Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Положення про юридичний відділ апарату Рівненської обласної державної адміністрації


 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

19.01.2012 № 14

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Юридичний відділ апарату Рівненської обласної державної адміністрації (далі – відділ) здійснює правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

1.2. Відділ є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Рівненської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація).

1.3. Відділ з питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації підпорядковується  голові облдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату облдержадміністрації - заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.5. Облдержадміністрація  створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

1.6. Покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

1.7. Відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, перевіряє її проведення у районних державних адміністраціях.

 

 

2. Завдання відділу

 

Основними завданнями відділу є:

 

2.1. Правове забезпечення діяльності облдержадміністрації.

2.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами облдержадміністрації.

2.3. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

2.4. Представлення інтересів облдержадміністрації в судах.

 

3. Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в облдержадміністрації.

3.2. Забезпечує відповідність законодавству та здійснює правову експертизу проектів розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації (далі – нормативні документи), візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату та інших органів, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства.

Видання нормативного документа, а також подання проекту такого документа облдержадміністрації для його прийняття, затвердження чи погодження без попереднього розгляду відділом не допускається.

3.3. Визначає, які нормативні документи є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

3.4. За дорученням голови облдержадміністрації розробляє проекти нормативних документів.

3.5. Спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації переглядає розпорядження голови облдержадміністрації, в разі необхідності готує пропозиції про внесення змін чи доповнень до них або про визнання їх такими, що втратили чинність.

3.6. Аналізує розпорядження голів районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрації), а також рішення виконкомів рад міст обласного значення з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, при виявленні невідповідності їх чинному законодавству готує пропозиції про усунення порушень, в тому числі і щодо скасування розпоряджень голів райдержадміністрацій головою облдержадміністрації.

3.7. Аналізує накази керівників структурних підрозділів облдержадміністрації і дає висновки щодо відповідності їх чинному законодавству та, у разі необхідності, готує пропозиції щодо скасування їх головою облдержадміністрації.

3.8. Надає методичну допомогу працівникам апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

3.9. Забезпечує правильне застосування законодавства та, за дорученням керівництва облдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи в апараті облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення (в частині здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади), структурних підрозділах облдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління облдержадміністрації (далі – підприємства), та подає на розгляд керівництва облдержадміністрації пропозиції щодо поліпшення правової роботи, усунення недоліків у правовому забезпеченні.

3.10. Спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення (в тому числі і щодо адаптації до законодавства Європейського Союзу), подає їх на розгляд керівництва облдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.11. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження облдержадміністрацією, та готує пропозиції до них.

3.12. Бере участь у роботі, пов'язаній з укладанням договорів (контрактів), та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченням захисту майнових прав і законних інтересів облдержадміністрації, а також погоджує проекти договорів (контрактів) за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.

3.13. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів облдержадміністрації в судах та інших органах.

3.14. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.15. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

3.16. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, сприяє своєчасному вжиттю відповідних заходів та розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності облдержадміністрації.

3.17. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю і державну службу та, у разі необхідності, подає голові облдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень.

3.18. Визначає потребу в юридичних кадрах структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

3.19. Погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації.

3.20. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань працівників облдержадміністрації, роз'яснює існуючу практику застосування чинного законодавства, бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань.

3.21. Розглядає звернення громадян та бере участь у прийомі громадян з особистих питань керівництвом облдержадміністрації.

3.22. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів щодо впровадження кращих форм і методів діяльності відділу.

3.23. Бере участь у засіданнях колегій, комісій, комітетів та інших дорадчих органів, створених облдержадміністрацією.

3.24. Виконує інші функції з питань правового забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 

4. Права відділу

 

Відділ має право:

4.1. Перевіряти дотримання законності у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціях, в органах місцевого самоврядування при виконанні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, на підприємствах.

4.2. Одержувати необхідні для виконання покладених на відділ завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали.

4.3. Інформувати голову облдержадміністрації у разі покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів.

4.4. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та підприємств, спеціалістів для підготовки проектів нормативних та інших документів, а також для розроблення і реалізації заходів відповідно до покладених на відділ завдань і функцій.

 

5. Структура відділу

 

5.1. Структура відділу та чисельність працівників затверджуються головою облдержадміністрації.

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

5.3. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

На посаду заступника начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

5.4. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник.

5.5. Посадові обов'язки начальника, заступника начальника та спеціалістів відділу регулюються посадовими інструкціями, які затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

5.6. На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.

5.7. На посаду провідного спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як два роки.

5.8. Начальник відділу:

5.8.1. Здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.8.2. Забезпечує виконання доручень керівництва облдержадміністрації.

5.8.3. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.

5.8.4. Подає голові облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством працівників юридичних служб.

5.8.5. Погоджує кадровий резерв на посаду керівника юридичної служби райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації.

5.8.6. Виконує інші передбачені законодавством функції.

 

            

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2012 року № 14


 Видавник: Рівненська обласна державна адміністрація
Номер: 625
Дата: 5 листопада 2012


         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року № 536 "Про внесення змін до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації":


         Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2012 року № 14 "Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Рівненської обласної державної адміністрації" такі зміни:

          1) у підпункті 3.2 пункту 3 слова "правову експертизу" замінити словами "юридичну експертизу";

          2) у абзаці другому підпункту 5.2 та абзаці другому підпункту 5.3 пункту 5 слово "або" замінити словами "та/або";

          3) підпункт 5.6 пункту 5 викласти в такій редакції: "5.6. На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.";

         4) підпункт 5.7 пункту 5 викласти в такій редакції: "5.7. На посаду провідного спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста II категорії не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як два роки.".

 

                   Голова адміністрації      В.Берташ
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

15-21 жовтня – регіональна програма «Державотворець»

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ