від 01 листопада 2019 р. № 907
Київ
Про внесення змін до Статуту Рівненського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про управління об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

1. Внести зміни до Статуту Рівненського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Статут), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18 травня 1998 року № 305 та зареєстрованого розпорядженням Рівненського міського голови від 14 серпня 1998 року № 1579-р (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

          2. Рівненському обласному Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі здійснити реєстрацію Статуту, викладеного у новій редакції, у встановленому порядку.

          3. Визнати такими, що втратили чинність після здійснення реєстрації Статуту у новій редакції:

          розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 березня 2019 року № 262 «Про внесення змін до Статуту Рівненського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;

          розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2019 року № 310 «Про внесення зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2019 року № 262».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка. 


Голова адміністрації                         Віталій КОВАЛЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

18.05.1998  № 305

(у редакції розпорядження 

голови Рівненської обласної

державної адміністрації

01.11.2019 № 907)


СТАТУТ


РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ФОНДУ

ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ


(нова редакція)


Ідентифікаційний код 25323032


м. Рівне

 

2019

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Рівненський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд) створений на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 26 травня 1997 року № 305 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

2. Засновником Фонду є Рівненська обласна державна адміністрація.

3. Фонд є державною, спеціалізованою, кредитно-фінансовою, господарською, неприбутковою організацією.


4. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями Рівненської обласної ради та цим Статутом.

5. Повне найменування Фонду - Рівненський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, скорочене найменування – Рівненський обл. Фонд ПІЖБ на селі.

6. Юридична адреса Фонду: 33028, Україна, місто Рівне, вул. Словацького, 1.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФОНДУ

7. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

8. Фонд має свій самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, необхідні штампи, бланки та інші реквізити, що необхідні в його діяльності.

9. Фонд діє на принципах повної господарської самостійності, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов’язань перед засновником, бюджетом і партнерами.

10. Фонд працює на основі взаємодії з органами державної виконавчої влади, підприємствами і організаціями, кредитними, фінансовими та страхувальними закладами, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами.

11. Роботу Фонду контролює координаційна рада, затверджена Рівненською обласною державною адміністрацією.

12. Фонд має право від свого імені укладати угоди, контракти, набувати майнові та немайнові особисті права, бути позивачем і відповідачем у судах всіх юрисдикцій, в тому числі господарському та третейському.

13. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно із законом може бути накладене стягнення.

14. Фонд має право створювати в установленому порядку філії та представництва на території Рівненської області. Філії та представництва Фонду діють на підставі положень, що затверджуються головою Фонду. Керівники філій та представництв призначаються на посаду і звільняються з посади головою Фонду.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФОНДУ

15. Головними завданнями Фонду є:

1) реалізація державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом сприяння у виділенні довгострокових пільгових позик, сприяння у забезпеченні забудовників будівельними матеріалами, виконання окремих видів робіт та послуг, повернення позики сільськогосподарською продукцією;

2) концентрація джерел фінансування, які спрямовуються на індивідуальне житлове будівництво на селі, розвиток інженерних мереж та об’єктів соціально-побутового призначення;

3) ефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на розвиток індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості.

16. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) виступає замовником в області з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

2) згідно з чинним законодавством надає практичну допомогу забудовникам при вирішенні питань:

вибору та замовлення проекту будинку;

вибору та оформлення земельної ділянки;

забезпечення будівельними матеріалами і супутніми товарами;

укладення та контролю за виконанням договорів з підрядними організаціями.

17. Виконує функції замовника або підрядника з будівництва інженерних мереж та об’єктів соціально-побутового призначення в місцях компактної забудови.

18. Здійснює виробництво, закупівлю і продаж матеріалів, деталей конструкцій та обладнання для житлово-комунального та соціально-побутового будівництва.

19. Складає розрахунки потреби в коштах для забезпечення індивідуального житлового будівництва на селі, утримання апарату Фонду тощо.

20. Надає довгострокові пільгові позики індивідуальним забудовникам для спорудження житла і надвірних підсобних приміщень та контролює їх повернення.

21. Контролює цільове використання коштів, які надходять для індивідуального житлового будівництва на селі.

22. Створює свої переробні, заготівельні, торговельні та інші види підприємств, кошти від діяльності яких поповнюють бюджет Фонду. Виступає засновником інших підприємств.

23. Здійснює торговельну діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів та алкогольних напоїв, спрямовану на отримання коштів для підтримки індивідуального житлового будівництва.

24. Здійснює продаж житла на аукціоні чи за конкурсом, випуск та продаж житлових (цільових) облігацій та лотерей, будь-які операції з цінними паперами, залучає інші нетрадиційні джерела фінансування для розширення інвестування індивідуального житлового будівництва на селі згідно з чинним законодавством.

25. Надає юридичним особам, незалежно від форм власності, та фізичним особам, на договірних засадах, фінансові, виробничі, маркетингові, посередницькі, рекламні, видавничі та інші послуги, спрямовані на розвиток індивідуального житлового будівництва на селі.

26. Здійснює іншу, не передбачену цим Статутом, діяльність, що не суперечить чинному законодавству.


27. Всі види діяльності, які підлягають обов’язковому державному ліцензуванню, здійснюються за наявності ліцензій, отриманих в установленому порядку.

МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ

28. Майно Фонду складається з основних обігових коштів та інших цінностей, що утворюють його статутний фонд, а також з іншого майна, закріпленого за Фондом. Вартість майна, закріпленого за Фондом, відображається в його самостійному балансі.

29. Фонду належить на правах повного господарського відання:

1) закріплене за ним майно;

2) доходи, одержані від власної господарської діяльності;

3) інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

30. Фонд, здійснюючи право повного господарського відання, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном згідно з цим Статутом та законодавством України.

31. Кошти Фонду формуються за рахунок:

1) коштів позабюджетних фондів, державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються на соціальний розвиток на селі, відрахувань від частини місцевих податків та зборів;

2) коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, передбачених на індивідуальне житлове будівництво на селі;

3) коштів підприємств, установ та організацій, спрямованих на підтримку індивідуального житлового будівництва на селі;

4) власних коштів забудовників (як фізичних, так і юридичних осіб);

5) прибутків від комерційної та підприємницької діяльності Фонду і його підприємств;

6) благодійних внесків підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань та громадян;

7) коштів від продажу житла на аукціонах чи за конкурсом, продажу житлових облігацій, лотерей тощо;

8) залучення коштів іноземних інвесторів;

9) залучення кредитів банківських установ;

10) інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

32. Для забезпечення мети своєї діяльності Фонд:

1) залучає на договірних засадах кошти державних, громадських, кооперативних та інших підприємств і організацій, іноземних фірм, приватних осіб, акціонерного капіталу, використовує інвестиційні кошти іноземних юридичних осіб та громадян;

2) орендує, купує та здає в оренду основні господарські засоби та землю згідно з чинним законодавством;

3) укладає угоди, контракти, договори з будь-якими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

4) купує матеріальні засоби, товари та майно, необхідні для проведення виробничо-господарської діяльності, як у юридичних, так і у фізичних осіб;

5) має право проводити взаєморозрахунки із замовниками, підприємствами, установами, організаціями, громадянами як в безготівковому порядку, так і здійснювати оплату готівкою, а також проводити бартерні взаєморозрахунки.

 ПРИБУТОК ФОНДУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

33. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Фонду є прибуток, що визначається як різниця між доходами, одержаними Фондом від провадження господарської діяльності, і сумою проведених витрат.

34. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). З балансового прибутку сплачуються до бюджету передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі.

35. Прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності, використовується виключно для фінансування видатків, пов’язаних із утриманням Фонду. Забороняється розподіляти отримані прибутки від господарської діяльності або їх частину серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів правління Фонду.

36. Прибуток від господарської діяльності спрямовується на стимулювання житлового будівництва в сільській місцевості шляхом надання довгострокових пільгових позик.

37. Збитки, заподіяні внаслідок господарської діяльності Фонду, відшкодовуються у порядку, що визначається правлінням Фонду.

38. Забороняється отримані прибутки від господарської діяльності Фонду спрямовувати на інші цілі, крім передбачених пунктами 35 – 37 цього Статуту, та на зміцнення матеріально-технічної бази Фонду.

 УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

39. Фонд очолює голова Фонду, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Голова Фонду призначається на посаду за контрактом.

40. Для погодження вирішення завдань, що покладаються на Фонд, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється правління у складі голови та працівників Фонду. Голова Фонду є одночасно і головою правління. У разі відсутності голови Фонду обов’язки голови правління покладаються на виконуючого обов’язки голови Фонду.

41. Голова Фонду:

1) керує діяльністю Фонду і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов’язки між працівниками Фонду;

3) за погодженням з департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників;

4) вживає необхідних заходів за результатами ревізій і перевірок з використання коштів Фонду;

5) видає накази, затверджує положення, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання завдань працівниками Фонду;

6) представляє інтереси Фонду в усіх закладах без доручення, діє від імені Фонду у встановленому порядку, розпоряджається коштами та майном Фонду, укладає угоди;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду, керівників його філій та представництв згідно з чинним законодавством;

8) делегує окремі свої повноваження працівникам Фонду.

42. Для визначення основних напрямів діяльності Фонду створюється координаційна рада з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, склад якої затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації. Рішення координаційної ради обов’язкові для виконання.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

43. Фонд самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством.

44. Фонд має право самостійно:

1) укладати контракти із зарубіжними юридичними та фізичними особами і проводити безпосередні експортно-імпортні операції;

2) створювати та брати участь в діяльності спільних підприємств, асоціацій, концернів, акціонерних товариств та інших об’єднань з юридичними та фізичними особами за кордоном;

3) створювати філії та представляти їх інтереси на території України та за її межами;

4) здійснювати експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

5) надавати послуги іноземним суб’єктам господарської діяльності, що не заборонені законами України;

6) здійснювати спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб’єктами як на території України, так і за її межами;

7) здійснювати товарообмінні (бартерні) операції та займатись іншою діяльністю, побудованою на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

8) здійснювати інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені законодавством України;

9) валютна виручка зараховується на валютні рахунки Фонду і використовується ним самостійно.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФОНДУ

45. Трудовий колектив Фонду розглядає та затверджує колективний договір, порядок надання соціальних пільг, бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні ефективності праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність.

46. Колективним договором працівників з Фондом регулюються виробничі, трудові, економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку, використання прибутків Фонду тощо.

47. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та їх виборним органом.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

48. Фонд здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде звітність відповідно до законодавства України.

49. Службові особи Фонду за порушення порядку, достовірність обліку і звітності несуть установлену законодавством відповідальність.

50. Перевірка фінансової діяльності Фонду здійснюється відповідними органами згідно із законодавством України.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

51. Діяльність Фонду припиняється шляхом реорганізації або ліквідації.

52. Реорганізація або ліквідація здійснюється за розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації, а в інших випадках – у порядку, передбаченому законодавством України.

53. Майно та кошти, що залишаються після задоволення вимог кредиторів, членів трудового колективу і виконання інших зобов’язань Фонду, надходять у розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

54. У разі реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

55. Фонд вважається реорганізованим або ліквідованим із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

56. Статут набирає чинності з дня його реєстрації в установленому порядку.

57. Всі зміни та доповнення до Статуту вносяться Рівненською обласною державною адміністрацією.


Дата оприлюднення: 1 листопада  2019 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux