від 28 квітня 2020 р. № 244
Київ
Про внесення змін до Положення про управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, із змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р “Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки”, із змінами, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 11 лютого 2019 року № 96 “Про передачу функцій щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей”:

Внести зміни до Положення про управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 січня 2013 року № 4, виклавши його в новій редакції, що додається.Голова адміністрації                                                           Віталій КОВАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 28.04.2020  № 244

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах молоді та спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації


1. Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі молоді та спорту, іншим центральним органам виконавчої влади.

Управління є правонаступником відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації та відділу з питань фізичної культури і спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення на території області реалізації державної політики стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

2) виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, формування здорового способу життя молоді, національно-патріотичного виховання;

3) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

4) сприяння громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної, молодіжної, національно-патріотичної спрямованості та іншим громадським об’єднанням у проведенні ними роботи з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту тощо;

5) сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

6) забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях відповідно до чинних нормативних актів;

7) організація і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;

8) сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі фізичної культури та спорту, молоді, національно-патріотичного виховання в Рівненській області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку;

7) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом такі галузеві повноваження:

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів) молодіжних, національно-патріотичного виховання, спортивних та інших громадських об’єднань;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованої і талановитої молоді, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, молодіжних центрів, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області, сприяє підтримці їх розвитку;

координує діяльність структурних підрозділів, до компетенції яких віднесені питання молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад у питаннях, що належать до завдань управління;

забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення соціального становища молоді, національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури і спорту;

сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, у тому числі у вищих навчальних закладах, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей;

вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

здійснює в установленому порядку фінансування установ та об’єднань, що належать до сфери управління;

проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

формує і затверджує річні календарні плани проведення заходів стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

організовує і проводить заходи стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, передбачені календарними планами, у межах коштів, виділених в обласному бюджеті;

організовує роботу з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту молоді, спортсменів, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння спортивних звань, а також про призначення державних стипендій ветеранам галузі, талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам, діячам фізичної культури і спорту області, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними об’єднаннями кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України, чинних нормативів з фізичної культури і спорту;

сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського та паралімпійського руху в області;

забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно молоді, національно-патріотичного виховання,  фізичної культури і спорту в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

реєструє рекорди та досягнення спортсменів області, подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі молоді та спорту, документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;

сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

взаємодіє з місцевими осередками спортивних об’єднань (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними угодами;

залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості;

здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, здійснює організаційні заходи щодо дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

сприяє комунальному закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради у збільшенні кількості залученого населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом, вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», надає їм консультаційну і методичну підтримку, здійснює координацію його роботи та фінансування;

сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури і спорту;

сприяє комунальному закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради та комунальному закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради, місцевим центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості для осіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивній реабілітації, зміцненні матеріально-технічної бази комунальних закладів, надає їм консультаційну і методичну підтримкуздійснює координацію його роботи та фінансування;

забезпечує на конкурсній основі комплектування складу штатної спортивної команди резервного спорту області, укладає відповідно до законодавства контракти зі спортсменами цієї команди та здійснює їх фінансування;

сприяє діяльності комунального закладу «Обласна школа вищої спортивної майстерності» Рівненської обласної ради у забезпеченні підготовки спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з відповідних олімпійських видів спорту; надає йому організаційну і методичну підтримку, здійснює координацію його роботи та фінансування;

сприяє діяльності комунального закладу «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради, надає йому організаційну, методичну підтримку та здійснює координацію його роботи та фінансування;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проєктів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;

7) представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із чинним законодавством.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту.

11. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

12. Управління є бюджетною неприбутковою установою.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступника, керівників структурних підрозділів управління, директорів комунальних закладів Рівненської обласної ради. До її складу можуть входити керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів, до компетенції яких віднесені питання молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ та організацій, інших громадських об’єднань.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління. Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Начальник управління видає наказ про забезпечення виконання рішень колегії.

16. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, склад та положення про які затверджує начальник управління.

17. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ молоді та спорту при управлінні можуть в установленому порядку утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

18. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.Начальник управління у справах
молоді та спорту облдержадміністрації                                  Віталій ЛІПСЬКИЙ


Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 року

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux