Проєкт розпорядження

 

Про план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності у Рівненській області

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 202-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»:

1. Затвердити план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності  у Рівненській області (далі – план заходів) згідно з додатком.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1) забезпечити виконання плану заходів;

2) інформувати департамент соціального захисту населення облдержадміністрації про хід виконання плану заходів щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів подавати облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.


Голова адміністрації                                                                  Віталій КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження голови  облдержадміністрації

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності у Рівненській області


Зміст основного завдання відповідно до Стратегії подолання бідності

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Індикатори виконання

заходу


Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці


Підвищення дієвості політики зайнятості


4. Розширення видів діяльності та сфери застосування громадських робіт

проведення моніторингу ефективності застосування громадських робіт

протягом

року

Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

кількість зареєстрованих безробітних, залучених до громадських робіт;


підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів


7. Запобігання довготривалому безробіттю у результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом:


проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у результаті надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації
підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та проваджені підприємницької діяльності


забезпечення ефективності професійної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення їх навчання за професіями за спеціальностями відповідно до потреб ринку праці


1) забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю


2) посилення співпраці центрів зайнятості з об'єднаними територіальними громадами щодо сприяння організації та провадження  підприємницької діяльності членами відповідної об'єднаної територіальної громади
3) проведення навчання осіб з інвалідністю за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці


протягом

року

протягом

року


протягом

року


Рівненський обласний центр зайнятості, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади
Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


Рівненський обласний центр зайнятості, Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадичисельність осіб з числа категорій безробітних, охоплених індивідуальним супроводом після їх працевлаштування;

частка осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, у загальній кількості осіб з інвалідністю, які звернулися до державної служби зайнятості


збільшення кількості об'єднаних територіальних громад, з якими співпрацює державний центр зайнятостізбільшення чисельності осіб з інвалідністю, залучених до послуг з комплексної реабілітації


Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці


11. Застосування та активне просування гнучких форм зайнятості для осіб з інвалідністю, осіб, що доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається, жителів сільської місцевості та інших груп, що потребують особливих умов організації праці


забезпечення активної співпраці Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненського обласного центру зайнятості з роботодавцями з метою створення ними робочих місць з особливими умовами праці, в тому числі за рахунок надання Фондом соціального захисту інвалідів цільової позики, фінансової допомоги, дотації

протягом

року

Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення чисельності працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб, які доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається, жителів сільської місцевості та інших груп, що потребують особливих умов організації праці

12. Запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю


впровадження (з урахуванням особливостей сфери економічної діяльності) додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, які вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

у шести-місячний строк після прийняття закону щодо сприяння продуктивній зайнятості

Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


прийняття відповідного нормативно-правового акта

13. Запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо)


проведення семінарів, тренінгів із залученням працівників державних органів, вітчизняних та іноземних експертів і фахівців для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників з питань провадження підприємницької діяльності

протягом

року

Рівненський обласний центр зайнятості, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління Державної податкової служби у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості осіб з числа сільського населення, охоплених інформаційними та консультаційними послугами

15. Створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи

сприяння утворенню та ефективній діяльності спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на базі центрів зайнятості


протягом

року

Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості утворених спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на місцевому рівні, забезпечення вільного доступу до консультацій


Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення


16. Підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин

виконання спільних домовленостей та зобов'язань відповідно до Територіальної угоди між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об'єднанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок області з соціально-економічних питань на 2018–2020 роки


протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), об'єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою)

підготовка інформації про стан реалізації у 2020 році Територіальної угоди

Зменшення економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню

принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів


26. Сприяння забезпеченню гендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах


проведення навчань з питань ґендерної рівності та протидії дискримінації на робочому місці для профспілок підприємств, установ та організацій, а також роботодавців

протягом

року

Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), об'єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою)


проведення навчання

Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання,

мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення


29. Підвищення рівня доступу, якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості

1) проведення моніторингу рівня доступності медичних послуг2) проведення моніторингу рівня відшкодування вартості лікарських засобів


червень
грудень

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадиуправління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

надання інформації для підготовки аналітичних матеріалів;


зменшення частки домогосподарств, у складі яких є особи, що протягом останніх 12 місяців не змогли отримати необхідну медичну допомогу, придбати лікарські засоби


проведення моніторингу;


збільшення кількості відшкодованих лікарських засобів за електронними рецептами


30. Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у сільській місцевості, зокрема, у результаті активізації роботи виїзних мультидисциплінарних   команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги


проведення постійної роботи мультидисциплінарних команд закладів та установ, що надають соціальні послуги, та мобільних бригад працівників соціального захисту населення

протягом року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

збільшення кількості осіб, охоплених послугами мультидисциплінарних команд

31. Створення та забезпечення стимулів і належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі сільського господарства та інших сфер діяльності

1) розроблення місцевих програм подолання енергетичної бідності з урахуванням заходів з термомодернізації як багатоквартирних, так і індивідуальних житлових будинків, у яких мешкають вразливі верстви населення


2) запровадження місцевих програм здешевлення "теплих" кредитів

протягом

року
протягом

року

департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади
департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


прийняття відповідних нормативно-правових актів
прийняття відповідних нормативно-правових актів;


передбачення у місцевих бюджетах коштів на здешевлення "теплих" кредитів

32. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж і забезпечення розвитку соціальної інфраструктури

1) проведення ремонту та відновлення інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури

2) впровадження контрактної форми взаємовідносин перевізників з місцевими органами виконавчої влади щодо замовлення суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом

протягом

рокупротягом шести місяців після прийняття нової редакції Закону України "Про залізничний транспорт України"

департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадизбільшення частки відремонтованих інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури серед тих, що потребували відновлення та ремонтупідготовка нормативно-правової бази для здійснення та надання методичної допомоги щодо укладення договорів між місцевими органами виконавчої влади та перевізниками щодо надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом, справедливої компенсації за такі послуги


33. Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальних громад

впровадження для мешканців територіальної громади інноваційних послуг, що є альтернативними інтернатному догляду

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості осіб, охоплених інноваційними послугами, що є альтернативними інтернатному догляду

34. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства

забезпечення розвитку у територіальних громадах патронату над дитиною як інноваційної послуги для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

протягом

року

служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


створення не менш як
5 сімей патронатних вихователів

35. Розширення сучасної мережі зв'язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення, доступу до Інтернету та телеефіру 

забезпечення модернізації сільських автоматизованих телефонних станцій, реконструкції та ремонту ліній зв’язку, прокладання волоконно-оптичних кабелів до сільських населених пунктів з потенційними користувачами


протягом

року

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення частки сільських населених пунктів з доступом до Інтернету

36. Створення спеціалізованої інформаційно- комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу сільського населення до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою

1) поширення інформації для потенційних учасників соціальних програм щодо соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою2) утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об'єднаних територіальних громадах

протягом

рокупротягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадиоб'єднані територіальні громади, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації


кількість розповсюджених інформаційних матеріалів;


кількість проведених інформаційних заходів;


розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації та веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади


утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об'єднаних територіальних громадах;


покращення доступності до послуг соціального захисту


37. Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під'їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі (збільшення кількості автобусних рейсів і зупинок)


проведення дорожніх робіт відповідно до державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

протягом

року

департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації,  служба автомобільних доріг у Рівненській області, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення протяжності відремонтованих доріг;


зменшення частки сільських домогосподарств, у яких немає регулярного щоденного транспортного сполучення з населеним пунктом із більш розвинутою інфраструктурою

39. Сприяння в наданні послуг закладами культури у сільських населених пунктах

проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, лекцій, бесід

протягом

року

управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

проведення культурно-мистецьких заходів

Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності


40. Запровадження системи планування соціальних видатків органів місцевого самоврядування у частині задоволення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці


розроблення пропозицій щодо виявлення соціальних потреб населення на рівні територіальних громад

протягом

року

об'єднані територіальні громади, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації


напрацювання підходів до визначення пріоритетних напрямів соціальних видатків

41. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських населених пунктів


сприяння залученню інвестицій для створення комфортного проживання населення у населених пунктах, об'єднаних територіальних громадах

протягом

року

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

підвищення рівня забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури

42. Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей


забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб

протягом

року

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення частки охоплених соціальними послугами;


збільшення кількості фахівців із соціальної роботи

43. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей

1) забезпечення направлення дітей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок

2) сприяння максимальному охопленню дітей послугами відпочинку та оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку нашої області


3) активізація роботи закладів позашкільної освіти, закладів культури з метою розвитку здібностей та обдарувань дітей, організації їх змістовного дозвілля


протягом

року
протягом

року

протягом

року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, “Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей” Рівненської обласної ради
(за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадиДепартамент соціального захисту населення облдержадміністрації, “Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей” Рівненської обласної ради
(за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку не менш як
35 відсотків загальної чисельності дітей шкільного віку
збільшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
збільшення частки дітей, охоплених позашкільною освітою та різними формами дозвілля

44. Обстеження будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення


обстеження будівель соціального призначення у сільських населених пунктах,  придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів

протягом

року

управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

проведення обстежень будівель;


кількість створених громадсько-культурних центрів

45. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах

1) розширення мережі магазинів споживчої кооперації та залучення засобів пересувної торгівлі (автолавки) для забезпечення сільського населення необхідним асортиментом товарів


2) здійснення реалізації товарів народного споживання та товарів складного асортименту (каталожна торгівля) під час надання послуг населенню пересувними відділеннями поштового зв'язку


протягом

року


протягом

року

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громадирозширення мережі магазинів споживчої кооперації


забезпечення реалізації товарів

46. Відновлення, збереження та невиснажливе використання екосистеми, зокрема у результаті впровадження механізму економічного стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

1) опрацювання питання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на поліпшення стану земельних та інших природних ресурсів, у межах планування та здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення

2) залучення територіальних громад села, селища і суб'єктів господарювання до раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об'єктів природно-заповідного фонду для розвитку сфери зайнятості населення в регіонах


протягом

рокупротягом

року

Рівненський обласний центр зайнятості, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації , райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


впровадження на місцевому рівні відповідних робіт із залученням громадськості


збільшення кількості зайнятого населення, зайнятого наданням туристичних та супутніх послуг в сільській місцевості, де розташовані території і об'єкти природно-заповідного фонду

Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення


Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та

зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення


49. Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування принципу «єдиного вікна» під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям із здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці


впровадження у пілотних об'єднаних територіальних громадах інтегрованої моделі соціального захисту, що передбачає поєднання надання адміністративних послуг соціального спрямування (виплати) та соціальних послуг

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


впровадження інтегрованої моделі соціального захисту у пілотних об'єднаних територіальних громадах

52. Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення із державного житлового фонду з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) надання пропозицій для виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


2) проведення моніторингу наявних житлових приміщень та забезпечення організації взяття на соціальний квартирний облік осіб, які є клієнтами закладів бездомних осіб


квітень
протягом

року

служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


надання пропозицій для виділення субвенції з державного бюджету


збільшення кількості осіб, які мають право та взяті на соціальний квартирний облік

Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення


53. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров’я, громадськими та волонтерськими організаціями

1) забезпечення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

2) впровадження в міських, сільських та селищних об'єднаних територіальних громадах інтегрованої системи соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом "ведення випадку"

3) забезпечення компенсації вартості послуги "муніципальна няня"

протягом

рокукожного півріччя


протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значенняоб'єднані територіальні громади, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


забезпечення одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка"


збільшення частки об'єднаних територіальних громад, які впровадили інтегрований підхід соціальної підтримки сімей;

запровадження надання соціальних послуг шляхом принципу "ведення випадку"

забезпечення компенсацією вартості послуги "муніципальна няня"

54. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг

забезпечення надання соціальних послуг із залученням громадських об’єднань через соціальне замовлення, конкурс соціальних проектів, державно-приватне партнерство


кожного півріччя

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості недержавних надавачів соціальних послуг та кількості отримувачів соціальних послуг

55. Забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді (виявлення потреб у послугах, оцінювання потреб у соціальних послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів, притулку, догляду)


1) забезпечення виявлення бездомних осіб, зокрема із застосуванням мобільної форми надання соціальних послуг – соціального патрулювання, та організація надання виявленим бездомним особам соціальної послуги надання притулку

2) створення у кожному регіоні відділення або установи підтримання проживання, у тому числі для осіб з психічними розладами та порушеннями інтелектуального розвитку


3) забезпечення догляду вдома/денного догляду осіб з психічними порушеннями, їх соціальну реабілітацію
4) забезпечення визначення потреб адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах

протягом

рокупротягом

року


протягом

року


протягом

року

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості отримувачів соціальних послуг;


кількість отримувачів соціальної послуги надання притулку


створення у кожному регіоні не менше одного відділення або установи підтримання проживання
створення в кожному регіоні відділень денного та забезпечення  надання послуги догляду вдома
визначення потреб адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах

56. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості


проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг (внутрішній та зовнішній) та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

57. Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту шляхом обладнання їх пандусами, ліфтамисприяння створенню в об'єднаних територіальних громадах спеціального соціального транспорту для перевезення маломобільних верств населення


протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


кількість соціального транспорту для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

58. Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз


1) запровадження ефективної системи надання соціальних послуг особам (дітям) з інвалідністю


2) впровадження системи раннього втручання дітей з метою запобігання інвалідності дітей3) затвердження переліку реабілітаційних послуг та їх вартості
4) удосконалення механізму функціонування державних реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю

протягом

року
протягом

року
протягом

року

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення чисельності осіб (дітей) з інвалідністю, яким надано соціальні послугиприйняття нормативно-правового акта
прийняття нормативно-правового акта

прийняття нормативно-правового акта


60. Надання бездомним особам консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію, створення закладів соціального захисту для таких осіб

забезпечення організації надання бездомним особам соціальних послуг, зокрема соціальної інтеграції та реінтеграції, підтриманого проживання, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, представництва інтересів

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості отримувачів соціальних послуг;

надання соціальних послуг соціальної інтеграції та реінтеграції, підтриманого проживання, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, представництва інтересів


Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження,

у частині отримання ними якісних послуг


61. Державне сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів, насамперед у великих містах, де навантаження на діючі заклади є найбільшим


розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти

протягом

року

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості приватних закладів дошкільної освіти

62. Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті


закупівля шкільних автобусів, зокрема спеціальних

протягом

року

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


закупівля шкільних автобусів

63. Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів якості освіти, зокрема через подальше об’єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим оснащенням, організації онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти


розбудова мережі опорних закладів освіти

протягом

року

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення кількості опорних шкіл;збільшення частки учнів закладів загальної середньої освіти, які продовжують навчання у 10 класі

64. Забезпечення доступності та своєчасного отримання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у результаті розвитку системи інклюзивного навчання та поступової оптимізації мережі спеціальних і спеціалізованих закладів та установ відповідно до потреб територіальної громади, розширення переліку послуг, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення


проведення моніторингу та оцінки впровадження та розвитку інклюзивного навчання

грудень

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

65. Внесення до переліку обов’язкових стандартів вимог щодо обладнання закладів спеціальними засобами доступу для

дітей з інвалідністю, в тому числі пандусами, ліфтами, підйомниками для доступу до всіх поверхів закладу освіти


1) забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю до державних будівельних норм


2) проведення моніторингу забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю

протягом

року
протягом

року

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


управління освіти і науки облдержадміністрації


збільшення кількості закладів освіти, які є доступними для осіб з інвалідністю


проведення моніторингу та підготовка інформаційних матеріалів

66. Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема до роботи в реабілітаційних установах


створення мережі ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів  з метою забезпечення супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної та загальної середньої освіти та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників

протягом

року

управління освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення чисельності дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах та інклюзивних класах;


підвищення фахової компетентності педагогічних працівників;


кількість дітей у закладах дошкільної освіти, які мають групи спеціального призначення


67. Створення на базі діючих соціальних установ відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед дітьми), що дасть змогу працездатним членам сім’ї реалізуватися на ринку праці, отже, розширити можливості сім’ї до самозабезпечення


забезпечення надання послуг денного догляду за особами з інвалідністю згідно з потребами у таких соціальних послугах

протягом

року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


кількість осіб з інвалідністю, охоплених послугами денного догляду згідно з потребами

68. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа

1) забезпечення надання послуг, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування2) впровадження міжнародної ініціативи “Громада, дружня до дітей та молоді”

протягом

року


протягом

року

служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади


збільшення частки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих на усиновлення або влаштованих на виховання в сім'ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);збільшення частки міст, об'єднаних територіальних громад, які здійснюють заходи щодо розвитку послуг для дітей та сімей

69. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів діте
В.о. директора департаменту соціального

захисту населення адміністрації                                                                                                                                       Анна ЗАКУСІЛОВА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux