РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про відділ містобудування, архітектури та будівництва Рівненської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

13.09.2018 № 378

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови районної державної адміністрації 

 

 

 

___________І. ГРУБИЙ

____________2018 року

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

 

_______А. ПОТАЙЧУК

_________2018року

Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

 

 

________С. ПЕТРИЛЯК

____________2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та будівництва

Рівненської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.      Відділ містобудування, архітектури та будівництва Рівненської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.      Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також підзвітний і підконтрольний департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації.

3.      Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та функції

1.      Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень забезпечує:

1)     підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2)     внесення пропозицій щодо розроблення, коригування і затвердження схеми планування території району;

3)     підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4)     здійснення моніторингу:

-           реалізації схеми планування території району;

-           стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

-           забудови та іншого використання територій;

5)     сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6)     внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7)     сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8)     контроль в установленому порядку за діяльністю виконавчих органів селищних та сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

9)     підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

10)      у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11)      координацію діяльності:

-           суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

-           підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12)      надання, внесення змін та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

13)      ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

14)      надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки та внесення змін до нього;

15)      оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та продовження терміну дії паспорту;

16)      ведення містобудівного кадастру на території району;

17)      сприяння створенню та оновленню картографічної основи території району;

18)      забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19)      співпрацю з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

20)      інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

21)      організацію проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

22)      сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

23)      виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами;

24)   участь у реалізації державних і місцевих програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;

25)   здійснення моніторингу проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного та місцевого значення;

26)   здійснення моніторингу розвитку індустрії будівельних матеріалів;

27)   участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для району;

28)   розробку на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточних та перспективних програм капітального будівництва у межах району, участь у складанні переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

29)   розробку проектів: розпоряджень голови районної державної адміністрації відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, в тому числі щодо пнадання дозволу (згоди) на розроблення землевпорядної документації із відведення земельних ділянок, зміни цільового призначення, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, з інвентаризації земель, з поділу та об’єднання земельних ділянок, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), надання дозволів на проведення грошової оцінки земельних ділянок, а також її затвердження;

30)   розробку програм, що стосуються земельних відносин, розгляд звернень із земельних питань;

31)   вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до вимог чинного законодавства.

III. Права відділу

1.      Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)     одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)     залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3)     вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)     користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)     скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

2.      Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

IV. Структура відділу

1.      Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджуються в установленому порядку головою районної державної адміністрації.

2.      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України „Про архітектурну діяльність” за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території району.

3.      Начальник відділу:

1)     здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2)     подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3)     затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)     планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)     вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)     звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)     може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)     вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)     може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)      представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)      видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

12)      проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

13)      забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

14)      здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.         Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

5.         Начальник відділу може мати заступників.

6.         Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

V. Заключні положення

1.      Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та районної державної адміністрації.

2.      Працівники відділу для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань та з питань кадрової роботи та державної служби, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

3.      Покладення на відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин, не допускається.

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та будівництва

райдержадміністрації                                                             І.ЦУКАНОВА
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!