від 28 грудня 2019 р. № 1090
Київ
Про розподіл функціональних повноважень керівництва Рівненської обласної державної адміністрації

З метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", та у зв’язку з кадровими змінами в обласній державній адміністрації:

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва Рівненської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Установити, що:

перший заступник, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації повноважень облдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, роботу структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

доручення першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до сфери їх компетенції, є обов’язковими для виконання відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

у разі відсутності першого заступника голови чи одного із заступників голови Рівненської облдержадміністрації їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату у місячний строк внести в установленому порядку зміни до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при Рівненській облдержадміністрації, та, у разі необхідності, до положень про них.


4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 10 вересня 2018 року № 614 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва  Рівненської обласної державної адміністрації";

від 14 лютого 2019 року № 112 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 вересня 2018 року № 614";

від 12 квітня 2019 року № 312 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 вересня 2018 року № 614".

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова адміністрації                                         Віталій КОВАЛЬ


Додаток 1

до розпорядження голови

облдержадміністрації

28.12.2019 № 1090


Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва

Рівненської обласної державної адміністрації


Голова обласної державної адміністрації

КОВАЛЬ Віталій Станіславович

 

Очолює і здійснює керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані обласній державній адміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Здійснює на території області заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами й органами місцевого самоврядування, політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій, міських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Формує склад обласної державної адміністрації.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації.

Вносить на розгляд Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатур на посади голів районних державних адміністрацій, порушує перед ними питання стосовно звільнення з посад голів районних державних адміністрацій.

За погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Забезпечує організацію складання проєктів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує реалізацію затверджених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання обласного бюджету, звітує перед обласною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є головним розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління обласної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської обласної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання
для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Здійснює контроль щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Забезпечує виконання внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний або інший склад.

Порушує перед Верховною Радою України питання про призначення нею позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голів у випадках, передбачених законом.

Інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щорічно  звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території області.

Вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Затверджує положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарат та відповідні структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання обласної державної адміністрації, з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначає структуру обласної державної адміністрації та її апарату, а також граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій, затверджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Затверджує плани роботи обласної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії обласної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів обласної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Спрямовує діяльність районних державних адміністрацій та здійснює контроль за ними, скасовує розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

Застосовує у встановленому законодавством порядку заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій.

Погоджує:

преміювання керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій;

встановлення додаткових стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх заступникам;

встановлення надбавки за інтенсивність праці головам районних державних адміністрацій;

надання відпусток керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виплату грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки;

надання відпусток головам районних державних адміністрацій та надання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки;

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та головам районних державних адміністрацій.

Вносить в установленому законом порядку подання Президентові України, іншим органам влади вищого рівня щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителям області.

Нагороджує Почесною грамотою облдержадміністрації, іншими відзнаками обласної державної адміністрації.

Вносить на розгляд обласної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Проводить роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупції.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в облдержадміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист  інформації в облдержадміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території області, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони і рішень ради оборони області.

Організовує роботу із здійснення шефства над військовими частинами  Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Здійснює керівництво територіальною обороною в області.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує виконання на території області зобов'язань за міжнародними договорами України, координує зовнішньоекономічну діяльність, укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов'язаних із захистом населення Рівненської області від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони області.

Забезпечує належне виконання обласною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови облдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови облдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова облдержадміністрації:

 

Здійснює керівництво:

Патронатною службою

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації

Юридичним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Департаментом фінансів облдержадміністрації

Відділом внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Радою оборони області

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації

Громадською приймальнею Рівненської обласної державної адміністрації

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.


Забезпечує взаємодію з:

Рівненською обласною радою

Прокуратурою Рівненської області

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області

Управлінням Служби безпеки України в Рівненській області

Оперативним командуванням "Захід"

Управлінням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Рівненській області

Луцьким прикордонним загоном Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України

Судовою та представницькою владою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.


Загальні функціональні повноваження першого заступника,

заступників голови облдержадміністрації


Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень Рівненської обласної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Рівненської обласної ради, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також обласних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та інших щодо:

реалізації в області послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розроблення відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";

формування та виконання обласного бюджету;

підготовки проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання обласних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку області;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку області у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою облдержадміністрації;

розроблення проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації  відповідно  до  розподілу  функціональних  повноважень.

Вносять на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції облдержадміністрації;

ініційованих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами в області, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами рад міст обласного значення, органами місцевого самоврядування області;

щодо скасування розпоряджень голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

взаємодії облдержадміністрації з Рівненською обласною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, райдержадміністраціями та виконкомами рад міст обласного значення.

Відповідають за підготовку проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, планів роботи облдержадміністрації, інших документів, що утворюються в облдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проєктів документів, візують та вносять на розгляд голови облдержадміністрації доопрацьовані проєкти.

Дають доручення структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурними підрозділами облдержадміністрації.

За дорученням голови облдержадміністрації беруть участь у розгляді питань відповідно до розподілу функціональних повноважень у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях і виконкомах рад міст обласного значення.

Від імені облдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.

За дорученням голови облдержадміністрації представляють облдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

За дорученням голови облдержадміністрації забезпечують розгляд  запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв'ю з питань, віднесених до їх компетенції.

В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

Сприяють райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення та іншим органам місцевого самоврядування,  їх посадовим особам у взаємодії з облдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Вносять голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад у встановленому законодавством порядку керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

Здійснюють за дорученням голови облдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються головою облдержадміністрації.

Погоджують положення та плани роботи структурних підрозділів облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Забезпечують реалізацію в області реформи децентралізації у відповідних галузях і сферах (секторальна децентралізація).

Забезпечують недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Можуть без довіреності представляти облдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до їх компетенції згідно з цим розподілом повноважень. Від імені Рівненської обласної державної адміністрації підписують документи та листи, адресовані судам.

За рішенням голови облдержадміністрації здійснюють інші функції і повноваження.


Перший заступник голови облдержадміністрації

ПОДОЛІН Сергій Вікторович

 

Організовує в області реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території області надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці та зайнятості населення (у межах функціональних повноважень).

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в області, гарантій у сфері праці.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги. 

Координує виконання плану заходів облдержадміністрації з реалізації в області Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує  заходи щодо розвитку в області системи громадського здоров’я.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності тощо.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації в області.

Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності,  віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації з питань оборонної роботи.

Сприяє діяльності прикордонних військ, вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції. Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської обласної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації.

Розглядає клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції голові облдержадміністрації з цього питання.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", інших актів законодавства з цих питань.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови обласної державної адміністрації.

У разі відсутності голови облдержадміністрації здійснює його функції і повноваження.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови облдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації

Службою у справах дітей облдержадміністрації.

Координує діяльність за дорученням голови облдержадміністрації з:

Департаментом фінансів облдержадміністрації

Відділом внутрішнього  аудиту облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Державної казначейської служби України у Рівненській області

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

Відділом охорони, режиму та нагляду в Рівненській області Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Структурними підрозділами прикордонної служби

Рівненським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  (у межах функціональних повноважень)

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області

Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

Управлінням Державної міграційної служби України у Рівненській області

Управлінням Держпраці у Рівненській області

Державним підприємством "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці"

Рівненською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних об’єктах

Рівненською обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Державної служби якості освіти у Рівненській області

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області

Рівненським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області

Обласними громадськими, ветеранськими, профспілковими організаціями (у межах функціональних повноважень)

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області

Державною установою "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"

Закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 

Комунальним підприємством "Рівненський Будинок вчених" Рівненської обласної ради

Головним спеціалістом відділу в Рівненській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Рівненським обласним центром з гідрометеорології.


Організовує роботу:

Обласної призовної комісії

Обласної міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних районах Рівненської області

Групи з інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України

Спостережної комісії при Рівненській обласній державній адміністрації

Комісії з питань державних нагород України при обласній державній адміністрації

Комісії з перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації в апараті облдержадміністрації

Комісії із знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації в апараті облдержадміністрації

Експертної комісії з питань таємниць апарату облдержадміністрації

Комісії із визначення придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт в апараті облдержадміністрації

Комісії, яка має право за відсутності відповідальних осіб відкривати режимні приміщення, сховища матеріальних носіїв секретної інформації та робочі папки в апараті облдержадміністрації

Комісії з приймання заліків зі знання правил та порядку поводження з шифротелеграмами у посадових осіб облдержадміністрації

Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів апарату облдержадміністрації

Робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів

Обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації

Робочої комісії (штабу) з питань координації діяльності з надання населенню житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

Комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

Обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб  з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Рівненській області

Громадської консультативної ради у справах інвалідів

Робочої групи із здійснення контролю за організацією безоплатного харчування учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  закладів, студентів коледжів та училищ, розташованих на територіях радіоактивного забруднення області

Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями

Комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Комісії з питань забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання

Постійно діючої експертної робочої групи з питань реформування сфери охорони здоров'я в Рівненській області   

Обласної комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту "Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області"

Обласного організаційного комітету з проведення обласної Спартакіади школярів

Обласної комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної  середньої та дошкільної освіти

Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Регіональної ради професійної освіти Рівненської області

Обласної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області

Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Рівненській області

Оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії

Обласного оперативного штабу з координації дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Комісії з питань евакуації Рівненської області.


Заступник голови облдержадміністрації

ТИМОШЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та обласної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Вносить пропозиції щодо реформування системи надання адміністративних послуг.

Забезпечує реалізацію реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

стан виконання в області Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", а також інших нормативно-правових актів України  з питань децентралізації; 

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності об'єднаних територіальних громад області та співробітництва громад з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в області інформаційно-роз'яснювальної роботи з реформування системи місцевого самоврядування, утворення об'єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого самоврядування та шляхів їх розв’язання, вивчення міжнародного досвіду реформування місцевого самоврядування;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади; підготовку пропозицій до проєктів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

діяльність районних державних адміністрацій із залученням причетних обласних структур щодо реалізації реформи децентралізації влади в області у сфері розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування, надає необхідні роз’яснення.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління обласної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління обласної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної  регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці та зайнятості населення (у межах повноважень).

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення. 

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.  

Разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері промисловості, транспорту та зв’язку.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в області.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм та пропозиції до проєкту обласного бюджету для затвердження показників обласного природоохоронного фонду.

Здійснює регулювання щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності (у тому числі землями водного фонду) відповідно до повноважень обласної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель водного фонду та водних об’єктів та земель несільськогосподарського призначення.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Координує роботу Рівненського обласного контактного центру щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території області.

Організовує роботу з питань внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

 

Здійснює керівництво:

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Департаментом  агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Управлінням інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

Державним архівом Рівненської області.


Забезпечує взаємодію з:

Поліською митницею Держмитслужби

         Головним управлінням ДПС у Рівненській області

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області

Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області

Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області

Головним управлінням статистики у Рівненській області

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Державного агентства рибного господарства
у Рівненській області

Сектором у Рівненській області Державного агентства водних ресурсів України

Державною екологічною інспекцією Поліського округу

Управлінням Державного екологічного нагляду (контролю) у Рівненській області

Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Рівненським відокремленим підрозділом установи "Центр розвитку місцевого самоврядування"

Рівненським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації  органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

Управлінням забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

Управлінням Укртрансбезпеки у Рівненській області

Сектором Державної регуляторної служби у Рівненській області

Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Комунальним підприємством "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" Рівненської обласної ради

Рівненським обласним відділом Західної філії Українського державного центру радіочастот

Обласним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Рівне"

Комунальним підприємством "Автобаза" Рівненської обласної ради

Рівненською дирекцією АТ "Укрпошта" 

Рівненською філією ПАТ "Укртелеком"

Виробничим структурним підрозділом "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Рівненською торгово-промисловою палатою

Державним підприємством "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості

Рівненським відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Рівненським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Державним підприємством "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

Рівненською філією Національної акціонерної компанії  "Украгролізинг"

Рівненсько-Волинським представництвом публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд"

Представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним)

Навчальними, науково-дослідними закладами, інститутами сільськогосподарського профілю

Спілкою споживчих товариств Рівненської області

Рівненським обласним контактним центром

Банками, страховими компаніями.


Організовує роботу:

Обласної робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Обласної комісії з конкурсного відбору проектів, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Комісії з питань використання коштів резервного фонду обласного бюджету 

Обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Оперативного штабу захисту аграріїв та землевласників від протиправних посягань

Обласної комісії з обстеження та контролю за діяльністю підприємств, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів

Обласної робочої групи з питань контролю за використанням і охороною лісових ресурсів та видобутку бурштину-сирцю

Обласної дегустаційної комісії

Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Обласної робочої групи з аналізу ефективності використання земельних ресурсів

Обласної робочої групи з перегляду регуляторних актів

Обласної комісії з питань списання державного майна

Комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації

Конкурсної ради з проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Регіональної робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад Рівненської області

Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади в Рівненській області

Координаційної ради з питань взаємодії з об’єднаними територіальними громадами при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної робочої групи з питань внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їх кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку

Координаційної ради з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

Обласної робочої групи з питання ефективного використання залізничних вантажних вагонів

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації

Робочої групи з питань створення національного природного парку "Нобельський"

Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафтопродуктів у Рівненській області

Робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті Рівненської обласної державної адміністрації

Експертної комісії апарату Рівненської обласної державної адміністрації.


Заступник голови облдержадміністрації

ГЕМБЕРГ Сергій Сергійович

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства. 

Організовує роботу із здійснення в області державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

Забезпечує виконання на території області зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах.  

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру (у межах функціональних повноважень). Представляє у межах наданих повноважень інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб‘єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими та дипломатичними установами країн, акредитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном.

Координує відзначення в області державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональної програми і проєктів інформатизації органів виконавчої влади області.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді області.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

У межах повноважень обласної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення  інвестицій для розвитку інфраструктури області, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг області, залучення коштів  міжнародної  технічної допомоги.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:


Здійснює керівництво:

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

(у частині інвестицій)

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації

Управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації.


Забезпечує взаємодію з:

          Агенцією регіонального розвитку Рівненської області

          Установою "Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне"

Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (у межах повноважень)

Науково-редакційною групою книги "Реабілітовані історією. Рівненська область"

Представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області

Рівненською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

Телерадіокомпаніями, редакціями газет та іншими засобами масової інформації.


3. Організовує роботу:

Робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

Інвестиційної ради Рівненської області

Конкурсної комісії Рівненської обласної державної адміністрації


Науково-технічної ради з питань інформатизації регіону при Рівненській облдержадміністрації 

Комітету з присвоєння обласної мистецької премії імені Германа Жуковського

Комітету із присвоєння обласної літературної премії імені Світочів

Комітету із присудження обласної премії імені Ганни Леончук за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

Координаційної ради з питань видавничої справи

Обласної туристичної ради

Редакційної колегії Зводу пам’яток історії та культури Рівненської області

Обласної комісії зі збору, обробки та складання орієнтовного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Рівненської області

Обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Експертної комісії з проведення маркування та знакування туристичних маршрутів області

Громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області

Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Обласної ради з питань реалізації молодіжної політики

Комісії щодо встановлення стипендій провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських видів спорту

Комісії щодо встановлення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації провідним спортсменам-інвалідам та тренерам області з видів спорту інвалідів

Обласної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів


Заступник голови облдержадміністрації

ШАТКОВСЬКА Людмила Степанівна


Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства області.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови обласної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації

Департаментом з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


Забезпечує взаємодію з:

Службою автомобільних доріг у Рівненській області   

Дочірнім підприємством "Рівненський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Філією державного підприємства "Укрдержбудекспертиза" в Рівненській області

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області

Акціонерним товариством "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівнегаз Збут"

Приватним акціонерним товариством "Рівнеобленерго"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія"

Відокремленим підрозділом "Рівненська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія  "Енергоатом"

Рівненським ремонтно-експлуатаційним центром відокремленого підрозділу "Західна електроенергетична система" приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державним підприємством "Рівнеторф"

Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (у межах функціональних повноважень)

Теплопостачальними підприємствами області

Сектором Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Рівненській області

Рівненським обласним виробничим комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області

Комунальним закладом "Навчально-курсовий комбінат" Рівненської обласної ради

         Проєктними інститутами, будівельно-монтажними організаціями, підприємствами промисловості будівельних матеріалів.

Організовує роботу:

Обласної комісії з питань виконання програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 – 2020 роки

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в Рівненській області

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання

Обласної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Обласної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах

Обласного антикризового енергетичного штабу

Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності

Комісії з вибору та погодження напрямку траси повітряної лінії електропередачі

Обласної комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків

Обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Обласної робочої групи з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва.


Керівник апарату облдержадміністрації

БІРЮКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Очолює апарат обласної державної адміністрації, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату облдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

Здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації:

організовує планування роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

присвоює ранги державним службовцям апарату облдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату облдержадміністрації;

здійснює планування навчання персоналу апарату облдержадміністрації з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до цього Закону;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті облдержадміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату облдержадміністрації, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення. 

Забезпечує контроль за додержанням вимог Закону України "Про державну службу", інших актів законодавства з цих питань.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату облдержадміністрації в межах повноважень.

Забезпечує розроблення та своєчасне подання голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо внесення змін до регламенту обласної державної адміністрації, розподілу функціональних повноважень керівництва обласної державної адміністрації, положень про апарат обласної державної адміністрації та його відповідні структурні підрозділи, правил внутрішнього службового розпорядку, внутрішнього трудового розпорядку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові обласної державної адміністрації проєкти планів роботи обласної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Здійснює контроль за підготовкою проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів.

Забезпечує проведення правової експертизи проєктів розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, оцінки актуальності проєктів документів, внесених структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Організовує контроль за виконанням структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами рад міст обласного значення актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, реагуванням на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Організовує реєстрацію, облік, проходження документів, їх зберігання, передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті облдержадміністрації.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, райдержадміністраціями,  структурними підрозділами облдержадміністрації, Рівненською обласною радою, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, своєчасне та у повному обсязі подання фінансової,  бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством.

Підписує бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації.

Здійснює підготовку та подання голові облдержадміністрації пропозицій щодо структури й штатної чисельності апарату облдержадміністрації.

Підписує штатні розписи, кошториси, плани асигнувань апарату облдержадміністрації, зміни до них та подає їх в установленому порядку на затвердження голові облдержадміністрації і на погодження Міністерству фінансів України.

За дорученням голови обласної державної адміністрації організовує:

наради за участю працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою обласної державної адміністрації;

перевірки виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень обласної державної адміністрації), її структурними підрозділами, а також райдержадміністраціями,  організовує вивчення та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу у розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації;

проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

проведення перевірок діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, а також виконкомів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно  ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії обласної державної адміністрації, а також нарад за участю голови та заступників голови облдержадміністрації.

За дорученням голови облдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою облдержадміністрації.

Здійснює керівництво відповідними консультативними та допоміжними органами.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в обласній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах компетенції,  вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи в області.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті облдержадміністрації.

Забезпечує недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Організовує роботу щодо забезпечення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату обласної державної адміністрації, офіційного вебсайту Рівненської обласної державної адміністрації, системи відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату обласної державної адміністрації.

Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності апарату обласної державної адміністрації.

За дорученням голови облдержадміністрації, в межах повноважень забезпечує контроль за додержанням антикорупційного законодавства та сприяє здійсненню заходів щодо запобігання корупції, розроблення антикорупційної програми облдержадміністрації.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації з  охорони державної таємниці, оборонної та мобілізаційної роботи.

Організовує технічний захист  інформації в апараті облдержадміністрації.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами в межах визначених повноважень.

Забезпечує підготовку програм, здійснює заходи щодо дотримання протоколу під час проведення офіційних візитів Президента України, Прем'єр-міністра України, інших вищих посадових осіб держави.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою та іншими відзнаками обласної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку в установленому порядку документів з питань призначення на посади, звільнення з посад голів та заступників голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій.

За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує підготовку в установленому порядку документів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує реалізацію заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання і стажування керівництва райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації.

Забезпечує виконання вимог порядку організації внутрішнього контролю в апараті обласної державної адміністрації.

Здійснює організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональних комісій з реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років".

Видає накази і доручення з питань, що належать до його компетенції, виконує інші повноваження, що покладені на апарат облдержадміністрації актами законодавства, положенням про апарат облдержадміністрації та надаються йому головою облдержадміністрації.

У разі відсутності керівника апарату облдержадміністрації його функції і повноваження здійснює заступник керівника апарату обласної державної адміністрації – начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, а у разі відсутності останнього обов'язки покладаються розпорядженням голови обласної державної адміністрації на керівника одного із структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату облдержадміністрації:


1. Здійснює керівництво:

Управлінням фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

Організаційним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Загальним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

Сектором доступу до публічної інформації та із захисту персональних даних апарату облдержадміністрації.


2. Координує діяльність за дорученням голови облдержадміністрації з:

Юридичним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації.


3. Взаємодіє з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях.


4. Забезпечує галузеве управління:

Комунальним навчальним закладом "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій"

Комунальним закладом "Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр" Рівненської обласної ради

Комунальним підприємством "Управління майновим комплексом" Рівненської обласної ради

Комунальним підприємством "Їдальня № 20" Рівненської обласної ради.


5. Організовує роботу:

Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ апарату Рівненської обласної державної адміністрації

Комісії з перегляду нормативно-правових актів Рівненської обласної державної адміністрації

Робочої групи облдержадміністрації з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації

Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян
при облдержадміністрації

Комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті обласної державної адміністрації

Комісії з питань технічного захисту інформації в апараті облдержадміністрації

          Тендерного комітету апарату обласної державної адміністрації

Комісії з інвентаризації матеріальних цінностей апарату обласної державної адміністрації

Постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей апарату обласної державної адміністрації.
Начальник організаційного відділу

апарату адміністрації                                                          Анатолій ШВЕЦЬ


Додаток 2

до розпорядження голови

облдержадміністрації

28.12.2019 №  1090ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
у разі відсутності першого заступника голови та заступників голови Рівненської облдержадміністрації


У разі відпустки, хвороби, звільнення чи іншої причини відсутності першого заступника голови, заступника голови облдержадміністрації, його повноваження здійснює:


Посада керівника
облдержадміністрації,
якого заміщають

Посада керівника
облдержадміністрації,
який заміщає

 
ПОДОЛІН С.В.,
перший заступник голови облдержадміністрації
 ГЕМБЕРГ С.С.,
заступник голови облдержадміністрації
ГЕМБЕРГ С.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 ПОДОЛІН С.В.,
перший заступник голови облдержадміністрації
ТИМОШЕНКО І.О.,
заступник голови облдержадміністрації
ШАТКОВСЬКА  Л.С.,
заступник голови облдержадміністрації
ШАТКОВСЬКА  Л.С.,
заступник голови облдержадміністрації
 ТИМОШЕНКО І.О.,
заступник голови облдержадміністрації

Примітка. У разі відсутності взаємозамінних осіб, обов'язки щодо здійснення їх повноважень покладаються окремим розпорядженням голови облдержадміністрації.


Начальник організаційного

відділу апарату адміністрації                           Анатолій ШВЕЦЬ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux