від 09 березня 2021 р. № 144
Київ
Про затвердження Положення про департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненськоїобласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5, 6, пунктом 41  частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на підставі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887:


1. Затвердити Положення про департамент цивільного захисту та охорони здоров’я  населення Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Подоліна.
Голова адміністрації                                                     Віталій КОВАЛЬ
Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації

09.03.2021 № 144ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Рівненської обласної державної адміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Департамент входить до складу Рівненської обласної державної адміністрації, підпорядковується голові Рівненської обласної державної адміністрації та підзвітне і підконтрольне Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству охорони здоров’я України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері цивільного захисту, охорони здоров’я та громадського здоров'я на території Рівненської області.

Департамент є постійно діючим органом управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області (далі – територіальна підсистема).

Департамент формує та реалізує державну політику з охорони здоров'я, материнства та дитинства, громадського здоров'я, ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих та епідемій і забезпечення реалізації цього права, для громадян, від органів влади і суб’єктів господарювання;

Департамент організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, охорони здоров'я, громадського здоров'я,  та здійснює контроль за їх реалізацією.

Основними завданнями Департаменту є:

 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

проводить аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах області та вживає заходів до усунення недоліків, бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненської області;

забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень управління;

бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

забезпечує ефективне і цільове використання асигнованих бюджетних коштів;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, у тому числі у підпорядкованих закладах охорони здоров’я;

у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

у сфері цивільного захисту

забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, здійснює функції робочого органу (секретаріату) комісії;

забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми (ланки) до дій за призначенням;

розроблює та подає на затвердження план основних заходів цивільного захисту області на рік, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

розробляє проекти обласних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає ці програми в установленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;

організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

забезпечує належне функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області "Сигнал-ВО", здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області;

забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

готує пропозиції щодо утворення обласних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

координує діяльність навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, погоджує робочі навчальні програми з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

бере участь в:

здійсненні заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

розробленні та здійсненні на території області інженерно-технічних заходів цивільного захисту, в тому числі спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, в особливий період;

готує пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту для подання їх ДСНС України;

готує пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження в установленому порядку;

визначає потреби та організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження атомних електростанцій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

організовує та здійснює заходи з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

готує проект рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

надає технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта та узгоджує розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту проектної документації на будівництво;

підтримує у готовності пункти управління обласної державної адміністрації, забезпечує їх обладнання засобами управління, організовує оперативно-чергову службу в цілодобовому режимі;

виконує, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формує оперативну групу для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

готує проекти розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

готує розпорядчі документи щодо переведення територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

бере участь в організації:

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

евакуаційних заходів (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

у режимі надзвичайного стану - виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

готує пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітації радіаційно забруднених територій;

формує потребу у видатках на проведення робіт із радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, що реалізуються в межах видатків державного бюджету, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організовує та координує роботи з обстеження радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій;

здійснює інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;

у галузі охорони здоров'я:

здійснює управління  закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально- технічного і методичного забезпечення у межах наданих повноважень;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я області для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію в межах області;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню області, роботи органів медико-соціальної експертизи, обласних закладів судово- медичної та судово-психіатричної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, громадського здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної

фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зведених показників фінансування обласних закладів охорони здоров’я при формуванні проекту обласного бюджету;

здійснює організаційно-методичне керівництво управліннями (відділами) охорони здоров'я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні та забезпечує контроль за їх діяльністю;

здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами області, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я на території

відповідної  адміністративно-територіальної одиниці та забезпечує контроль за їх діяльністю;

вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

 у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

 готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров’я України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

 організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах, закладах охорони здоров’я незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у межах своєї компетенції;

 організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 визначає потребу обласних закладів охорони здоров’я у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, паливі, засобах автотранспорту;

 здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

 бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

 здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

 здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області;

 проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

 сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

 вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для обласних потреб за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування;

 укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери Департамент, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює контроль за їх виконанням;

 забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

забезпечує здійснення контролю за          підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

 разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

 сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я                 шляхом проведення відповідної      громадської експертизи,

налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

 проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

 вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;

 здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

прогнозує потребу закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

 сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери його управління, та надає випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування;

організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

 проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

 сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах своєї компетенції;

 бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

 забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

 разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров'я;

 інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

 сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням молоддю тютюнових виробів, і впливом на здоров'я молоді тютюнового диму та тютюнокуріння;

 розглядає питання та вносить відповідне подання Міністру охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

 здійснює в межах наданих повноважень систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;

 виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я;

 надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів.

Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров’я;

 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області, з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Директор Департаменту:

 здійснює повноваження керівника державної служби, визначені Законом України «Про державну службу»;

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту;

подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я  населення Рівненської обласної державної адміністрації;

затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Рівненської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

 подає на затвердження голови Рівненської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

 здійснює добір кадрів;

 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту; призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 за погодженням з головою Рівненської обласної державної адміністрації має право вносити пропозиції на розгляд сесії обласної ради щодо призначення та звільнення керівників обласних комунальних підприємств, установ та закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області;

 розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 здійснює інші повноваження, визначені законом.

 Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рівненської обласної державної адміністрації.

 Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та працівники закладів охорони здоров’я. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

 Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Рівненської обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.В.о. директора департаменту

цивільного захисту та охорони

здоров’я населення Рівненської

обласної державної адміністрації                                   Олег ВІВСЯННИК


Дата оприлюднення:: 15.03.2021


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux