Положення про департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації

1. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент) утворюється головою облдержадміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація) і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) та Міністерству енергетики та захисту довкілля України (далі - Мінекоенерго).

Департамент є правонаступником головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації та головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації за переданими йому функціями у галузі енергетики та енергоефективності відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 13 листопада 2012 року № 156-к.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Мінекоенерго, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання;

спрямування та контроль за роботою відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

підготовка у межах компетенції пропозицій до проєкту обласного бюджету та подання їх на розгляд облдержадміністрації;

забезпечення здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і обласних програм;

забезпечення здійснення заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг у сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

забезпечення у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та участь у їх виконанні.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Надає адміністративні послуги.

4.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження у межах області, вживає заходів до усунення недоліків.

4.6. Готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку області.

4.7. Забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

4.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

4.9. Розробляє проеєкти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєктів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.10. Погоджує проєкти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.11. Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.12. Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

4.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.

4.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.15. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

4.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.20. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.21. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.25. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.26. Забезпечує захист персональних даних.

4.27. Організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання покладених на департамент завдань;

4.28. Забезпечує збереження державної таємниці в департаменті.

4.29. У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

4) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції департаменту;

7) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

9) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

10) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

11) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

12) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

13) здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

14) аналіз динаміки створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в населених пунктах області, підготовка аналітичних матеріалів та пропозиції стосовно збільшення темпів створення об’єднань співвласників.

4.30. У сфері теплопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства; 

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

6) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

7) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

4.31. У сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

2) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

7) розробляє і забезпечує реалізацію проєктів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

8) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

4.32. У сфері благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3) бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

9) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

4.33. У сфері паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері енергозбереження;

2) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 13 березня 2018 року № 166, із змінами, та затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року № 866, із змінами;

3) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

4) здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

5) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

6) забезпечує розроблення проєктів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

7) вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження;

8) розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо визначення потреби в енергоносіях;

9) бере участь у складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області, проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

10) бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

11) бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

12) веде облік підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

13) здійснює щомісячний моніторинг за цінами на природний газ та електроенергію та надає рекомендації при плануванні закупівель відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі», «Про ринок природного газу» та «Про ринок електричної енергії», з метою оптимізації енергоспоживання у бюджетній сфері області та забезпечення дотримання принципу ефективності та результативності бюджетної системи України, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам області.

4.34. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) виступати замовником:

науково-дослідницьких робіт у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

проєктування, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінрегіоном та Мінекоенерго.

8. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про департамент;

3) затверджує положення про підрозділи департаменту та посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів);

12) укладає договори, видає довіреності;

13) подає на затвердження голові облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, вирішує питання їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) в установленому порядку погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відділів житлово-комунального господарства райдержадміністрацій, керівників підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

10. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора департаменту.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, із змінами.

13. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу області і вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор департаменту.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux