорядження Кабінету Miністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-p «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунальних  підприємств та закладів охорони здоров'я, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню.

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»  та Бюджетним кодексом України передбачено здiйcнeння фінансової підтримки комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для співфінансування оплати медичних послуг,  які  надаються  в  рамках   програми   державних   гарантій   медичного обслуговування  населення для розвитку та ïx  підтримки,  здійснення  надання  населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного  обслуговування  населенню.

 Крім цього, пакет медичних послуг, які будуть надаватися за програмою медичних гарантій та оплачуватися Національною  службою  здоров'я  України, не забезпечує в повній мірі видатки охорони здоров'я для надання належної медичної допомоги населенню.

Впровадження обласної Програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних  підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2021 рік (далі - Програма), викликане потребою розширеного спектру заходів із покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення, збереження здоров’я, попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності населення.

Мета Програми і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та в обсягах  встановлених законодавством, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та якісної медичної допомоги, зокрема:

забезпечення надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі екстреної та невідкладної, медичної реабілітації, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду, тощо;

забезпечити покрашення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень;

забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення діагностики;

надання спеціалізованої, лікувально-діагностичної та соціально-відновної допомоги особам, котрі страждають психічними розладами та іншими психічними захворюваннями;

фінансова підтримка в перехідний період, забезпечення реформування, оптимізації комунальних підприємств закладів охорони здоров’я.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при запровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальними підприємствами та закладами охорони здоров'я.

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного  функціонування комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я, необхідні додаткові кошти для закупівлі діагностичного обладнання.

Затвердження та впровадження Програми створює правові підстави для здійснення часткового фінансування за рахунок обласного бюджету вторинної (спеціалізованої) та  третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Паспорт обласної Програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 рік викладений у Додатку 1.  

 Напрями діяльності та заходи обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів  охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 рік викладені у додатку 2.

Для розв’язання проблеми необхідно:

забезпечити постійну доступність населення до вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; розробити дієві алгоритми діяльності структурних підрозділів, маршрути руху пацієнтів; стандартні операційні процедури при виникненні невідкладних станів;

провести перегляд табелів оснащення комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради з поступовим забезпеченням їх медичним сучасним обладнанням згідно з рекомендованими нормативами;

розвивати в діяльності комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради впроваджену електронну систему ведення медичної документації, створення електронного реєстру пацієнтів, збору та обробки статистичної інформації;

сприяти розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з метою вивчення та запровадження в діяльність комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради кращого світового досвіду організації вторинної  (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.


Очікуванні результати Програми

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

підвищити ефективність роботи комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної;

сформувати доступну та дієву систему надання населенню вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.


Начальник управління охорони

здоров’я облдержадміністрації                                 Олег ВІВСЯННИК  


Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

обласної Програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 рік

 


1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації


2.

Регіональний замовник Програми

Рівненська обласна державна адміністрація


3.

Розробник Програми

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації


4.

Співрозробники Програми

Комунальні підприємства, заклади охорони здоров’я Рівненської обласної ради


5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Рівненська обласна державна адміністрація


6.

Термін реалізації Програми

2021  рік


7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші субвенції, інші джерела не заборонені законодавством


8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 130774.0  тис. гривень


 


Начальник управління охорони

здоров’я адміністрації                                               Олег ВІВСЯННИК   

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів  охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2021 рік


№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн., 

на 2021 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Фінансова підтримка медичних комунальних підприємств,  закладів (установ) охорони здоров’я

Співфінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями, виплату пільгових пенсій, придбання предметів, матеріалів, кисню медичного, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

продуктів харчування, проведення поточного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приміщень,

інші поточні видатки

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, медичні

комунальні  підприємства та заклади (установи) охорони здоров’я

Обласний бюджет, Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством


62093,4

Покращення якості надання медичної допомоги населенню, умов праці медичних працівників та умов перебування хворих, виконання заходів протипожежної безпеки та приписів інспекції  

2.

Розвиток медичних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я

Капітальні видатки, а саме, придбання медичного, діагностичного та іншого обладнання, автомобілів, здійснення комп’ютеризації та доукомплектування робочих місць лікарів, проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень та інші капітальні видатки

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, медичні

комунальні  підприємства та заклади (установи) охорони здоров’я

Обласний бюджет, Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством


      55119,3

Оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення комп’ютерною технікою автоматизованих робочих місць, приведення стану приміщень відповідно до діючих нормативів, покращення умов праці медичних працівників та умов перебування хворих, виконання заходів протипожежної безпеки та приписів інспекції  

3

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центр громадського здоров’я населення» Рівненської обласної ради

 Придбання спецхарчування -адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими, придбання  медикаментів та виробів медичного призначення

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

комунального підприємства «Центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

       2550,0

Покращення якості надання медичної допомоги населенню

4

Фінансова підтримка  комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров"я населення» Рівненської обласної ради

Фінансове забезпечення діяльності, утримання кабінету освідчення водіїв на предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння на виплату заробітна плата з нарахуваннями, придбання швидких тестів для виявлення наркотиків у біологічному середовищі

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  комунальне підприємство «Рівненський обласний центр психічного здоров"я населення» Рівненської обласної ради

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

      

      1213,8

Забезпечення проведення достовірної медичної експертизи

5


Забезпечення надання екстреної медичної допомоги жителям області


Фінансування  заробітної  плати з нарахуваннями  за чергування вдома лікарів-консультантів та середнього медичного персоналу, які  залучатимуться до надання виїзної консультативної медичної допомоги  населенню області, підтримка в належному стані автомобілів швидкої медичної допомоги

Постійно


Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради,  комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради,

комунальне підприємство «Обласний  перинатальний центр» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство «Рівненська обласна дитяча лікарня»  Рівненської обласної ради

Обласний бюджет, Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

    

       2394,0

Покращення якості надання медичної допомоги населенню

6

Фінансова підтримка комунального підприємства «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради

 Придбання медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальне підприємство «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради

Обласний бюджет, Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

         903,5 

Покращення якості надання медичної допомоги населенню

7

Фінансова підтримка діяльності окремих медичних комунальних підприємств та закладів (установ) охорони здоров’я

Забезпечення функціонування окремих комунальних підприємств та закладів (установ) охорони здоров’я

Постійно

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальна установа  «Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров’я» Рівненської обласної ради,

комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради, Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи, комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство «Рівненський обласний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

Обласний бюджет, інші субвенції, інші джерела, не заборонені законодавством


6500,0

Забезпечення надання послуг населенню та медичним закладам охорони здоров’я


 

      Всього по   

      завданнях

 

 

   Обласний     

    бюджет 

 

 

       130774,0
Начальник управління охорони здоров’я адміністрації                                                                    Олег ВІВСЯННИК

                           
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux