від 06 листопада 2019 р. № 920
Київ
Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Рівненській області

15 листопада 2019 року за № 38/1402


Відповідно до  статей 6, 23, 34, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 1, 5, 19 Закону України «Про звернення громадян», Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 – 2022 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2017 року № 671 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 01 грудня 2017 року   № 750, з метою поліпшення соціального обслуговування та надання допомоги найбільш незахищеним верствам населення області:

1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області (далі – Порядок), що додається.

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                                                    Віталій КОВАЛЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської 

обласної державної адміністрації

06.11.2019 № 920

 Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Рівненській області
15 листопада 2019 року за № 38/1402


ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної  допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області (далі – Порядок)  визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області за їхніми зверненнями до голови обласної державної адміністрації, його заступників за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, в рамках реалізації Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 – 2022 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2017 року № 671 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 01 грудня 2017 року № 750.

Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про звернення громадян», «Про соціальні послуги», рішень Рівненської обласної ради про затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік, інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють відносини у соціальній сфері.

2. Допомога надається і виплачується таким категоріям громадян: громадянам області, які потрапили в скрутне матеріальне становище, або потребують довготривалого чи вартісного лікування, або потерпіли від стихійного лиха, надзвичайних ситуацій тощо, чи не мають можливості отримувати будь-які джерела існування з поважних причин, в тому числі учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції –  добровольцям, членам сімей загиблих в антитерористичній операції та сім’ям загиблих на Майдані, батькам (або законним представникам за наявності відповідних документів) дітей з інвалідністю та із малозабезпечених і багатодітних сімей.

3. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Фінансування видатків на виплату допомоги здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації як головному розпоряднику коштів, на виконання Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 – 2022 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2017 року № 671 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 01 грудня 2017 року № 750, відповідно до розпису асигнувань.

5. Розгляд звернень щодо надання матеріальної підтримки здійснюється обласною комісією з питань надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області (далі  –Комісія).

6. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації. Головою Комісії є заступник голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, заступником голови – представник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, секретарем – представник комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради.

До складу Комісії входять представники департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, департаменту фінансів облдержадміністрації, служби у справах дітей облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

7. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії оформляється протоколом за затвердженою нею формою.

Секретар Комісії, спільно із відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, упродовж п’яти робочих днів складає протокол засідання Комісії, який підписується усіма членами Комісії, та передає його департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації для підготовки проекту розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Допомога виплачується на підставі розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації.

8. Допомога надається один раз на рік. Розмір для однієї особи визначається Комісією в межах від 300 до 5000 гривень.

У разі довготривалого чи вартісного лікування, стихійного лиха, поранення, контузії та каліцтва, отриманих внаслідок участі в антитерористичній операції тощо, за пропозицією Комісії та погодженням голови (заступників голови) обласної державної адміністрації допомога може надаватися в розмірі, що перевищує встановлені межі, та повторно протягом року  як виняток.

9. Питання надання допомоги розглядається на підставі заяв громадян щодо надання допомоги, оформлених відповідно до вимог  Закону України «Про звернення громадян» та  поданих до голови, заступників голови облдержадміністрації на особистому прийомі або надісланих поштою чи переданих через уповноважених ними осіб.

До заяви щодо надання допомоги, поданої до відділу роботи із зверненнями громадян  апарату обласної державної адміністрації,  додаються:

копії сторінок паспорта громадянина України (перша та друга сторінки та сторінка із зазначенням відомостей про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм з додатками;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, – копія відповідної сторінки паспорта);

підтвердні документи щодо факту складних життєвих обставин, спричинених довготривалим лікуванням, станом здоров’я, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та інших тяжких особливих обставин тощо, а саме:

довідка медичного закладу (епікриз, направлення);

на відшкодування збитку від пожежі, стихійного лиха – копія акта пожежної частини про пожежу, довідка сільської ради тощо;

копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або посвідчення, що підтверджує встановлений статус;

копія посвідчення, що дає право на визначені чинним законодавством пільги (у разі наявності);

копії документів, які підтверджують родинний зв'язок (у разі звернення за одержанням матеріальної допомоги на члена сім’ї);

для внутрішньо переміщених осіб - копія  довідки про взяття на облік внутрішньо  переміщеної особи, що видається відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної  особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.

У разі  коли до  заяви не додані всі необхідні документи, відділ роботи із зверненнями  громадян апарату облдержадміністрації повідомляє заявника або уповноваженого представника сім’ї заявника, які документи повинні бути подані додатково.

10. У виплаті допомоги відмовляється у випадках:

встановлення неналежності особи до суб'єктів отримання допомоги;

у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року (за винятком зазначеного у пункті 8 Порядку);

у  разі  якщо   заявник   не   надав   необхідних  документів, визначених у пункті 9 Порядку;

у разі якщо заявник зареєстрований за межами області.

11. Після видання відповідного розпорядження комунальний заклад «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради формує заявки та списки одержувачів допомоги за їх місцем реєстрації або фактичного проживання.

12. Допомога виплачується шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів, відкриті в установах уповноважених банків, або акціонерного товариства «Укрпошта».

13. Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації як головний розпорядник коштів у межах своєї компетенції подає звітну інформацію Рівненській обласній раді про використання коштів обласного бюджету щодо надання допомоги найбільш незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.


Директор департаменту

соціального захисту

населення адміністрації                                                       Олексій ШАМАК


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux