Оперативна інформація станом на ранок 3 серпня щодо російського вторгнення
опубліковано 03 серпня 2022 року о 09:09

Сла­ва Ук­ра­їні! Роз­по­ча­ла­ся сто шіс­тде­сят пер­ша до­ба ге­ро­їч­но­го про­тис­то­ян­ня Ук­ра­їнсь­кої на­ції ро­сій­сько­му во­єн­но­му втор­гнен­ню. Ге­не­раль­ний штаб ЗСУ по­ві­дом­ляє опе­ра­тив­ну ін­форма­цію ста­ном на 06:00 03.08.2022 що­до ро­сій­сько­го втор­гнен­ня.


Про­тив­ник про­дов­жує зав­да­ва­ти аві­ацій­них та ра­кет­них уда­рів по ци­віль­них об’єк­тах на те­ри­то­рії Ук­ра­їни.

На Во­линсь­ко­му та По­лісь­ко­му нап­рямках про­ве­де­но тре­ну­ван­ня зі зв’яз­ку ге­не­раль­но­го шта­бу зброй­них сил рес­публі­ки бі­ло­русь. Оку­пан­ти про­дов­жу­ють ви­ко­рис­то­ву­ва­ти те­ри­то­рію рес­публі­ки бі­ло­русь для пе­ре­ки­дан­ня ди­вер­сій­но-роз­ві­ду­валь­них груп на те­ри­то­рію Ук­ра­їни.

На Сі­версь­ко­му нап­рямку про­тив­ник здій­сню­вав обс­трі­ли по­зи­цій на­ших вій­ськ зі стволь­ної ар­ти­ле­рії. Ве­де по­віт­ря­ну роз­відку в при­кор­донних районах Чер­ні­гівсь­кої та Сумсь­кої об­ластей. Від­зна­ча­єть­ся ро­бо­та во­ро­жих за­со­бів ра­ді­оелек­трон­ної бо­роть­би.

На Сло­бо­жансь­ко­му нап­рямку про­тив­ник ве­де бойові дії з ме­тою ут­ри­ман­ня зай­ня­тих ру­бе­жів та не­до­пу­щен­ня нас­ту­пу під­розді­лів Сил обо­ро­ни.

На Хар­ківсь­ко­му нап­рямку обс­трі­лю­вав райони на­се­ле­них пун­ктів Хар­ків, Пру­дян­ка, Пи­том­ник, Русь­кі Тиш­ки, Но­ва Ми­ко­ла­їв­ка, Ру­біж­не, Пі­ща­не, Бор­що­ва, За­му­лів­ка, Леб’яже, Ко­ро­боч­ки­не, Ба­за­лі­їв­ка та Ба­со­ве.

Оку­пан­ти здій­сни­ли ви­су­ван­ня в нап­рямку Ко­чу­бе­їв­ка — Де­мен­ті­їв­ка, от­ри­ма­ли від­січ та ві­дій­шли.

На Слов’янсь­ко­му нап­рямку обс­трі­ли із стволь­ної та ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії за­фік­со­ва­но бі­ля Но­вої Дмит­рівки, Бо­го­ро­дич­но­го, Че­пі­ля, Кар­на­ухів­ки, Дов­гень­ко­го, Бар­вінко­во­го, Шнур­ків, Гу­са­рів­ки та Дмит­рівки.

Си­ла­ми роз­ві­ду­валь­ної гру­пи во­рог на­ма­гав­ся вес­ти роз­відку пів­денні­ше Ма­за­нів­ки, оку­пан­тів ви­яв­ле­но та знеш­кодже­но.

На До­неч­чи­ні во­рог ос­новні зу­сил­ля зо­се­ред­жує на Бах­мутсь­ко­му нап­рямку.

На нап­рямку Сі­версь­ка про­тив­ник здій­сню­вав обс­трі­ли із стволь­ної та ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії, а та­кож тан­ків бі­ля Сі­версь­ка, Се­реб­рянки та Гри­го­рів­ки. Вів по­віт­ря­ну роз­відку БпЛА не­по­да­лік Ни­ки­фо­рів­ки та Те­тя­нів­ки.

На Бах­мутсь­ко­му нап­рямку, з ме­тою ви­тіс­нення на­ших під­розді­лів із зай­ня­тих ру­бе­жів, вів ар­ти­ле­рій­ські обс­трі­ли в районах на­се­ле­них пун­ктів Ко­де­ма, Се­ми­гір’я, Трав­не­ве, Ви­їм­ка, Бе­рес­то­ве, Бах­мутсь­ке та Опит­не. Зав­дав аві­ауда­рів поб­ли­зу Се­ми­гір’я та Бі­ло­го­рів­ки.

Про­тив­ник вів нас­туп в районі за­хід­ної око­ли­ці Бе­рес­то­во­го, ус­пі­ху не мав, ві­дій­шов. Та­ка ж си­ту­ація на нап­рямках Во­ло­ди­ми­рів­ка — Яков­лівка та Се­ми­гір’я — Ко­де­ма.

На нап­рямках Во­ло­ди­ми­рів­ка — Со­ле­дар та Пок­ровсь­ке — Бах­мут бойові дії три­ва­ють.

На нап­рямках Від­роджен­ня — Ко­де­ма та До­ло­міт­не — Се­ми­гір’я ук­ра­їнсь­кі во­їни зав­да­ли по­туж­но­го вог­не­во­го ура­жен­ня та зму­си­ли оку­пан­тів ві­дій­ти.

На Ав­ді­ївсь­ко­му нап­рямку во­рог обс­трі­лю­вав район Ав­ді­їв­ки. На­ма­гав­ся пок­ра­щи­ти так­тичне по­ло­жен­ня, бе­зус­пішно, з втра­та­ми ві­дій­шов.

На Но­во­пав­лівсь­ко­му та За­по­різь­ко­му нап­рямках обс­трі­ли за­фік­со­ва­но не­по­да­лік Кос­тянти­нів­ки, Но­во­сіл­ки, Ве­ли­кої Но­во­сіл­ки, Ча­рів­но­го, Ма­лої Ток­мачки, Но­во­по­ля, Юр­ківки та Гу­ляй­по­ля.

Че­рез низь­кий рі­вень уком­плек­то­ва­нос­ті осо­бо­вим скла­дом тан­ко­во­го пол­ку ре­зер­ву, тех­ні­ка вій­сько­вої час­ти­ни, що бу­ла пе­ре­мі­ще­на на За­по­різь­кий нап­ря­мок нап­ри­кін­ці трав­ня по­точ­но­го ро­ку, пе­ре­да­на для до­уком­плек­ту­ван­ня тан­ко­вих ба­таль­йонів, що вхо­дять до скла­ду 58 за­галь­но­вій­сько­вої ар­мії Пів­денно­го вій­сько­во­го ок­ру­гу.

Для про­ти­дії тех­нічним за­со­бам роз­відки про­тив­ник роз­гортає за­со­би ра­ді­оелек­трон­ної бо­роть­би.

На Пів­денно­бузь­ко­му нап­рямку во­рог з ме­тою ско­ву­ван­ня дій на­ших вій­ськ обс­трі­лює по­зи­ції із тан­ків, стволь­ної та ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії в районах на­се­ле­них пун­ктів Потьом­ки­не, То­по­ли­не, Кня­зів­ка, Ве­ли­ка Кос­тром­ка, Апос­то­ло­ве, Сте­по­ва До­ли­на, По­сад Пок­ровсь­ке, Но­вог­ри­го­рів­ка, Лу­па­ре­ве, Ли­ма­ни, Коб­зарці, Ши­ро­ке, Квіт­не­ве та Бі­ло­гір­ка. За­ді­яв аві­ацію для уда­ру по району уро­чи­ща Плот­ниць­ке.

Для уточ­нення по­ло­жен­ня на­ших вій­ськ, ко­ре­гу­ван­ня вог­ню та кон­тро­лю про­ве­ден­ня мас­ку­ван­ня сво­їх під­розді­лів ве­де по­віт­ря­ну роз­відку.

Про­дов­жує вжи­ва­ти за­хо­дів із за­без­пе­чен­ня за­хис­ту мос­то­вих пе­реп­рав че­рез річ­ку Дніп­ро.

В ак­ва­то­рії Чор­но­го мо­ря в го­тов­ності до зас­то­су­ван­ня ви­со­ко­точ­ної зброї пе­ре­бу­ва­ють два но­сії кри­ла­тих ра­кет морсь­ко­го ба­зу­ван­ня ти­пу «Ка­лібр».

Аві­ацій­не уг­ру­по­ван­ня про­тив­ни­ка ве­де сис­те­ма­тич­ні бойові дії з ме­тою під­трим­ки дій на­зем­них уг­ру­по­вань. Зу­сил­ля зо­се­ред­жує на ура­жен­ні вій­сько­вих об’єк­тів на До­нець­ко­му нап­рямку. У зв’яз­ку з по­га­ни­ми по­год­ни­ми умо­ва­ми ін­тенсив­ність польотів аві­ації зни­же­на.

Ук­ра­їнсь­кі ра­кет­но-ар­ти­ле­рій­ські під­розді­ли про­дов­жу­ють ви­ко­нан­ня вог­не­вих зав­дань по опор­них пун­ктах, скуп­ченнях жи­вої си­ли і ба­зах ло­гіс­тично­го за­без­пе­чен­ня во­ро­га.

Ві­ри­мо у Зброй­ні Си­ли Ук­ра­їни! Ра­зом пе­ре­мо­же­мо!

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux