ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про службу управління персоналом Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 14 липня 2016 року

Номер: 310

Дата оприлюднення: 15.07.2016

 

 

Про затвердження Положення про службу управління персоналом  Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про державну службу»,  Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року №47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568:

 

1. Затвердити Положення про службу управління персоналом Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2011 року №230-к «Про затвердження Положення про кадрову службу Гощанської районної державної адміністрації», від 29 березня 2013 року №129 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2011 року №230-к».

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Ю.Ковальчук

                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                        

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації

                                                                        14.07.2016 № 310

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу управління персоналом

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Обов’язки служби управління персоналом в Гощанській районній державній адміністрації покладаються на відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

2. Служба управління персоналом прямо підпорядковується голові райдержадміністрації, з організаційних питань – керівнику апарату райдержадміністрації.

3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим положенням.

4. Положення про службу управління персоналом розробляється на основі Типового положення про службу управління персоналом державного органу та затверджується головою райдержадміністрації.

 

ІІ. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом

1. Основними завданнями служби управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації;

2) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;

4) добір персоналу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2. Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови райдержадміністрації з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;

спільно з відділом бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців райдержадміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

20) обчислює стаж роботи та державної служби;

21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток персоналу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації;

30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації;

33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації;

34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копію розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

35) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу;

36) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації;

37) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

38) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях;

39) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

40) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3. Служба управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у структурних підрозділах райдержадміністрації

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням з головою райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням голови райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                   І.Парфьонова
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ