ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контролю за їх виконанням в Гощанській районній державній адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 14 січня 2019 року

Номер: 12

Дата оприлюднення: 14.01.2019

 

Про затвердження Положення про порядок

укладання, реєстрації, зберігання  договорів

та контролю за їх виконанням в Гощанській

районній державній адміністрації

 

 

         З метою впорядкування процесу укладання договорів від імені районної державної адміністрації, зберігання та контролю за виконанням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», Положення про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 лютого 2013 року № 76;

 

            1. Затвердити Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання  договорів та контролю за їх виконанням в Гощанській районній державній адміністрації, що додається.

            2. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень

 

 

 

Голова адміністрації                                                                     Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРЖДЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                     14.01.2019 № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контролю за їх укладанням в Гощанській районній державній адміністрації

 

1. Загальні положення

 

         Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контролю за їх укладанням в Гощанській районній державній адміністрації (далі – Положення) розроблене для забезпечення належного порядку укладення договорів, їх реєстрації, зберігання та контролю за виконанням в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», Положенням про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 лютого 2013 № 73.

 

2. Порядок підготовки проектів договорів

 

         1.) Текст проекту договору готується відповідальним структурним підрозділом або контрагентом (особа, юридична або фізична, з якою пропонується укласти договір). Відповідальним структурним підрозділом є структурний підрозділ райдержадміністрації, до компетенції (сфери діяльності) якого входять питання, що пропонується врегулювати шляхом укладання договору.

         2.) Текст проекту договору готується за формою типового договору, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а у разі відсутності встановленої форми - у вільній формі.

         3.) За необхідності відповідальний структурний підрозділ має право залучати до попереднього опрацювання проектів договорів інші підрозділи, в тому числі відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, отримувати їх висновки щодо проекту, проводити консультації, що не вважається погодженням проекту договору.

         4.) Договори, як правило, викладаються у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.

         5.) Зміст договору складають умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови (істотні умови), що є обов'язковими відповідно до вимог законодавства.

         6.) Усі договори повинні мати такі структурні елементи: назва, дата та місце укладання, інформація про сторони договору, предмет договору, права та обов'язки сторін, сума договору, умови розрахунків, відповідальність сторін та вирішення спорів, строк дії договору, умови, на яких сторони є платниками податку, юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін, інші умови, які сторони вважають за необхідне включити до договору.

         7.) Усі договори укладаються українською мовою.

         8.) У разі оформлення договорів на двох і більше сторінках вони повинні бути пронумеровані, починаючи з другої сторінки.

 

3. Порядок погодження (візування) та подання на підпис проекту договору

 

         1.) Проекти договорів до їх підписання підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами адміністрації та відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації..

         2.) Погодження оформляється шляхом візування проекту договору посадовою особою. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша проекту договору,  якщо місця для цього на лицьовому боці останнього аркуша не вистачає.

         Віза включає: особистий підпис, ініціали і прізвище посадової особи, яка візує документ, та дату візування.

         Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в райдержадміністрації.

         3.) Структурні підрозділи райдержадміністрації, яким проект договору передається на погодження, розглядають його в частині питань, віднесених до їх компетенції (сфери діяльності).

         4.) Погодження проектів договорів здійснюється у такій послідовності:

         першим візування здійснює структурний підрозділ управління, який є головним розробником проекту договору.

         фінансова служба (структурний підрозділ з питань фінансів і бухгалтерської звітності), головний бухгалтер.

         іншими структурними підрозділами райдержадміністрації відповідно до компетенції (сфери діяльності).

         відділом правового та кадрового забезпечення апарату районної державної адміністрації;

         5.) Подання проекту договору на підписання уповноваженій особі без попереднього погодження відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації не допускається.

         6.) При погодженні додаткових угод до договору відповідальний структурний підрозділ зобов'язаний додавати до проекту додаткової угоди копію основного договору, а також всіх укладених додаткових угод і додатків до цього договору.

         7.) До проекту договору, що подається на підпис голові районної державної адміністрації, при необхідності додається пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності підписання договору та фінансові розрахунки (у випадку, якщо договір містить грошові зобов’язання адміністрації).

         8.) Договір, що містить фінансові зобов’язання адміністрації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, може бути підписаний виключно в межах бюджетних призначень на відповідний період.

         9.) Проект договору подається на підпис голові адміністрації  (уповноваженій особі) керівником структурного підрозділу, який є головним розробником проекту договору.

         10.) Після підписання договору уповноваженою особою відповідальний структурний підрозділ надсилає його контрагенту разом з додатками і супровідним листом рекомендованою кореспонденцією за реєстром, окремою квитанцією або цінним відправленням з повідомленням.

         11.) При переданні безпосередньо контрагенту проекту договору для підписання або вже укладеного договору відповідальний структурний підрозділ повинен отримати підтвердження шляхом проставлення на копії супровідного листа посади, прізвища, підпису особи, яка приймає такий проект або договір, дати його передачі і відбитку вхідного штемпеля чи печатки контрагента.

         12.) Додаткові угоди до договорів, у тому числі при зміні реквізитів сторін, погоджуються, укладаються та зберігаються в тому самому порядку, що й основні договори.

         13.) За необхідності змінити чи розірвати договір відповідальний структурний підрозділ готує, погоджує з іншими заінтересованими структурними підрозділами адміністрації відповідні пропозиції та надсилає їх контрагенту разом із супровідним листом за підписом голови адміністрації (уповноваженої особи).

 

4. Реєстрація та зберігання договорів

 

         1. Після підписання договору усіма його сторонами та скріплення печатками відповідальний структурний підрозділ - головний розробник договору подає оригінал договору для реєстрації до структурного підрозділу, який веде документи з бухгалтерського обліку та звітності.

         2. Реєстрація договору здійснюється шляхом внесення відомостей про договір до журналу реєстрації договорів за формою згідно додатку.

         3. Якщо проект договору надійшов від контрагента з номером, номер на такому договорі ставиться в зазначеному вище порядку через дріб до існуючого номера.

         4. Перерахування коштів за договорами, не зареєстрованими в порядку, передбаченому цим розділом, не допускається.

         5. Додаткові угоди до договору не реєструються. Відомості про додаткові угоди вносяться у відповідні графи журналів реєстрації та обліку договорів.

         6.) Оригінали договорів, підписані керівництвом адміністрації, а також уся договірна документація у паперовому та електронному варіантах зберігається у хронологічному порядку у структурному підрозділі адміністрації відповідно до напрямків роботи, який є головним розробником проекту договору.

         7.) Виконані в установленому порядку або розірвані договори зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

 

5. Здійснення контролю за виконанням договорів

 

         1.) Контроль за своєчасністю виконання положень договорів як контрагентами, так і структурними підрозділами адміністрації здійснюється відповідальним структурним підрозділом - розробником проекту договору.

         2.) У разі невиконання контрагентом або структурними підрозділами адміністрації  умов договору, відповідальний структурний підрозділ доповідає про такі факти голові адміністрації (уповноваженій особі) або керівнику відповідного підрозділу та пропонує вжити заходи щодо усунення таких порушень.

         3.) Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

         4.) За результатами аналізу практики укладання договорів відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації готує рекомендації щодо вдосконалення договірної роботи в адміністрації.

         У разі виявлення порушень законодавства з договірної роботи відділ правового та кадрового забезпечення апарату районної державної адміністрації зобов'язана проінформувати про такі факти голову адміністрації (уповноважену особу) і структурні підрозділи адміністрації, запропонувати заходи щодо усунення порушень та проконтролювати їх виконання.

         5.) Керівники відповідальних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за дотримання вимог цього Положення.

         6.)      Невиконання вимог цього Положення тягне за собою застосування до винних осіб дисциплінарної або іншої відповідальності згідно із законодавством.

 

 

 

Керівник апарату    адміністрації                                       І. ПАРФЬОНОВА

 

 

Додаток

Журнал реєстрації договорів

 

№ з/п

Дата реєстрації догово-ру

Реєстраційний номер договору

Дата укладення договору

Інформація про контрагента (повна назва)

Предмет договору

Ціна договору

Інформація про укладання додаткової угоди

Відповідальний структурний підрозділ за укладення договору

Строк дії договору

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ