від 28 лютого 2020 р. № 122
Київ
Про організацію проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році

На виконання пункту 9 частини першої статті 13 та пункту 4 статті 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 15, 16, 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році", доручення Прем’єр-міністра України від 04 лютого 2020 року № 1670/1/1-20 до Указу Президента України  від 16 січня 2020 р. № 13 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році":


1. Утворити обласну призовну комісію (далі - комісія) і затвердити її склад згідно з додатком.

За рішенням голови комісії в роботі комісії при розгляді питань, пов’язаних з добором призовників на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, можуть брати участь представники Збройних Сил України та інших військових формувань з правом дорадчого голосу.

Засідання комісії є правомочним за умови присутності не менше двох третин її складу.


2. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам Вараської, Дубенської, Острозької, Рівненської міських рад спільно із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки області:

1) до 25 березня та 25 вересня 2020 року утворити районні (міські) призовні комісії, затвердити їх персональний склад та графіки засідань;

2) організувати роботу районних (міських) призовних комісій з 01 квітня по 30 червня та з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року. Підготовчі заходи, пов’язані з обстеженням, лікуванням та вивченням призовників, провести з 10 березня та з 25 серпня 2020 року;

3) відповідно до частини 2 статті 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, забезпечити районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах;

4) забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2020 році чергових призовів на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27 - річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;

5) до 06 березня та до 25 серпня 2020 року вирішити питання щодо матеріального та фінансового забезпечення проведення призовів, а також передбачити кошти на безкоштовне проведення аналізів, флюорографії грудної клітки та рентгенологічних обстежень;

6) спільно з управлінням культури і туризму облдержадміністрації, управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації, їхніми структурними підрозділами на місцях організувати у трудових колективах підприємств, організацій, установ, де працюють і навчаються призовники, в селах, селищах, містах, де вони проживають, урочисті проводи їх на військову службу.


3. Виконавчим комітетам Вараської, Дубенської, Острозької, Рівненської міських рад, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад відповідно до пункту 33 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, з отриманням відповідного розпорядження військового комісара районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснити заходи щодо оповіщення призовників про їх явку на призовні дільниці, письмово повідомити районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та забезпечити контроль за їх прибуттям.


4. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації:

1) з метою проведення якісного медичного огляду призовників під час проведення чергових призовів на строкову військову службу виділити досвідчених медичних працівників із знанням військово-лікарської експертизи.

На період виконання покладених на них обов'язків зберегти за ними місце роботи та посади.

Забезпечити якісну роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників на призовних дільницях області;

2) відповідно до пунктів 31, 100, 101 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 та підпункту 2 пункту 10 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389, згідно з графіком Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відрядити  лікарів - спеціалістів у березні - червні,  вересні - грудні 2020 року, для проведення на обласному збірному пункті, в межах компетенції:

організації та медичного огляду громадян, які підлягають призову на строкову військову службу;

організації та медичного огляду громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин;

організації та контрольного медичного огляду всіх громадян, які районними (міськими) призовними комісіями визнані непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

організації та медичного обстеження кандидатів з числа цивільної молоді, які виявили бажання щодо вступу до військових навчальних закладів;

3) до 15 березня та до 01 вересня 2020 року відповідно до частини 2 статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" забезпечити призовні дільниці районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки медичними інструментами та майном відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800;

4) відповідно до пунктів 2.3, 2.8 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 покласти на лікаря - члена обласної призовної комісії:

проведення перевірки придатності приміщень обласного збірного пункту для роботи лікарів-спеціалістів, наявності необхідного медичного інструментарію та медичного майна;

проведення інструктивного заняття з медичним персоналом, який залучається до медичного огляду призовників на обласному збірному пункті;

проведення перевірки об’єктивності направлення призовників на додаткове обстеження та лікування, аналізу результатів огляду призовників;

здійснення перевірки якості записів лікарів в облікових картах призовників та картці медичного огляду призовників на збірному пункті;

прийняття підсумкового рішення щодо придатності призовника за станом здоров'я до військової служби за результатами медичного огляду лікарями-спеціалістами;

інформувати голову обласної призовної комісії про недоліки у роботі з підготовки та огляду призовників і вживати заходів для своєчасного їх усунення;

5) до 01 квітня та 01 жовтня 2020 року провести інструктивно-методичний збір з лікарями-спеціалістами, які залучаються для медичного огляду призовників;

6) забезпечити проведення всім особам, які підлягають призову на строкову військову службу:

загального аналізу крові, загального аналізу сечі;

серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В” (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту “С” (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

визначення групи крові та резус-належності;

флюорографічного обстеження органів грудної клітки;

профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень;

електрокардіографічного дослідження;

7) відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" зобов’язати керівників лікувальних закладів:

під час проведення призову у триденний строк повідомляти відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;

під час проведення призову забезпечити стаціонарне лікування громадян призовного віку виключно за направленням обласного та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

сприяти створенню на період призову у лікувальних закладах, залучених до обстеження призовників, резервного ліжкового фонду для невідкладної госпіталізації призовників, скерованих на обстеження, у обсягах, необхідних для забезпечення призову.

Забезпечити проведення медичних оглядів призовників у стислі терміни, але не більше 5 днів;

8) з метою недопущення повторної госпіталізації призовників, здійснювати огляд і обстеження їх усіма спеціалістами, необхідними для винесення експертного рішення (хірург, терапевт, психіатр, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог), у процесі однієї госпіталізації, незалежно від захворювання призовника і його скарг;

9) відповідно до статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 91 Положення в липні та січні 2020 року, виділити лікарів-спеціалістів для перевірки законності прийнятих рішень щодо призовників, які визнані районними комісіями з питань приписки або районними (міськими) призовними комісіями непридатними, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я та проінформувати голову обласної призовної комісії до 20 липня 2020 року та 10 січня 2021 року.


5. Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області:

1) у березні - червні, вересні - грудні 2020 року забезпечити дотримання громадського порядку на призовних дільницях районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, обласному збірному пункті та на залізничній станції Здолбунів, за необхідності виділити необхідну кількість співробітників поліції;

2) для забезпечення громадського порядку на обласному збірному пункті в с. Здовбиця Здолбунівського району, у квітні - червні, жовтні - грудні 2020 року згідно з частиною 2 статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за необхідності виділити двох співробітників поліції;

3) за поданням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати перевірку призовників щодо притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності через управління інформаційної підтримки та координації поліції "102" Головного управління Національної поліції України в Рівненській області;

4) відповідно до пункту 59 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, за зверненням органів місцевого самоврядування та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати розшук, затримання і доставку до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

5) забезпечити роботу представників районних відділів (відділень) Національної поліції України в Рівненській області в групах розшуку і доставки на призовні дільниці громадян, які ухиляються від проходження військової служби.


6. Військовому комісару Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1) до 25 березня та до 25 вересня 2020 року підготувати до роботи обласний збірний пункт;

2) розробити заходи щодо підготовки та проведення призовів з визначенням строків відправки призовників до Збройних Сил України та інших військових формувань;

3) організувати проведення заходів з військово-патріотичного виховання призовників, які перебувають на обласному збірному пункті;

4) організувати контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;

5) відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389, сприяти обласній призовній комісії в організації проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням до військових частин.


7. Про виконання даного розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 08 липня 2020 року та до 10 січня 2021 року.


8. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2019 року № 246 "Про організацію проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу у 2019 році";

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 вересня 2019 року № 811 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 22 березня 2019 року № 246";

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 грудня  2019 року № 1009 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 22 березня 2019 року № 246".


9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Подоліна.Голова адміністрації                          Віталій КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 21.02.2020  № 122

 

СКЛАД ОБЛАСНОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ


ПОДОЛІН Сергій
-
перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії
ШЕПЕЛЬ Максим
-
головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії
БАСАЛИГА Тетяна
-
фельдшер медичної служби Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, секретар комісії

Члени комісії:
БОЙКО Олексій
-
начальник медичної служби Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
ВЕЛИЧКО Андрій
-
військовий прокурор Рівненського гарнізону
ГАНОВ Олександр
-
головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ігор
-
заступник начальника управління - начальник відділу організації та лікувально-практичної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації
ЖУК Руслан
-
 начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Рівненській області
КИСІЛЬ Володимир
-
завідувач поліклінічним відділенням комунального підприємства "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради
КИТОВСЬКА Лілія
-
начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації
КУЦЕНКО Валерій
-
військовий комісар Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
ЛАДЮК Ольга
-
заступник начальника управління - начальник відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації
ЛІПСЬКИЙ Віталій
-
начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації
ПОТАПУК Володимир
-
т.в.о. начальника поліклініки військової частини А1446

 В.о. начальника відділу взаємодії

з правоохоронними органами

та оборонної роботи апарату

адміністрації                                                      Максим ШЕПЕЛЬ
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux