Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2022 рік (проєкт)

З М І С Т

Вступ
Пріоритетні напрями, основні завдання і заходи щодо економічного та соціального розвитку області на 2022 рік


Додаток 1. Загальноекономічні показники
Додаток 2. Перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку, реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів


 


Додаток 3. Перелік обласних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2022 роціВСТУП

 

Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на
2022 рік (далі – Програма – 2022) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами).

Програма – 2022 є механізмом упровадження Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року та плану на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року.

У Програмі – 2022 враховано положення та основні завдання програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, зокрема:

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 -
2024 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року
№ 1098 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77 «Про план на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 12 серпня 2021 року
№ 610 «Про затвердження плану заходів на 2021 – 2023 роки з виконання в області завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 –
2027 роки».

Програма – 2022 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських організацій із використанням показників державної статистики про розвиток області за два попередні роки, а також прогнозних тенденцій розвитку регіону на 2022 рік.

Метою Програми - 2022 є забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу та соціальної сфери, створення умов для всебічного розвитку територій громад, залучення інвестиційних ресурсів та розвиток малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, зростання доходів місцевих бюджетів, покращення умов життя та надання якісних послуг населенню.

У Програмі – 2022 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2022 рік, узгоджено основні напрями діючих в області регіональних галузевих програм.

Для реалізації завдань та заходів Програми – 2022 планується залучення бюджетних та небюджетних коштів, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

До Програми – 2022 додаються:

загальноекономічні показники на 2022 рік (додаток 1);

перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку, реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів (додаток 2);

перелік обласних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2022 році
(додаток 3).Основні пріоритети, завдання та заходи
соціально-економічного розвитку області на 2022 рік

 

  • 1. Реалізація державної політики у сфері децентралізації влади, реформуванні місцевого самоврядування; сприяння розвитку територій громад:

сприяння налагодженню ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування територіальних громад з місцевими державними адміністраціями у вирішенні проблемних питань щодо розвитку територій;

забезпечення наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, виконання завдань із надходження власних доходів до місцевих бюджетів, затверджених на 2022 рік;

інформаційно-консультативне та організаційно-методичне сприяння розробленню та реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та стратегій розвитку територіальних громад, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року;

забезпечення ефективного використання коштів державних і недержавних джерел фінансування (у тому числі державного фонду регіонального розвитку), інших програм і проєктів розвитку територіальних громад області;

сприяння участі територіальних громад у програмах міжнародної технічної допомоги, активізація співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проєктів розвитку територій;

організація та проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад області;

налагодження співробітництва територіальних громад, зокрема міжмуніципального співробітництва, з метою розв’язання спільних проблем місцевого розвитку.

2. Сприяння активізації інвестиційної діяльності в області, стимулювання залучення інвестиційних ресурсів у розвиток виробничої та соціальної сфер діяльності:

вдосконалення організаційної діяльності у сфері інвестиційного розвитку; організація проведення досліджень інвестиційного потенціалу територій, підприємств та проєктів області на засадах смарт-спеціалізації, впровадження сучасних методик пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів;

сприяння створенню та розвитку прогресивних форм інституційного забезпечення інвестиційної діяльності, зокрема індустріальних та наукових парків, кластерів;

забезпечення консультативної, методичної та ресурсної підтримки активізації інвестиційної діяльності; організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн, міжнародних, регіональних та інших публічних заходів інвестиційного характеру;

налагодження постійного діалогу місцевих органів влади із суб’єктами господарської діяльності з метою вивчення потенційних трудових, виробничих ресурсних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

забезпечення функціонування спеціалізованого вебсайту з питань інвестиційної діяльності та наповнення інвестиційними пропозиціями; виготовлення та поширення якісних інформаційно-презентаційних матеріалів;

підвищення рівня кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за розвиток інвестиційної діяльності;

сприяння діяльності спеціалізованих установ у сфері регіонального та інвестиційного розвитку області;

сприяння у розробленні та супроводі інвестиційних проєктів із значними інвестиціями у виробничій сфері;

забезпечення впровадження пріоритетних для області проєктів щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної сфери, зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів, інших джерел фінансування;

забезпечення виконання державних програм будівництва (придбання) доступного житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення молоді житлом, здешевлення вартості іпотечних кредитів.

3. Створення сприятливих умов для відновлення та ведення бізнесу, забезпечення доступності надання адміністративних послуг:

сприяння реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»;

забезпечення фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

розвиток інфраструктури підтримки підприємництва (у тому числі бізнес-хабів);

надання інформаційної та консультативно-методичної підтримки суб’єктами господарювання з питань ведення підприємницької діяльності;

забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур;

впровадження додаткових механізмів фінансової підтримки для підприємців – початківців (стартапів);

будівництво, реконструкція, реставрація будівель та приміщень для розміщення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі завершення розпочатих у попередніх бюджетних періодах робіт з будівництва; забезпечення необхідним обладнанням.

 
 

4. Сприяння стабільному розвитку промислового комплексу області, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках:

комплексна підтримка проведення модернізації виробничих потужностей на основі впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, освоєння нових інноваційних видів високотехнологічної продукції;

сприяння залученню інвестицій у виробництва з високою доданою вартістю та експортоорієнтовані підприємства;

сприяння створенню умов для активізації співпраці між промисловими підприємствами та закладами професійної (професійно-технічної) і вищої освіти шляхом утворення навчально-практичних центрів з підготовки висококваліфікованих спеціалістів робітничих професій на базі цих закладів;

підтримка популяризації продукції місцевих товаровиробників та збільшення експортних можливостей підприємств, зокрема, шляхом сприяння їх участі у виставково-презентаційних та іміджевих заходах, ярмарках, форумах тощо для пошуку нових ринків збуту;

сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, надання консультаційних послуг товаровиробникам області стосовно міжнародних виставкових заходів, інформування щодо тендерів із закупівлі товарів та послуг, які проводяться іноземними країнами.

5. Забезпечення підвищення ефективності роботи аграрного сектору економіки, підтримка стабільного функціонування та розвитку агропромислового комплексу, сприяння нарощуванню обсягу виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції; використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин:

реалізація в області заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу; організація роботи щодо забезпечення використання спеціальних бюджетних дотацій за державними програмами підтримки агропромислового комплексу;

сприяння створенню та функціонуванню сімейних фермерських господарств, насамперед за напрямами тваринництво та ягідництво;

сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції шляхом широкого застосування вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок;

сприяння реалізації земельної реформи для покращення інвестиційного клімату, проведення інвентаризації земель та внесення земельних ділянок до земельного кадастру;

  • створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, розвитку інфраструктури та технічного переоснащення підприємств із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

забезпечення надійної експлуатації та розвитку меліоративного комплексу, реалізація заходів із захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

6. Забезпечення ефективного використання та розвитку транспортно-логістичного потенціалу області, зв’язку та ІТ-сфери:

реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, та наближення до європейських стандартів об’єктів дорожньої інфраструктури області;

забезпечення будівництва, ремонту, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулично-дорожньої мережі комунальної власності;

  • запровадження на дорогах області автоматичних систем габаритно-вагового контролю «зважування в русі» для захисту доріг від руйнування;
сприяння розвитку транспортної інфраструктури, реалізація заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у перевезеннях транспортом загального користування, оптимізація мережі автобусних маршрутів області та структури рухомого складу; підвищення якості надання автотранспортних послуг населенню;

сприяння створенню транспортно-логістичного комплексу на базі обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне»;


забезпечення цифрового розвитку області та підвищення рівня цифрової грамотності населення, підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;

сприяння розвитку в регіоні ІТ-сектору.

7. Реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення рівня спроможності бюджетів органів місцевого самоврядування:

забезпечення збалансованості показників бюджету області на 2022 рік, врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів та належного виконання затверджених бюджетних призначень;

складання трирічних прогнозів місцевих бюджетів;

підвищення рівня добровільної сплати податків та платежів суб’єктів господарювання; стимулювання детінізації доходів та активів громадян (податкова амністія) шляхом проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів; погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

недопущення недобросовісної конкуренції з боку нелегальних виробників продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, припинення діяльності об’єктів, які здійснюють незаконний продаж пально-мастильних матеріалів;

покращення податкового обслуговування за рахунок впровадження нових, прогресивних форм обслуговування платників, налагодження цивілізованого, професійного та партнерського діалогу із суб’єктами господарювання - платниками податків.

8. Підвищення рівня енергоефективності і енергозбереження, сприяння розвитку житлово-комунального господарства:

впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах області, у тому числі переведення системи опалення на альтернативні види палива; впровадження систем енергоменеджменту в бюджетній сфері;

забезпечення фінансової підтримки населення щодо впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування з обласного бюджету відсоткової ставки за кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання;

проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності;

сприяння розвитку енергосервісу для підвищення енергоефективності бюджетних установ, об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;

збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива;

сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, модернізації системи обслуговування житлового фонду; залучення управителів та управляючих компаній до обслуговування житлового фонду;

сприяння модернізації водопровідно-каналізаційного господарства області, підвищення ефективності та надійності його функціонування.

9. Підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян та попередження злочинності:

забезпечення виконання законодавства про військовий обов'язок, проведення заходів з питань мобілізації та мобілізаційної підготовки; сприяння у підготовці молоді до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (у тому числі шляхом проведення інформаційної кампанії із популяризації та відновлення серед населення престижу військової служби);

надання шефської допомоги військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України та іншим військовим формуванням; проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони;

забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, штабів зон (районів) територіальної оборони до ведення її у визначені терміни за будь-яких обставин для захисту життєво важливих національних інтересів держави на території області;

сприяння створенню належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України; реалізація проєктів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, розбудови прикордонної інфраструктури;

здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення; щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 
запобігання злочинності у сфері економіки, активізація роботи з протидії корупції та організованій злочинності в господарському комплексі області;
забезпечення безпеки дорожнього руху;

сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та підтримки правоохоронних органів.

10. Міжнародна технічна допомога та транскордонне співробітництво:

сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади іноземних держав;

забезпечення розвитку діючих та налагодження нових зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах;

реалізація заходів щодо розвитку транскордонного співробітництва, проведення презентацій потенціалу та досягнень області за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, просування місцевої продукції на зовнішні ринки, налагодження міжнародної та міжрегіональної кооперації;

координація реалізації діючих проєктів міжнародної технічної допомоги та активне залучення нових проєктів міжнародної технічної допомоги.

11. Сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці:

проведення системного аналізу ситуації на ринку праці, реалізації заходів щодо розв’язання проблем безробіття; впровадження електронних сервісів для забезпечення освітніми та тренінговими послугами безробітних громадян, в тому числі осіб з інвалідністю;

запобігання проявам неофіційної зайнятості та «тінізації» доходів;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян відповідно до потреб ринку праці, сприяння свідомому вибору професійної спрямованості молоді;

впровадження в профорієнтаційну роботу дистанційної профорієнтації, використання інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету;

створення умов для включення до активного суспільного життя вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, зокрема, їх професійне навчання;

запровадження партнерських відносин з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, соціальними партнерами та роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць шляхом компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску;

залучення безробітних громадян до оплачуваних громадських робіт або інших робіт тимчасового характеру, розширення видів таких робіт.

12. Підвищення адресності та ефективності соціального захисту населення:

забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та пільг відповідно до норм чинного законодавства;

забезпечення надання якісних соціальних послуг у територіальних громадах області;

проведення заходів щодо протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в санаторіях та закладах відпочинку;

реалізація заходів щодо соціального забезпечення, адаптації та психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) та санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції;

впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства.

13. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти: 

забезпечення якості освіти шляхом формування оптимальної мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб громади та регіону, покращення їх матеріально-технічної бази;

сприяння впровадженню ціннісних орієнтирів Державних стандартів дошкільної та базової середньої освіти, Концепції «Нова українська школа»;

впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій та інструментів дистанційного навчання, електронних освітніх систем для закладів загальної середньої освіти (е-щоденників, е-журналів), забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відеоуроків, 3D-моделей, VR-лабораторій);

сприяння у наданні освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами та впровадження у закладах освіти інклюзивного навчання; сприяння функціонуванню інклюзивно-ресурсних центрів;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти шляхом збереження та розвитку мережі позашкільних освітніх закладів;

забезпечення регулярного безкоштовного підвезення дітей (в тому числі спеціальним транспортом) та педагогічних працівників до закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на модульно-компетентнісній основі, а також елементів дуальної форми навчання у практичну підготовку кваліфікованих робітників;

приведення у відповідність із потребами регіонального ринку праці планів підготовки робітничих кадрів;

забезпечення модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти; створення центру професійної досконалості Рівненської області в рамках проєкту «EU4SKILLS».

14. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги:

забезпечення впровадження заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я, зокрема у територіальних громадах; оптимізація та профілізація напрямів вторинної та третинної медичної допомоги;

проведення системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, запобігання поширенню короновірусної інфекції COVID-19;

забезпечення реалізації Плану стратегічного розвитку госпітального округу області; запровадження клінічних маршрутів пацієнтів у межах госпітального округу в процесі отримання первинної, вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;

забезпечення реалізації проєктів з реконструкції та капітальних ремонтів опорних закладів охорони здоров’я, оснащення їх сучасним медичним обладнанням;

проведення структуризації закладів охорони здоров’я в розрізі сучасної адміністративно-територіальної реформи та забезпечення максимального доступу до медичних послуг на всіх рівнях медичної допомоги;

забезпечення впровадження процесів діджиталізації медичної допомоги регіону, зокрема телемедичних, онлайн-консультацій на всіх рівнях надання медичної допомоги; укомплектування телемедичним обладнанням закладів охорони здоров’я.

15. Формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді:

популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю та учасників операції Об’єднаних сил, через впровадження нових форм занять фізичною культурою і спортом, створення для цього належних умов;

підтримка та розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фізкультурно-спортивних клубів для осіб з інвалідністю, спортивних клубів, громадських спортивних організацій;

організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у територіальних громадах;

сприяння розвитку сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення сприятливих умов для забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, реалізації прав дітей на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток;

здійснення заходів із протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, зокрема, гендерної нерівності у суспільстві;

трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей;

сприяння реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, на позачергове забезпечення соціальним житлом.

16. Розвиток та використання туристично-рекреаційної інфраструктури та територій, формування позитивного туристичного іміджу Рівненщини:

здійснення заходів щодо реалізації туристичного потенціалу області, створення на його базі якісного конкурентоздатного туристичного продукту;

забезпечення формування позитивного туристичного іміджу, поширення туристичної промоції Рівненщини, популяризація туристично-рекреаційного потенціалу та нових місцевих туристичних продуктів;

сприяння розвитку туристичних об’єктів та створенню навколо них відповідної розгалуженої туристичної інфраструктури, забезпеченню належних умов для доступності туристичних об’єктів Рівненщини для різних категорій туристів, у тому числі осіб з інвалідністю;

підтримка розвитку екологічного, активного та інших видів туризму, облаштування та впорядкування територій екскурсійних об’єктів, туристичних маршрутів, місць масового перебування туристів, рекреаційних територій;

підвищення потенціалу надавачів туристичних послуг, їх рівня обізнаності та компетентності, сприяння конкуренції, в першу чергу серед територіальних громад;

підтримка проєктів, ініціатив та стартапів громадських організацій, інших туристичних об’єднань для подальшого розвитку галузі туризм, проведення конкурсів проєктів.

17. Збереження та підтримка культури, народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини:

сприяння створенню центрів для надання високоякісних культурних послуг у територіальних громадах, впровадженню нових креативних, інноваційних форм роботи та індустрій; створення умов для розвитку ремесел, творчої активності та збереження культурної спадщини;

забезпечення населення якісними та доступними культурними послугами, збереження пам’яток культурної спадщини; стимулювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної спадщини;

сприяння формуванню та розвитку нових моделей закладів культури; проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів, свят, оглядів, конкурсів традиційної народної культури; сприяння розвитку місцевого книговидання та популяризації читання;

модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури і мистецтва.

18. Реалізація державної політики у сфері охорони довкілля; підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

 

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду; формування екологічної культури жителів області;

проведення інвентаризаціїї наявних в області об’єктів мінеральних ресурсів, визначення перспективних для розробки, та надання пропозицій Державній службі геології та надр України щодо внесення їх до інвестиційного Атласу надрокористувача;

запобігання виникненню природних і техногенних катастроф;

розроблення та забезпечення реалізації заходів щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ, а також запобігання поширенню на території Рівненської області коронавірусної інфекції COVID-19;

упровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту на етапі розроблення містобудівної документації; розроблення (корегування, уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту на особливий період та евакуації населення усіх рівнів;

сприяння створенню та функціонуванню у територіальних громадах підрозділів місцевої/добровільної пожежної охорони та центрів безпеки громадян;

проведення накопичення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій;

здійснення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту; впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення та оповіщення населення і персоналу щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацій; залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, операторів мобільного зв’язку.
Директор департаменту

економічного розвитку

і торгівлі адміністрації Костянтин МОКЛЯК


Додаток 1 до ПрограмиЗагальноекономічні показники

 

Показники

2020 рік

2021 рік,

очікуване виконання

2022 рік, прогноз

сценарій 1

сценарій 2

Обсяг продукції промисловості
(у порівняльних цінах), відсотків до попереднього року

97,3

103,0

103,5

101,3

Валова продукція сільського господарства, млн. гривень

17260,2

17519,1

17746,8

17624,2

Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року

103,0

101,5

101,3

100,6

Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій (у порівняльних цінах), відсотків до попереднього року

66,4

121,0

104,5

101,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування, млн. дол. США

374,7

454,4

508,9

490,7

Обсяг експорту товарів, млн. дол. США

469,4

543,1

575,9

554,2

Обсяг експорту товарів, відсотків до попереднього року

106,7

115,7

106,0

102,0

Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США

383,0

463,8

528,7

498,6

Обсяг імпорту товарів, відсотків до попереднього року

100,1

121,1

114,0

107,5

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, гривень

10254

12550

14160

14050

Індекс реальної заробітної плати, відсотків

110,8

114,8

105,2

104,4

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення

9,3

9,7

9,3

9,6


Додаток 2 до Програми

Перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку, 

реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів

Найменування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт

Період реалі-зації, роки

Кошторисна вартість, тис. гривень

Орієнтов-ний обсяг фінан-сування на 2022 рік

усього

залишок на 01.01.2022

1

2

3

4

5

6


Усього

24784408,1

15028074,5

13612269,4


Вараський район

1193102,3

1070390,2

1005833,4


Вараська міська територіальна громада

185917,7

170864,8

160192,7

1

Створення Центру безпеки громадян із будівництвом системи відеоспостереження у м. Вараш

2022 - 2024

18742,7

18672,0

8000,0

2

Придбання комп’ютерного томографа для надання висококваліфікованої медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» по вул. Енергетиків, 23 у м. Вараш

2022

13400,0

13400,0

13400,0

3

Капітальний ремонт автоматизованої системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у загальноосвітній школі № 1
І - ІІІ ступенів у мікрорайоні Будівельників, 55 у м. Вараш

2022

1348,2

1306,3

1306,3

4

Капітальний ремонт автоматизованої системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у загальноосвітній школі № 2
І - ІІІ ступенів у мікрорайоні Будівельників, 56 у м. Вараш

2022

1502,8

1468,2

1468,2

5

Капітальний ремонт автоматизованої системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у загальноосвітній школі № 4
І - ІІІ ступенів у мікрорайоні Будівельників, 39 у м. Вараш

2022

1441,9

1407,2

1407,2

6

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, ганку, сходів) загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Соборній, 8-А у с. Заболоття

2022

2729,5

2660,9

2660,9

7

Капітальний ремонт покрівлі Вараського ліцею № 3 у мікрорайоні Перемоги, 8 у
м. Вараш

2022

9739,3

9739,3

9739,3

8

Капітальний ремонт фасадів дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 6 Вараської міської ради по вул. Перемоги, 20 у м. Вараш

2022

3481,5

3410,5

3410,5

9

Капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у закладі дошкільної освіти № 11 у мікрорайоні Вараш, 33 у м. Вараш

2022

640,1

640,1

640,1

1

2

3

4

5

6

10

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 2 Вараської міської ради у мікрорайоні Будівельників, 42 у
м. Вараш

2022

1770,1

1770,1

1770,1

11

Будівництво баскетбольного майданчика на території Вараської загальноосвітньої школи № 4 І - ІІІ ступенів Вараської міської ради у мікрорайоні Вараш, 39 у м. Вараш

2022

1520,5

1476,2

1476,2

12

Будівництво спорткомплексу у мікрорайоні Вараш, 11 у м. Вараш

2022

7572,9

7572,9

7572,9

13

Реконструкція системи киснепостачання у будівлях головного корпусу та інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» по
вул. Енергетиків, 23 у м. Вараш

2022

2939,7

2785,2

2785,2

14

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Хлібороб від будинку № 38 до перехрестя з вул. Шкільною у с. Стара Рафалівка

2022

8500,0

8500,0

8500,0

15

Капітальний ремонт житлового будинку з прибудованими приміщеннями (утеплення фасаду) у мікрорайоні Вараш, 28-А, 28-Б,
28-В у м. Вараш

2022

7072,0

6952,6

6952,6

16

Капітальний ремонт гуртожитку (утеплення фасадів) у мікрорайоні Будівельників, 3 у
м. Вараш

2022

7656,1

7547,8

7547,8

17

Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Соборній, 9-А у с. Заболоття

2022

2618,5

2509,7

2509,7

18

Облаштування світлофора у районі перехрестя вул. Соборної та дороги Рівненської у м. Вараш

2022

3992,9

3896,5

3896,5

19

Облаштування світлофора у районі перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Героїв Небесної Сотні у м. Вараш

2022

1959,9

1838,1

1838,1

20

Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання від теплової камери ТК-9-8 до споживачів у мікрорайоні Будівельників у м. Вараш

2022

19057,4

18732,2

18732,2

21

Реконструкція теплової мережі від ТК-1-4 до житлових будинків № 7-А, № 7-Б та № 25/2 у мікрорайоні Будівельників у м. Вараш

2022

5622,2

5419,9

5419,9

22

Капітальний ремонт каналізаційного колектора (від КК-17 до КК-19) у м. Вараш

2022

490,8

426,8

426,8

23

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення проспекту Т.Г.Шевченка у м. Вараш

2022

2596,3

2509,3

2509,3

24

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд.№ 8/1 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

737,5

679,4

679,41

2

3

4

5

6

25

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 14/1 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

565,8

520,6

520,6

26

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 14/2 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

565,8

520,6

520,6

27

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 15/1 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

335,2

305,6

305,6

28

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 16/1 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

335,2

305,6

305,6

29

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 16/2 у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

737,5

679,4

679,4

30

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 7-А у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

410,6

365,6

365,6

31

Капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 7-Б у мікрорайоні Будівельників у
м. Вараш

2022

410,6

365,6

365,6

32

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Енергетиків, 15 у м. Вараш

2022

961,4

914,7

914,7

33

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Будівельників, 13 у м. Вараш

2022

1418,4

1369,4

1369,4

34

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Вараш, 8 у м. Вараш

2022

762,8

724,6

724,6

35

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Вараш, 19 у м. Вараш

2022

1801,3

1742,5

1742,5

36

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Вараш, 16 у м. Вараш

2022

1451,4

1394,7

1394,7

37

Капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) житлових будинків у мікрорайоні Перемоги, 17 у м. Вараш

2022

762,0

723,7

723,7

38

Реконструкція об'єктів інфраструктури парку (громадського туалету та благоустрій території) у м. Вараш

2022

10344,3

10145,1

10145,1

39

Капітальний ремонт харчоблоку Вараського ліцею № 3 у мікрорайоні Перемоги, 8 у
м. Вараш

2022

3053,7

3005,7

3005,7

40

Капітальний ремонт внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) у Вараському ліцеї № 5 у мікрорайоні Вараш, 36 у м. Вараш

2022

9070,5

8980,5

8980,51

2

3

4

5

6

41

Капітальний ремонт спортзалів Вараської загальносвітньої школи № 4 І - ІІІ ступенів по вул. Вараш, 39 у м. Вараш (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

4016,1

600,0

600,0

42

Реконструкція Вараського ліцею № 1 (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

16403,0

7500,0

7500,0

43

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі адміністративної будівлі управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради у мікрорайоні Вараш у м. Вараш

2022

1409,2

1409,2

1409,2

44

Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Рафалівській, 125 у
с. Більська Воля

2022

2230,0

2230,0

2230,0

45

Капітальний ремонт покрівлі Центру дозвілля у мікрорайоні Будівельників, 2-А у м. Вараш

2022

1740,0

1740,0

1740,0


Володимирецька селищна територіальна громада

776064,0

694927,7

644067,7

46

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Т-18-09 Переброди - Дубровиця - Володимирець -Суховоля км 79+720 – км 84+700

2021 - 2022

100000,0

100000,0

100000,0

47

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Т-18-09 Переброди - Дубровиця - Володимирець -Суховоля км 94+800 – км 101+500

2021 - 2022

134000,0

134000,0

134000,0

48

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180203 Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км 13+00 –
км 19+400

2021 - 2022

71152,0

41098,8

41098,8

49

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180203 Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі на ділянці км 19 + 400 –
км 24 + 800

2021 - 2022

64800,0

64800,0

64800,0

50

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180209 Степангород - Хиночі -Радижеве - Зелене на ділянці км 3 + 200 –
км 7 + 100

2021

57465,6

57465,6

57465,6

51

Реконструкція Степангородської загальноосвітньої школи I - III ступенів під Степангородський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
I - III ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород

2016 - 2022

93504,5

47295,5

47295,5

52

Нове будівництво гімназії по вул. Озерській, 6-Б у с. Воронки

2021 - 2023

100000,0

100000,0

50000,0

53

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного підрозділу Зеленівської гімназії по
вул. Шкільній, 13 у с. Зелене

2019 - 2022

887,1

385,1

385,1

54

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64263 по вул. Горького, 2 у смт Володимирець

2019 - 2022

2185,0

2126,3

2126,3

55

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64371 по вул. Миру, 4 у смт Володимирець

2019 - 2022

7120,1

7017,0

7017,0

56

Капітальний ремонт покрівлі Великотелковицького закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів по
вул. Шевченка, 65 у с. Великі Телковичі

2019 - 2022

1847,4

1847,4

987,4

57

Капітальний ремонт покрівлі Зеленівської гімназії по вул. Шкільній, 2 у с. Зелене

2019 - 2022

886,1

886,1

886,1

58

Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових класів Володимирецького закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 1 по вул. Поштовій, 17 у смт Володимирець

2019-2022

1355,6

1355,6

1355,6

59

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Бишляцької гімназії по вул. Центральній, 54 у с. Бишляк

2019 - 2022

1245,0

1245,0

1245,0

60

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Володимирецького закладу дошкільної освіти комбінованого типу «Казка» по
вул. Пилипа Орлика, 1 у смт Володимирець

2021 - 2022

3217,6

3217,6

3217,6

61

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького закладу загальної середньої освіти № 1 І - ІІІ ступенів (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільній, 6 у смт Володимирець

2021 - 2022

1200,0

1200,0

1200,0

62

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького закладу загальної середньої освіти № 1 І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів) по вул. Шкільній, 6
у смт Володимирець

2022

12000,0

12000,0

12000,0

63

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького закладу загальної середньої освіти № 2 І - ІІІ ступенів (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Горького, 2 у смт Володимирець

2021 - 2022

1083,8

1083,8

1083,8

64

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького закладу загальної середньої освіти № 2 І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів) по вул. Горького, 2 у
смт Володимирець

2022

8000,0

8000,0

8000,0

65

Капітальний ремонт будівлі Красносільського закладу загальної середньої освіти
І - ІІІ ступенів (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Центральній, 24 у
с. Красносілля

2021 - 2022

1882,0

1882,0

1882,0

66

Будівництво спортивного залу із збірних металевих конструкцій по вул. Київській,
47-Б у смт Володимирець

2021 - 2022

24000,0

24000,0

24000,01

2

3

4

5

6

67

Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського, 39 у смт Володимирець

2020 - 2022

11710,5

7500,2

7500,2

68

Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з житловою квартирою по вул. Шевченка, 67 у
с. Степангород

2022

10521,7

10521,7

10521,7

69

Капітальний ремонт покрівлі Половлівської гімназії по вул. Лесі Українки, 29-Б у
с. Половлі

2021 - 2022

2000,0

2000,0

2000,0

70

Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Лесі Українки, 29-А у
с. Половлі

2021 - 2022

2000,0

2000,0

2000,0

71

Нове будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Володимирецького ліцею «Колегіум» по
вул. Миру, 4 у смт Володимирець

2021 - 2022

2000,0

2000,0

2000,0

72

Реконструкція Довговільського закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 19-В у с. Довговоля

2021 - 2022

60000,0

60000,0

60000,0


Зарічненська селищна територіальна громада

152478,1

138517,8

130344,5

73

Будівництво стадіону по вул. 1 Грудня, 19 у смт Зарічне

2015 - 2022

13124,9

9512,0

9512,0

74

Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Шевченка, 4-А у смт Зарічне

2019 - 2022

46750,0

45749,3

45749,3

75

Реконструкція актової зали під школу початкових класів на 150 учнівських місць по вул. Центральній, 68 у с. Дібрівськ

2016 - 2022

7613,1

1717,9

1717,9

76

Реконструкція приміщення Новорічицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Центральній, 16-А у с. Новорічиця

2019 - 2023

17762,2

17440,9

7491,0

77

Реконструкція загальноосвітньої школи
І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 78 у
с. Вовчиці

2015 - 2022

298,4

293,4

293,4

78

Будівництво спортивної зали Кухітсько-Вільської ЗОШ І - ІІІ ступенів у
с. Кухітська Воля

2018 - 2022

6630,5

6541,5

6454,2

79

Капітальний ремонт даху будівлі відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації

2018 - 2022

1968,1

1901,5

1901,5

80

Будівництво спортивного ядра навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» по вул. Харківця у
смт Зарічне

2022

10520,5

10520,5

10520,5

81

Капітальний ремонт другого корпусу Перекальської гімназії у с. Перекалля (у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2021 - 2022

5136,1

5136,1

2000,0

82

Капітальний ремонт покрівлі Борівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у
с. Борове

2018 - 2022

5863,6

4292,2

4292,2

83

Капітальний ремонт фасаду Зарічненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів

2019 - 2022

2240,0

2203,0

2203,0

84

Капітальний ремонт системи опалення центральної районної бібліотеки по
вул. Грушевського, 4 у смт Зарічне

2022

636,5

636,5

636,5

85

Капітальний ремонт Будинку культури по
вул. Центральній, 1 у смт Зарічне

2022

8951,3

8951,3

8951,3

86

Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу «Сонечко» по
вул. Центральній, 7 у с. Неньковичі

2022

560,5

560,5

560,5

87

Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній у с. Вичівка

2017 - 2022

829,8

468,6

468,6

88

Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Мостовій, 3 у с. Борове

2018 - 2022

2986,3

2986,3

2986,3

89

Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 60 у
с. Дібрівськ

2018 - 2022

5320,5

5320,5

5320,5

90

Реконструкція котельні комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» по
вул. Аерофлотській, 15 у смт Зарічне

2017 - 2022

1700,7

1700,7

1700,7

91

Капітальний ремонт (забезпечення доступності, розумне пристосування) приміщень стаціонарного відділення комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» з урахуванням потреб маломобільних груп населення по вул. Аерофлотській, 15 у
смт Зарічне

2020 - 2022

156,7

156,7

156,7

92

Встановлення (монтаж) кисневої системи лікувального газопостачання у терапевтичному відділенні комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» по
вул. Аерофлотській, 15 у смт Зарічне

2020 - 2022

1171,7

1171,7

1171,7

93

Капітальний ремонт приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» по
вул. Аерофлотській, 15 у смт Зарічне

2022

_

_

5000,0

94

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральної у с. Новорічиця

2021 - 2022

10731,0

10731,0

10731,0

95

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вишнивці у с. Кухітська Воля

2021 - 2022

1525,7

525,7

525,7


Каноницька сільська територіальна громада

14739,3

14739,3

14739,3

96

Реконструкція дитячого садка під блок початкових класів по вул. Новій, 33 у с. Кідри

2022 - 2025

8669,3

8669,3

8669,3

97

Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Будинку культури по
вул. Незалежності, 92 у с. Каноничі

2022 - 2025

770,0

770,0

770,0

98

Капітальний ремонт другого поверху Будинку культури по вул. Незалежності, 92
у с. Каноничі

2022 - 2025

2400,0

2400,0

2400,0

99

Будівництво твердопаливної котельні та зовнішніх теплових мереж по
вул. Незалежності, 90-А у с. Каноничі

2022 - 2025

2900,0

2900,0

2900,0

100

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-09 Переброди - Дубровиця - Володимирець -Суховоля на ділянці км 71 + 600 – км 75 + 700

2022

_

_

_

101

Капітальний ремонт автодороги О 180208 Озеро - Дубівка - Кідри на ділянці
км 0 – км 2 + 630

2022

_

_

_


Локницька сільська територіальна громада

46305,4

46073,6

46073,6

102

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180701 Морочне - Задовже на ділянці км 0 + 050 – км 5 +3 29 (коригування проєктної документації)

2021 - 2022

45251,4

45203,4

45203,4

103

Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту (внутрішнє опорядження, заміна вікон та дверей, заміна покрівлі) по вул. Центральній, 4 у
с. Прикладники

2021 - 2022

1054,1

870,2

870,2


Полицька сільська територіальна громада

17074,6

5006,8

10155,4

104

Капітальний ремонт Балаховицького навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І - ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» по вул. Єршова, 13 у с. Балаховичі

2019 - 2022

6065,4

3359,5

3359,5

105

Капітальний ремонт покрівлі Полицького закладу загальної середньої освіти I -
III ступенів по вул. Шкільній, 1-А у с. Полиці

2018 - 2022

5860,6

1647,3

1647,3

106

Капітальний ремонт даху Ромейківського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти I - III ступенів – заклад дошкільної освіти» по
вул. Молодіжній, 3-В у с. Ромейки

2022

2774,0

_

2774,0

107

Капітальний ремонт спортивного майданчика (влаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям) Ромейківського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти I - III ступенів – заклад дошкільної освіти» по
вул. Молодіжній, 3 у с. Ромейки

2022

2374,6

_

2374,6


Рафалівська селищна територіальна громада

523,2

260,2

260,2

108

Будівництво водопроводу по вул. Гайдара у смт Рафалівка

2021 - 2022

70,2

7,2

7,2

109

Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна у смт Рафалівка

2021 - 2022

453,0

253,0

253,01

2

3

4

5

6Дубенський район

3087173,4

2909600,6

2356994,6Дубенська міська територіальна громада

850623,6

788534,5

470861,3


110

Реконструкція веслувальної бази ДЮСШ по вул. Шевченка, 52 у м. Дубно
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

50000,0

48522,6

48522,6


111

Реставрація будівлі Палацу князів Любомирських XVIII століття (охоронний
№ 609/2) по вул. Замковій, 7-А у м. Дубно

2022 - 2023

32812,7

32807,7

32807,7


112

Будівництво дошкільного навчального закладу у районі військового містечка по
вул. Семидубській, 32-Б у м. Дубно

2018 - 2022

78557,9

65821,2

65821,2


113

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Митрополита Шептицького у
м. Дубно

2022 - 2024

14214,4

14214,4

1000,0


114

Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації у м. Дубно

2022 - 2025

399515,9

399515,9

157000,0


115

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення – Будинку контрактів ХІХ століття із пристосуванням під розміщення Будинку дітей та молоді та адміністративно-офісні приміщення по вул. Свободи у м. Дубно

2022 - 2025

30075,9

29635,9

1000,0


116

Капітальний ремонт тротуару із влаштуванням велодоріжки непарної сторони вулиці Львівської у м. Дубно

2022 - 2023

14502,0

14502,0

2000,0


117

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Авіаторів у м. Дубно

2022 - 2024

7817,3

7817,3

1000,0


118

Капітальний ремонт корпусу № 1 закладу дошкільної освіти № 3 (заміна покрівлі та утеплення фасадів) по вул. Лисенка, 13 у м. Дубно

2022

6500,0

6500,0

6500,0


119

Капітальний ремонт корпусу № 1 закладу дошкільної освіти № 3 (заміна внутрішнього опорядження, часткова заміна інженерних комунікацій) по вул. Лисенка, 13 у м. Дубно

2022

5500,0

5500,0

5500,0


120

Капітальний ремонт корпусу № 2 закладу дошкільної освіти № 3 (заміна внутрішнього опорядження, часткова заміна інженерних комунікацій) по вул. Лисенка, 13 у м. Дубно

2022

2500,0

2500,0

2500,0


121

Реконструкція міського водозабору у м. Дубно

2022

11967,0

11967,0

11867,0


122

Реконструкція водопровідних мереж у м. Дубно

2022

12130,1

12130,1

1100,0


123

Капітальний ремонт фасаду гімназії № 2 по вул. Морозенка, 34 у м. Дубно (коригування проєктної документації)

2022-2023

24600,0

24600,0

13000,0


124

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 (ремонт даху, утеплення фасадів та заміна вікон триповерхової частини будівлі школи) по вул. Старій, 20 у м. Дубно (коригування проєктної документації)

2022

8732,3

8732,3

8732,3


125

Реконструкція будівлі Центру дозвілля молоді з добудовою спортивного корпусу по
вул. Семидубській, 16-А у м. Дубно

2022 - 2023

33633,5

33633,5

17000,0


126

Капітальний ремонт (заміна покрівлі, вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів) загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 7 по пров. Шкільному, 2 у м. Дубно (коригування проєктної документації)

2022 - 2023

18500,0

18500,0

10000,0


127

Капітальний ремонт спортивного майданчика навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» по вул. Пекарській, 14 у м. Дубно

2022 - 2023

9973,4

9973,4

6000,0


128

Ремонт центрального входу приміщення ліцею № 6 по вул. Михайла Грушевського, 182 у м. Дубно

2022

1500,0

1500,0

1500,0


129

Капітальний ремонт (заміна внутрішнього опорядження, часткова заміна інженерних комунікацій) Дубенської початкової школи по вул. Венецькій, 11-А у м. Дубно

2022

9500,0

9500,0

9500,0


130

Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у м. Дубно

2022

27100,0

_

27100,0


131

Капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасадів) закладу дошкільної освіти № 7 по вул. Мирогощанській, 63 у м. Дубно

2022

9000,0

9000,0

9000,0


132

Капітальний ремонт огородження дошкільного навчального закладу № 7 по
вул. Мирогощанській, 63 у м. Дубно

2022

2500,0

2500,0

2500,0


133

Реконструкція каналізаційного колектора
від вул. Грушевського до вул. Словацького у
м. Дубно

2022

19161,2

19161,2

9580,5


134

Придбання системи киснепостачання та киснезабезпечення для комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у
м. Дубно

2022

4200,0

_

4200,0


135

Встановлення ліфта у лікувальному (терапевтичому) корпусі комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у
м. Дубно

2022

5000,0

_

5000,0


136

Встановлення ліфта у лікувальному (урологічному) корпусі комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у
м. Дубно

2022

4000,0

_

4000,0


137

Капітальний ремонт стоянки і огорожі для транспорту комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно

2022,0

1000,0

_

1000,0


138

Капітальний ремонт центрального входу комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно

2022

1200,0

_

1200,0


139

Придбання апарату ультразвукової діагностики для комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» по вул. Грушевського, 103 у м. Дубно

2022

1750,0

_

1750,0


140

Капітальний ремонт даху комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» по вул. Грушевського, 103 у м. Дубно

2022

3000,0

_

3000,0


141

Капітальний ремонт водопровідної мережі комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» по вул. Грушевського, 103 у м. Дубно

2022

180,0

_

180,0Бокіймівська сільська територіальна громада

13484,0

10875,4

10875,4


142

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Бокіймівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 4 у с. Бокійма

2021 - 2022

1496,8

1442,5

1442,5


143

Капітальний ремонт покрівлі Війницької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по
вул. Шевченка, 24 у с. Війниця

2021 - 2023

4547,6

2991,4

2991,4


144

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Млинівської у с. Бокійма

2021 - 2022

1586,7

1525,5

1525,5


145

Капітальний ремонт покрівлі Бокіймівського закладу дошкільної освіти «Дитячий садок «Калинка» по вул. ім. Лищука Олексія,16 у
с. Бокійма

2021 - 2022

1472,2

1150,0

1150,0


146

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сільської у с. Мятин

2021-2022

1254,8

736,8

736,8


147

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у с. Вовничі

2021 - 2022

1578,6

1541,4

1541,4


148

Капітальний ремонт корпусу № 1 Смордвівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 2 у с. Смордва

2021 - 2022

1547,2

1487,8

1487,8Боремельська сільська територіальна громада

50941,3

36106,9

36106,9


149

Реконструкція Малівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (благоустрій території, реконструкція даху, зовнішнє опорядження фасадів, протипожежні заходи) (ІІ черга) по вул. Терновій, 37 у с. Малеве

2019 - 2022

15744,4

4000,0

4000,0


150

Реконструкція частини будівлі Боремельського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІ ступенів – колегіум» під заклад дошкільної освіти (заміна покрівлі) по вул. Набережній, 27 у с. Боремель

2021 - 2022

7530,0

4440,0

4440,0


151

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти «Барвінок» (заміна даху) у с. Малеве

2022 - 2024

870,0

870,0

870,0


152

Капітальний ремонт клубу (заміна даху) у с. Малеве

2022 - 2023

940,0

940,0

940,0


153

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Боремельського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІ ступенів – колегіум» по вул. Набережній, 27 у с. Боремель

2022

1512,0

1512,0

1512,0


154

Капітальний ремонт будівлі сільської ради з облаштуванням опорного пункту поліції та ЦНАПу (утеплення фасаду, благоустрій території) по вул. Першотравневій, 64 у с. Боремель

2022

1300,0

1300,0

1300,0


155

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці 40-річчя Перемоги у с. Боремель (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1584,9

1584,9

1584,9


156

Облаштування білощебеневого дорожнього покриття вулиць:

2022 - 2023

157

Застав’я у с. Шибин (протяжністю 0,2 км);

150,0

150,0

150,0


Садової у с. Золочівка (протяжністю 2,6 км);

1600,0

1600,0

1600,0


Веселої у с. Золочівка (протяжністю 0,6 км;

400,0

400,0

400,0


Хутірської у с. Малеве (протяжністю 2,4 км);

1700,0

1700,0

1700,0


Подолинської у с. Малеве (протяжністю
1,8 км);

1240,0

1240,0

1240,0


Колгоспної у с. Боремель (протяжністю
0,8 км);

560,0

560,0

560,0


Зеленої у с. Набережне (протяжністю 0,5 км);

330,0

330,0

330,0


Садової у с. Набережне (протяжністю 0,6 км)

400,0

400,0

400,0


158

Облаштування освітлення вулиці Центральної у с. Шибин

2022

180,0

180,0

180,0


159

Будівництво очисних споруд у селах Боремель та Набережне

2022 - 2023

14000,0

14000,0

14000,0


160

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулицях 40-річчя Перемоги та Колгоспній у с. Боремель

2022 - 2023

900,0

900,0

900,0Варковицька сільська територіальна громада

8091,6

0,0

8091,6


161

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Загребельої у с. Жорнів

2022

1499,2

_

1499,2


162

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Миру у с. Сатиїв

2022

6592,4

_

6592,4Вербська сільська територіальна громада

10368,2

8522,0

8522,0


163

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Вербської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 7 у с. Верба

2022

1462,8

1462,8

1462,8


164

Капітальний ремонт покрівлі Білогородського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 25 у с. Софіївка Перша

2019 - 2022

2214,4

368,2

368,2


165

Капітальний ремонт даху Вербської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 7 у с. Верба

2022 - 2023

6691,0

6691,0

6691,0Демидівська селищна територіальна громада

1268143,1

1266433,5

1266433,5


166

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Дитячий санаторій «Хрінники» (ремонт першого поверху спального корпусу, котельні і зовнішніх тепломереж) по вул. Зарічній, 1 у с. Хрінники

2022 - 2032

8200,5

8200,5

8200,5


167

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка - Дубно на ділянках км 21 + 200 –
км 38 + 000, км 42 + 630 – км 75 + 400 (розроблення проєктної документації)

2021-2022

1176000,0

1176000,0

1176000,0


168

Будівництво об’єктів туристичної інфраструктури у межах рекреаційної зони Хрінницького водосховища

2021 - 2022

4100,0

4100,0

4100,0


169

Реставраційні роботи церкви Святого Георгія у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви»
(охоронний № 1529) у с. Пляшева

2021 - 2022

2500,0

2500,0

2500,0


170

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Робітничої у с. Лішня (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1767,9

1767,9

1767,9


171

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Гайок у с. Лішня (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1672,7

1672,7

1672,7


172

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки у с. Лішня

2022

1200,0

1200,0

1200,0


173

Впровадження нових стандартів безпеки для формування комфортного та безпечного простору для жителів Демидівської, Бокіймівської та Боремельської територіальних громад у рамках співробітництва територіальних громад

2022 - 2026

4200,0

4200,0

4200,0


174

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180502 Демидівка - Калинівка на ділянці км 3 + км 000 – км 3 + км 752

2019-2022

5797,9

5797,9

5797,9


175

Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вулиці Відродження у
смт Демидівка

2022

5134,0

5134,0

5134,0


176

Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вулиці Перемоги у смт Демидівка

2022

4832,0

4832,0

4832,0


177

Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Перемоги, 14-Б у с. Рогізне

2022

3173,4

3173,4

3173,4


178

Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Замковій у с. Рудка

2022

1800,0

1800,0

1800,0


179

Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Миру, 21 у смт Демидівка

2021

1637,4

1637,4

1637,4


180

Капітальний ремонт адміністративного приміщення (зовнішнє опорядження фасадів, ремонт даху) по вул. Центральній, 115 у с. Ільпибоки

2022

425,7

425,7

425,7


181

Реконструкція парку відпочинку та дозвілля у смт Демидівка

2022

5090,8

4149,0

4149,0


182

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень адмінбудівлі (ЦНАП) по вул. Луцькій, 3 у
смт Демидівка

2022

1355,0

1298,5

1298,5


183

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Демидівський ліцей» (зовнішнє опорядження фасадів) по вул. Богдана Хмельницького, 10 у смт Демидівка

2021 - 2022

8934,0

8934,0

8934,0


184

Капітальний ремонт приміщень другого поверху (№ 1, № 20-22) опорного закладу «Демидівський ліцей» (зовнішнє опорядження фасадів) по вул. Богдана Хмельницького, 10 у смт Демидівка (формування нового освітнього простору)

2022

797,8

797,8

797,8


185

Реконструкція будівлі Княгининського ліцею (заміна вікон та зовнішніх дверей, влаштування пандуса) по вул. 17 Березня, 69 у с. Княгинине

2019 - 2022

1475,4

764,1

764,1


186

Капітальний ремонт даху їдальні Вовковиївської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 у
с. Вовковиї

2022

787,6

787,6

787,6


187

Капітальний ремонт даху Вовковиївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Шкільній, 3 у с. Вовковиї

2022

1615,4

1615,4

1615,4


188

Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по
вул. Відродження, 6 у смт Демидівка

2022

12495,6

12495,6

12495,6


189

Капітальний ремонт тротуару парної сторони вулиці Миру у смт Демидівка

2021 - 2022

1550,0

1550,0

1550,0


190

Впровадження комплексного підходу з поводження із твердими побутовими відходами у рамках співробітництва Демидівської, Боремельської та Бокіймівської територіальних громад

2021 - 2026

6000,0

6000,0

6000,0


191

Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти «Сонечко» по вул. Шкільній, 4 у с. Хрінники

2021 - 2023

1200,0

1200,0

1200,0


192

Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 181308 Солонів – Т-03-02 протяжністю 2,1 км

2021 - 2023

3200,0

3200,0

3200,0


193

Реконструкція залізобетонного моста через річку Жабичі с. Дубляни

2021 - 2023

1200,0

1200,0

1200,0Козинська сільська територіальна громада

24910,5

0,0

24910,5


194

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини (створення Центру безпеки) по вул. Садовій, 21 у
с. Зарічне

2022 - 2024

10000,0

_

10000,0


195

Капітальний ремонт покрівлі клубу по
вул. 17 Вересня, 1 у с. Станіслави

2022 - 2023

1359,6

_

1359,6


196

Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям у Козинському навчально - виховному комплексі «Школа - колегіум» по вул. Шкільній, 17 у с. Козин

2022 - 2023

1550,9

_

1550,9


197

Капітальний ремонт Центру дозвілля у
с. Іващуки

2022 - 2024

12000,0

_

12000,0Крупецька сільська територіальна громада


102263,3

102263,3

102263,3


198

Будівництво дитячого садка по вул. Шкільній, 14 у с. Крупець

2021 - 2022

69000,0

69000,0

69000,0


199

Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 13 у с. Крупець

2022

6152,9

6152,9

6152,9


200

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 14-А у с. Ситне

2022

2248,2

2248,2

2248,2


201

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів» (ремонт внутрішньої системи опалення) по вул. Шкільній, 13 у с. Крупець

2022

2250,9

2250,9

2250,9


202

Капітальний ремонт будівлі Ситненської гімназії (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільній, 25 у с. Ситне

2022

1223,5

1223,5

1223,5


203

Капітальний ремонт будівлі сільської ради (ремонт даху, зовнішнє опорядження фасадів, ремонт приміщень) по вул. Довгій, 68 у с. Крупець

2022

5575,2

5575,2

5575,2


204

Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Довгій, 70 у с. Крупець

2022

9637,4

9637,4

9637,4


205

Благоустрій (капітальний ремонт) прилеглої території Крупецької сільської ради по вул. Довгій, 68 у с. Крупець

2022

4308,4

4308,4

4308,4


206

Капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Шевченка, 58 у с. Теслугів

2022

691,8

691,8

691,8


207

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини (оздоблення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей, покрівлі, внутрішніх мереж водопроводу та каналізації, внутрішнього оздоблення) по вул. Новій, 9-А у с. Хотин

2022

1175,0

1175,0

1175,0Мирогощанська сільська територіальна громада

3632,7

3632,7

600,0


208

Капітальний ремонт будівлі Мирогощанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів) по вул. Миру, 68 у
с. Мирогоща Перша

2022 - 2025

3632,7

3632,7

600,0Млинівська селищна територіальна громада

15299,2

13304,9

13304,9


209

Капітальний ремонт прибудинкової території по вулицях Рівненській, 12 та Гагаріна, 2 у
смт Млинів

2021 - 2022

2433,9

2400,7

2400,7


210

Будівництво приміщення побутових теплогенераторів на території Малодорогостаївського ліцею по вул. Шевченка, 30 у с. Малі Дорогостаї

2019 - 2022

1878,7

591,9

591,9


211

Технічне переоснащення котельні загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Новій, 5-А у с. Пугачівка

2018 - 2022

1462,5

1404,0

1404,0


212

Будівництво приміщення побутових теплогенераторів Новинодобрятинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 30 у с. Новина-Добрятинська

2018 - 2022

813,4

780,9

780,9


213

Капітальний ремонт спортивного майданчика Млинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 по вул. Народній, 14 у смт Млинів

2020 - 2022

3093,2

2959,2

2959,2


214

Реконструкція вуличного освітлення вулиці Ніни Кондратюк у с. Пугачівка

2020 - 2022

282,9

271,8

271,8


215

Реконструкція вуличного освітлення
с. Перевердів

2019 - 2022

1140,4

837,3

837,3


216

Капітальний ремонт будівлі Довгошиївського навчально-виховного комплексу (ремонт внутрішніх санвузлів) по вул. Радянській,
23-А у с. Довгошиї

2019 - 2022

1128,4

1093,1

1093,1


217

Реконструкція вуличного освітлення вулиць Набережної, Садової, Винниченка, Дорошенка у с. Пугачівка

2020 - 2022

820,8

792,7

792,7


218

Капітальний ремонт будівлі Берегівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення) по вул. Шкільній, 2 у с. Береги

2020 - 2022

936,0

905,9

905,9


219

Капітальний ремонт будівлі Новоселівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення) по вул. Млинівській, 1 у с. Новоселівка

2020 - 2022

677,9

656,2

656,2


220

Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Новій, 5-А у с. Пугачівка

2020 - 2022

631,3

611,3

611,3Острожецька сільська територіальна громада

171311,9

122916,1

12916,1


221

Будівництво навчально - виховного комплексу по вул. Шкільній, 11 у с. Борбин

2018 - 2022

171311,9

122916,1

12916,1Привільненська сільська територіальна громада

15800,0

15800,0

3850,0


222

Середній поточний ремонт автомобільної дороги С 180414 Маївка - Молодаво Друге

2022

3500,0

3500,0

500,0


223

Ремонт клубу з добудовою котельні у
с. Бортниця

2022

1500,0

1500,0

500,0


224

Капітальний ремонт Будинку культури у
с. Іваннє

2022

5000,0

5000,0

1000,0


225

Реконструкція клубу у с. Придорожне

2022

2000,0

2000,0

500,0


226

Створення скверів, парків відпочинку у селах Іваннє, Молодаво Друге, Малі Сади

2022

1900,0

1900,0

500,0


227

Ремонт фасаду Малосадівського навчально-виховного комплексу

2022

600,0

600,0

200,0


228

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту у с. Молодаво Третє

2022

300,0

300,0

150,0


229

Капітальний ремонт комунального закладу (заміна вікон та дверей) «Іваннівська гімназія»

2022

800,0

800,0

400,0


230

Ремонт фасаду фельдшерсько-акушерського пункту с. Молодаво Друге

2022

200,0

200,0

100,0Радивилівська міська територіальна громада

389573,0

385689,6

385489,6


231

Реконструкція очисних споруд продуктивністю 900 куб. м/добу по вул. Волковенка, 31 у м. Радивилів

2020 - 2022

26987,5

26788,5

26788,5


232

Реконструкція будівлі комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури» (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Кременецькій, 1 у м. Радивилів (коригування проєктно-кошторисної документації)

2020-2022

12104,6

10006,2

10006,2


233

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-16 Східний під’їзд до
м. Радивилів на ділянці км 0 + 000 – км 4 + 500 (розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи)

2021-2022

171705,3

171506,4

171506,4


234

Будівництво спортивного комплексу із плавальним басейном по вул. Пушкіна у
м. Радивилів (розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи)

2021-2024

120000,0

120000,0

120000,0


235

Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Радивилівського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 1 «Сонечко» загального розвитку» по вул. Кременецькій, 66 у м. Радивилів

2020 - 2022

1431,8

1378,0

1378,0


236

Капітальний ремонт даху будівлі Підзамчівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2-А у с. Підзамче (розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи)

2020 - 2022

1651,0

1571,4

1571,4


237

Реконструкція спортивного майданчика Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака (влаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям) по вул. Шкільній, 5 у м. Радивилів

2022

1680,3

1680,3

1680,3


238

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж теплопостачання майнового комплексу комунального закладу «Радивилівська дитяча школа мистецтв» по вул. Парковій, 3 у
м. Радивилів (розроблення проєктно- кошторисної документації, проведення експертизи)

2021 - 2022

776,8

726,9

726,9


239

Капітальний ремонт даху будівлі Підзамчівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2-А у
с. Підзамче

2020 - 2022

1651,0

1571,4

1571,4


240

Реконструкція мереж вуличного освітлення міського парку ім. Т.Г.Шевченка, капітальний ремонт існуючих мереж освітлення у м. Радивилів, сільських населених пунктах Радивилівської територіальної громади із застосуванням енергоефективних заходів та технологій (розроблення проєктно-кошторисної документації, технічних умов, проведення експертизи)

2022

600,0

600,0

600,0


241

Капітальний ремонт бігових доріжок міського стадіону «Колос» по вул. Парковій, 26 у м. Радивилів (виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи)

2021 - 2022

800,0

800,0

800,0


242

Капітальний ремонт огорожі міського стадіону «Колос» по вул. Парковій, 26 у м. Радивилів

2022

1000,0

1000,0

1000,0


243

Облаштування міського кладовища (будівництво огорожі, складського приміщення, вбиральні, майданчиків для сміття, прокладання водопроводу та ліній електропередач, благоустрій території) по вул. О.Невського, 120 у м. Радивилів

2020 - 2022

500,0

500,0

300,0


244

Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок у м. Радивилів по вулицях:

2022

Грушевського;

902,7

880,4

880,4


Кременецькій;

800,0

800,0

800,0


Парковій;

1484,9

966,7

966,7


Почаївській

800,0

800,0

800,0


245

Капітальний ремонт пішохідних доріжок міського парку ім. Т.Г.Шевченка у м. Радивилів

2022

1500,0

1500,0

1500,0


246

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Радивилівської територіальної громади:

2020 - 2022

О.Пчілки у м. Радивилів (300 м);

1500,0

1500,0

1500,0


Гагаріна у м. Радивилів (380 м);

2300,0

2300,0

2300,0


Богуна у м. Радивилів (370 м);

2200,0

2200,0

2200,0


Козацької у м. Радивилів (300 м);

1500,0

1500,0

1500,0


Винниченка у с. Підзамче (300 м);

1500,0

1500,0

1500,0


Героїв у с. Дружба (300 м)

1500,0

1500,0

1500,0


247

Капітальний ремонт хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» (ремонт хірургічного відділення) по у м. Радивиліввул. Садовій, 4

2022

7072,2

6629,4

6629,4


248

Капітальний ремонт будівлі пологово-гінекологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» (ремонт системи опалення, електроосвітлення, зовнішнє опорядження будівлі, протипожежні заходи, внутрішнє опорядження окремих приміщень) по вул. Садовій, 4 у м. Радивилів

2022

7807,8

7807,8

7807,8


249

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181308 с. Немирівка -
с. Гаї-Лев’ятинські - с. Новоукраїнське на ділянці км 2 + 120 – км 4 + 620

2018 - 2023

11515,5

11412,1

11412,1


250

Встановлення (монтаж) кисневої системи лікувального газопостачання в інфекційному відділенні комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» по вул. Садовій, 4 у
м. Радивилів

2021 - 2022

1201,5

1164,1

1164,1


251

Придбання спецтехніки (трактор) для потреб Радивилівської територіальної громади

2022

600,0

600,0

600,0


252

Придбання сміттєвоза та контейнерів для впровадження роздільного збору сміття на території Радивилівської територіальної громади

2022

3000,0

3000,0

3000,0


253

Розроблення схеми просторового планування території Радивилівської територіальної громади

2022

1500,0

1500,0

1500,0Смизька селищна територіальна громада

38678,2

37418,7

4418,7


254

Реконструкція спортивного комплексу «Меблевик» по вул. Кості Прокопчука, 45-А у смт Смига

2021 - 2022

38678,2

37418,7

4418,7Ярославицька сільська територіальна громада

124052,8

118103,0

8350,8


255

Реконструкція будівлі Новоукраїнської сільської ради під дошкільний навчальний заклад по вул. Молодіжній, 1 у с. Новоукраїнка

2022

17789,2

16312,8

1631,3


256

Капітальний ремонт адмістративної будівлі під ЦНАП по вул. Дружби Народів 113 у
с. Новоукраїнка

2022

3144,3

3144,3

350,0


257

Капітальний ремонт навчального корпусу № 2 (оздоблення фасаду, заміна вікон та дверей, благоустрій прилеглої території) Новоукраїнської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Дружби народів, 158 у с. Новоукраїнка

2022

3492,7

3492,7

350,0


258

Капітальний ремонт будівлі Ярославицького ліцею (утеплення фасаду) по вул. Шкільній, 30 у с. Ярославичі

2021 - 2022

2835,7

2362,3

2362,3


259

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Визволення у с. Надчиці

2022

1499,2

1499,2

150,0


260

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тихої у с. Велика Городниця

2022

1498,5

1498,5

1498,5


261

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Привітної у с. Велика Городниця

2022

726,2

726,2

100,0


262

Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в Ярославицькому ліцеї по вул. Шкільній, 30 у с. Ярославичі

2022

1490,0

1490,0

150,0


263

Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у Новоукраїнському ліцеї по вул. Дружби народів, 158 у с. Новоукраїнка

2021

1490,0

1490,0

150,0


264

Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т - 18 - 13 Демидівка - Велика Городниця на Олику на ділянці км 26 + 000 –
км 32 + 000

2022

80000,0

80000,0

1000,0


265

Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181109 Ярославичі - Яловичі - Боремець на ділянці км 0+500-км 3+500

2022

10086,9

6086,9

608,7Рівненський район

17395400,0

8106391,5

7583001,4Рівненська міська територіальна громада

3826787,3

3369360,2

3475167,0


266

Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» по вул. Коновальця, 16 у м. Рівне

2022

252640,9

86537,8

9537,8


267

Реконструкція будівлі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 2 по вул. Євгена Коновальця, 17-А у м. Рівне (у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

217000,0

216995,0

216995,0


268

Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні по вул. Київській, 78-Г у м. Рівне

2022 - 2023

1000000,0

999200,0

999200,0


269

Реконструкція корпусу лікарні «А-6» Рівненської обласної дитячої лікарні по
вул. Київській, 60 у м. Рівне

2022 - 2023

394000,0

394000,0

394000,0


270

Реконструкція головного корпусу та поліклініки Рівненської обласної клінічної лікарні по вул. Київській, 78-Г у м. Рівне
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022 - 2023

250000,0

250000,0

250000,0


271

Реконструкція кардіологічного корпусу Рівненської обласної клінічної лікарні по
вул. Київській, 78-Г у м. Рівне (у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022 - 2023

250000,0

250000,0

250000,0


272

Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Гімназія 1839 року» (охоронний № 599/Н) (Обласний краєзнавчий музей) по вул. Драгоманова, 19 у м. Рівне

2022 - 2023

30370,0

30365,0

30365,0


273

Реконструкція частини хірургічного корпусу з добудовою четвертого поверху комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» по вул. М. Карнаухова, 25-А у м. Рівне

2021 - 2022

30641,7

20141,7

20141,7


274

Капітальний ремонт комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» (утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та вхідних дверей) по вул. О.Олеся, 13 у м. Рівне

2020 - 2023

17974,1

14487,7

5500,0


275

Капітальний ремонт приміщень педіатричного відділення № 2 приміщення стаціонару № 1 комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча лікарня» по
вул. В.Чорновола, 72 у м. Рівне

2018 - 2022

5783,1

4721,3

4721,3


276

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» по вул. М.Карнаухова, 25-А у м. Рівне

2022

97751,0


277

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» по вул. О. Олеся, 13 у м.Рівне

2022

17053,5


278

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча лікарня» по вул. Чорновола, 72 у м. Рівне

2022

15181,0


279

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» по вул. Медичній, 7 у м. Рівне

2022

40349,0


280

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги «Центральний» по вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне

2022

17600,0


281

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги «Ювілейний» по вул. Макарова, 3 у м. Рівне

2022

890,0


282

Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» по вул. С. Крушельницької, 46 у м. Рівне

2022

2970,0


283

Реконструкція дорожнього покриття
вулиці Чорновола від вул. Карнаухова до
вул. Новодвірської у м. Рівне

2022

55000,0

55000,0

55000,0


284

Реконструкція шляхопроводу по вул. Соборній у м. Рівне

2022

300000,0

300000,0

300000,0


285

Реконструкція шляхопроводу по вул. Князя Володимира у м. Рівне

2022

50000,0

50000,0

50000,0


286

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжної у смт Квасилів

2021 - 2022

37000,0

36665,2

36665,2


287

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Перспективної у смт Квасилів

2021 - 2022

7289,1

7173,8

7173,8


288

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборної у смт Квасилів

2021 - 2022

15942,7

15858,5

15858,5


289

Добудова незавершеного будівництва приміщення по вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому
(у т. ч. проєктні роботи)

2009 - 2022

38620,7

34204,4

34204,4


290

Реконструкція будівлі з добудовою навчально-виховного комплексу «Престиж» по вул. Д. Галицького, 15 у м. Рівне (коригування проєктно-кошторисної документації)

2016 - 2022

69689,1

66034,7

66034,7


291

Реконструкція стадіону «Авангард» по
вул. Замковій, 34 у м. Рівне

2019 - 2022

699000

440356,8

440356,8


292

Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Рівне
(ІІ черга) (у т. ч. проєктні роботи (коригування з поділом на черги)

2016 - 2022

9372,9

9229,3

9229,3


293

Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання у мікрорайоні «Тинне» у м. Рівне (І черга)
у т. ч. проєктні роботи)

2017 - 2022

9683,1

9489,2

9489,2


294

Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК 9 перегону Здолбунів – Рівне (між вулицями Дворецькою та Малорівненською) у м. Рівне

2018 - 2022

18387,6

18150,3

18150,3


295

Будівництво інженерних мереж газопостачання житлового району по
вул. Костромській у м. Рівне

2018 - 2022

29606,7

29237,3

29237,3


296

Реконструкція скверу по вул. Набережній у м. Рівне

2019 - 2022

24259,6

17150,8

17150,8


297

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Курчатова на ділянці від перехрестя з вулицею Енергетиків до буд. № 60 у м. Рівне

2018 - 2022

14526

14361,4

14361,4Бабинська сільська територіальна громада

159578,4

159249,6

159249,6


298

Реконструкція системи опалення із встановленням котлів на альтернативному паливі у дошкільному навчальному закладі «Ясла-садок «Малятко» по
вул. Першотравневій, 5 у с. Бабин (коригування проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

1452,0

1173,1

1173,1


299

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Казковий світ» (утеплення фасадів) по вул. Мирній, 2-А у
с. Бабин

2021 - 2022

3926,3

3876,3

3876,3


300

Поточний ремонт приміщення котельні та зовнішніх інженерних мереж закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» по
вул. Шкільній, 8 у с. Горбаків

2022

986,7

986,7

986,7


301

Капітальний ремонт Бабинського ліцею (ремонт даху) по вул. Незалежності, 5 у
с. Бабин

2022

4813,7

4813,7

4813,7


302

Капітальний ремонт будівлі сільської ради (перепланування частини приміщення першого поверху під ЦНАП) по
вул. Незалежності, 1 у с. Бабин

2022

792,8

792,8

792,8


303

Капітальний ремонт громадського будинку (перепланування частини приміщень першого поверху під поліцейську станцію) по
вул. Центральній, 29 у с. Горбаків (виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

600,0

600,0

600,0


304

Реконструкція мережі водовідведення та каналізаційної насосної станції по
вул. Набережній, 1 у с. Бабин (виготовлення проєктно - кошторисної документації)

2022

4000,0

4000,0

4000,0


305

Капітальний ремонт навісу для шкільних автобусів Бабинського ліцею по
вул. Незалежності, 5 у с. Бабин

2022

725,2

725,2

725,2


306

Будівництво міні футбольного поля у комунальному закладі «Бабинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» по
вул. Незалежності, 5 у с. Бабин

2022

1400,1

1400,1

1400,133307

Капітальний ремонт автомобільної дороги О181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники -М06 на ділянці км 2 + 140 – км 6 +000

2022

57350,4

57350,4

57350,4


308

Капітальний ремонт автомобільної дороги С180309 Рясники - Дмитрівка - /М06/ на ділянці км 8 + 000 – км 9 + 000

2022

17942,1

17942,1

17942,1


309

Капітальний ремонт автомобільної дороги С180302 М06 - Підліски на ділянці км 0 + 000 – 3 + 9000

2022

53575,5

53575,5

53575,5


310

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги місцевого значення О180302 Шкарів - Бугрин - М’ятин на ділянці км 0 + 050 – км 0 + 550

2022

3697,0

3697,0

3697,0


311

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180309 М06 Дорогобуж - Подоляни -Горбаків на ділянці км 0 + 50 – км 3 + 300

2022

4497,8

4497,8

4497,8


312

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садовій у с. Горбаків

2022

2218,8

2218,8

2218,8


313

Поточний ремонт дорожнього покриття
вул. Млинівської у с. Іллін

2022

1600,0

1600,0

1600,0Березнівська міська територіальна громада

382678,7

351922,9

321123,9


314

Реконструкція спортивного комплексу по
вул. Зірненській, 10 у м. Березне
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

39202,0

39197,0

39197,0


315

Реконструкція будівлі спортивної школи по вул. Київській, 15-А у м. Березне
(у т.ч. виготовлення проєктної документації)

2022

50505,0

50500,0

50500,0


316

Реконструкція будівлі елінгу по
вул. Київській, 13 у м. Березне
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

12000,0

11995,0

11995,0


317

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180108 Моквин - Друхів - Поліське – Грушівка - Ведмедівка на ділянці км 9 + 309 – км 16 + 761

2022 - 2023

91143,0

90799,0

60000,0


318

Реконструкція приміщення філії «Яцьковицька загальноосвітня школа
І - ІІ ступенів опорного закладу «Балашівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» по
вул. Шкільній, 2 у с. Яцьковичі

2019 - 2022

48644,6

42083,3

42083,3


319

Реконструкція будівлі комунального закладу «Березнівський міський Будинок культури» (зовнішнє опорядження фасадів, ремонт даху, перепланування частини приміщень під регіональний центр надання адміністративних послуг) по вул. Київській, 10 у м. Березне

2021 - 2023

20210,1

20127,4

20127,4


320

Будівництво дитячого садка на 60 місць по вул. Вербовій, 15 у с. Орлівка

2019 - 2022

46583,2

43135,8

43135,8


321

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Андріївської (від будинку № 79 до в’їзного знаку) у м. Березне

2021 - 2022

11894,0

1836,3

1836,3


322

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої (від вул. Шкільної до кладовища) у с. Вітковичі

2021 - 2022

1849,6

1801,5

1801,5


323

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Рівненської (від буд. № 47 до
вул. Відінської) у м. Березне

2021 - 2022

1642,9

1596,1

1596,1


324

Нове будівництво автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів по
вул. Київській (біля комерційного некомунального підприємства «Березнівська центральна міська лікарня») у м. Березне

2021 - 2022

581,3

547,3

547,3


325

Реконструкція водонапірної башти Рожновського по вул. Київській, 17-А у
м. Березне

2021 - 2022

1843,0

1470,8

1470,8


326

Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям для мініфутболу на території Білківської гімназії по
вул. Лесі Українки, 7 у с. Білка

2021 - 2022

1911,8

1881,8

1881,8


327

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Балашівський ліцей» (ремонт фасадів, сходової клітини) по вул. Тулуба, 18 у с. Балашівка

2021 - 2022

7468,5

2576,6

2576,6


328

Реконструкція опорного закладу «Прислуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Андріївській, 91 у с. Прислуч

2019 - 2023

47199,7

42375,0

42375,0
1

2

3

4

5

6


Білокриницька сільська територіальна громада

52575,1

0,0

52307,3

329

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники /М-06/ на ділянці км 2 + 200 – км 5 + 200

2022

12508,9

_

12508,9

330

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування О 181513 Бармаки - Городище /М-06/ на ділянці
км 1 + 320 – км 3 + 390

2022

20240,5

_

20240,5

331

Капітальний ремонт покрівлі будівлі адмінприміщення по вул. Незалежності, 1-А у с. Шубків

2022

1097,0

_

1097,0

332

Капітальний ремонт частини прилеглої території дошкільного навчального закладу по вул. Грушевського, 1 у с. Біла Криниця

2022

1555,9

_

1555,9

333

Капітальний ремонт прилеглої території Будинку культури по вул. Радгоспній, 44 у
с. Біла Криниця

2022

4166,8

_

3899,0

334

Реконструкція футбольного поля під стадіон по вул. Квітневій, 40 у с. Біла Криниця

2022

11899,7

_

11899,7

335

Реконструкція адміністративної будівлі під центр безпеки громадян по вул. Рівненській, 94-В у с. Біла Криниця

2022

1106,3

_

1106,3


Бугринська сільська територіальна громада

40110,5

700,0

37029,2

336

Поточний середній ремонт автомобільної дороги С180305 Бугрин - Угільці на ділянці
км 0 + 000 – км 3 + 200

2022

18000,0

_

18000,0

337

Капітальний ремонт будівлі клубу по
вул. Центральній, 21 у с. Посягва

2019- 2022

3781,3

700,0

700,0

338

Капітальний ремонт харчоблоку, коридору та благоустрій прилеглої території до будівлі «Вільгірська гімназія» по вул. Євтушенка, 33 у с. Вільгір

2022

1870,0

_

1870,0

339

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Посягвівський дитячий садочок» «Яблучко» (заміна покрівлі, утеплення фасаду та перекриття, благоустрій території) по
вул. Центральній, 25-А у с. Посягва

2022

2336,8

_

2336,8

340

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Нової у с. Зарічне

2022

775,7

_

775,7

341

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Перемоги у с. М’ятин

2022

1096,7

_

1096,7

342

Будівництво водопроводу у с. Новоставці

2022

2000,0

_

2000,0

343

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали у с. Бугрин

2022

250,0

_

250,0

344

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» по вул. Шкільній, 15 у с. Бугрин

2022

10000,0

_

10000,0


Великомежиріцька сільська територіальна громада

31230,6

28171,8

28171,8

345

Капітальний ремонт будівлі Великомежиріцького навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» (утеплення фасаду) по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі

2018 - 2021

1420,2

361,4

361,4

346

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Великомежиріцького навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі

2022

2870,5

2870,5

2870,5

347

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180906 Великі Межирічі - Самостріли /М-06/ на ділянці км 2 + 500 –
км 5 + 060

2022

22601,5

22601,5

22601,5

348

Капітальний ремонт будівлі для розміщення ЦНАПу (внутрішнє оздоблення приміщень, заміна інженерних мереж) по вул. Перше Травня, 1 у с. Великі Межирічі

2021-2022

4338,4

2338,4

2338,4


Великоомелянська сільська територіальна громада

654542,5

536698,6

535305,9

349

Реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

106606,3

30501,3

30501,3

350

Капітальний ремонт огорожі обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у
с. Велика Омеляна (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

152256,9

115536,9

115536,9

351

Реконструкція системи світлосигнального обладнання обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2023

123509,2

122155,2

122155,2

352

Капітальний ремонт покриття перону обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по
вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2023

150214,5

148722,9

148722,9

353

Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2023

107344,8

105853,9

105853,91

2

3

4

5

6

354

Капітальний ремонт адміністративної будівлі Великоомелянської сільської ради (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шевченка, 79 у с. Велика Омеляна

2022

1497,0

1497,0

1347,3

355

Капітальний ремонт частини адміністративного будинку, відведеної для розташування поліцейської станції та місцевої пожежно-рятувальної команди по
вул. Шевченка, 79 у с. Велика Омеляна

2022

1187,7

687,7

619,0

356

Капітальний ремонт Великоомелянського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» (зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду) по
вул. Шевченка, 74 у с. Велика Омеляна

2021 - 2022

1498,5

1448,5

1303,6

357

Капітальний ремонт харчоблоку Грушвицького ліцею по вул. Шкільній, 10 у
с. Грушвиця Перша

2022

1572,6

1572,6

1415,4

358

Капітальний ремонт покрівлі Грушвицького ліцею по вул. Шкільній, 10 у с. Грушвиця Перша

2022

2685,1

2685,1

2416,6

359

Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Будинку культури по вул. Шевченка, 77 у с. Велика Омеляна

2022

370,3

370,3

333,3

360

Капітальний ремонт Грушвицького дошкільного навчального закладу (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей, відновлення функціонування приміщень другого поверху) по вул. Шкільній, 12 у
с. Грушвиця Перша

2018 - 2022

5799,6

5667,2

5100,5


Головинська сільська територіальна громада

37310,7

32590,4

32190,4

361

Капітальний ремонт приміщення дитячого садка по вул. Шкільній, 4-Б у с. Базальтове

2019 -2022

1072,5

864,0

864,0

362

Капітальний ремонт основної будівлі школи (утеплення фасадів, заміна частини вікон та зовнішніх дверей, ремонт покрівлі) Злазненської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 у с. Злазне (коригування проєктно-кошторисної документації)

2020 - 2022

7461,8

2950,0

2950,0

363

Реконструкція дитячого садка «Сонечко» по вул. Т.Шевченка, 15 у с. Ставок

2022 - 2023

26800,2

26800,2

26800,2

364

Капітальний ремонт Головинського дошкільного навчального закладу «Барвінок» (утеплення фасадів) у с. Головин по
вул. В.Прищепи, 21

2022

1976,2

1976,2

1576,2


Городоцька сільська територіальна громада

138267,1

138262,1

138262,1

365

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181504 Михайлівка /Н-22/
км 0 + 000 – км 2 + 400

2021 - 2022

10656,3

10656,3

10656,3

365

Будівництво дошкільного навчального закладу на 140 місць по
вул. Б.Хмельницького, 3-А у с. Городок

2021 - 2022

125610,8

125605,8

125605,8

366

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво гімназії та закладу дошкільної освіти по
вул. Б.Хмельницького у с. Бронники

2022

2000,0

2000,0

2000,0


Гощанська селищна територіальна громада

386574,1

378672,9

375708,5

367

Реконструкція водойми по вул. Застав’я у
смт Гоща

2022

32463,1

32463,1

32463,1

368

Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180307 Матіївка - Мичів - Мощони - Воронів - Воскодави на ділянці км 5 + 200 – км 9 + 65

2022

42265,1

42265,1

42265,1

369

Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180311 Чудниця - Витків - Андрусіїв на ділянці км 0 + 000 – км 4 + 260

2022

36180,8

36180,8

36180,8

370

Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180304 Русивель - Майків - Жаврів - Бочаниця на ділянці км 5 + 350 – км 6 +800

2022

11463,9

11463,9

11463,9

371

Будівництво малої гідроелектростанції на
р. Горинь (шлюз-регулятор у с. Воскодави)

2022 - 2024

19710,0

19710,0

19710,0

372

Розвиток ланцюгів доданої вартості органічного ягідництва

2022 - 2025

50514,0

50514,0

50514,0

373

Реконструкція мережі водопостачання села Глибочок

2019 - 2022

3301,3

2601,3

2601,3

374

Капітальний ремонт водопроводу у с. Дуліби

2022

3964,4

3964,4

1000,0

375

Капітальний ремонт водопроводу на ділянці ВК-1 (свердловина) – водонапірна башта (влаштування станції водопідготовки) у
с. Малятин

2022

1546,1

1546,1

1546,1

376

Капітальний ремонт водопроводу у с. Майків

2022 - 2023

6511,0

6511,0

6511,0

377

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності у смт Гоща

2021 - 2022

36861,8

36861,8

36861,8

378

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Костомарова у смт Гоща

2021 - 2022

6348,4

6348,4

6348,4

379

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Федорова у смт Гоща

2022

1499,7

1499,7

1499,7

380

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Січових Стрільців у смт Гоща

2022

1499,6

1499,6

1499,6

381

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Гоща - Курозвани 0180305 на ділянці км 3 + 150 – км 3 + 580

2022

1456,1

1456,1

1456,1

382

Капітальний ремонт приміщення дитячого ясла-садка «Малятко» по
вул. Першотравневій, 5 у смт Гоща

2019 - 2022

4587,0

3377,6

3377,6

383

Капітальний ремонт санвузлів Гощанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Соборній, 4 у смт Гоща

2019 - 2022

1580,9

1298,0

1298,0

384

Реконструкція системи опалення Тучинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Освіти, 22 у с. Тучин

2021 - 2022

2861,6

2861,6

2861,6

385

Капітальний ремонт покрівлі, перекриття другого поверху та внутрішніх електромереж приміщення Тучинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Освіти, 22 у
с. Тучин

2022 - 2023

3465,0

3465,0

3465,0

386

Утеплення стін та опорядження фасадів приміщення Тучинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Освіти, 22 у
с. Тучин

2022 - 2023

2083,6

2083,6

2083,6

387

Реконструкція фасадів з підсиленням конструкцій фундаментів Гощанської районної гімназії по вул. Незалежності, 21 у смт Гоща

2022 - 2023

8544,2

8544,2

8544,2

388

Капітальний ремонт конструкцій даху та фасадів будівлі Гощанського районного об'єднання культури та дозвілля по
вул. Шевченка, 2 у смт Гоща

2015 - 2022

4886,4

1738,8

1738,8

389

Реконструкція актової зали Гощанського районного об’єднання культури і дозвілля по вул. Шевченка, 2 у смт Гоща

2022 - 2023

11476,2

11476,2

11476,2

390

Реконструкція клубу по вул. В.Клімчука у
с. Бочаниця (коригування проєктно-кошторисної документації)

2019 - 2022

1372,6

1372,6

1372,6

391

Капітальний ремонт покрівлі приміщення Центру народної творчості та дозвіллєвої роботи по вул. Юзикевичів, 1-А у с. Симонів

2022

2902,8

2902,8

2902,8

392

Капітальний ремонт даху Будинку культури по вул. Центральній, 44-Б у с. Русивель

2022

1459,9

1459,9

1459,9

393

Капітальний ремонт адміністративної будівлі із влаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Східній, 6-А у смт Гоща

2019 - 2022

3550,6

1751,1

1751,1

394

Реконструкція будівлі бібліотеки під п'ятиквартирний житловий будинок по
вул. Осередок, 21 у с. Симонів

2017 - 2022

5270,2

4508,4

4508,4

395

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка та туристичного маршруту «Набережна побачень» у смт Гоща

2022

1615,4

1615,4

1615,4

396

Будівництво дитячого садка у с. Тучин
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2024

18492,0

18492,0

18492,0

397

Будівництво станції підготовки води до питної якості та влаштування заходів із утилізації стічних вод у с. Тучин

2022 - 2024

10000,0

10000,0

10000,0

398

Будівництво критого басейну по
вул. Валевських, 4 у смт Гоща

2022 - 2024

45000,0

45000,0

45000,0

399

Капітальний ремонт спортивного майданчика Гощанської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Соборній, 4 у смт Гоща

2022

1840,4

1840,4

1840,4


Деражненська сільська територіальна громада

105337,0

104219,1

95906,7

400

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181007 Деражне - Суськ - Клевань на ділянці км 4 + 670 – км 10 + 600

2022 - 2023

77177,0

77177,0

77177,0

401

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ювілейної у с. Деражне

2022

1486,0

1486,0

148,0

402

Капітальний ремонт будівлі Деражненського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по вул. Мартинюка, 66 у с. Деражне

2022

3665,9

2548,0

150,0

403

Реконструкція будівлі Постійненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (частини даху, утеплення фасаду, внутрішнього опорядження спортивної зали з актовою залою, вхідних ганків) та благоустрій дворової частини по вул. Незалежності, 10 у
с. Постійне

2022 - 2023

11976,5

11976,5

3593,0

404

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Деражненський ліцей» (утеплення фасаду) та благоустрій дворової частини по вул. Шевченка, 43-А у с. Деражне

2022 - 2023

7419,3

7419,3

7419,3

405

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Деражненський ліцей» (ремонт спортзалу) по вул. Шевченка, 43-А у с. Деражне

2022

3612,3

3612,3

7419,3


Дядьковицька сільська територіальна громада

13545,8

11686,9

11686,9

406

Реконструкція приміщення твердопаливної котельні Малошпаківського навчально-виховного комплексу «Школа-сад» по
вул. Шкільній, 20-А у с. Малий Шпаків

2015 - 2022

3561,8

1702,9

1702,9

407

Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Шевченка, 1-В у
с. Малий Шпаків

2022

2008,2

2008,2

2008,2

408

Капітальний ремонт частини покрівлі опорного закладу «Малошпаківський ліцей» по вул. Шкільній, 20-А у с. Малий Шпаків

2022

3374,2

3374,2

3374,2

409

Капітальний ремонт педіатричного відділення комунального некомерційного підприємства «Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги» по вул. Козацький шлях, 107 (коригування проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

1564,5

1564,5

1564,5

410

Капітальний ремонт приміщення поліклініки комунального некомерційного підприємства «Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги» (заміна покрівлі та утеплення фасадів) по вул. Козацький шлях, 107 у
с. Дядьковичі

2021 - 2022

2700,0

2700,0

2700,01

2

3

4

5

6

411

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, передавання тривожних сповіщень у будівлі лабораторії, поліклініки, другого та третього поверхів терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги» по вул. Козацький шлях, 107 (коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

337,1

337,1

337,1


Здовбицька сільська територіальна громада

146974,9

144768,6

124768,6

412

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180803 /М-06/ Глинськ - Здовбиця - Новосілки на ділянці км 12 +300 – км 16 + 300

2022

55000,0

55000,0

55000,0

413

Поточний середній ремонт автомобільної дороги Лідава - Урвенна - Залісся на ділянці км 0 + 000 – км 3 + 788

2022

30000,0

30000,0

30000,0

414

Будівництво дошкільного підрозділу (дитячого садка) Здовбицького ліцею по
вул. Зарічній, 18 у с. Здовбиця

2022 - 2024

30000,0

30000,0

10000,0

415

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Здовбицького ліцею по вул. Шосовій, 126 у
с. Здовбиця

2022

3500,0

3500,0

3500,0

416

Будівництво котельні для розміщення двох твердопаливних котлів по 96 кВт із влаштуванням зовнішніх мереж по вул. Сільрадській, 27 у с. Івачків

2017 - 2022

1527,8

1082,9

1082,9

417

Капітальний ремонт даху спортивної зали Івачківської гімназії по вул. Сільрадській, 27 у с. Івачків

2022

1521,5

1467,5

1467,5

418

Будівництво об’єкта рекреаційного призначення (парк) у с. Здовбиця (коригування проєктно-кошторисної документації)

2016 - 2022

1511,9

809,9

809,9

419

Капітальний ремонт Здовбицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей) по вул. Шосовій, 126 у с. Здовбиця

2017 - 2022

1437,9

541,1

541,1

420

Капітальний ремонт системи холодного і гарячого водопостачання та каналізації у підвалі та на поверхах із заміною сантехнічних приладів по вул. Шосовій, 126 у с. Здовбиця

2022

685,9

685,9

685,9

421

Капітальний ремонт огородження Здовбицької загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Шосовій, 126 у
с. Здовбиця

2022

725,0

725,0

725,0

422

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Третьої у с. Здовбиця

2022

4595,1

4552,6

4552,6

423

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Квітневої у с. Здовбиця

2022

2585,6

2562,4

2562,4

424

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Другої у с. Здовбиця

2022

6916,4

6873,6

6873,6

425

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першої у с. Здовбиця

2021 - 2022

6711,9

6711,9

6711,9

426

Реконструкція мережі освітлення вулиць Нивки, Кривухи у с. Уїздці

2022

256,0

256,0

256,0


Здолбунівська міська територіальна громада

163788,0

156399,8

156399,8

427

Будівництво інженерних мереж у масиві забудови для учасників АТО у м. Здолбунів
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2024

18690,9

18690,9

18690,9

428

Будівництво ліній водопостачання житлового масиву по вулицях Мартинівка, Польовій, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному у м. Здолбунів

2022 - 2024

6784,8

5784,8

5784,8

429

Будівництво Здолбунівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 по вул. Устима Кармелюка, 5 у м. Здолбунів

2022 - 2024

120253,3

120253,3

120253,3

430

Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу «Ладоньки» по вул. Шкільній, 35-А у м. Здолбунів

2022 - 2024

719,7

719,7

719,7

431

Капітальний ремонт покрівлі другого корпусу загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 5 по вул. Міцкевича, 36 у м. Здолбунів

2022 - 2024

765,0

740,2

740,2

432

Капітальний ремонт будівлі Здолбунівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 по вул. Жука, 4 у м. Здолбунів

2022 - 2024

15963,3

9599,9

9599,9

433

Капітальний ремонт будівлі Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею (ремонт частини приміщень, влаштування опалення, відновлення опорядження фасаду, шумоізоляція даху) по вул. Фабричній, 9 у м. Здолбунів

2022 - 2024

611,0

611,0

611,0


Клеванська селищна територіальна громада

27500,3

27000,3

23200,7

434

Реконструкція системи медичного газопостачання (кисню) комунального некомерційного підприємства «Рівненська центральна районна лікарня» по
вул. Центральній, 1 у смт Клевань

2022

3637,2

3637,2

3637,2

435

Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Заводській у смт Оржів

2022

2116,6

2116,6

2116,6

436

Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1000 куб. м/добу у смт Оржів

2022 - 2023

8799,6

8799,6

5000,0

437

Капітальний ремонт покрівлі клубу по
вул. Лесі Українки, 44 у с. Руда-Красна

2021 - 2022

946,9

446,9

446,9

438

Капітальний ремонт навчальних корпусів Клеванського ліцею № 2 (зовнішнє опорядження та утеплення фасаду) по
вул. Заводській, 86 у смт Клевань

2022

12000,0

12000,0

12000,0


Корецька міська територіальна громада

107288,7

105057,2

105057,2

439

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності у м. Корець

2020 - 2022

1499,9

1459,7

1459,7

440

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Данила Галицького у м. Корець

2020 - 2022

1026,8

989,1

989,1

441

Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Анатолія Гаврилюка у м. Корець

2020 - 2022

1047,6

1009,8

1009,8

442

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Київської від буд. № 46 до буд. № 67 у м. Корець

2020 - 2022

1088,4

1050,3

1050,3

443

Поточний середній ремонт автомобільної дороги по вул. Середній у с. Головниця

2019 - 2022

7733,0

7649,2

7649,2

444

Поточний середній ремонт автомобільної дороги по вул. Колгоспній у с. Головниця

2019 - 2022

5975,6

5898,6

5898,6

445

Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Паркового та частини вулиці Тихої у с. Користь

2021 - 2022

3424,6

3368,2

3368,2

446

Капітальний ремонт покрівлі Головницької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Середній, 8 у с. Головниця

2018 - 2022

3181,9

3107,3

3107,3

447

Капітальний ремонт системи внутрішнього опалення Головницької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Середній, 8 у
с. Головниця

2018 - 2022

1439,8

1397,8

1397,8

448

Капітальний ремонт даху комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» по вул. Київській, 58-А у
м. Корець

2022

4974,3

4974,3

4974,3

449

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 (утеплення фасаду, утеплення та заміна даху) по вул. Київській, 58-А у м. Корець

2022

8557,1

8557,1

8557,1

450

Реконструкція стадіону «Колос» по
вул. 40-річчя Перемоги у м. Корець

2022 - 2023

35000,0

35000,0

35000,0

451

Будівництво міні-футбольного поля із штучним покриттям та території Користівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів» у с. Користь

2022

1746,4

1746,4

1746,4

452

Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів приміщення комунального некомерційного підприємства «Корецька міська лікарня» по вул. Володимирській, 14 у м. Корець

2020 - 2023

19000,0

19000,0

19000,0

453

Реконструкція однієї компактної установки (КУ-200) очисних споруд у м. Корець

2022

4813,9

3124,0

3124,0

454

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» (підсилення конструкцій та заміна вікон) по вул. Київській, 65 у
м. Корець

2022

2038,3

2038,3

2038,3

455

Капітальний ремонт комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» (утеплення фасадів) по
вул. Київській, 65 у м. Корець

2022

4290,6

4290,6

4290,6

456

Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Корчик у межах м. Корець

2021 - 2022

450,4

396,5

396,5


Корнинська сільська територіальна громада

50636,5

49088,8

49088,8

457

Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Свободи, 14 у с. Колоденка

2021 - 2022

41702,0

40702,0

40702,0

458

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Б.Хмельницького у с. Тайкури

2021 - 2022

2467,7

2401,0

2401,0

459

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Польової у с. Колоденка

2021 - 2022

2151,9

2093,9

2093,9

460

Капітальний ремонт Колоденського ліцею по вул. Свободи, 22 у с. Колоденка

2021 - 2022

4314,9

3891,9

3891,9


Костопільська міська територіальна громада

1311097,0

1233388,8

1170035,6

461

Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ по пров. Артилерійському, 5-А у м. Костопіль

2019 - 2022

95749,9

36416,9

4416,9

462

Будівництво пансіону по вул. Данила Галицького, 7 у м. Костопіль
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

56000,0

55995,0

55995,0

463

Реконструкція навчального корпусу літера
Ж-2 по вул. Данила Галицького, 7 у
м. Костопіль (у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

54400,0

54395,0

54395,0

464

Реконструкція спортивної зали по
вул. Гвардійській, 7 у м. Костопіль
(у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2021 - 2022

14000,0

13995,0

13995,0

465

Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Хмизопільській, 21-Х у
м. Костопіль

2022

44804,2

44353,2

13000,0

466

Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 куб. м/добу у м. Костопіль

2022

45000,0

45000,0

45000,0

467

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань /М-06/ на ділянці
км 52+900 – км 71+900

2022

380000,0

380000,0

380000,0

468

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181017 км 0+050 – км 2+200 Південний під’їзд до м. Костопіль

2022

51911,7

51911,7

51911,7

469

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181002 Гута - Степань на ділянці км 0+000 – км 3+500

2022

46855,4

46855,4

46855,4

470

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181016 Північний під’їзд до м. Костопіль

2022

5916,5

5916,5

5916,5

471

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-27 Костопіль - Яполоть на ділянці км 5+500 – км 13+100, км 15+600 – км 16+100

2022

162000,0

162000,0

162000,0

472

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 181010
Збуж - Жалин

2022

13444,0

13444,0

13444,0

473

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181005 Мар’янівка - Рокитне

2022

68784,1

68784,1

68784,1

474

Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги О181003 Яполоть - Гута (ділянка дороги Малий Мидськ - Гута) – 15 км
(у т. ч виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

68000,0

68000,0

68000,0

475

Капітальний ремонт Костопільської загальноосвітньої школи-комплексу
І - ІІІ ступенів № 6 (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, часткова заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Юрія Жилка, 3 у
м. Костопіль

2018 - 2022

12684,5

3014,7

3014,7

476

Реконструкція приміщення Костопільської загальноосвітньої школи І ступеня № 9 по
вул. К.Савури, 12 у м. Костопіль

2020 - 2022

7659,8

2600,3

2600,3

477

Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по
вул. Лукомського, 2-Б у с. Велика Любаша

2022

3191,5

3191,5

3191,5

478

Капітальний ремонт дитячого відділення та хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Костопільська центральна лікарня» (заміна покрівлі, заміна вікон, зовнішнє опорядження та утеплення фасадів) по вул. Степанській, 52 у
м. Костопіль

2022

18201,6

18201,6

18201,6

479

Капітальний ремонт будівлі (корпус ІІ) Великомидської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по пров. Шкільному, 7 у
с. Великий Мидськ

2020 - 2022

3913,0

1333,1

1333,1

480

Реконструкція корпусу № 3 Костопільського ліцею № 1 ім. Т.Г.Шевченка по
вул. Грушевського, 11 у м. Костопіль
(у т. ч виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

5500,0

5500,0

5500,0

481

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережної у с. Корчів’я

2022

2200,0

2200,0

2200,0

482

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Чорновола від будинку № 12 до перехрестя з вулицею Єсеніна у
м. Костопіль

2022

3922,8

3922,8

3922,8

483

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Нової у м. Костопіль

2022

1500,0

1500,0

1500,0

484

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Донецької у м. Костопіль

2022

3747,8

3747,8

3747,8

485

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лятуринської у м. Костопіль

2022

7800,0

7800,0

7800,0

486

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Заріччя у м. Костопіль

2022

2066,0

2066,0

2066,0

487

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Дерев’яної від перехрестя з
вул. Складовою до будинку № 11 у
м. Костопіль

2022

9420,0

9420,0

9420,0

488

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лугової у м. Костопіль

2022

1444,7

1444,7

1444,7

489

Будівництво каналізаційної насосної станції у районі вулиці Грушевського, будівництво самопливних каналізаційних колекторів по вулицях П.Орлика, Лятуринської, Грушевського, Парковій, Костопільській у
м. Костопіль

2022

20000,0

20000,0

20000,0

490

Будівництво каналізаційної мережі мікрорайону «Заріччя» у м. Костопіль
(у т. ч виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

13000,0

13000,0

13000,0

491

Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Замчисько у межах Костопільської міської територіальної громади (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

30000,0

30000,0

30000,0

492

Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 1, № 2, № 4 у м. Костопіль

2022

7000,0

7000,0

7000,0

493

Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Бурова у м. Костопіль

2022

3155,4

2555,4

2555,4

494

Капітальний ремонт котельні (заміна котла) по вул. Бурова, 3 у м. Костопіль

2022

1500,0

1500,0

1500,0

495

Капітальний ремонт майдану Грушевського у м. Костопіль

2022

29424,3

29424,3

29424,3

496

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Леонтовича у м. Костопіль

2022

2700,0

2700,0

2700,0

497

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності від перехрестя з вул. Коперника до перехрестя з вул. 8 Березня у м. Костопіль

2022

1700,0

1700,0

1700,0

498

Капітальний ремонт адміністративного приміщення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» (утеплення фасаду, заміна даху, заміна вікон) по
вул. Гетьманській, 1-А у м. Костопіль

2022

12500,0

12500,0

12500,0


Малинська сільська територіальна громада

180813,2

179973,7

179973,7

499

Капітальний ремонт спортивної зали опорного закладу «Малинський ліцей» (утеплення фасаду, ремонт стелі (лицювання металопрофілем), шпаклювання та фарбування стін, заміна підлоги) по вул. Шкільній, 1 у с. Малинськ

2022

450,2

450,2

450,2

500

Капітальний ремонт приміщення № 2 опорного закладу «Малинський ліцей» по вул. Шкільній, 1 у с. Малинськ

2022

1300,0

1300,0

1300,0

501

Реконструкція системи теплопостачання закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Сонечко» по вул. Центральній, 54 у с. Малинськ

2022 - 2025

1563,4

723,9

723,9

502

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Калинка» по вул. Молодіжній, 1-А у с. Бронне

2022

871,2

871,2

871,2

503

Капітальний ремонт Полянського ліцею (утеплення фасаду, заміна покрівлі) по
вул. Лесі Українки, 72 у с. Поляни

2022

4800,0

4800,0

4800,0

504

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Золота рибка» по вул. Лесі Українки, 72-А у с. Поляни

2022

1828,4

1828,4

1828,4

505

Капітальний ремонт автомобільної дороги О180111 Бронне-Поляни протяжністю 15,3 км

2022

170000,0

170000,0

170000,0


Малолюбашанська сільська територіальна громада

30954,4

25018,6

25018,6

506

Реконструкція Малолюбашанської гімназії (І черга) по вул. Центральній, 9 у
с. Мала Любаша

2019 - 2022

19992,5

15551,1

15551,1

507

Будівництво адміністративної будівлі по
вул. Молодіжній, 22 у с. Мала Любаша

2021 - 2022

10961,9

9467,5

9467,5


Мізоцька селищна територіальна громада

45713,4

35769,4

35769,4

508

Капітальний ремонт дорожного покриття вулиці Дерманської від буд. №20 до буд. №22 у смт Мізоч

2017 - 2022

1039,6

393,6

393,6

509

Капітальний ремонт Будинку культури по
вул. Тараса Якимчука, 10 у смт Мізоч

2020 - 2022

3132,6

3044,1

3044,1

510

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Сурмичі та Острозької у смт Мізоч (коригування проєктно-кошторисної документації)

2013 - 2022

3064,9

1752,2

1752,2

511

Будівництво дитячого майданчика із влаштуванням благоустрою по вул. Сурмичі у смт Мізоч

2020 - 2022

1014,4

988,5

988,5

512

Капітальний ремонт будівлі селищної ради у частині опорядкування фасадів у смт Мізоч

2020 - 2022

258,0

80,1

80,1

513

Капітальний ремонт приміщення корпусу № 3 дошкільного навчального закладу «Малятко» по вул. Гоголя, 11 у смт Мізоч

2021 - 2022

13311,2

7735,7

7735,7

514

Капітальний ремонт системи опалення приміщення селищної ради по вул. Тараса Якимчука, 12 у смт Мізоч

2020 - 2022

326,6

138,5

138,5

515

Реконструкція вуличного освітлення у
с. Стеблівка

2018 - 2022

407,4

395,3

395,3

516

Реконструкція освітлення вул. Сагайдачного у с. Спасів

2020 - 2022

215,0

202,6

202,6

517

Капітальний ремонт даху будівлі Будинку культури по вул. Зацеркви, 3 у с. Буща

2019 - 2022

1517,9

1457,0

1457,0

518

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180804 Залібівка - Півче - Мізоч - Копиткове на ділянці км 15+550 – км 18+950

2018 - 2022

19314,8

19214,8

19214,8

519

Капітальний ремонт спортивної зали будівлі Бущанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по
вул. Осередок, 3 у с. Буща

2021 - 2022

974,6

250,0

250,0

520

Капітальний ремонт харчоблоку будівлі Бущанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по
вул. Осередок, 3 у с. Буща

2021 - 2022

889,1

70,0

70,0

521

Капітальний ремонт музейної споруди «Повстанська криївка» урочище Гурби» у
с. Мости (коригування проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

247,2

47,0

47,0


Олександрійська сільська територіальна громада

49639,3

46413,9

36618,9

522

Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення, холодного водопостачання та каналізації будівлі Новолюбомирського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу по вул. Садовій, 18 у с. Нова Любомирка

2022

2800,6

2800,6

2800,6

523

Капітальний ремонт Новолюбомирського ліцею (утеплення фасадів) по вул. Стуса, 2 у
с. Нова Любомирка

2020 - 2022

4757,9

1532,5

1532,5

524

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій вулиць Шкільної, Івана Франка, В.Чорновола, Винниченка, Станіславівки, Набережної, Петра Могили, Тихої, Молодіжної, Незалежності, М.Грушевського, І.Мазепи, Сагайдачного, Олега Ольжича, Привітної, Гарної, Прибережної, Свято-Преображенської, провулку Залізничного у
с. Олександрія

2022

1037,7

1037,7

1037,7

525

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій вулиць Шкільної (частково), Зарічної, Набережної, Нової, Новоселів, Ясної у
с. Кустин

2022

948,2

948,2

948,2

526

Будівництво кладовища у с. Пухова

2022

3840,7

3840,7

3840,7

527

Капітальний ремонт будівлі бібліотеки по
вул. Петра Могили, 11 у с. Олександрія

2022

1498,5

1498,5

1498,5

528

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі Олександрійської сільської ради із влаштуванням ЦНАПу по вул. Свято-Преображенській, 66 у с. Олександрія

2022

237,0

237,0

237,0

529

Будівництво очисних споруд каналізації у
с. Нова Любомирка

2022

15552,8

15552,8

15552,8

530

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Промисловій у с. Нова Любомирка

2022

9000,0

9000,0

9000,0

531

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт проїзду до вул. Прибережної від буд. №20 до
вул. Привітної у с. Олександрія

2022

48,9

48,9

48,9

532

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181507 Пухова - Олександрія /Р-05/ на ділянці
км 0+000 – км 2+650

2022

35,0

35,0

35,0

533

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт благоустрою прилеглої території перед Олександрійським парком у с. Олександрія

2022

47,0

47,0

47,0

534

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181506
/Р-05/ Забороль /Р-77/ км 0+000 – км 2+605

2022

35,0

35,0

35,0

535

Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу по вул. Санаторній, 4 у
с. Олександрія (у т. ч. виготовлення проєктно- кошторисної документації)

2022

9800,0

9800,0

5,0


Острозька міська територіальна громада

8324151,8

184437,9

238204,1

536

Розвиток підприємств у сфері сироваріння у громадах Рівненської та Волинської областей

2021 - 2023

28595,0

950,0

400,0

537

Реставрація пам’ятки архітектури національного значення XVI століття Башті Луцькій (охоронний № 604) - музей книги та друкарства у м. Острог (коригування проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

6993129,0

3654,8

3654,8

538

Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Вежа Мурована
ХІV століття» (охоронний № 602/1) (комплекс замку князів Острозьких) (протиаварійні роботи - ремонт покрівлі) по вул. Академічній, 5-А у м. Острог (коригування проєктно-кошторисної документації)

2021 - 2022

1633,2

1000,0

1000,0

539

Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Вежа Мурована
ХІV століття» (охоронний № 602/1) (комплекс замку князів Острозьких) (ремонт (реставраційний) контрфорсів) по
вул. Академічній, 5-А у м. Острог

2021 - 2022

1086200,0

1000,0

1000,0

540

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 по вул. Татарській, 2 у м. Острог

2018 - 2022

12326,4

1389,7

1389,7

541

Капітальний ремонт приміщення Могилянівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів (ремонт даху) по
вул. Шкільній, 1 у с. Могиляни

2020 - 2022

2533,5

960,2

960,2

542

Капітальний ремонт приміщення навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» ім. Т.Г. Шевченка (утеплення фасадів та горищного перекриття будівлі школи, благоустрій території) у с. Оженин
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2019 - 2022

15672,1

1961,4

3000,0

543

Капітальний ремонт будівлі Вельбівненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (заміна дверних та віконних блоків) по
вул. Шевченка, 2 у с. Вельбівне

2021 - 2022

1339,1

1339,1

1339,1

544

Капітальний ремонт приміщення Могилянівської загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів (облаштування санвузла) по вул. Шкільній, 1 у с. Могиляни

2021 - 2022

322,5

322,5

322,5

545

Капітальний ремонт будівлі навчально - виховного комплексу «Мощаницька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дитячий садок» (заміна дверних та віконних блоків) по вул. Шкільній, 1-А у с. Мощаниця

2021 - 2022

783,2

783,2

783,2

546

Реставрація приміщень навчально - виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів - гімназія» (ремонтно-реставраційні роботи фасадів) по
пл. Декабристів, 6 у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2019-2022

3335,7

3250,7

6000,0

547

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 «Веселка» (ремонт зовнішніх сходових маршів та утеплення стін внутрішніх двориків) по вул. Древлянській, 12-А у
м. Острог (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

3494,9

3494,9

4500,0

548

Капітальний ремонт даху будівлі дошкільного навчального закладу «Орлятко» по
вул. Краївській у с. Оженин (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1468,3

1468,3

2000,0

549

Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу по вул. Заводській, 31 у с. Оженин (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2020 - 2022

3295,5

877,2

2000,0

550

Реконструкція покрівлі будівлі клубу по
вул. Інтернаціоналістів, 26-Б у с. Стадники
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1603,2

1603,2

2600,0

551

Поточний середній ремонт дорожнього покриття вул. Татарської у м. Острог

2022

31527,7

31527,7

31527,7

552

Поточний середній ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць Козацької та Монастирської у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

10106,1

10057,1

10057,1

553

Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Островського у м. Острог

2022

2742,4

2742,4

2742,4

554

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Лебеді (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

199,7

100,3

150,0

555

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. І.Франка (від будинку № 18 до автомобільної дороги Р-05) у с. Верхів Острозького району Рівненської області
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

211,8

211,8

252,0

556

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Вілія (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

412,3

412,3

500,0

557

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вулицях Центральній, Молодіжній у
с. Грем’яче (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

410,5

410,5

500,0

558

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Новородчиці (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

445,3

410,5

500,0

559

Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Теремне (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

365,6

365,6

400,0

560

Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Дерев'янче (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

205,8

205,8

250,0

561

Капітальний ремонт дорожнього покриттяв вулиці Шкільної у с. Верхів
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

3370,4

3370,4

5000,0

562

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Білашівської та Незалежності
(від перехрестя вулиць Шкільної та Набережної до кладовища) у с. Грозів (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

5083,2

5083,2

7000,0

563

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка від дороги О 181202 до
буд. № 8 у с. Могиляни (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

6494,3

6494,3

9000,0

564

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводської між багатоквартирними будинками № 1-4 у с. Могиляни
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1600,3

1600,3

3000,0

565

Реконструкція водопровідної мережі вулиць Вигін, Лісної та Князів Острозьких у
с. Межиріч (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

4797,0

4797,0

6000,0

566

Будівництво водопроводу у с. Вельбівно
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

25897,5

25897,5

35000,0

567

Будівництво водопроводу у с. Мощаниця
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

8340,4

8340,4

15000,0

568

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Ярмаркової у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

1086,8

1086,8

3000,0

569

Будівництво резервуару чистої води по
пр. Незалежності, 135-Д у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

14336,3

14336,3

25000,0

570

Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул. І.Федорова, 54-Д у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

5331,4

5331,4

7000,0

571

Капітальний ремонт приміщення дитячого садка (утеплення фасадів) по вул. 1 Травня у
с. Оженин (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

934,3

934,3

1500,0

572

Влаштування благоустрою прилеглої території комплексу замку князів Острозьких та площі І.Федорова у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

2105,1

2105,1

3500,0

573

Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Драгоманова у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

2372,9

2372,9

4000,0

574

Поточний середній ремонт дорожнього покриття пров. Черепки у м. Острог

2022

2813,4

2813,4

4000,0

575

Реалізація проєкту «Молодіжна столиця України – 2022»

2022

500,0

500,0

500,0

576

Реалізація проєкту «Єдина громада – єдиний інформаційно-освітній простір»
(8 інформаційно-освітніх центрів у віддалених селах Острозької громади на базі публічних бібліотек та навчальних закладів)

2021-2022

1347,3

1347,3

1347,3

577

Створення молодіжного освітньо-виховного табору, спрямованого на збільшення патріотично-свідомої молоді Рівненщини «Вир»

2022

46,2

46,2

46,2

578

Створення молодіжного бізнес-інкубатора

2022

50,0

50,0

50,0

579

Реалізація дитячого путівника «Захоплюючі стежинки Острога»

2022

599,8

599,8

599,8

580

Формування культурної політики у сфері культурних та креативних індустрій об'єднаних територіальних громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на прикладі Острозької територіальної громади

2022

695,6

695,6

695,6

581

Реалізація культурно-туристичного маршруту «ВелоОстрог»

2022

862,4

862,4

862,4

582

Створення волонтерського центру Острозької міської територіальної громади «Центр добра»

2022

330,0

330,0

330,0

583

Проведення щорічного історико-культурного фестивалю «Острог – Ренесанс»

2022

100,0

100,0

100,0

584

Створення молодіжного центру Острозької територіальної громади

2022 - 2024

2325,0

2325,0

2325,0

585

Реконструкція Будинку культури та облаштування в ньому кінозалу по
просп. Незалежності, 16-А у м. Острог

2022

500,0

500,0

500,0

586

Реконструкція частини адмінприміщення під управління забезпечення надання адміністративних послуг по проспекту Незалежності, 14 у м. Острог

2021 - 2022

6855,9

1 709,7

3000,0

587

Реконструкція лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по
вул. Центральній, 28 у с. Кутянка
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

4690,5

4690,5

4690,5

588

Реконструкція будівлі банно-прального комбінату під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по
вул. Зарічній, 28 у с. Сіянці
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

7711,0

7711,0

7711,0

589

Реконструкція лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 по вул. Татарській, 185 у м. Острог
(у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

2022

7617,5

7617,5

7617,5

590

Реконструкція спортивного майданчика у футбольне міні-поле із штучним покриттям по вул. Центральній, 119-А у с. Розваж

2022

1498,5

500,0

500,0

591

Заміна стерилізаторів та камер дезінфекційних у комунальному некомерційному підприємстві «Острозька багатопрофільна лікарня» по
вул. Татарській, 185 у м. Острог

2022

1500,0

1500,0

1500,0


Соснівська селищна територіальна громада

17664,7

16764,7

14281,4

592

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка у смт Соснове

2022

1413,2

1413,2

1413,2

593

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Колгоспної у смт Соснове

2022

2661,2

2661,2

2661,2

594

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільної у смт Соснове

2021

3783,8

2883,8

400,5

595

Капітальний ремонт системи опалення будівлі дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Берізка» по вул. Шевченка,11 у смт Соснове

2022

1494,0

1494,0

1494,0

596

Реконструкція котельні та тепломережі дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Берізка» по вул. Шевченка, 11 у смт Соснове

2022

4251,1

4251,1

4251,1

597

Капітальний ремонт будівлі пришкільного інтернату опорного закладу «Соснівський ліцей» по вул. Шкільній 43-Б у смт Соснове

2022

1996,7

1996,7

1996,7

598

Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі селищної ради під ЦНАП по вул. Шевченка, 5 у смт Соснове

2022

1356,7

1356,7

1356,7

599

Капітальний ремонт (підсилення несучих конструкцій) будівлі селищної ради по
вул. Шевченка, 5 у смт Соснове

2022

708,0

708,0

708,0


Шпанівська сільська територіальна громада

1110640,0

790775,3

162475,3

600

Будівництво універсальної спортивної зали спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» на території Шпанівської сільскої ради (у районі
вул. Макарова м. Рівне)

2022

490137,2

171272,9

17272,9

601

Будівництво льодової арени на території Шпанівської сільської ради (у районі
вул. Макарова м. Рівне) (у т. ч. виготовлення проєктної документації)

2022

480000,0

480000,0

5700,0

602

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у с. Великий Житин

2022

6748,9

6748,9

6748,9

603

Будівництво приміщення дошкільного підрозділу Великоолексинського навчально-виховного комплексу «Школа-сад» по
вул. Шевченка, 1 у с. Великий Олексин

2018 - 2022

75000,0

74000,0

74000,0

604

Будівництво приміщення дошкільного підрозділу Шпанівського навчально-виховного комплексу «Школа-сад» по
вул. Шкільній, 17 у с. Шпанів

2022 - 2023

58753,5

58753,5

58753,5


Сарненський район


3108732,4

2941692,2

2666440,0


Вирівська сільська територіальна громада

150925,6

147132,7

147132,7

605

Будівництво загальноосвітньої школи
ІІ - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 33 у с. Вири

2021 - 2022

137833,9

134041,0

134041,0

606

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільної у с. Вири

2022

1636,0

1636,0

1636,0

607

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережної у с. Ясногірка

2022

4277,8

4277,8

4277,8

608

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Нової у с. Чудель

2022

2829,3

2829,3

2829,3

609

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського у с. Чудель

2022

4348,6

4348,6

4348,6


Висоцька сільська територіальна громада

5765,9

3300,0

1000,0

610

Реконструкція загальноосвітньої школи
I - III ступенів із влаштуванням покрівлі, утепленням фасаду та заміни вікон по
вул. Містечковій 2 у с. Висоцьк
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2018 - 2022

5765,9

3300,0

1000,0


Дубровицька міська територіальна громада

335578,9

282069,6

282069,6

611

Реконструкція будівель Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-загальноосвітня школа І - ІІ ступенів» (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення) (II черга) по вул. Макарівській, 11 у м. Дубровиця

2021 - 2022

71500,0

27990,7

27990,7

612

Капітальний ремонт будівлі Дубровицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 (заміна вікон, ремонт даху) по вул. Грушевського, 6 у м. Дубровиця

2022

6807,7

6807,7

6807,7

613

Капітальний ремонт будівлі Орв’яницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (заміна вікон, ремонт даху, підлоги) по вул. Піонерській, 1 у с. Орв’яниця

2022

10560,0

10560,0

10560,0

614

Капітальний ремонт Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт спортивної зали) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі

2022

1499,9

1499,9

1499,9

615

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 «Літера Е-1» по вул. Воробинській, 134 у м. Дубровиця

2022

2289,4

2289,4

2289,4

616

Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 2 Бережницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шкільній, 44 у с. Бережниця

2022

2211,3

2211,3

2211,3

617

Капітальний ремонт покрівлі Нивецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шкільній, 11 у с. Нивецьк

2022

2800,0

2800,0

2800,0

618

Капітальний ремонт Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт спортивної зали) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі

2022

1499,9

1499,9

1499,9

619

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180607 Трипутня - Осова - Бережниця на ділянці км 9+045 – км 19+065

2022

145200,0

135200,0

135200,0

620

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру у м. Дубровиця

2022

65000,0

65000,0

65000,0

621

Технічне переоснащення системи опалення Селецького навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (заміна тепломеханічного обладнання котельні) у с. Селець

2022

460,0

460,0

460,0

622

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 5 «Світлячок» по вул. Шкільній, 17-А у м. Дубровиця

2022

3306,7

3306,7

3306,7

623

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 4 «Малятко» (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Воробинській, 51 у м. Дубровиця

2022

2311,3

2311,3

2311,3

624

Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С 180607 Озерськ - Золоте на ділянці км 1+900 –
км 5+500

2022

11622,1

11622,1

11622,1

625

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С 180614 Залужжя - Узлісся км 0+000 – км 1+330

2022

8510,6

8510,6

8510,6


Клесівська селищна територіальна громада

320934,0

317971,3

317971,1

626

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 18160 Карасин -/М-07/ на ділянці
км 21+100 – км 25+100

2022 - 2022

35105,7

35089,8

35089,8

627

Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 куб. м/добу по
вул. Вишневій, 13-А у смт Клесів

2022 - 2022

24964,7

24731,6

24731,6

628

Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 2-А у с. Клесів

2022 - 2022

195246,5

193348,2

193348,2

629

Будівництво спортивного майданчика Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (міні-футбольного поля зі штучним покриттям) у с. Карпилівка

2022 - 2022

1478,8

1451,0

1451,0

630

Капітальний ремонт покриття проїжджої частини по вул. Садовій на ділянці від
вул. Горького до вул. Зеленої у смт Клесів

2022 - 2022

1574,7

1539,9

1539,9

631

Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Меліораторів на ділянці від будинку № 5 до вул. Горького, будинку № 23 до вул. Садової у смт Клесів

2022 - 2022

1555,7

1530,7

1530,7

632

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Радянської у межах житлових будинків №№ 46-121 у с. Карпилівка

2022 - 2022

2078,5

2056,9

2056,9

633

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Радянської у межах житлових будинків №№ 1-46 у с. Карпилівка

2022 - 2022

2290,6

2266,9

2266,9

634

Реконструкція Будинку культури по
вул. Свободи, 17 у смт Клесів

2022

28287,8

28091,5

28091,3

635

Будівництво Центру дозвілля по
вул. Центральній, 14 у с. Карасин

2022

20104,2

19815,8

19815,8

636

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Центральній у с. Карасин

2022

266,5

242,2

242,2

637

Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Центральній та Соніна у с. Клесів

2022

471,5

442,0

442,0

638

Поточний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 4 (ясла-садочок) «Дзвіночок» по вул. Чехова, 15 у смт Клесів

2022

817,0

772,7

772,7

639

Капітальний ремонт частини приміщень адмінбудівлі по вул. Незалежності, 41 у с. Карпилівка

2022

2938,3

2888,3

2888,3

640

Реконструкція системи опалення Клесівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів - ліцею по вул. Шкільній 31-А у смт Клесів

2022

2000,0

2000,0

2000,0

641

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Свободи (від вул. Шкільної до
вул. Л. Українки) у смт Клесів

2022

1753,6

1703,9

1703,9


Миляцька сільська територіальна громада

297371,1

293530,9

293530,9

642

Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (добудова вбиралень) по
вул. Центральній, 179 у с. Жадень

2018 - 2022

9557,6

8057,0

8057,0

643

Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 37 у с. Удрицьк

2019 - 2022

2481,7

1898,9

1898,9

644

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Миляцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
I - III ступенів – дошкільний навчальний заклад» (утеплення фасаду та оздоблення цоколя, виготовлення проєктно-кошторисної документації) по вул. Шкільній, 277 у
с. Миляч

2017 - 2022

5724,0

3967,2

3967,2

645

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-09 Переброди - Дубровиця - Володимирець - Суховоля на ділянці км 23+000 – км 29+000

2021 - 2023

165128,6

165128,6

165128,6

646

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-23 Удрицьк - Жадень на ділянці км 0+000 – км 6+600

2021 - 2023

114479,2

114479,2

114479,2


Немовицька сільська територіальна громада

87450,4

48512,9

48512,9

647

Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 2 у
с. Немовичі

2021 - 2022

67500,0

30982,3

30982,3

648

Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію по
вул. Центральній, 99 у с. Зносичі

2021 - 2022

5935,2

3515,4

3515,4

649

Реконструкція частини адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Центральній, 4 у с. Немовичі

2022

5415,2

5415,2

5415,2

650

Реконструкція котельні Будинку культури по вул. Українській, 1-А у с. Тинне

2022

2100,0

2100,0

2100,0

651

Реконструкція котельні Будинку культури у
с. Зносичі

2022

1500,0

1500,0

1500,0

652

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Колосок» по вул. Українській, 3 у
с. Тинне

2022

5000,0

5000,0

5000,0


Рокитнівська селищна територіальна громада

939127,9

930638,7

729867,3

653

Проведення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення: Рокитне -/М07/, Вежиця - Рокитне - Борове (с. Масевичі, с. Кисоричі), Будки - Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ (с. Заверіччя), Вежиця - Рокитне - Борове; ремонт мосту у с. Залав’я

2022

350000,0

350000,0

350000,0

654

Реконструкція Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І - ІІІ ступенів-ліцей» (будівництво навчального корпусу та їдальні (І, ІІ черги), коригування) по
вул. Жовтневій у с. Рокитне

2021 - 2022

150217,0

144193,5

144193,5

655

Реконструкція Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по
вул. Шкільній, 28-Б у с. Карпилівка

2022 - 2023

274771,4

274771,4

74000,0

656

Реконструкція Біловізької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (добудова спортзалу та шести класних кімнат) по вул. Центральній, 73 у с. Біловіж

2022

34636,5

34636,5

34636,5

657

Капітальний ремонт Будинку культури по
вул. Шкільній 13 у с. Блажове

2019 - 2022

1357,7

455,2

455,2

658

Реконструкція приміщення клубу по
вул. Центральній, 44 у с. Мушні

2022 - 2023

1931,3

368,1

368,1

659

Реконструкція Будинку культури по вул. Центральній, 5-А у с. Борове

2022

2443,5

2443,5

2443,5

670

Поточний ремонт хореографічної зали районного Будинку культури по
вул. Соборній, 11 у смт Рокитне

2022

199,0

199,0

199,0

671

Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури по
вул. Соборній,11 у смт Рокитне

2022

126,3

126,3

126,3

672

Капітальний ремонт даху музичної школи по вул. Горького, 30 у смт Рокитне

2022

295,2

295,2

295,2

673

Будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт Рокитне

2022

5000,0

5000,0

5000,0

674

Реконструкція ливневої каналізації по вул. Незалежності у смт Рокитне

2022

7000,0

7000,0

7000,0

675

Реконструкція станції знезалізнення у
смт Томашгород

2022

7000,0

7000,0

7000,0

676

Будівництво очисних споруд та станції знезалізнення у смт Рокитне

2022

34000,0

34000,0

34000,0

677

Реконструкція станції знезалізнення у
смт Рокитне

2022

7000,0

7000,0

7000,0

678

Будівництво очисних споруд у
смт Томашгород

2022

30000,0

30000,0

30000,0

679

Проведення поточних ремонтів автомобільних доріг у смт Рокитне (вулиць Пролетарської,Варшавської, І.Франка, Соборної, Р. Дубовця) у с. Рокитне (вулиць Жовтневої,Святкової,65 річчя перемоги), у смт. Томашгород вул. Соборної, у
с. Карпилівка вул. Шкільної, у с. Сновидовичі вул. Молодіжної, у с. Кисоричі (вулиць Шкільної, Асанової, Олександрівської, Курилкевича, пров. Шкільного)

2022

10000,0

10000,0

10000,0

680

Проведення капітальних ремонтів автомобільних доріг вулиць Партизанської, Незалежності, Львівської, Радянської у
смт Рокитне

2022

20000,0

20000,0

20000,0

681

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Зарічній, 1 Травня, Польовій у с. Масевичі

2022

2000,0

2000,0

2000,0

682

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по
вул. Льотницькій у с. Буда

2022

1000,0

1000,0

1000,0

683

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Центральній у с. Старики

2022

150,0

150,0

150,0


Сарненська міська територіальна громада

863863,6

818168,0

749168,0

684

Будівництво загальноосвітньої школи
І - ІІІ ступенів по вул. Новій, 38 у с. Цепцевичі

2022

119373,9

77175,6

8175,6

685

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-10 (від початку села Люхча до початку села Стрільськ), у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації

2022 - 2023

91000,0

91000,0

91000,0

686

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-17 (від автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин до мостової переправи за с. Корост), у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації

2022 - 2023

56000,0

56000,0

56000,0

687

Реконструкція системи опалення Сарненської спеціалізованої школи розвитку І ступеня № 5 по вул. Коперника, 10 у м. Сарни

2022

6461,3

6461,3

6461,3

688

Капітальний ремонт будівлі Городецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (підсилення конструкцій з опоряджувальними роботами) по вул. А.Коломийця, 154-А у с. Городець

2022

2108,5

2108,5

2108,5

689

Будівництво дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) по вул. Грушевського у м. Сарни (коригування проєкту)

2022 - 2024

110896,5

107399,2

107399,2

690

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 41 у
с. Мале Вербче (коригування проєкту)

2022

12000,0

12000,0

12000,0

691

Будівництво плавального басейну по
вул. Ярослава Мудрогов у м. Сарни (коригування проєкту)

2022 - 2023

63441,6

63441,6

63441,6

692

Реконструкція стадіону по вул. Поштовій, 5 у м. Сарни

2022 - 2023

33093,9

33093,9

33093,9

693

Реконструкція очисних споруд № 1 по
вул. Заводській, 15 у м. Сарни

2022 - 2023

67728,8

67728,8

67728,8

694

Реконструкція рекреаційної зони по
вул. Набережній у м. Сарни

2022 - 2023

17981,8

17981,8

17981,8

695

Будівництво Сарненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» по вул. Курчатова у м. Сарни
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022 - 2024

101311,0

101311,0

101311,0

696

Реконструкція існуючої мережі відведення поверхневих вод на масиві житлової забудови, обмеженої вулицями Княгині Ольги, Белгородською, Суворова та Фідарова у
м. Сарни

2022

6498,3

6498,3

6498,3

697

Реконструкція гідротехнічних споруд (канали, трубчасті переїзди, відкрита водойма) для водопониження масиву, обмеженого вулицями Поштовою, Польовою, Тихою, Велінця, Поліською, Толстого у м. Сарни

2022

6152,3

6152,3

6152,3

698

Будівництво мережі централізованого водопостачання по вулицях Квітки-Основ'яненка, Чехова, Саксаганського, Заньковецької у м. Сарни

2022

2552,1

2552,1

2552,1

699

Будівництво мережі централізованого водопостачання по вулицях Садовій, Молодіжній, Л.Куліша, Ювілейній, Заїкіна у м. Сарни

2022

2120,9

2120,9

2120,9

700

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Садовій у м. Сарни

2022

2290,8

2290,8

2290,8

701

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Коцюбинського у м. Сарни

2021 - 2022

698,3

698,3

698,3

702

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Смолича у м. Сарни

2021 - 2022

865,0

865,0

865,0

703

Реконструкція вуличного освітлення від
КТП-140 по вул. Центральній та Перецілля у с. Любиковичі

2021 - 2022

708,5

708,5

708,5

704

Реконструкція вуличного освітлення від
КТП-144 по вул. Центральній у с. Люхча

2021 - 2022

638,7

638,7

638,7

705

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Центральній у с. Цепцевичі

2021 - 2022

647,7

647,7

647,7

706

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Центральній у с. Чемерне

2021 - 2022

658,8

658,8

658,8

707

Реконструкція вуличного освітлення від
КТП-141 по вул. Центральній та Перецілля у с. Любиковичі

2021 - 2022

566,9

566,9

566,9

708

Реконструкція вуличного освітлення від
КТП-144 по вул. Центральній у с. Люхча

2021 - 2022

553,6

553,6

553,6

709

Реконструкція вуличного освітлення від
КТП-135 по вул. Центральній у с. Любиковичі

2021 - 2022

382,5

382,5

382,5

710

Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Центральній у с. Довге

2021 - 2022

339,6

339,6

339,6

711

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Котляревського-Некрасова (у межах
вул. Белгородська-Пушкіна) у м. Сарни

2021 - 2022

14896,1

14896,1

14896,1

712

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького на ділянці від
вул. Леонтовича до вул. Суворова у м. Сарни

2022

6215,6

6215,6

6215,6

713

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Севастопольської у м. Сарни

2022

4757,7

4757,7

4757,7

714

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Демократичної у м. Сарни

2022

16500,0

16500,0

16500,0

715

Капітальний ремонт тротуару по
вул. Ковельській (у межах житлових будинків № 29 та № 121) у м. Сарни

2022

4516,1

4516,1

4516,1

716

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Веселої у м. Сарни

2022

2075,2

2075,2

2075,2

717

Реконструкція приміщення комунального закладу «Сарненський історико-етнографічний музей» по вул. Просвіти, 20 у м. Сарни

2022

3411,5

3411,5

3411,5

718

Будівництво вуличної мережі зовнішнього водопостачання до Сарненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» по вулицях Фідарова, Сагайдачного, Терешкової, Дачній, Перемоги, Луговій, Аеродромній, Підлісній, Курчатова, провулку Шкільному у м. Сарни

2022 - 2024

16386,8

16386,8

16386,8

719

Будівництво лікарської амбулаторії у
с. Велике Вербче

2022

10000,0

10000,0

10000,0

720

Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Чемернянської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по
вул. Центральній, 20-А у с. Чемерне

2022

2590,0

2590,0

2590,0

721

Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Маловербченської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шкільній, 50 у с. Мале Вербче

2022

3645,6

3645,6

3645,6

722

Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Глушицької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів у с. Глушиця

2022

2640,0

2640,0

2640,0

723

Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Стрільської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Лук’янова, 7 у с. Стрільськ

2022

2777,8

2777,8

2777,8

724

Будівництво мережі зовнішнього електропостачання вулиць Мінчука, Б.Хмельницького, житлового масиву
(128 ділянка) у с. Тріскині

2022

11552,4

11552,4

11552,4

725

Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Вишневій у с. Яринівка

2022

884,1

884,1

884,1

726

Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Шевченка у с. Тріскині

2022

672,0

672,0

672,0

727

Реконструкція приміщення під загальноосвітню школу І - ІІ ступенів у с. Костянтинівка

2022

10721,4

10721,4

10721,4

728

Капітальний ремонт приміщення їдальні Чемернянської гімназії (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

5350,0

5350,0

5350,0

729

Реконструкція приміщення котельні Кричильського ліцею (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

3500,0

3500,0

3500,0

730

Реконструкція системи опалення Кричильського ліцею (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

3000,0

3000,0

3000,0

731

Реконструкція приміщення котельні Сарненського ліцею № 2 у м. Сарни
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

1500,0

1500,0

1500,0

732

Капітальний ремонт мостової переправи через річку Горинь на автомобільній дорозі між населеними пунктами Корост і Одринки
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

6500,0

6500,0

6500,0

733

Капітальний ремонт мостової переправи у
с. Кричильськ (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

6500,0

6500,0

6500,0

734

Капітальний ремонт мостової переправи у
с. Бутейки (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

6500,0

6500,0

6500,0

735

Капітальний ремонт мостової переправи у
с. Люхча (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

6500,0

6500,0

6500,0

736

Капітальний ремонт (заміна вікон) у пологовому відділенні комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня»
(у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)

2022

2800,0

2800,0

2800,0

737

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Центральній у с. Бутейки


2022

200,0

200,0

200,0

738

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Центральній у с. Поляна


2022

200,0

200,0

200,0


Старосільська сільська територіальна громада

85509,0

78489,5

87489,5

739

Капітальний ремонт Будинку культури (зовнішнє опорядження фасадів, благоустрій території, перепланування частини приміщень під ЦНАП) по вул. Б. Хмельницького, 48 у
с. Старе Село

2019 - 2022

6594,5

1600,0

1600,0

740

Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 181408 Переходичі – Старе Село на ділянках км 0+000 – км 1+220,
км 3+643 – км 9+100

2020 - 2022

34146,0

34146,0

34146,0

741

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво закладу загальної середньої освіти у с. Дроздинь

2021

1000,0

1000,0

1000,0

742

Добудова закладу загальної середньої освіти
І - ІІІ ступенів (ІІ черга) у с. Старе Село

2020 - 2022

39800,0

39400,0

39400,0

743

Капітальний ремонт клубу у с. Переходичі

2020 -2022

2625,0

1000,0

10000,0

744

Капітальний ремонт амбулаторії у
с. Старе Село

2021 - 2022

1343,5

1343,5

1343,5


Степанська селищна територіальна громада

22206,0

21878,6

9698,0

745

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Пушкіна у смт Степань

2018 - 2022

11239,3

10911,9

2200,0

746

Капітальний ремонт покрівлі (модернізація із встановленням сонячних панелей та сонячних колекторів), термоізоляція зовнішніх стін будівлі Степанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Дорошенка, 82 у смт Степань

2022 - 2024

9468,7

9468,7

6000,0

747

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 1 «Калинка» по
вул. Шевченка 50-А у смт Степань

2022

1498,0

1498,0

1498,0

Додаток 3 до Програми

 

 

Перелік 

обласних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2022 році 

 

Назва програми, коли та яким документом схвалена і затверджена

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації


Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2020 № 761, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020
№ 39, зі змінами)


Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на
2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 769, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 40, зі змінами)


Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2022 рік (проєкт)


Обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2019 № 423, рішення обласної ради
від 14.06.2019 № 1369)


Програма зайнятості населення Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 25.04.2018 № 266, рішення обласної ради від 18.05.2018 № 940)

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації


Програма підтримки фермерських господарств Рівненської області на
2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 772, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 43)


Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2022 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 21.10.2021 № 769, рішення обласної ради від 12.11.2021 № 328)


Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.04.2018 № 216, зі змінами, рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937, зі змінами)


Програма збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства Рівненської області на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації
від 03.01.2020 № 1, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1604)Назва програми, коли та яким документом схвалена і затверджена

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації


Програма розвитку дорожнього господарства Рівненської області на
2019 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації
від 13.03.2019 № 207, зі змінами, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1285, зі змінами)

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації


Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на період
2018 - 2025 років (розпорядження голови облдержадміністрації
від 13.03.2018 № 166, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866, зі змінами)


Програма розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742, зі змінами, рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509, зі змінами)


Обласна програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2022 – 2024 роки (проєкт)

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації


Обласна програма охорони навколишнього природного середовища
на 2022 - 2026 роки (проєкт)


Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для Рівненської зони (проєкт)

Департамент соціальної політики облдержадміністрації


Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671, зі змінами, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 750, зі змінами)


Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до
2022 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.03.2018
№ 163, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 862,
зі змінами)


Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області
на 2019 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації
від 06.12.2018 № 894, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1149, зі змінами)


Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2019 № 156, зі змінами, рішення обласної ради від 14.06.2019 № 1368, зі змінами)


Обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.05.2021 № 364, рішення обласної ради від 02.06.2021 № 153)

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації


Обласна програма підтримки молоді на 2021 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 776, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 45, зі змінами)


Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 02.08.2017 № 422, зі змінами, рішення обласної ради від 06.09.2017 № 654, зі змінами)


Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки
(розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2018 № 143, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 861)


Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.05.2021 № 365, зі змінами, рішення обласної ради від 02.06.2021 № 154, зі змінами)

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації


Програма розвитку та підтримки комунального підприємства «Автобаза» Рівненської обласної ради на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2019 № 1006, зі змінами, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1593, зі змінами)


Програма розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2020 № 760, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 38, зі змінами)


Обласна цільова програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2023 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2021 № 349, рішення обласної ради від 02.06.2021 № 157)

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації


Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на
2022 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 28.07.2021 № 577, рішення обласної ради від 19.08.2021 № 247)

Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації


Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на
2021 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 11.12.2020 № 752, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 46, зі змінами)


Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2022 - 2026 роки (проєкт)


Програма інформатизації Рівненської області на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації 16.02.2021 № 101, зі змінами, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 70, зі змінами)

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації


Обласна програма забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 786, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 49, зі змінами)


Обласна програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області коронавірусу COVID-19 на 2021 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 787, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 47, зі змінами)


Обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 788, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 50, зі змінами)


Програма «Діти Рівненщини» на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 789, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 48, зі змінами)


Програма підтримки і розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області на 2021 - 2023 роки в умовах реформування галузі охорони здоров’я (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.10.2020 № 638, рішення обласної ради від 15.12.2020 № 12)


Обласна програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2021 № 97, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 72)


Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2020 № 762, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 41)


Програма реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2018 № 240, рішення обласної ради
від 18.05.2018 № 939)


Програма організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2017 № 543, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 749)


Програма дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2018 № 775, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1148, зі змінами)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації


Програма розвитку освіти Рівненської області на 2022 - 2024 роки
(розпорядження голови облдержадміністрації від 26.07.2021 № 568,
рішення обласної ради від 19.08.2021 № 248)

Управління культури і туризму облдержадміністрації


Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 778, зі змінами, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 44, зі змінами)


Програма розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2017 № 777, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 859)


Програма реалізації проєкту «Соціальні інновації та технології для сталого зростання через розвиток культурного туризму» – «TExTOUR» на
2021 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2021 № 98, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 68)

Служба у справах дітей облдержадміністрації


Обласна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.04.2021 № 265, рішення обласної ради від 02.06.2021 № 156)


Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2018 № 660, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1145, зі змінами)

Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації


Обласна програма створення регіональної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 19.10.2017 № 619, рішення обласної ради
від 01.12.2017 № 748)


Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2020 № 444, зі змінами, рішення обласної ради від 21.08.2020 № 1739, зі змінами)


Програма здійснення шефства над військовою частиною А1446 на
2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 652, зі змінами, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 747,
зі змінами)


Обласна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.2021 № 105, зі змінами, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 67, зі змінами)


Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 780, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 66)


Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2020 № 782, рішення обласної ради від 11.03.2021 № 71)

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області


Регіональна цільова програма запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненської області на 2022 - 2024 роки (проєкт)

Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області


Програма розвитку водного господарства Рівненської області на період до 2024 року (проєкт)

Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства


Обласна програма «Ліси Рівненщини» на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2021 № 320, рішення обласної ради від 02.06.2021 № 155)


Державний архів Рівненської області


Програма розвитку архівної справи в Рівненській області на
2019 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.11.2018 № 848, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018
№ 1146, зі змінами)


Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області


Обласна програма «Дітям Рівненської області - безпечне харчування»
на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації
від 29.11.2019 № 977, зі змінами, рішення обласної ради від 13.03.2020
№ 1605, зі змінами)