від 12 березня 2021 р. № 171
Київ
Про організацію проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 році

На виконання пункту 9 частини першої статті 13 та пункту 4 статті 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 15, 16, 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році", доручення Прем’єр-міністра України від 01 березня 2021 року № 8535/1/1-21 до Указу Президента України від 24 лютого 2021 р. № 71 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році":

1. Утворити обласну призовну комісію (далі - комісія) і затвердити її склад згідно з додатком.

За рішенням голови комісії в роботі комісії при розгляді питань, пов’язаних з добором призовників на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, можуть брати участь представники Збройних Сил України та інших військових формувань з правом дорадчого голосу.

Засідання комісії є правомочним за умови присутності не менше двох третин її складу.

2. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам Вараської, Дубенської, Рівненської міських рад спільно із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки області:

1) до 16 березня та 22 вересня 2021 року утворити районні (міські) призовні комісії, затвердити їх персональний склад та графіки засідань;

2) організувати роботу районних (міських) призовних комісій з 01 квітня по 30 червня та з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року. Підготовчі заходи, пов’язані з обстеженням, лікуванням та вивченням призовників, провести з 16 березня та 23 серпня 2021 року;

3) відповідно до частини 2 статті 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, забезпечити районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах;

4) забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2021 році чергових призовів на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;

5) до 16 березня та до 25 серпня 2021 року вирішити питання щодо матеріального та фінансового забезпечення проведення призовів, а також передбачити кошти на безкоштовне проведення аналізів, флюорографії грудної клітки, рентгенологічних обстежень та медичних обстежень громадян, які підлягають призову на строкову військову службу;

6) спільно з управлінням культури і туризму облдержадміністрації, департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, їхніми структурними підрозділами на місцях організувати у трудових колективах підприємств, організацій, установ, де працюють і навчаються призовники, в селах, селищах, містах, де вони проживають, урочисті проводи їх на військову службу.

3. Виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад відповідно до пункту 33 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, з отриманням відповідного розпорядження військового комісара районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснити заходи щодо оповіщення призовників про їх явку на призовні дільниці, письмово повідомити районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та забезпечити контроль за їх прибуттям.

4. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації:

1) з метою проведення якісного медичного огляду призовників під час проведення чергових призовів на строкову військову службу виділити досвідчених медичних працівників із знанням військово-лікарської експертизи.

На період виконання покладених на них обов'язків зберегти за ними місце роботи та посади.

Забезпечити якісну роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників на призовних дільницях області;

2) відповідно до пунктів 31, 94, 95 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 100), та підпункту 2 пункту 10 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389, згідно з графіком Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відрядити  лікарів - спеціалістів у березні - червні,  вересні - грудні 2021 року для проведення на збірному пункті Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в межах компетенції:

організації та медичного огляду громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин;

організації та контрольного медичного огляду всіх громадян, які районними (міськими) призовними комісіями визнані непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також громадян, які заявили про незгоду з результатами  медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій;

організації та медичного обстеження кандидатів з числа цивільної молоді, які виявили бажання щодо вступу до військових навчальних закладів;

3) до 19 березня та 01 вересня 2021 року відповідно до частини 2     статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" забезпечити призовні дільниці районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки медичними інструментами та майном відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800;

4) відповідно до пунктів 2.3, 2.8 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, покласти на лікаря - члена обласної призовної комісії:

проведення перевірки придатності приміщень обласного збірного пункту для роботи лікарів-спеціалістів, наявності необхідного медичного інструментарію та медичного майна;

проведення інструктивного заняття з медичним персоналом, який залучається до медичного огляду призовників на обласному збірному пункті;

проведення перевірки об’єктивності направлення призовників на додаткове обстеження та лікування, аналізу результатів огляду призовників;

інформувати голову обласної призовної комісії про недоліки у роботі з підготовки та огляду призовників і вживати заходів для своєчасного їх усунення;

5) забезпечити проведення всім особам, які підлягають призову на строкову військову службу:

загального аналізу крові, загального аналізу сечі;

серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В” (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту “С” (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

визначення групи крові та резус-належності;

флюорографічного обстеження органів грудної клітки;

профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень;

електрокардіографічного дослідження;

за показаннями – інших досліджень (зокрема, тестування методом імуноферментного аналізу на наявність гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2);

6) відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" зобов’язати керівників лікувальних закладів:

під час проведення призову у триденний строк повідомляти відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;

під час проведення призову забезпечити стаціонарне лікування громадян призовного віку виключно за направленням обласного та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

сприяти створенню на період призову у лікувальних закладах, залучених до обстеження призовників, резервного ліжкового фонду для невідкладної госпіталізації призовників, скерованих на обстеження, в обсягах, необхідних для забезпечення призову.

Забезпечити проведення медичних оглядів призовників у стислі терміни, але не більше 5 днів;

7) з метою недопущення повторної госпіталізації призовників, здійснювати огляд і обстеження їх усіма спеціалістами, необхідними для винесення експертного рішення (хірург, терапевт, психіатр, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог), у процесі однієї госпіталізації, незалежно від захворювання призовника і його скарг;

8) відповідно до статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 31 Положення в квітні-травні 2021 року виділити лікарів-спеціалістів для перевірки законності прийнятих рішень щодо призовників, які визнані районними комісіями з питань приписки або районними (міськими) призовними комісіями непридатними, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та проінформувати голову обласної призовної комісії до 20 липня 2021 року та 10 січня 2022 року.

5. Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області:

1) у березні - червні, вересні - грудні 2021 року забезпечити дотримання громадського порядку на призовних дільницях районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, збірному пункті Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та на залізничній станції Здолбунів, за необхідності виділити достатню кількість співробітників поліції;

2) для забезпечення громадського порядку на збірному пункті Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в с. Здовбиця Рівненського району у квітні - червні, жовтні - грудні 2021 року, згідно з частиною 2 статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за необхідності виділити двох співробітників поліції;

3) здійснювати перевірку про притягнення призовників до адміністративної чи кримінальної відповідальності через управління інформаційної підтримки та координації поліції "102" Головного управління Національної поліції в Рівненській області відповідно до подання районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

4) відповідно до пункту 59 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, за зверненням органів місцевого самоврядування та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати розшук, затримання і доставку до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

5) забезпечити роботу представників районних відділів (відділень) Національної поліції в Рівненській області в групах розшуку і доставки на призовні дільниці громадян, які ухиляються від проходження військової служби.

6. Військовому комісару Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1) до 26 березня та 24 вересня 2021 року підготувати до роботи обласний збірний пункт;

2) розробити заходи щодо підготовки та проведення призовів з визначенням строків відправки призовників до Збройних Сил України та інших військових формувань;

3) організувати проведення заходів з військово-патріотичного виховання призовників, які перебувають на обласному збірному пункті;

4) організувати контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;

5) відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389, сприяти обласній призовній комісії в організації проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням до військових частин.

7. Про виконання цього розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 08 липня 2021 року та 06 січня 2022 року.

8. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2020 року № 122 "Про організацію проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році";

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня  2020 року № 249 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2020 року № 122";

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 жовтня  2020 року № 630 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2020 року № 122".

 9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Подоліна.


Голова адміністрації                                                Віталій КОВАЛЬ

r171dod.doc

Дата оприлюднення: 18 березня 2021 рокуOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux