РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської районної державної адміністрації

19.02.2018 №84

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоровя

Рівненської районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Рівненської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінню охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його повноважень, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями відділу є:

 

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Рівненському районі;

 

здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я;

 

координація діяльності закладів охорони здоров’я незалежно від форми  власності та підпорядкування, пов’язаної з наданням лікувально- профілактичної допомоги населенню району.

 

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

4) розробляє та подає райдержадміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я¸ сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

 

5) забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у районі;

 

6) вивчає потребу закладів охорони здоровя у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання;

 

7) здійснює контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району закладами охорони здоровя незалежно від форми власності та підпорядкування;

 

8) проводить аналіз показників стану здоров’я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;

 

9) сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

 

10) координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 

11) сприяє проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, хто проживає на території радіаційного забруднення;

 

12) сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоровя, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;

 

13) визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоровя, формує замовлення, контролює проведення в установленому порядку підготовки, перепідготовки кадрів, головних лікарів лікувально- профілактичних закладів району;

 

14) забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах охорони здоровя;

 

15) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових та трудових, інших матеріальних ресурсів;

 

16) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози їх розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програми соціально-економічного розвитку району;

 

17) з врахуванням потреб населення, демографічної ситуації та інших обставин збільшує або зменшує штатну чисельність медичного персоналу, а також контролює роботу щодо раціонального перепрофілювання посад, ліжкового фонду районних лікарень в межах плану та бюджету району;

 

18) затверджує річні плани, кошториси та штатні розписи підвідомчих установ, погоджує штатні розписи лікарських амбулаторій (амбулаторій загальної практики-сімейної медицини) та фельдшерсько-акушерських пунктів;

 

19) сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду у закладах охорони здоров’я, розвиткові міжрегіонального співробітництва у сфері охорони здоров’я;

20) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

21) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров’я у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

22) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

23) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

24) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

25) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках-проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

26) бере участь у погодженні проектів розпоряджень, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату;

27) бере участь у розробленні проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

28) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

29) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

30) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

31) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

33) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

34) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

35) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

36) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

37) забезпечує захист персональних даних;

38) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

39) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх  посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3)  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції:

-   медичні ради;

-   оперативні наради;

-   школи управління;

-   семінари;

-   навчання із завідувачами фельдшерсько-акушерських пунктів та інше.

 

4)  контролювати використання в установленому законодавством порядку коштів, добровільно переданих підприємствами, установами, організаціями, громадянами для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоровя;

 

5) зупиняти (скасовувати) в межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень керівників лікувально-профілактичних закладів району, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх службових повноважень, окреслених посадовими інструкціями, або повноважень щодо розпорядження майном територіальної громади, що знаходиться в оперативному управлінні посадової особи, а також оскаржувати в судовому порядку у відповідності до компетенції інші накази, що суперечать чинному законодавству;

 

6) здійснювати зміни структури профілю мережі та штатної чисельності закладів охорони здоровя, які належать територіальним громадам відповідно до покладених на них завдань, та з урахуванням потреб населення у медичній допомозі;

 

7) контролювати планово-фінансову роботу в підвідомчих закладах та затверджувати штатні розписи та кошториси, складати перспективні та річні плани розвитку мережі закладів, здійснювати їх фінансування;

 

8) контролювати первинний облік у підвідомчих закладах, отримувати в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, проводити ревізії та перевірки  підпорядкованих закладів;

 

9) вирішувати в межах своєї компетенції питання, пов’язані з капітальним ремонтом та будівництвом підпорядкованих закладів охорони здоровя району;

 

10) здійснювати фінансовий контроль та заслуховувати звіти про роботу за певний період головних лікарів підпорядкованих закладів, аналізувати виконання планових рейтингових завдань, виконання планів роботи, статистичних та фінансових звітів ревізій та приймати управлінські рішення;

11) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

9. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби, згідно із законодавством про державну службу.

 

 

10. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та структурних підрозділів при відділі,  розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу та структурних підрозділів при відділі у відповідності до чинного законодавства;

 

7) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу та структурних підрозділів при відділі;

8) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) за дорученням керівництва райдержадміністрації представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

14) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису доходів і видатків на утримання відділу та структурних підрозділів при відділі;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;

18) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності головних лікарів лікувально-профілактичних закладів району;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу.

13. Відділ, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

Керівник апарату

адміністрації                                                           А.Потайчук
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!