Оперативна інформація станом на ранок 29 липня щодо російського вторгнення
опубліковано 29 липня 2022 року о 09:12

Сла­ва Ук­ра­їні! Роз­по­ча­ла­ся сто п’ят­де­сят шос­та до­ба ге­ро­їч­но­го про­тис­то­ян­ня Ук­ра­їнсь­кої на­ції ро­сій­сько­му во­єн­но­му втор­гнен­ню. Ге­не­раль­ний штаб ЗСУ по­ві­дом­ляє опе­ра­тив­ну ін­форма­цію ста­ном 06:00 29.07.2022 що­до ро­сій­сько­го втор­гнен­ня.

Бойовий, чи­сель­ний склад та ха­рак­тер дій уг­ру­по­ван­ня про­тив­ни­ка, та­кож си­ту­ація на Во­линсь­ко­му, По­лісь­ко­му та Сі­версь­ко­му нап­рямках без сут­тє­вих змін. На ос­танньому во­рог зав­дав уда­рів із стволь­ної та ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії в районах Піс­ків Чер­ні­гівсь­кої об­ласті та Жу­рав­ки Сумсь­кої об­ласті. Три­ва­ють за­хо­ди ін­же­нер­но­го об­ладнан­ня по­зи­цій.

На Хар­ківсь­ко­му нап­рямку про­тив­ник здій­сню­вав вог­не­ве ура­жен­ня із ар­ти­ле­рії в районах на­се­ле­них пун­ктів Хар­ків, Рід­не, Уди, Де­мен­ті­їів­ка, Сла­ти­не, Про­то­по­пів­ка, Но­ве, Зо­ло­чів, Пру­дян­ка, Русь­ка Ло­зо­ва, Русь­кі Тиш­ки, Пет­рівка, Без­ру­ки, Бор­що­ва, Ста­рий Сал­тів та Ко­ро­боч­ки­не. Па­ра во­ро­жих вер­тольотів Мі-8 зав­да­ла уда­рів не­по­да­лік Ста­ро­го Сал­то­ва.

На Слов’янсь­ко­му нап­рямку за­фік­со­ва­но обс­трі­ли в районах Ку­руль­ки, Діб­рівно­го, Нор­цівки, Ма­за­нів­ки, Ло­зо­вої, Шнур­ків, Гу­са­рів­ки, Гру­шу­ва­хи, Вір­но­піл­ля та Мось­па­но­во­го.

На Кра­ма­торсь­ко­му нап­рямку ак­тивних дій з бо­ку во­ро­га не від­зна­ча­ло­ся. Про­тив­ник обс­трі­ляв із стволь­ної, ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії та тан­ків райони на­се­ле­них пун­ктів Сі­верськ, Іва­но-Дар’їв­ка, Спір­не, Кри­ва Лу­ка, Се­реб­рянка, Гри­го­рів­ка, Зва­нів­ка та Верхньокам’янсь­ке. Зав­дав аві­ауда­рів бі­ля Се­реб­рянки та Спір­но­го.

На Бах­мутсь­ко­му нап­рямку здій­снює обс­трі­ли не­по­да­лік Шу­мів, Бах­мутсь­ко­го, Бе­рес­то­во­го, Пок­ровсь­ко­го, Со­ле­да­ра, Яков­лівки, Бах­му­та, Ве­се­лої До­ли­ни, Трав­не­во­го, Зай­це­во­го і Вер­ши­ни. Оку­пан­ти зав­да­ли аві­ацій­них уда­рів не­по­да­лік Со­ле­да­ра та Ве­се­лої До­ли­ни.

Во­ро­жі штур­мо­ві та нас­ту­паль­ні дії у нап­рямку Вер­ши­ни та Се­ми­гір’я на­ші во­їни ус­пішно від­би­ли. Про­тив­ник на­ма­га­єть­ся вес­ти нас­ту­паль­ні дії в районах Но­во­лу­гансь­ко­го та Со­ле­да­ра, бойові дії три­ва­ють.

На Ав­ді­ївсь­ко­му, Но­во­пав­лівсь­ко­му та За­по­різь­ко­му нап­рямках, ок­рім обс­трі­лів по лі­нії зіт­кнен­ня, во­рог зав­дав аві­ауда­ру не­по­да­лік Но­во­ан­дрі­їв­ки.

Во­ро­жа роз­відка бо­єм у нап­рямках Во­дя­но­го та Піс­ків за­вер­ши­лась втра­та­ми та від­сту­пом. Про­тив­ник на­ма­гав­ся нас­ту­па­ти в нап­рямках Ав­ді­їв­ки, Крас­но­го­рів­ки та Ве­ли­кої Но­во­сіл­ки. Заз­нав втрат та ві­дій­шов.

На Пів­денно­бузь­ко­му нап­рямку за­фік­со­ва­но обс­трі­ли із тан­ків, стволь­ної та ре­ак­тивної ар­ти­ле­рії в районах на­се­ле­них пун­ктів Іва­нів­ка, То­ка­рє­ве, Кар’єр­не, Осо­ко­рів­ка, Бла­го­дат­не, Коб­зарці, Чер­во­на До­ли­на, Ле­пе­ти­ха, Ан­дрі­їв­ка, Ве­ли­ке Ар­та­ко­ве, Ве­се­лий Кут, Пар­ти­зансь­ке, Шев­ченко­ве, Мир­не, Ши­ро­ке, При­бузь­ке, Луч, По­сад-Пок­ровсь­ке, Лю­бо­ми­рів­ка, Сте­по­ва До­ли­на, Тав­рій­ське та Олек­сан­дрів­ка. Во­рог зав­дав аві­ацій­них уда­рів поб­ли­зу Ве­ли­ко­го Ар­та­ко­во­го, Бі­ло­гір­ки та Потьом­ки­но­го.

В ак­ва­то­рії Чор­но­го мо­ря в го­тов­ності до зас­то­су­ван­ня ра­кет­ної зброї пе­ре­бу­ва­ють три но­сії кри­ла­тих ра­кет морсь­ко­го ба­зу­ван­ня ти­пу «Ка­лібр».

Ук­ра­їнсь­ка аві­ація та ра­кет­но-ар­ти­ле­рій­ські під­розді­ли про­дов­жу­ють зав­да­ва­ти уда­рів по опор­них пун­ктах та скуп­ченнях жи­вої си­ли та тех­ні­ки во­ро­га.

Ві­ри­мо у Зброй­ні Си­ли Ук­ра­їни! Ра­зом пе­ре­мо­же­мо!

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux