ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ громадської ради при Гощанській райдержадміністрації


Затверджений

рішенням громадської ради при Гощанській РДА

«25» лютого 2011 року

(протокол № 1 від «25» лютого 2011 року)

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Гощанській райдержадміністрації

 

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при Гощанській райдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Гощанській райдержадміністрації (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Гощанську райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбачено-

му Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має заступника, який обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Планування роботи

4. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними

(квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

5.Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням заступником) спільно із секретарем громадської ради.

Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Гощанської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Гощанській райдержадміністрації консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

• чергові засідання громадської ради,

• проведення громадської експертизи діяльності Гощанської райдержадміністрації

• проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

• організація заходів у межах проведення Гощанської райдержадміністрації консультацій із громадськістю,

• забезпечення інформування Гощанської райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

• інші заходи в межах повноважень громадської ради.

7. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

8. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

9. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за

потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради,

а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Гощанської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації.

12. Позачергові  засідання   громадської  ради  із зазначенням  порядку  денного

скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше

ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання,

поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації.

13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Гощанської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не мен-ше половини її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради.

16. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада

має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються членами громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської ради

17. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням заступник.

18. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві

години без перерви. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

19. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

20. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.

21. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради

веде та складає протокол.

Взаємовідносини громадської ради з

Гощанською райдержадміністрацією

22. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Гощанської райдержадміністрації.

23. Громадська рада щороку готує та подає Гощанській райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні

громадської ради.

24. Громадська рада може подати Гощанській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради.

25. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Гощанську райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

26. На офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації в обов’язковому

порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

27. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням

затверджується громадською радою на її засіданні.

28. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

29. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської

ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник. У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію громадської ради.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ