від 16 жовтня 2020 р. № 645
Київ
Про затвердження Положення про департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 10 «Про затвердження Положення про департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації».


В.о. голови адміністрації                                                     Ігор ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови Рівненської обласної

державної адміністрації


16.10.2020 № 645ПОЛОЖЕННЯ

про департамент агропромислового розвитку

Рівненської обласної державної адміністрації1. Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент) утворюється головою Рівненської обласної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові Рівненської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі –Мінекономрозвитку).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Рівненської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основні завдання та функції департаменту:

         1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання обласних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

         2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку обласного агропромислового ринку і сільських територій області;

         3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

         1) готує пропозиції до проєктів програм і прогнозів обласного соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

         2) вносить Мінекономрозвитку пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

         3) складає баланси сільськогосподарських ресурсів;

         4) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

         5) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва області, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном;

6) надає адміністративні послуги;

         7) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;

8) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної держадміністрації, наказів керівника апарату обласної держадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи адміністрації;

11) бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

24) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

25) розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

26) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

27) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку обласного ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

28) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

29) готує пропозиції щодо укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

30) реалізує разом з відповідними науково-дослідними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

31) сприяє створенню та розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проєкту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

32) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

33) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації;

34) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

35) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінекономрозвитку законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

36) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

37) подає пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

38) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінекономрозвитку для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

39) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринків;

40) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

41) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку тваринництва;

42) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

43) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

44) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

45) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

46) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

47) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

48) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

49) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

50) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

51) забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

52) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

53) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;

54) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

55) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

56) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій;

57) розробляє обласні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

58) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

59) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу області;

60) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлюваних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

61) сприяє веденню лісового господарства приватними підприємствами.

6. Департамент у межах своєї компетенції бере участь:

1) у розробленні і здійсненні в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2) у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва області;

3) у приватизації майна в агропромисловому комплексі;

4) у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

5) у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців, сприяє їх працевлаштуванню та реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

6) у комплексному розвитку сільських територій;

7) у формуванні та реалізації державної аграрної політики в області, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

8) у розробленні та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції в області;

9) у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

10) в організації продовольчого ринку;

11) у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку області, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

12) у розробленні обласних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

13) у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

14) у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

15) у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

16) у здійсненні державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації на підприємствах усіх форм власності;

17) у реалізації державної регуляторної політики;

18) в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

19) в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

20) у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок обласних програм;

21) у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

22) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно   від   форми

власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації в агропромисловому виробництві;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції департаменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

10. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями –­ за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у департаменті;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. На період відсутності директора департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом функціональних обов’язків.

12. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

13. Директор департаменту має заступників, які призначається на посаду та звільняються з посади директором департаменту у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. Припинення департаменту, як юридичної особи, проводиться за розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з чинним законодавством.Директор департаменту

агропромислового розвитку

адміністрації                                                                   Надія ПЕРЕХОДЬКО

Дата оприлюднення: 20 жовтня 2020 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux