від 12 квітня 2021 р. № 263
Київ
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2020 року № 618

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації: 

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від  01 жовтня 2020 року № 618 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва Рівненської обласної державної адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від
27 листопада 2020 року № 728) такі зміни:

у додатку 1:

у розділі "Заступник голови облдержадміністрації ГЕМБЕРГ Сергій Сергійович":

у функціональних повноваженнях виключити:

абзаци перший - шостий:

"Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства."; 

абзац дев’ятнадцятий:

"Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональної програми і проєктів інформатизації органів виконавчої влади області.";

у  пункті 1 "Здійснює керівництво" виключити абзац третій:

"Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації";

у  пункті 3 "Організовує роботу" виключити:

абзац п’ятий:

"Науково-технічної ради з питань інформатизації регіону при Рівненській облдержадміністрації";

абзаци шістнадцятий, сімнадцятий:

"Громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області";

розділ "Заступник голови облдержадміністрації ТИМОШЕНКО Ігор Олександрович" викласти в новій редакції:

"Заступник голови облдержадміністрації

ТИМОШЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та обласної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Визначає пріоритетні напрями з реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою в Рівненській області.

Забезпечує:

здійснення заходів з питань координації територіальної організації влади в нових умовах адміністративно-територіального устрою Рівненської області;

загальну координацію щодо подальшої децентралізації повноважень на принципах субсидіарності, перерозподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних територіальних рівнях в Рівненській області;

здійснення загальної  координації з вирішення завдань соціально-економічного розвитку усіх сформованих адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня;

загальну координацію моніторингу процесу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Рівненській області.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління обласної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління обласної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної  регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.  

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. 

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в області, гарантій у сфері праці. 

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення. 

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.  

Разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

 матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері промисловості, транспорту та зв’язку.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в області.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм та пропозиції до проєкту обласного бюджету для затвердження показників обласного природоохоронного фонду.

Здійснює регулювання щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності (у тому числі землями водного фонду) відповідно до повноважень обласної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження    на  конкурентних   засадах   земель   водного  фонду  та  водних

об’єктів та земель несільськогосподарського призначення.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

 Координує роботу Рівненського обласного контактного центру щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території області.

Організовує роботу з питань внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

 Здійснює керівництво:

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Департаментом  агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Управлінням інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

Державним архівом Рівненської області.


Забезпечує взаємодію з:

Поліською митницею Держмитслужби

Головним управлінням ДПС у Рівненській області

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області

Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Львів)

Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області

Головним управлінням статистики у Рівненській області

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Державного агентства рибного господарства
у Рівненській області

Сектором у Рівненській області Державного агентства водних ресурсів України

Державною екологічною інспекцією Поліського округу

Управлінням Державного екологічного нагляду (контролю) у Рівненській області

Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Держпраці у Рівненській області

Державним підприємством "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці"

Рівненським відокремленим підрозділом установи "Центр розвитку місцевого самоврядування"

Рівненським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації  органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

Управлінням Укртрансбезпеки у Рівненській області

Сектором Державної регуляторної служби у Рівненській області

Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Комунальним підприємством "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" Рівненської обласної ради

Рівненським обласним відділом Західної філії Українського державного центру радіочастот

Обласним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Рівне"

Комунальним підприємством "Автобаза" Рівненської обласної ради

Рівненською дирекцією АТ "Укрпошта" 

Рівненською філією ПАТ "Укртелеком"

Виробничим структурним підрозділом "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Рівненською торгово-промисловою палатою

Державним підприємством "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості

Рівненським відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Рівненським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Державним підприємством "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

Рівненською філією Національної акціонерної компанії  "Украгролізинг"

Рівненсько-Волинським представництвом публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд"

Представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним)

Навчальними, науково-дослідними закладами, інститутами сільськогосподарського профілю

Спілкою споживчих товариств Рівненської області

Рівненським обласним контактним центром

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області (у межах функціональних повноважень)

Банками, страховими компаніями.

Організовує роботу:

Обласної робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Обласної комісії з конкурсного відбору проєктів, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Комісії з питань використання коштів резервного фонду обласного бюджету 

Обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Обласної комісії з обстеження та контролю за діяльністю підприємств, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів

Обласної робочої групи з питань контролю за використанням і охороною лісових ресурсів та видобутку бурштину-сирцю

Обласної дегустаційної комісії

Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Обласної робочої групи з аналізу ефективності використання земельних ресурсів

Обласної робочої групи з перегляду регуляторних актів

Обласної комісії з питань списання державного майна

Комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації

Конкурсної ради з проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад

Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади в Рівненській області

Координаційної ради з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

Обласної робочої групи з питання ефективного використання залізничних вантажних вагонів

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації

Робочої групи з питань створення національного природного парку "Нобельський"

Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафтопродуктів у Рівненській області

Робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті Рівненської обласної державної адміністрації

Експертної комісії апарату Рівненської обласної державної адміністрації

Регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області

Робочої групи з врегулювання проблемних питань, пов’язаних із реєстрацією податкових накладних (розрахунків коригувань) в Єдиному реєстрі податкових накладних, зупиненням, відмовою в їх реєстрації сільськогосподарським товаровиробникам (фермерським господарствам тощо).";

розділ "Заступник голови облдержадміністрації ШАТКОВСЬКА Людмила Степанівна"  викласти в новій редакції:


"Заступник голови облдержадміністрації

ШАТКОВСЬКА Людмила Степанівна

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства області.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення.

Організовує в області реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території області надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи зі створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді області.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови обласної державної адміністрації.

Виконуючи    функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації

Департаментом з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації

Службою у справах дітей облдержадміністрації.

 Забезпечує взаємодію з:

Службою автомобільних доріг у Рівненській області    

Дочірнім підприємством "Рівненський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Філією державного підприємства "Укрдержбудекспертиза" в Рівненській області

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області

Акціонерним товариством "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівнегаз Збут"

Приватним акціонерним товариством "Рівнеобленерго"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія"

Відокремленим підрозділом "Рівненська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія  "Енергоатом"

Рівненським ремонтно-експлуатаційним центром відокремленого підрозділу "Західна електроенергетична система" приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державним підприємством "Рівнеторф"

Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (у межах функціональних повноважень)

Теплопостачальними підприємствами області

Сектором Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Рівненській області

Рівненським обласним виробничим комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області

Комунальним закладом "Навчально-курсовий комбінат" Рівненської обласної ради

Проєктними інститутами, будівельно-монтажними організаціями, підприємствами промисловості будівельних матеріалів

Головним спеціалістом відділу в Рівненській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Філією Державної установи "Центр пробації" у Рівненській області

Рівненським обласним центром соціальних служб

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області (у межах функціональних повноважень)

Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

Обласними громадськими, ветеранськими, профспілковими організаціями (у межах функціональних повноважень).

 Організовує роботу:

Обласної комісії з питань виконання програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 – 2020 роки

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в Рівненській області

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання

Обласної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Обласної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах

Обласного антикризового енергетичного штабу

Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності

Комісії з вибору та погодження напрямку траси повітряної лінії електропередачі

Обласної комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків

Обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Обласної робочої групи з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва

Обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації

Робочої комісії (штабу) з питань координації діяльності з надання  населенню житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

Комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

Обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб  з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Рівненській області

Громадської консультативної ради у справах інвалідів

Робочої групи із здійснення контролю за організацією безоплатного харчування учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  закладів, студентів коледжів та училищ, розташованих на територіях радіоактивного забруднення області

Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями

Комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Обласної ради з питань реалізації молодіжної політики

Комісії щодо встановлення стипендій провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських видів спорту

Обласної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Обласної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області

Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Рівненській області

Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян

Оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії.";

розділ "Заступник голови облдержадміністрації" викласти в такій редакції:


"Заступник голови облдержадміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (СDTO)

СМАЧИЛО Іванна  Василівна

У межах повноважень, визначених чинним законодавством, спрямовує, організовує, координує роботу щодо здійснення повноважень облдержадміністрації у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування, цифрових навичок та цифрових прав громадян,  відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів.

Організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з даними та ефективного обміну інформацією з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності обласної державної адміністрації.

Організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної допомоги в питаннях цифровізації.

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства. 

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Сектором з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апарату облдержадміністрації

Департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації (в частині надання електронних та адміністративних послуг)

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Відділом інформаційно-компютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (з питань  інформатизації).

2. Забезпечує взаємодію з:

Управлінням забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, а також за дорученням голови обласної державної адміністрації взаємодіє з усіма структурними підрозділами облдержадміністрації з питань реалізації державної політики в дорученій сфері.

3. Забезпечує галузеве управління:

Комунальним закладом "Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр" Рівненської обласної ради.

4. Організовує роботу:

Науково-технічної ради з питань інформатизації регіону при Рівненській облдержадміністрації

Громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області.";

у розділі "Керівник апарату облдержадміністрації БІРЮКОВ  Олександр Геннадійович":

у пункті 4 "Забезпечує галузеве управління" виключити абзац другий:

"Комунальним навчальним закладом "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій";

  пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Координує діяльність за дорученням голови облдержадміністрації з:

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації

Комунальним навчальним закладом "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
та організацій.";

додаток 2 до розпорядження викласти у такій редакції:

                                                                                             

"Додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації 01.10.2020 № 618 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації _________________ № ____)

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
у разі відсутності першого заступника голови та заступників голови Рівненської облдержадміністрації


У разі відпустки, хвороби, звільнення чи іншої причини відсутності першого заступника голови, заступника голови облдержадміністрації, його повноваження здійснює:


Посада керівника
облдержадміністрації,
якого заміщають
Посада керівника
облдержадміністрації,
який заміщає

 
ПОДОЛІН С.В.,
перший заступник голови облдержадміністрації
 ГЕМБЕРГ С.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 
ГЕМБЕРГ С.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 ПОДОЛІН С.В.,
перший заступник голови облдержадміністрації
 
ТИМОШЕНКО І.О.,
заступник голови облдержадміністрації
ШАТКОВСЬКА  Л.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 
ШАТКОВСЬКА  Л.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 ТИМОШЕНКО І.О.,
заступник голови облдержадміністрації
   
СМАЧИЛО І.В.,
заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (СDTO)
ГЕМБЕРГ С.С.,
заступник голови облдержадміністрації

 

Примітка. У разі відсутності взаємозамінних осіб, обов'язки щодо здійснення їх повноважень покладаються окремим розпорядженням голови облдержадміністрації.".


2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації                                                            Віталій КОВАЛЬ       

Дата оприлюднення: 15 квітня 2021 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux