РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про вiддiл освiти Рівненської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

28.08.20181  № 341

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови районної

державної адміністрації

 

 

______________ С.ПОДОЛІН

______________ 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації

 

________________ С.ПЕТРИЛЯК

________________ 2018 року

 

Положення

про вiддiл освіти Рівненської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

            1. Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації (далі - відділ освіти райдержадміністрації).

2. Повне найменування: вiддiл освіти Рівненської районної державної адміністрації.

3. Скорочена назва: вiддiл освiти райдержадміністрації.

4. Юридична адреса відділу освіти райдержадміністрації: 33001, вулиця Соборна, 195, м. Рівне.

5. Вiддiл освiти райдержадміністрації утворюється Рівненською районною державною адміністрацією, є структурним пiдроздiлом Рівненської районної державної адміністрації, підпорядковується головi Рівненської районної державної адміністрації, заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, підзвітний і підконтрольний управлiнню освiти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

6. Відділ освіти райдержадміністрації утримується за рахунок місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

7. Відділ освіти райдержадміністрації є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні Державної казначейської служби України у Рівненському районі Рівненської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.

8. Відділ освіти райдержадміністрації набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

9. Відділ освіти райдержадміністрації у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією на території Рівненського району.

10. Вiддiл освiти райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

11. Діловодство у відділі освіти райдержадміністрації ведеться державною мовою.

12. У підпорядкуванні відділу освіти райдержадміністрації перебувають заклади освіти, що знаходяться у спільній власності територіальних громад Рівненського району,  ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi яких здійснюється централізованою бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації та заклади дошкільної освіти, ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi яких здійснюється сільськими, селищними радами, а також відповідні заклади освіти, які знаходяться на самостійному балансі.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти райдержадміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

ІІ. Основні завдання відділу освіти райдержадміністрації

 

1. Головним завданням відділу освіти райдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти на території Рівненського району.

2. Основними завданнями вiддiлу освiти райдержадміністрації є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території району державної полiтики у сфері освiти;

2) забезпечення розвитку системи освiти з метою формування гармонiйно розвиненої, соцiально активної, творчої особистостi;

3) визначення потреб, розроблення пропозицiй щодо розвитку та удосконалення мережi закладiв освіти;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалiзацiї рiвних прав громадян України на освiту, соцiальний захист дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, педагогiчних, наукових, iнших працiвникiв закладiв та установ освiти;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освiти вiдповiдно до освiтнiх потреб особистостi та її iндивiдуальних здiбностей i можливостей;

6) забезпечення розвитку освiтнього, творчого (iнтелектуального), наукового та науково-технiчного потенцiалу з урахуванням нацiонально-культурних, соцiально-економiчних, екологiчних, демографiчних та iнших особливостей регiону;

7) здiйснення контролю за дотриманням актiв законодавства з питань освiти, виконанням закладами освіти усiх форм власностi державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти;

8) координацiя дiяльностi закладiв освіти, що належать до сфери управлiння районної державної адмiнiстрацiї, органiзацiя роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матерiально-технiчного i науково-методичного забезпечення;

9) управлiння закладами освіти, що є комунальною власнiстю i перебувають у його безпосередньому пiдпорядкуваннi;

10) забезпечення монiторингу у сферi освiти, наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi в районі;

11) участь у забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики у сферi iнновацiйної дiяльностi;

12) здiйснення контролю за дотриманням актiв законодавства у сферi iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi;

13) сприяння iнтеграцiї вiтчизняної освiти у свiтову систему зi збереженням i захистом нацiональних iнтересiв;

14) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку рiзних форм позашкiльної освiти, в тому числі, за мiсцем проживання дiтей, формування програм розвитку позашкiльної освiти, спрямованих на творчий розвиток особистостi, виявлення та пiдтримку обдарованих дiтей, талановитої молодi, здiйснення навчально-методичного керiвництва iз зазначених питань;

15) органiзацiя оздоровлення, вiдпочинку i дозвiлля дiтей, розвитку фiзичної культури та спорту;

16) сприяння розвитку видiв спорту, визнаних в Українi;

17) органiзацiя i проведення фiзкультурно-спортивних заходiв серед учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів, залучення їх до занять фiзичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

18) участь у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiально-економiчного розвитку району.

3. Відділ освіти райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) здiйснює керiвництво i контроль за дiяльнiстю закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні;

2) координує роботу закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, районного методичного кабінету, навчального інформаційно-інноваційного центру, централiзованої бухгалтерії, господарської групи, інклюзивно-ресурсного центру при відділі освіти райдержадміністрації, а також пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування i форм власностi з питань навчання й виховання дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, iнших структурних пiдроздiлiв;

3) аналiзує стан розвитку галузі освiти, забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi, дiтей, в адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, розроблення регiональних програм їх розвитку, а також науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, органiзацiя i контроль виконання цих програм;

4) бере участь у прогнозуваннi потреб району у фахiвцях рiзних професiй та спецiальностей для системи освiти, формування регiонального замовлення на їх пiдготовку;

5) органiзовує i контролює роботу закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, що перебувають у його пiдпорядкуваннi;

6) сприяє розвитку мережi закладiв освіти в районі, утворення в межах своїх повноважень закладiв освіти або внесення в установленому порядку пропозицiї щодо їх утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення освiтнiх округiв тощо;

7) забезпечує подання на затвердження статутів підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації закладів освіти;

8) проводить атестацiю педагогiчних працiвникiв i керiвних кадрiв закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, веде облiк i складає звiти з цих питань у межах своєї компетенцiї;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів позашкільної освіти; призначає керівників закладів загальної середньої освіти на посаду, укладає з ними строкові трудові договори за результатами конкурсного відбору та звільняє їх з роботи;

10) вживає заходiв iз забезпечення закладами освіти належного рiвня дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти, органiзовує їх навчально-методичне й iнформацiйне забезпечення, сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї та розвитку творчостi педагогiчних працiвникiв;

11) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актiв законодавства щодо всебiчного розвитку та функцiонування української мови як державної та мов нацiональних меншин, створення належних умов для розвитку нацiональної освiти та освiти нацiональних меншин;

12) впроваджує в практику освiтнiх та наукових програм вiдродження та розвитку нацiональної культури, нацiональних традицiй українського народу i нацiональних меншин України;

13) впроваджує в практику рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України нових освiтнiх програм та iнших педагогiчних розробок, визначає регiональний компонент у змiстi освiти;

14) формує замовлення на навчально-методичну лiтературу, бланки звiтностi та документи про освiту;

15) органiзовує доставку пiдручникiв для забезпечення ними учнiв та вихованцiв закладів загальної середньої, позашкільної освіти;

16) залучає до реалiзацiї освiтнiх програм творчі спiлки, нацiонально-культурні товариства, громадські органiзацiї (зокрема, дитячi i молодiжнi), що зареєстрованi у порядку, визначеному законодавством;

17) проводить роботу, спрямовану на виявлення, пiдтримку i розвиток обдарованих дiтей, органiзовує проведення таких заходiв, як олiмпiади, змагання, конкурси, спартакiади, турнiри, виставки, фестивалi творчостi, конференцiї, форуми, iнших заходів, спрямованих на пiдвищення культурно-освiтнього та загального фiзичного рiвня дiтей;

18) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

19) спільно з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу;

20) співпрацює з службою у справах дітей райдержадміністрації з питань запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, попередження вчиненню дітьми правопорушень;

21) вживає заходів у встановленому законодавством порядку щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх;

22) органiзовує дiяльностi психологiчної служби та педагогiчного патронажу в системi освiти;

23) розробляє пропозицiї щодо встановлення нормативiв бюджетних асигнувань на утримання закладiв освіти комунальної форми власностi та соцiальний захист учасникiв освітнього процесу;

24) органiзовує безоплатне регулярне пiдвезення до мiсць навчання i додому учнів та педагогічних працівників, якi проживають у сiльськiй місцевості у порядку, визначеному законодавством;

25) органiзовує харчування дiтей у закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштiв у порядку, визначеному законодавством;

26) органiзовує та контролює пiдготовку закладiв освіти до нового навчального року, зокрема, до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного та капiтального ремонту примiщень закладiв освіти;

27) контролює використання капiтальних вкладень i сприяє рацiональному розмiщенню нового будiвництва об'єктiв освiти, погоджує проекти будiвництва закладiв освіти;

28) сприяє активiзацiї творчостi та винахiдницької дiяльностi, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актiв законодавства з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi, створює належні умови для впровадження в практику нових технологiй та їх складових частин, виходячи з потреб регiону, вживає заходiв для забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi, а також iнтересiв держави i суспiльства;

29) вживає у межах своєї компетенцiї заходiв щодо полiпшення матерiальних та житлових умов працiвникiв освiти, органiзацiї їх медичного та побутового обслуговування;

30) розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерству освiти i науки України в установленому порядку пропозицiї щодо вiдзначення працiвникiв освiти державними нагородами, запровадження iнших форм морального i матерiального стимулювання їх працi;

31) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенцiї, у разi потреби вживає заходiв до усунення причин, що зумовили їх появу;

32) готує та в установленому порядку подає статистичну звiтність про стан i розвиток галузі освiти в районі, що належить до його компетенцiї;

33) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

34) бере участь у межах своїх повноважень в органiзацiї на вiдповiднiй територiї виставково-ярмаркових заходiв;

35) готує пропозицiї до проектiв державних цiльових, галузевих та регiональних програм полiпшення становища галузі освiти, дiтей, вiдпочинку та дозвiлля дiтей, розвитку фiзичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

36) розробляє i подає на розгляд районній державній адмiнiстрацiї пропозицiї до проектiв фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення виконання програм i здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення становища галузі освiти, розвиток фiзичної культури та спорту;

37) готує пропозицiї стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенцiї, i внесення їх в установленому порядку на розгляд районної державної адмiнiстрацiї, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерства освiти i науки України;

38) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектiв), розроблених молодiжними, дитячими та iншими громадськими органiзацiями;

39) сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

40) здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

41) координує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв, спрямованих на органiзацiю оздоровлення, вiдпочинку та дозвiлля дiтей, самостiйно виконує вiдповiднi програми, сприяє збереженню та розвитку мережi дитячих оздоровчих закладiв;

42) здiйснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дiтей i проведенням оздоровчих заходiв, створення безпечних умов для навчання i працi учасникiв освітнього процесу, вживання заходiв щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищi, проведення iнформацiйно-просвiтницької роботи щодо протидiї поширенню соцiально-небезпечних хвороб серед дiтей;

43) здiйснює контроль за дiяльнiстю спортивних шкіл системи освіти; 

44) готує та затверджує в установленому порядку положення про проведення спортивних змагань та положення про позашкільні заходи за напрямами позашкільної освіти, учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів;  

45) комплектує збірні команди за видами спорту учнів (вихованців) закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації; 

46) організовує проведення спортивних занять, навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану в межах коштів, виділених на розвиток фізкультури та спорту;

47) організовує проведення позашкільних заходів за напрямами позашкільної освіти учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів відповідно до плану заходів;

48) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвiд роботи з питань освiти, проведення методичних i науково-практичних семiнарiв, конференцiй та iнших заходiв;  

49) забезпечує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв щодо активiзацiї мiжнародного спiвробiтництва з питань, що належать до його компетенцiї;

50) здiйснює контроль за технiчним станом, ефективнiстю i цiльовим використанням спортивних об'єктiв, що належать до сфери управлiння відділу освіти райдержадміністрації, за дотриманням правил безпеки пiд час проведення масових спортивних заходiв;

51) проводить серед населення iнформацiйну, роз'яснювальну та пропагандистську роботи, зокрема, через друкованi та аудiовiзуальнi засоби масової iнформацiї, з питань, що належать до його компетенцiї, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу дiяльностi;

52) забезпечує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у відділі освіти райдержадміністрації;

53) сприяє збереженню та вдосконаленню мережi дитячо-юнацьких спортивних шкiл усiх типiв галузі освіти, спецiалiзованих закладiв освіти спортивного профiлю, забезпечує та контролює органiзацiю навчально-тренувального процесу;

54) сприяє працевлаштуванню та зайнятостi молодi;

55) здiйснює заходи, спрямовані на пропагування сiмейних цiнностей, пiдвищення рiвня правової обiзнаностi батькiв i дiтей;

56) вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодiжному середовищi, проводить iнформацiйно-просвiтницьку роботу щодо протидiї поширенню соцiально небезпечних хвороб серед дiтей;

57) надає адмiнiстративні послуги;

58) вносить пропозицiї щодо проекту районного бюджету;

59) забезпечує ефективне i цiльове використання бюджетних коштів;

60) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адмiнiстрацiї, рішень районної ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актiв з питань реалiзацiї галузевих повноважень;

61) бере участь у межах компетенцiї у погодженнi проектiв нормативно-правових актiв, розроблених iншими органами виконавчої влади;

62) бере участь у межах компетенцiї у розробленнi проектiв розпоряджень голови районної державної адмiнiстрацiї, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, рішень районної ради, проектiв нормативно-правових актiв, головними розробниками яких є iншi структурнi пiдроздiли районної державної адміністрації;

63) бере участь у пiдготовцi звiтiв голови районної державної адмiнiстрацiї для їх розгляду на сесiї районної ради;

64) готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйні та аналiтичні матерiали для подання головi районної державної адмiнiстрацiї;

65) забезпечує здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї;

66) готує (бере участь у пiдготовцi) проектiв угод, договорiв, меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своїх повноважень;

67) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

68) опрацьовує запити i звернення народних депутатiв України та депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад; 

69) забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої вiн є;

70) постійно iнформує населення про стан здiйснення визначених законом повноважень;

71) здійснює контроль за органами мiсцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здiйснення наданих їм законом повноважень органiв виконавчої влади;

72) здiйснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

73) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони працi, пожежної безпеки;

74) органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

75) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

76) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

77) проводить спецiальні перевiрки вiдомостей щодо осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, щодо освiти, наявностi у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

78) забезпечує захист персональних даних;

79) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

80) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.

 

ІІІ. Права відділу освіти райдержадміністрації

 

1. Відділ освіти райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, районної ради, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), представникiв громадських об'єднань (за згодою);

3) укладати в установленому порядку угоди про спiвпрацю, встановлювати прямi зв'язки з управлiннями, закладами освіти i науковими установами зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо; 

4) вносити в установленому порядку пропозицiї щодо удосконалення роботи районної державної адмiнiстрацiї у галузі освіти;

5) подавати управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерству освiти i науки України, iншим центральним органам виконавчої влади пропозицiї з питань удосконалення законодавства та змiсту освiти, органiзацiї освітнього процесу, полiпшення навчально-методичного забезпечення закладiв освіти;

6) користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами органiв виконавчої влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами; 

7) органiзовувати випуск видань iнформацiйного та науково-методичного характеру; 

8) скликати і проводити в установленому порядку наради, семiнари та конференцiї тощо з питань, що належать до його компетенцiї; 

9) за дорученням голови районної державної адмiнiстрацiї утворювати координацiйнi комiсiї, експертнi та робочi групи для науково-органiзацiйного супроводу виконання державних цiльових програм i проектiв, залучати спецiалiстiв до роботи в цих комiсiях (групах), а також для надання консультацiй, проведення аналiзу стану i складання прогнозiв розвитку освiтнього, наукового i науково-технiчного, iнновацiйного та творчого (iнтелектуального) потенцiалу регiону;

10) створювати авторськi колективи для пiдготовки регiональних посiбникiв i за погодженням з Мiнiстерством освiти i науки України впроваджувати їх у практику;

11) залучати працівників iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

12) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів та установ, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

13) вносити органам виконавчої влади та органам  місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

14) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти райдержадміністрації в судових органах усіх інстанцій під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

IV. Взаємодія з іншими органами влади

 

Відділ освіти райдержадміністрації  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом районної державної адмiнiстрацiї, органами районної ради, територiальними органами мiнiстерств та центральних органiв виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для провадження послiдовної та узгодженої дiяльностi щодо строкiв, перiодичностi одержання i передачi інформації, необхiдної для належного виконання покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

 

V. Органiзацiйно-розпорядча діяльність

 

1. Безпосереднє керiвництво відділом освіти райдержадміністрації здійснює начальник.              

2. На посаду начальника відділу освіти райдержадміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про державну службу”.

3. Начальник відділу освіти райдержадміністрації призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної державної адмiнiстрацiї згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

4. Начальник відділу освіти райдержадміністрації підзвітний районній державній адміністрації і організовує виконання її рішень.

5. Начальник відділу освіти райдержадміністрації:

1) здiйснює керiвництво відділом освіти райдержадміністрації, несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяє створенню належних умов працi у пiдроздiлi;

2) подає на затвердження головi районної державної адміністрації Положення про відділ освіти райдержадміністрації, його структуру, затверджує положення про його структурнi одиницi;

3) затверджує посадовi iнструкцiї працівників відділу освіти райдержадміністрації та розподiляє обов'язки мiж ними;

4) планує роботу відділу освіти райдержадміністрації, вносить пропозицiї щодо формування планiв роботи районної державної адмiнiстрацiї;

5) вживає заходiв щодо удосконалення органiзацiї та пiдвищення ефективностi роботи відділу освіти райдержадміністрації;

6) звiтує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти райдержадміністрації завдань та затверджених планiв роботи; 

7) вiдповiдає за виконання покладених на відділ освіти райдержадміністрації завдань з реалiзацiї державної полiтики у сферi освiти;

8) може входити до складу колегiї районної державної адміністрації, управління освiти i науки обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозицiї щодо розгляду на засiданнях колегiї питань, що належать до компетенцiї відділу освіти райдержадміністрації, та розробляє проекти вiдповiдних рiшень;

10) може брати участь у засiданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє iнтереси відділу освіти райдержадміністрації у взаємовiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами районної державної адміністрації, з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями - за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації;

12) спрямовує i координує дiяльнiсть пiдзвiтних закладів та установ;

13) видає у межах своїх повноважень накази, органiзовує контроль за їх виконанням та забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер на державну реєстрацiю в Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області;

14) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти райдержадміністрації;

16) здiйснює добiр кадрiв;

17) органiзовує роботу з пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв відділу освіти райдержадміністрації;

18) призначає на посаду та звiльняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв відділу освіти райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовцiв, заохочує їх та притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

19) приймає на роботу та звiльнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв відділу освіти райдержадміністрації, якi не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

20) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів позашкільної освіти; призначає керівників закладів загальної середньої освіти на посаду, укладає з ними строкові трудові договори за результатами конкурсного відбору та звільняє їх з роботи;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти райдержадміністрації;

22) забезпечує дотримання працiвниками відділу освіти райдержадміністрації правил внутрiшнього службового, трудового розпорядку та виконавської дисциплiни;

23) забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти райдержадміністрації iнформацiї з обмеженим доступом;

24) з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні, від імені відділу освіти райдержадміністрації укладає угоди, договори, контракти та підписує їх;

25) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби  у відділі освіти райдержадміністрації;

26) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.

6. Відділ освіти райдержадміністрації може утворювати колегiю для узгодженого вирiшення питань, що належать до його компетенцiї у складi начальника відділу освіти райдержадміністрації (голова колегiї), iнших вiдповiдальних працiвникiв відділу освіти райдержадміністрації, керівників  закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні.

7. До складу колегiї можуть входити керiвники iнших мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння районної державної адміністрації, а також науковцi, висококвалiфiкованi спецiалiсти.

8. Склад колегiї та положення про колегію затверджується головою районної державної адміністрації за поданням відділу освіти райдержадміністрації.

9. Рiшення колегiї затверджується наказами відділу освіти райдержадміністрації.

10. Начальник відділу освіти райдержадміністрації може мати заступника, який призначається на посаду та звiльняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

11. Виходячи з потреб забезпечення належного функцiонування закладiв та установ освiти при відділі освіти райдержадміністрації можуть утворюватися пiдроздiли (групи, творчi лабораторiї, видавничi центри, iншi пiдроздiли, якi функцiонують на госпрозрахунковiй основi).

12. Для розгляду наукових рекомендацiй та пропозицiй щодо визначення реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi відділу освіти райдержадміністрації, обговорення найважливiших програм i вирiшення iнших питань при відділі освіти райдержадміністрації можуть утворюватися громадськi, науковi ради та комiсiї у складi вчених i висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

13. Склад ради i комiсiй та положення про них затверджує голова районної державної адмiнiстрацiї за поданням відділу освіти райдержадміністрації.

14. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти райдержадміністрації створюється районний методичний кабінет, навчальний інформаційно-інноваційний центр.

15. Для організації фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти райдержадміністрації, навчальних закладах, які безпосередньо підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, створюється централізована бухгалтерія.

16. Для організації  господарського обслуговування навчальних закладів, які  безпосередньо підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, при відділі освіти райдержадміністрації створюється господарська група.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність відділу освіти райдержадміністрації

 

1. Відділ освіти райдержадміністрації є головним розпорядником бюджетних коштів, самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету у зв'язку із чим:

1) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань і функцій, визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

2) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити фінансовому управлінню районної державної адміністрації;

3) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів;

4) здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Відповідно до затвердженого бюджетного розпису відділ освіти райдержадміністрації одержує бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом відділу освіти, надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає спрямування коштів для виконання відділом освіти райдержадміністрації своїх функцій та досягнення цілей визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

3. Централізована бухгалтерія відділу освіти райдержадміністрації здійснює контроль за ходом виконання кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність коштів і матеріальних цінностей.

4. Відділ освіти райдержадміністрації у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5. Доходи (прибутки) відділу освіти райдержадміністрації використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

 

VII. Ліквідація, реорганізація відділу освіти райдержадміністрації

 

1. Ліквідація чи реорганізація відділу освіти райдержадміністрації проводиться згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Реорганізація відділу освіти райдержадміністрації відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

         3. У випадку реорганізації права та обов’язки відділу освіти райдержадміністрації переходять до правонаступників відповідно до вимог чинного законодавства.

4. У разі припинення діяльності відділу освіти райдержадміністрації (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

1. Зміни та доповнення до Положення затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації та оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

2. Викладене у новій редакції Положення підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

  

 

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                  О.НАБОЧУК
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!