ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції, переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 15 листопада 2016 року

Номер: 506

Дата оприлюднення: 18.11.2016

 

 

Про затвердження положення про

Гощанський районний територіальний

центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) в новій

редакції, переліку соціальних послуг,

умов та порядку їх надання структурними

підрозділами територіального центру

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг)

        

 

 

Відповідно до статей 19, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1093 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та на виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» : 

1. Затвердити:

Положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції (далі – Положення), що додається.

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 16 травня 2016 року № 232 «Про затвердження положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції, переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами  територіального центру соціального  обслуговування (надання соціальних послуг), зареєстроване в районному управлінні юстиції 17 травня 2016 року за №1/231.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова адміністрації                                                        Ю.Ковальчук

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Департаменту соціального

захисту населення Рівненської

обласної державної адміністрації

__________________ В.О. Ундір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Гощанської районної

державної адміністрації

15.11.2016 № 506

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

(нова редакція)

 

 

 

     1.Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймає Гощанська районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям  діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

     2.Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про територіальний центр. 

3.Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах  адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг,   гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення    конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

     4.На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: 
     громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку  на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;   громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
     5.Територіальний центр має необхідну матеріально-технічну базу, зокрема приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства. 
     6.Положення про територіальний центр, його структура, за пропозицією управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, погоджується керівником департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації та затверджується Гощанською районною державною адміністрацією.
     Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджується головою Гощанської районної державної адміністрації. 
     7.Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації.
     Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Гощанської районної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. 
     8. Основними завданнями територіального центру є: 
     виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення,             формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання)   їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); 
     забезпечення якісного надання соціальних послуг; 
     установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх   форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення. 
     9. До складу територіального центру входять такі підрозділи: 
     відділення соціальної допомоги вдома; 
     відділення денного перебування; 
відділення організації надання адресної натуральної та грошової  допомоги.
     Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадянам, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.
     10.Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Гощанською районною державною адміністрацією за пропозицією управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, погодженою з департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації. 
     Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років. 
     11. Директор територіального центру: 
     1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
     2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру; 
     3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру; 
     4) подає Гощанській районній державній адміністрації пропозиції щодо   штатного розпису, кошторису витрат територіального центру; 
     5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє  його інтереси; 
     6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату: 
     проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги; 
     придбання для соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання); 
      придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру  автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування; 
     підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 
     7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру; 
     8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання; 
     9) розробляє і подає на затвердження Гощанській районній державній адміністрації проект положення про територіальний центр; 
     10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру. 
     12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.   
     13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Гощанською районною державною адміністрацією. 
     Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики. 
     14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів. 
     У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого  наказом Мінсоцполітики від 26 грудня 2011 року № 568. 
     15.Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру. 

           16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

  17. У випадку припинення територіального центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

          18. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс,   рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

         Повне найменування: Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         Коротке найменування: Територіальний центр

         Юридична адреса (місцезнаходження): 35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 63.

         Положення набуває чинності після його реєстрації в уповноважених органах.

         Організаційно-правова форма господарювання: державна установа (заклад).

 

 

В.о.керівника апарату адміністрації                                             Л.Єремеєва

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

23 серпня

09.00 - церемонія урочистого підняття Державного Прапора України (площа Незалежності, смт.Гоща).

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ