Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки (проект)

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 13, 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про закордонних українців", "Про транскордонне співробітництво", з метою забезпечення подальшого  розвитку міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва:

1. Схвалити Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад:

розробити відповідні програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

під час формування відповідних бюджетів передбачити кошти для реалізації зазначених програм.

5. Виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад територіальних громад про хід виконання Програми інформувати районні державні адміністрації щороку до 10 червня та 10 грудня.

6. Районним державним адміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації про хід виконання розпорядження  інформувати управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації щороку до 15 червня та 15 грудня.

7. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати облдержадміністрації щороку до 25 червня та 25 грудня.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сергія Гемберга.


Голова адміністрації                                                            Віталій КОВАЛЬ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації ____________ № ______

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки 

Мета Програми

Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) розроблено на підставі Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про закордонних українців", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки" та від 14 квітня 2021 року № 408 "Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки", Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року №1098 та затвердженої рішенням обласної ради від 13 березня 2020 № 1618.

Метою Програми є створення необхідних умов для:

встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненську область, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому та Рівненської області зокрема;

розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Рівненської області з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду;

налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації.

Економічне співробітництво


У сучасних умовах однією з головних передумов ефективного функціонування національної економіки, запорукою її динамічного розвитку та відповідно стратегічним завданням є масштабне зростання присутності України  та її регіонів на зовнішніх ринках.

Часткова або повна втрата традиційних ринків, яка відбулася протягом останніх років, підсилює необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту продукції місцевих товаровиробників.

Маючи важливе значення для економіки, експорт товарів місцевих товаровиробників складається переважно із сировини, що свідчить про неефективне використання ресурсів.

Тому, основними цілями розвитку зовнішньої торгівлі Рівненської області є:

створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для зростання експорту;

розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середніх;

удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малих та середніх (підприємництва), необхідних для участі в міжнародній торгівлі.

Стан зовнішньої торгівлі Рівненської області

Експорт

У 2020 році загальний експорт товарів та послуг становив 536,7 млн. дол., з них 87,5 відсотка припадає на експорт товарів і  12,5 відсотка - на експорт послуг.

За підсумками 2020 року було досягнуто зростання обсягів експорту товарів та послуг на 7 відсотків. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,3.

Найбільше зростання експортних поставок відбулося за такими товарними групами: продукція хімічної галузі (на 10,6 млн. дол. у вартісному виразі), жири та олії (на 9,1 млн. дол.), деревина і вироби з деревини (на 9 млн. дол.).

Загалом структура експорту товарів Рівненської області переважно сировинна, понад 54 відсотки експорту товарів (246 млн. дол.) становлять експорт деревини, продуктів рослинного походження, жирів та олій. Разом з тим,  відбувається поступове зменшення частки сировини в експорті товарів, яка витісняється готовою продукцією з високою доданою вартістю, такою як керамічні вироби та вироби зі скла, добрива та текстильного одягу.

  Відбувається поступова переорієнтація експорту на ринки ЄС. Сукупна частка ринку ЄС в загальному обсязі експорту товарів з Рівненської області зросла з 78,4 відсотка у 2018 році до 82,6 відсотка у 2020 році.Імпорт

Імпорт товарів виріс за останні роки і становив у 2020 році 383,7 млн. дол. порівняно з 298,6 млн. дол. у 2018 році.

Серед статей імпорту основними є машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (48 відсотків), недорогоцінні метали та вироби з них (6,6 відсотка), текстильні матеріали та текстильні вироби (5,6 відсотка), продукти рослинного походження (3,6 відсотка).

У структурі імпорту товарів збільшується частка країн ЄС, обсяг імпорту з яких у 2020 році становив 65,3 відсотка загального обсягу імпорту Рівненської області  порівняно з 58,1 відсотка у 2018 році. Серед товарів, які імпортуються з Європи, домінує продукція машинобудування, обладнання, а також хімічна продукція.


Міжнародне співробітництво 

 

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому та Рівненської області зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Рівненської області, формування позитивного міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проєктів.

На сьогоднішній день Рівненщина розвиває міжрегіональне співробітництво у рамках укладених відповідних договорів, угод і протоколу з п‘ятьма іноземними регіонами.

1. Азербайджан – Габалинський район

Протокол між Рівненською обласною державною адміністрацією України та Виконавчою владою Габалинського району Азербайджанської Республіки про співробітництво в економічній та соціально-культурній сферах від 18 листопада 2013 року.

2. Білорусь – Брестська область

Договір про міжрегіональне співробітництво між Рівненською обласною державною адміністрацією (Україна) і Брестським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь) від 26 жовтня 2018 року.

3. Польща – Вармінсько-Мазурське воєводство

Договір про міжрегіональне співробітництво між Рівненською областю (Україна) та Вармінсько-Мазурським воєводством (Республіка Польща) від 09 грудня 2003 року.

4. Польща – Люблінське воєводство

Угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Рівненською областю України та Люблінським воєводством Республіки Польща від 23 березня 2011 року.


5. Хорватія – Меджимурська жупанія

Угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Рівненською обласною державною адміністрацією України та Меджимурською окружною адміністрацією Хорватської Республіки від 12 квітня 2013 року.

З метою поглиблення та активізації двостороннього міжрегіонального співробітництва вивчається питання налагодження взаємовигідних відносин з Нижньосілезьким і Поморським воєводствами Республіки Польща.

Упродовж останніх років у рамках розвитку міжнародного співробітництва на регіональному рівні було реалізовано ряд заходів, основним завданням яких було використання позитивного іноземного досвіду з розвитку господарського комплексу, представлення Рівненщини як перспективного економічного та інвестиційного партнера, поглиблення взаємозв’язків у медичній, туристичній, культурній та освітній сферах тощо.

Щорічне зростання кількості проведених заходів міжнародного характеру свідчить про формування сприятливого клімату для подальшого розвитку міжнародних відносин між Рівненщиною та іноземними партнерами як важливої складової соціально-економічного розвитку регіону.

Зокрема, у 2021 році значно зросла зацікавленість до Рівненської області з боку дипломатичних установ, що акредитовані в Україні. Протягом  першого півріччя область з офіційними візитами відвідали: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Туреччина в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Латвійської Республіки в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні, Генеральний консул Чеської Республіки у Львові, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку, Почесний консул Республіки Хорватія в м. Івано-Франківськ, Почесний консул Республіки Австрія у Львові. З метою розширення ринків збуту вітчизняної продукції та залучення інвесторів в область проведено 8 презентацій експортного та інвестиційного потенціалу Рівненщини в рамках зустрічей з членами іноземних делегацій.

Відбулися зустрічі з членами іноземних делегацій в режимі онлайн, у ході яких вивчалися досягнення та досвід з питань розвитку сільськогосподарської сфери, інвестиційної діяльності, охорони навколишнього природного середовища, використання альтернативних джерел енергії, медичної галузі, галузі освіти і науки, місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Окрім цього, представники апарату та структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації взяли участь у навчальному семінарі з вивчення досвіду Республіки Польща у сфері розвитку державного управління, який проведено у рамках програми "Study Tours to Poland".

Міжнародна технічна допомога

В області реалізується ряд проєктів, що фінансуються за рахунок коштів програм міжнародних організацій, в тому числі Європейського Союзу, бенефіціаром за якими є Рівненська обласна державна адміністрація,  зокрема:

"Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного", реципієнтом за яким є управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради (загальний бюджет проєкту 65,8 тис. євро);

"Теплі школи та садочки – запорука здоров’я дітей: комплексний проєкт з підвищення енергоощадливості освітніх закладів міста Дубно", реципієнт  Дубенська міська рада (загальний бюджет проєкту 913,4 тис. євро);

"Адаптація та інтеграція іноземних студентів", реципієнт – Національний університет водного господарства та природокористування (загальний бюджет проєкту 900,0 тис. євро);

"Вишеград-Вода-безпека", реципієнт – Національний університет водного господарства та природокористування (загальний бюджет проєкту 35,55 тис. євро);

"Водна Гармонія – Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновації і Підприємництва", реципієнт – Національний університет водного господарства та природокористування (загальний бюджет проєкту 64,00 тис. євро);

"Управління даними сільськогосподарських підприємств України", реципієнт – Національний університет водного господарства і природокористування (загальний бюджет проєкту 34,5 тис.євро).

 У рамках Програми Транскордонного Співробітництва Interreg NEXT Польща – Білорусь – Україна 2021 – 2027 Рівненською обласною державною адміністрацією спільно з партнерами з інших областей опрацьовується проєкт "Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі" (Sustainable Water Management: a Way to Revitalise Western Ukraine and Eastern Poland). Вартість заходів Рівненської області у загальному бюджеті проєкту становитиме 2,2 млн. євро.

Пріоритети розвитку міжнародного співробітництва  

Міжнародне співробітництво Рівненської області здійснюється з урахуванням соціально-економічного, ресурсного, наукового і освітнього потенціалу регіону, географічного положення.

Основною метою подальшого поглиблення міжнародного співробітництва є сталий розвиток області. Серед пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва, зокрема, такі:

підтримка розвитку інновацій та новітніх технологій;

інтенсифікація заходів, спрямованих на забезпечення внутрішньої єдності та територіальної цілісності області й країни;

зростання конкурентоспроможності регіональної економіки;

розвиток транскордонного співробітництва, зокрема, в сфері економіки, культури, освіти, туризму, спорту тощо;

підтримка співпраці з іноземними партнерами у сфері розвитку туризму;

формування та підтримка позитивного іміджу Рівненщини за кордоном;

просування економічного, інвестиційного, туристичного, наукового, культурного потенціалу області завдяки участі у заходах міжнародного характеру;

розроблення стратегічних компонентів іміджу;

отримання та поширення нових знань та досвіду у сфері розвитку сільських територій;

підтримка заходів, спрямованих на збереження та розвиток культурної спадщини регіону;

підтримка розвитку громадянського суспільства;

покращення рівня освіти шляхом розвитку взаємовигідних зв‘язків з іноземними партнерами, обміну досвідом і проведення заходів, спрямованих на європейську інтеграцію;

підтримка заходів, спрямованих на покращення охорони здоров’я населення, в тому числі шляхом підвищення рівня професійної підготовки лікарів та інших медичних працівників;

розвиток міжнародного співробітництва наукових та дослідних закладів, підприємств у контексті вивчення й передачі досвіду та технологій;

співпраця із закордонними українцями;

залучення міжнародної технічної допомоги;

вивчення досвіду з питань функціонування європейських регіонів у контексті їх членства в Європейському Союзі та міжнародних організаціях.

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку експортного потенціалу області, європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами, закордонними українцями та залучення міжнародної технічної допомоги. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв‘язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва та пов’язаних з європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку області;

оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;

налагодження й розширення співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав;

активізації інформаційної роботи, спрямованої на просування експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу Рівненської області;

забезпечення виготовлення інформаційної та презентаційної продукції про Рівненську область на рівні сучасних міжнародних стандартів;

здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів як в Україні, так і за кордоном;

використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

організації та проведення навчальних семінарів для представників органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань участі в програмах міжнародної технічної допомоги;

підготовки та написання проєктів у рамках програм фінансової допомоги Європейського Союзу, міжнародних організацій та країн-донорів;

організації та проведення міжнародних семінарів, конференцій, форумів, фестивалів та виставок, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними регіонами й міжнародними організаціями;

організації та здійснення заходів, спрямованих на популяризацію регіону за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Рівненщини.

Завдання і заходи Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть можливість:

розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв‘язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

використовувати потенціал міжнародного співробітництва для популяризації Рівненщини за кордоном;

залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проєктів;

підвищити професійну кваліфікацію фахівців місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо залучення міжнародної технічної допомоги, здійснення зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших питань;

вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в регіоні;

представити Рівненщину, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах міжнародного характеру;

щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні інвестиції.

Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.


Начальник управління міжнародного

співробітництва та європейської

інтеграції адміністрації                                                                Ольга ЮТОВЕЦЬ

   Додаток до Програми

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2022 – 2024 роки


   

Заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування
(тис. гривень)

Очікувані результати

2022

2023

2024

Завдання І. Розвиток і поглиблення міжнародного та транскордонного співробітництва


Реалізація положень міжрегіо-наль­них угод, укладених в рамках діючих і планованих дво- та багатосторонніх документів

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

100

100

100

Розвиток співпраці з іноземними партнерами


Організаційне забезпе­чення та проведення візитів делегацій Рівненської області в зарубіжні країни

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад

Щороку

Обласний бюджет

350

400

450

Розширення міжнародного співробітництва, формування та підтримка позитивного іміджу Рівненщини


Організація та проведення зустрічей з представниками іноземних країн, а також дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (далі - представники дипломатичного корпусу)

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, районні державні адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад

Щороку

Обласний бюджет

350


400


450


Розширення міжнародного співробітництва, формування та підтримка позитивного іміджу Рівненщини


Виготовлення та придбання протокольної атрибутики та канцелярської продукції для забезпечення належного рівня проведення заходів міжнародного характеру, зокрема, за участю членів іноземних делегацій або представників дипломатичного корпусу

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет


50

60

60

Забезпечення належного рівня проведення заходів міжнародного характеру

Завдання ІІ. Розвиток транскордонного співробітництва та забезпечення участі у програмах міжнародної технічної допомоги


Забезпечення участі делегацій області у проєктах та спільних заходах в рамках євро­регіональних, транскордонних та європейських ініціатив

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства

Щороку

Обласний бюджет

60

70

70

Розширення транскордонного співробітництва, активізація діяльності суб’єктів транскордонного співробітництва


Проведення та участь представників області у навчаннях та інших інформаційних заходах з питань залучення  зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності в області та за її межами

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет


60

60

60

Підвищення якості та збільшення кількості поданих проєктних заявок


Забезпечення поглиблення транскордонного співробіт­ництва в галузі освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, запобігання ризикам та стійкості до катастроф, а також інших галузей, у тому числі визначених у  європейських  програмах і програмах розвитку транс­кордонного співробіт­ництва

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,  виконкоми сільських, селищних, міських рад територіальних громад, інститути громадянського суспільства

Щороку

Обласний бюджет

100

100

100

Активізація співпраці суб'єктів транскордонного співробітництва спрямована на залучення міжнародної технічної допомоги


Розроблення, подання та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги, у тому числі  спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва,  із залученням незалежних експертів, і співфінансування проєктів, що реалізуються на території Рівненської області, на конкурсній основіУправління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, інші зацікавлені структурні підрозділи обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства

Щороку

Обласний бюджет

50

60

60

Підвищення  рівня міжрегіональ­ного та міжінсти­туційного партнерства у сфері реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги

Завдання ІІІ. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненську область


Розроблення ескізів, виготовлення та придбання інформаційних, презентаційних матеріалів та інформаційно-рекламних матеріалів про область, сувенірної продукції для вручення або передачі членам офіційних делегацій, дипломатичним представництвам України за кордоном, представ­никам іноземних країн, та поширення у рамках участі та/або проведен­ня заходів міжнарод­ного харак­теру

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

120


130


150


Забезпечення належного рівня проведення заходів міжнародного характеру, формування та підтримка позитивного іміджу Рівненщини


Висвітлення інформації про Рівненську область та міжнародне співро­бітництво у засобах масової інформації та соціальних мережах.

Проведення інформаційних заходів за участю представників іноземних засобів масової інформації

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

40

50

50

Підвищення рівня поінформова­ності міжнародного співтовариства про Рівненщину


Участь представників області в заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області з метою формування позитивного іміджу регіону

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, інші зацікавлені структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,  виконкоми сільських, селищних, міських рад територіальних громад, інститути громадянського суспільства

Щороку

Обласний бюджет

120


120


150


Популяризація Рівненщини за кордоном, просування її економічного, інвестиційного, туристичного, освітнього потенціалу


Проведення в області Дня Європи,  днів держав – членів ЄС та регіонів-партнерів

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління освіти і науки облдерж­адміністрації, управління культури і туризму облдерж­адміністрації, районні державні адміністрації,  виконкоми сільських, селищних, міських рад територіальних громад, інститути громадянського суспільства

Щороку

Обласний бюджет

70

80

90

Підвищення рівня обізнаності  у сфері європейської інтеграції 


Організація, проведення і участь у заходах та  висвітлення інформації, у тому числі у соціальних мережах, щодо популяризації членства області   у Європейській мережі регіональної кулінар­ної спадщини


Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

Інші кошти, не заборонені чинним законодав-ством

30


80

30


100

30


120

Популяризація членства області у Європейській мережі регіо­нальної кулінар­ної спадщини, збереження та розвиток культурної спадщини


Виготовлення та придбання інформаційних, в тому числі статистичних, аналітичних матеріалів тощо, поліпшення матеріально-технічного забезпечення з метою виконання заходів Програми

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет


50

50

50

Покращення якості технічного супроводу проведення заходів міжнародного характеру

Завдання  ІV. Забезпечення реалі­зації державної політики щодо співпраці із закор­донними україн­цямиОрганізація та проведення заходів спрямованих на розвиток зв'язків між об'єднаннями українців за кордоном та підтримку співпраці із закордонними українцями

Управління міжнародного співробіт­ництва та європейської інтеграції облдержадміністрації


Щороку

Обласний бюджет


30

30

30

Використання потенціалу української діаспори для формування позитивного іміджу регіону


Придбання та виготовлення фото-, аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет


30

30

30

Сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонних українців


Надання дипломатичним представництвам України допомоги, спрямованої на вирішення питань збереження української національної пам‘яті за кордоном

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет


50

50

50

Збереження української національної пам‘яті за кордоном

Завдання V. Підтримка та просування експорту


Проведення та участь представників області у заходах спрямованих на забезпечення підтримки конкуренто­спроможності вітчизняних підприємств та активізацію співпраці з підприємствами держав - членів Європейського Союзу, а також на забезпечення просування експорту та підтримки експортоорієнтованих виробництв, реалізації інвести­ційних та інноваційних проєктів


Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата, установа "Агенція регіонального розвитку Рівненської області"

Щороку

Обласний бюджет


60

60

60

Розширення ринків збуту та підтримка експорту місцевих підприємств, стимулювання інновацій


Забезпечення участі делегацій області, у тому числі представників ділових кіл, у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, інших заходах економічного, інновацій-ного  та інвестиційного спряму-вання в Україні та за кордоном

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата

Щороку

Обласний бюджет

70

70

70

Забезпечення представлення Рівненщини  у міжнародних заходах та проєктах з просування експорту, розвитку інвестицій та інновацій


Підготовка інформаційних та презентаційних матеріалів про експортоорієнтовані підприєм­ства та експортний потенціал області українською та іноземними мовами

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата

Щороку

Обласний бюджет

30

30

30

Підвищення рівня обізнаності іноземних ділових кіл щодо місцевих  експорто­орієнтованих товаровиробників


Інформаційна підтримка експорту (просування експорт­ного потенціалу області, сприяння в просуванні регіональних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпечення повноцінного функціонування та наповнення інформаційних ресурсів, розміщення матеріалів про зовнішньоекономічні можливості регіону у міжнародних спеціалізованих виданнях, у тому числі на спеціалізованих Інтернет-порталах)

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата, Установа "Агенція регіонального розвитку Рівненської області"

Щороку

Обласний бюджет

40

40

40

Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарювання, популяризація експортних можливостей

Всього

у тому числі обласний бюджет

1940

1860

2120

2020

2300

2180


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux