від 03 січня 2020 р. № 1
Київ
Про Програму збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській області на 2020 – 2022 роки

Відповідно до Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про аквакультуру», пункту 7 частини першої статті 13, пунктів 4, 8 статті 21, пункту 9 статті 39 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити Програму збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській області на 2020 – 2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню Державного агентства рибного господарства у Рівненській області подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при формуванні обласного бюджету та внесенні змін до нього передбачати кошти для реалізації Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам  розробити відповідні Програми.

5. Районним державним адміністраціям, Управлінню Державного агентства рибного господарства у Рівненській області, департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації  забезпечити виконання Програми.

6. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області щороку до 20 січня.

7. Управлінню Державного агентства рибного господарства у Рівненській області узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати обласній державній адміністрації щороку до 30 січня.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.
Голова адміністрації                                                                           Віталій КОВАЛЬ 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

                      03.01.2020 № 1


 

ПРОГРАМА

збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській області
на 2020 – 2022 роки

 

І.  Загальні положення

 

Програму збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській області на 2020 – 2022 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про аквакультуру», пункту 7 частини першої статті 13, пунктів 4, 8 статті 21, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Програма передбачає здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження та відтворення рибних запасів області, а також визначення єдиної концепції щодо порядку забезпечення охорони водних біоресурсів у межах компетенції територіальних підрозділів природоохоронних служб, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб аквакультури, які зайняті в рибному господарстві, громадських формувань рибалок-аматорів та спортсменів і наукових установ.


ІІ. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є збереження та відтворення рибних запасів і поліпшення стану природних водойм Рівненської області.

Для досягнення цієї мети, враховуючи особливості області, Програмою визначено такі основні завдання:

вселення цінних видів риб у природні та штучні водойми;

визначення та збереження основних нерестових та зимувальних угідь риб у розрізі річкових басейнів;

посилення охорони рибних запасів області із залученням органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, природоохоронних служб та громадськості;

підтримка суб’єктів господарювання, що здійснюють вирощування водних біоресурсів, та розвиток рибного господарства;

наукова підтримка та проведення досліджень щодо якості рибопосадкового матеріалу та вирощеної товарної риби;

 створення профільних громадських організацій рибалок-любителів та розвиток любительського і спортивного рибальства.


ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У Рівненській області близько 18 тис. гектарів природних та штучних водойм, повністю або частково придатних для якісного життя гідробіонтів, у тому числі риб. Основна увага у ході реалізації Програми зосереджуватиметься на водоймах загального користування, рибні запаси яких найбільше потерпають від антропогенних чинників, зокрема техногенного забруднення, забудови та засмічення прибережних смуг і самих водойм, а також незаконного (браконьєрського) вилову риб, неконтрольованого аматорського рибальства й підводного полювання. Також Програмою передбачено розвиток аквакультури рибоводними господарствами, розроблення наукового новітнього підходу до відновлення галузі шляхом контролю іхтіопатологічної ситуації, проведення селекційно-племінної роботи в господарствах, розвиток любительського і спортивного рибальства на водоймах загального користування за рахунок благодійних коштів громадських організацій рибалок-любителів.

У зв’язку з цим необхідно здійснити ряд заходів, спрямованих на відтворення рибних запасів області та реконструкцію сучасної аборигенної іхтіофауни з метою підвищення її біорізноманіття за рахунок цінних та зникаючих видів риб; підвищення природної рибопродуктивності водойм за рахунок оптимізації та якісного використання кормових ресурсів водойм. Такі заходи будуть ефективними лише у разі їх якісного наукового обґрунтування. Разом з цим виникає потреба у забезпеченні нових ефективних підходів до здійснення охорони рибних запасів та водних екосистем в цілому.


ІV. Стан збереження та відтворення рибних запасів водних об’єктів
і розвитку рибного господарства в області

 

За останні 30 – 40 років у водоймах повністю перебудувались основні популяції риб. На трофічному рівні домінують хижаки, планктофаги та частково бентофаги. Внаслідок гідромеліоративного та гідротехнічного зарегулювання басейнів основних річок області відбулось зникнення типових реофільних видів риб, які мають дуже малі популяції або відсутні взагалі, перебувають у червоних списках міжнародного та державного значення.

Ряд біотичних, абіотичних та антропогенних факторів, які все більше впливають на екологічну ситуацію загалом і на водні екосистеми зокрема, спричиняють погіршення умов відтворення аборигенної іхтіофауни, внаслідок чого спостерігається зниження чисельності популяцій промислово цінних видів риб, що в свою чергу призводить до зниження уловів як рибалок-любителів, так і рибодобувних та риборозплідних підприємств.

Природні та штучні водойми Рівненської області є сприятливими для відтворення рибних запасів та розвитку аквакультури. Певні відмінності в геологічній будові різних типів водойм, екологічних умов існування в них дають змогу забезпечити зариблення цих водойм різними видами риб.

У сучасних складних економічних умовах певна частина населення України вдається до добування водних біоресурсів незаконним шляхом. Про це свідчить щорічне зростання кількості, згідно зі статистичними даними, викритих порушень у галузі рибоохорони. У більшості випадків не ведеться вивчення згубності такого явища як браконьєрство рибного промислу ля іхтіофауни окремо взятих водойм. Щороку Управлінням Державного агентства рибного господарства у Рівненській області здійснюється чіткий контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в галузі використання рибних ресурсів. У 2017 – 2018 роках виявлено 1417 випадків незаконного добування водних біоресурсів, вилучено 788 заборонених знарядь лову, серед яких сітки, неводи, живопастки, колючі знаряддя, пристрої для лову риби з використанням електричного струму. У порушників вилучено 824,025 кілограма незаконно добутих водних біоресурсів, накладено штрафів на суму 181456 гривень та нараховано збитків в розмірі 214990 гривень. Передано до суду 477 справ для притягнення до адміністративної відповідальності.

Проведений Управлінням Державного агентства рибного господарства у Рівненській області аналіз рибоохоронної діяльності встановив її мінімальну ефективність, оскільки матеріально-технічне забезпечення відповідних підрозділів є застарілим, зокрема 55 відсотків автотранспорту, 60 відсотків плавзасобів та 40 відсотків підвісних двигунів мають тривалий період експлуатації та фізично і морально застаріли. Малий обсяг забезпечення пально-мастильними матеріалами (близько 30 відсотків потреби у 2018 році) не дає змоги оперативно здійснювати рибоохоронну роботу. Проведеним аналізом структури Управління та розподілу посад виявлено, що 60 відсотків посадових осіб рибоохорони задіяні до виконання рибоохоронної роботи, а 40 відсотків є допоміжним персоналом взаємодії. Є потреба у збільшенні чисельності інспекторського персоналу в межах області, в першу чергу, за рахунок залучення громадських інспекторів рибоохорони та якісної співпраці із єгерськими службами громадських об’єднань рибалок Українського товариства рибалок та мисливців, Військового товариства рибалок та мисливців, Рівненської обласної федерації риболовного спорту тощо.

У 2018 році на території області штучне розведення, вирощування та використання риби та інших водних біоресурсів в режимі спеціальних товарних рибних господарств здійснювали 26 суб’єктів господарювання на водних об’єктах загальнодержавного значення площею 616,33 гектара.

Також в межах Рівненської області працюють 96 користувачів водних біоресурсів, які здійснюють рибогосподарську діяльність за науково-біологічними обґрунтуваннями (НБО) на водних об’єктах площею менше 10 гектарів, загальна площа яких становить 507,42 гектара.

У відповідності із поданими звітами 21 суб’єктом аквакультури на території Рівненської області експлуатувалось 1770,8 гектара ставків, у яких було вирощено та виловлено: 5288,9 тис. екземплярів рибопосадкового матеріалу; 11402 млн. личинок різних видів риб; виловлено 223,2 тонни товарної риби з нагульних ставків площею 903,4 гектара, що становило загальну рибопродуктивність (за товарною рибою) 247 кілограмів на гектар; виловлено 76,8 тонни товарної риби з акваріумів об’ємом 622,6 куб. метрів, що становило загальну рибопродуктивність (за товарною рибою) 123 кілограми на куб. метр. На вирощування такої кількості рибопродукції використано 813,9 тонни кормів та 52,2 тонни добрив, з них 46,3 тонни – органічних.

Основними причинами зменшення обсягів вирощування товарної риби суб’єктами рибного господарства є:

недостатнє наповнення водою водойм, що спричинило обміління та заростання нагульних та вирощувальних площ;

відсутність в області рибовирощувальних підприємств з вирощування якісного рибопосадкового матеріалу (коропа, рослиноїдних видів риб, судака, щуки, сома);

висока собівартість вирощеної риби (затрати на корми, рибопосадковий матеріал та висока плата за орендовані водні об’єкти);

недостатній контроль за якістю рибопосадкового матеріалу та епізоотичним станом водних біоресурсів.

Розвиток рибоводної галузі в області завдяки науково обґрунтованому підходу дасть змогу забезпечити населення товарною рибною продукцією. 


V. Фінансове забезпечення 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів, коштів орендарів, громадських організацій, інших джерел фінансування відповідно до чинного законодавства.

         Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області надає головному розпоряднику коштів інформацію щодо водних об'єктів, переліку заходів та розрахунків вартості надання послуг.

         Зариблення водних об’єктів здійснюється в присутності представників головного розпорядника коштів – департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації, розробника Програми – Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області, громадських організацій, науковців.

Обсяги фінансування Програми, за потреби, уточнюються з урахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та заходів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведено у додатку 1.

Перелік основних заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.


VI. Очікувані результати

 

          Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

вселення цінних видів риб у природні та штучні водойми області;

поновлення видового складу аборигенних видів риб та проведення біомеліорації щодо зменшення заростання водойм водною рослинністю;

визначення та збереження основних нерестових та зимувальних угідь риб у розрізі річкових басейнів;

посилення охорони рибних запасів області із залученням органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, природоохоронних служб та громадськості;

підтримку суб’єктів господарювання, що здійснюють вирощування водних біоресурсів, та розвиток аквакультури  в області;

проведення досліджень щодо якості рибопосадкового матеріалу та вирощеної товарної риби;

розвиток любительського і спортивного рибальства;

залучення громадськості до заходів щодо збереження рибних запасів;

здійснення наукового моніторингу стану рибних запасів у водоймах області та визначення пріоритетних напрямів їх збереження та примноження.

 

 

 

Начальник Управління Державного

агентства рибного господарства

у Рівненській області                                                                  Сергій БОНДАР 


                                                                      Додаток 2 до Програми

 

Заходи щодо реалізації
Програми
збереження та відтворення водних біоресурсів,
розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства
в Рівненській області на 2020 – 2022 роки

 

Найменування заходу

Щорічна потреба в коштах                 на 2020 – 2022 роки, 

тис. гривень

 

Джерела фінансування

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

1. Зариблення рибогосподарських водних об’єктів

1) вселення рослиноїдних риб

195

200

200

Обласний бюджет

2) вселення коропо-сазанових гібридів

100

100

100

Місцевий бюджет, інші джерела*

3) вселення судака, щуки

100

100

100

Місцевий бюджет, інші джерела*

Разом

395

400

400


2. Проведення наукового забезпечення стосовно новітніх технологій

1) вивчення запасів аборигенної іхтіофауни

50

50

50

Місцевий бюджет, інші джерела*

2) розроблення обґрунтувань доцільності вселення риби у водойми загального користування

50

50

50

Місцевий бюджет, інші джерела*

3) розроблення новітніх технологій розвитку рибного господарства в  області

50

50

50

Місцевий бюджет, інші джерела*

Разом

150

150

150


3. Розвиток рибного господарства

1) проведення селекційно-племінної роботи

200

200

200

Місцевий бюджет, інші джерела*

2) визначення шляхів підвищення рибопродуктивності водних об’єктів

50

50

50

Місцевий бюджет, інші джерела*

Разом

250

250

250


4. Розвиток любительського і спортивного рибальства

1) створення громадських організацій рибалок-любителів

50

50

50

Інші джерела*

2) охорона водних біоресурсів

100

100

100

Інші джерела*

Разом

150

150

150


Усього за Програмою

 

 

 

 

 

195

200

200

Обласний бюджет

750

750

750

Місцевий бюджет, інші джерела* 

945

950

950

Загальний обсяг, у тому числі

 

 

* – профільних громадських організацій.

 


Додаток 1 до  Програми

 

 

 ПАСПОРТ

Програми збереження та відтворення водних біоресурсів,
розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства
в Рівненській області на 2020 – 2022 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області,  департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації

2

Розробник Програми

Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області,  департамент агропромислового розвитку  Рівненської обласної державної адміністрації

3

Головний розпорядник коштів обласного бюджету для реалізації  Програми

Департамент агропромислового розвитку  Рівненської обласної державної адміністрації

4

Відповідальні виконавці Програми

Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області,    департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,  об’єднані територіальні громади, виконкоми сільських, селищних та міських рад, профільні громадські організації, риборозплідні господарства

5

Учасники Програми

Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області, департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації,  Національний університет водного господарства та природокористування, Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН України, профільні громадські організації, риборозплідні господарства,  департамент екології та природних ресурсів  Рівненської обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, Державна екологічна інспекція Поліського округу, Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Рівненський обласний центр гідрометеорології, районні державні адміністрації, об’єднані територіальні громади, виконкоми сільських, селищних та міських рад

6

Термін реалізації Програми

2020 – 2022 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні  Програми

Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти риборозплідних господарств, громадських організацій та інші джерела фінансування

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,                    тис. гривень

2845

в тому числі:1) обласний бюджет,                    тис. гривень

595


2) місцевий бюджет,                тис. гривень

1800


3) інші джерела, тис. гривень

450

 

 

 


             

                                             


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux