Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету Рівненської області (проект наказу)

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», підпункту 16 пункту 4 та підпункту 11 пункту 9 Положення про департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2012 року № 809 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07 березня 2019 року № 200)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету Рівненської області, що додається.

2. Головному спеціалісту – юрисконсульту департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації Музиці Аллі подати цей наказ на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) та забезпечити його офіційне опублікування.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Директор департаменту                                                       Лідія БІЛЯК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

    07.2021 №

 

Інструкція

з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету 

Рівненської області

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» (далі – Методичні рекомендації) та підпункту 16 пункту 4, підпункту 11 пункту 9 Положення про департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2012 року № 809 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07 березня 2019 року № 200), і визначає механізм розрахунку орієнтовних граничних показників та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу обласного бюджету Рівненської області (далі – обласного бюджету).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

3. Орієнтовні граничні показники видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу обласного бюджету складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__ – 20__ роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу обласного бюджету на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу обласного бюджету на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу обласного бюджету на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

4. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться у гривнях з округленням до цілого числа.

5. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на середньостроковий період.

6. У формах пропозицій до прогнозу обласного бюджету зазначаються такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом обласного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування обласного бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про обласний бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

7. У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначаються:

обласного бюджету – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі – код бюджету);

доходів обласного бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України;

видатків та надання кредитів з обласного бюджету – відповідно до Економічної класифікації видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Міністерством фінансів України;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України, та  установчими документами.


IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу обласного бюджету та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

1. Формування пропозицій до прогнозу обласного бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до цієї Інструкції та з урахуванням положень Методичних рекомендацій.


2. Пропозиції до прогнозу обласного бюджету формуються у такій послідовності:

1) департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент) відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання обласного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів обласного бюджету, визначає обсяги фінансування обласного бюджету, повернення кредитів до обласного бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) департамент у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету та доводить їх до головних розпорядників коштів обласного бюджету (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

3) головні розпорядники відповідно до доведеної департаментом інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету та орієнтовних граничних показників, складають пропозиції до прогнозу обласного бюджету та подають їх департаменту у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

4) департамент здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу обласного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого керівник департаменту приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу обласного бюджету.


3. Орієнтовні граничні показники доводяться департаментом до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень).


ІІІ. Складання, розгляд та аналіз пропозицій 

до прогнозу обласного бюджету

 

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу обласного бюджету і подає її до департаменту з використанням форм, затверджених цією Інструкцією.


2. Форми пропозиції до прогнозу обласного бюджету заповнюються послідовно  – Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.


3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу обласного бюджету є:

стратегія розвитку Рівненської області;

галузеві обласні програми;

річний звіт про виконання обласного бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис обласного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз обласного бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

плани діяльності головного розпорядник;

інша інформація, визначена департаментом.


4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу обласного бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України.


5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.


6. Разом з пропозицією до прогнозу обласного бюджету головним розпорядником подаються необхідні для здійснення департаментом аналізу пропозиції до прогнозу обласного бюджету документи та матеріали, а також детальна інформація за формами, які в разі потреби щороку департамент може доводити до головних розпорядників.


7. У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу обласного бюджету, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, департамент у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу обласного бюджету надсилає обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим місцевим фінансовим органам за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.


8. Департамент здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу обласного бюджету щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених департаментом фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.


9. Департамент вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу обласного бюджету (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).


10. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, департамент доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу обласного  бюджету у терміни, визначені департаментом, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.


11. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу обласного бюджету головних розпорядників, може бути основою для складання прогнозу обласного бюджету.


ІV. Заповнення Форми ПП-1

 

1. Форма ПП-1 використовується з метою наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених департаментом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою характеризує діяльність головного розпорядника та охоплює всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлює найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховує відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі, якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не доцільно включати окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників;

спрямовуватися на досягнення певного результату;

оцінюватися за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.


4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі, якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього  цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу обласного бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу обласного бюджету;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу обласного бюджету, від відповідних показників прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються  пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу обласного бюджету, від відповідних показників прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V. Заповнення Форми ПП-2


1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.


2. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.


3. У разі,  якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу обласного бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.


4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.


5. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.


6. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів обласного бюджету, код за ЄДРПОУ.


7. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.


8. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.


9. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду, на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі, якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).


10. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

Під час заповнення підпункту 6.2 показники надання кредитів відображаються за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.


11. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.


12. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).


13. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проекту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень обласного бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.


VІ. Заповнення Форми ПП-3

 

1. Форму ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.


2. Департамент розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей обласного бюджету у середньостроковому періоді.


3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.


4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів обласного бюджету, код за ЄДРПОУ.


5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.


6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3, мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм в цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі обласного відповідному головному розпоряднику.Заступник директора департаменту – начальник

бюджетного управління департаменту фінансів

Рівненської обласної державної адміністрації                        Світлана МІЩУКДодаток 1

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету

(пункт 3 розділу І)

Орієнтовні граничні показники 

видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету

головному розпоряднику бюджетних коштів 

на 20__ – 20__ роки 

 

________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

_________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

 (грн)

Орієнтовні граничні показники

20__ рік (план)

20__ рік (план)

20__ рік (план)

УСЬОГО видатки, у тому числі:
Загальний фонд, у тому числі за рахунок:
міжбюджетного трансферту
….
Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:
….
УСЬОГО надання кредитів із загального фонду
 

Керівник департаменту фінансів         
                                                                       

________________               ________________________

          (підпис)                           Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

______________________________________


Додаток 2

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету

(пункт 3 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1.

______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)


_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

2.

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, та показники їх досягнення


   

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 11.2.

показник досягнення цілі 1


2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 22.2.

показник досягнення цілі 2


3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 33.2.

показник досягнення цілі 3


3.


3.1.
Видатки / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:


Показники видатків / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами

 (грн)

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 1


Бюджетна програма 1, у тому числі:


X

X

X

X

загальний фонд


X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:


X

X

X

X

бюджет розвитку


Бюджетна програма 2, у тому числі:


X

X

X

X

загальний фонд


X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:


X

X

X

X

бюджет розвитку


X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 2


Бюджетна програма 1, у тому числі:


X

X

X

X

загальний фонд


X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:


X

X

X

X

бюджет розвитку


Бюджетна програма 2, у тому числі:


X

X

X

X

загальний фонд


X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:


X

X

X

X

бюджет розвитку


X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:


X

X

X

X

загальний фонд


X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:


X

X

X

X

бюджет розвитку3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Порівняння із показниками прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджено прогнозом обласного бюджету

включено до пропозиції до прогнозу обласного бюджету

Відхилення +/-

затверджено прогнозом обласного бюджету

включено до пропозиції до прогнозу обласного бюджету

Відхилення +/-

1

2

3

4

5

6

7

Видатки /надання кредитів, ВСЬОГОу т. ч.: загальний фондспеціальний фондЦіль 1показник досягнення цілі 1показник досягнення цілі 1

Ціль 2показник досягнення цілі 2показник досягнення цілі 2

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу обласного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

_________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


________________________________________


Додаток 3

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного  бюджету

(пункт 3 розділу І)


ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

 

1.

___________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

_________________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

___________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів обласного бюджету)

____________________(код за ЄДРПОУ)3.

___________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету)

____________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)4.

Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20__– 20__ роки:

4.1.

Мета:


_____________________________________________________________________________________________________________________

4.2.

Завдання:


1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

4.3.

Підстави:


1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________


5.


Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1.

Надходження для виконання бюджетної програми у 20__- 20__ роках

 (грн)

Код бюджетної класифікації

Найменування

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

Х

УСЬОГО, у тому числі:


Х

загальний фонд, у тому числі:міжбюджетний трансферт…..


Х

спеціальний фонд, у тому числі:міжбюджетний трансферт…..власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

повернення кредитів
 

5.2.

Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ – 20__ роках:___________________________________________________________________________________________________________________


6.


Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

2000

Поточні видатки, у тому числі:


Х

загальний фонд


Х

спеціальний фонд, у тому числі:


Х

бюджет розвитку


3000

Капітальні видатки, у тому числі:


Х

загальний фонд


Х

спеціальний фонд, у тому числі:


Х

бюджет розвитку


Х

УСЬОГО, у тому числі:


Х

загальний фонд


Х

спеціальний фонд, у тому числі:


Х

бюджет розвитку


 

6.2.

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

4110

Надання внутрішніх кредитів, у тому числі:

 

 

 

 загальний фонд

 

 

 

 спеціальний фонд

 

 

 

 


4210

Надання зовнішніх кредитів, у тому числі:

 

 

 

 загальний фонд

 

 

 

 спеціальний фонд

 

 

 

 


Х

УСЬОГО

 

 

 

 7.

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

1

Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:

 

 

 

 


Х

загальний фонд

 

 

 

 


Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 


Х

бюджет розвитку

 

 

 

 


2

Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:

 

 

 

 


Х

загальний фонд

 

 

 

 


Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 


Х

бюджет розвитку

 

 

 

 


Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 


Х

загальний фонд

 

 

 

 


Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 


Х

бюджет розвитку

 

 

 

 
   

8.

Показники міжбюджетних трансфертів


8.1

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів


 (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету


Найменування трансферту 1Найменування бюджету 1Найменування бюджету 2


II. Трансферти до спеціального фонду бюджету


Найменування трансферту 1Найменування бюджету 1Найменування бюджету 2


X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:


X

загальний фонд


X

спеціальний фонд


 

 

8.2

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

74


I. Трансферти із загального фонду бюджету


Найменування трансферту 1Найменування бюджету 1Найменування бюджету 2II. Трансферти із спеціального фонду бюджету


Найменування трансферту 1Найменування бюджету 1Найменування бюджету 2УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:загальний фондспеціальний фонд9.

Обсяги капітальних вкладень  у розрізі інвестиційних проектів у 20__ – 20__ роках

 

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9


УСЬОГО

ХХ


 Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


____________________________________________


Додаток 4

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного  бюджету

(пункт 3 розділу І)


ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ додаткова (Форма ПП-3) 

1.

____________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

_______________
(код бюджету)

2.

____________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

__________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів обласного бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)


3.

Додаткові видатки/надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

КодНайменування

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)


Програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Х

Х

Х

УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:
Х

Х

Х

Загальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видатки
4000

Х

Х

надання кредитів
Х

Х

Х

Спеціальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видаткиБюджетна програма 1,

у тому числі:
Х

Х

Х

Загальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видатки
4000

Х

Х

надання кредитів
Х

Х

Х

Спеціальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видатки

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Бюджетна програма 2,

у тому числі:
Х

Х

Х

Загальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видатки
4000

Х

Х

надання кредитів
Х

Х

Х

Спеціальний фонд:
2000

Х

Х

поточні видатки
3000

Х

Х

капітальні видатки

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________   

4.

Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 20_ – 20__ роки:


№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)


показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів


1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.

Ціль

1.1.

показник досягнення цілі

1.2.

показник досягнення цілі2.

Ціль

2.1.

показник досягнення цілі

2.2.

показник досягнення цілі 

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

____________________________________________


Додаток 5

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного  бюджету

(пункт 7 розділу ІІІ)


Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам),

які передбачаються в прогнозі обласного бюджету

на 20___ – 20___ роки

______________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – надавача міжбюджетного трансферту)

_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

______________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту)

_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

(грн)

   

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

І. Трансферти із загального фонду бюджету


Х

УСЬОГО за розділом І
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету


Х

УСЬОГО за розділом ІІ
Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:
Х

загальний фонд
Х

спеціальний фонд

 

Керівник місцевого фінансового органу


_________________

              (підпис)


____________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ______________________________________________________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux