ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про сектор державної реєстрації Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 17 травня 2016 року

Номер: 240

Дата оприлюднення: 20.05.2016

 

 

Про затвердження положення про сектор державної реєстрації Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року 887, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2016 року №16-к «Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації»:

1. Затвердити положення про сектор державної реєстрації Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                        Ю. Ковальчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови Гощанської

районної  державної адміністрації

17.05.2016 240

 

ПОЛОЖЕННЯ

про cектор державної реєстрації 

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Сектор державної реєстрації  Гощанської районної державної адміністрації (далі - Сектор) утворюється головою Гощанської  районної державної адміністрації і є її структурним підрозділом.

2.  Сектор підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями  голови  Гощанської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

          З питань організації і методики ведення роботи у сфері державної реєстрації Сектор враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

          4. Основним завданням Сектору є  забезпечення виконання повноважень райдержадміністрації у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території району.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

2)   забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

3) вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно;         

4) забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

5) забезпечує ведення та зберігання:

- реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Гощанською райдержадміністрацією та проводять державну реєстрацію прав;

- облікових справ, які сформовані Сектором під час проведення державної реєстрації прав;

6) вносить пропозиції голові Гощанської  райдержадміністрації щодо удосконалення роботи суб'єкта державної реєстрації прав;

7) забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

8) забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

9) вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

10)  забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

11) проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

12) готує проекти розпоряджень голови Гощанської райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції Сектору;

13) сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

14) інформує голову Гощанської райдержадміністрації про стан виконання Сектором завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

15) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

17) забезпечує захист персональних даних;

18) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців;

19) здійснює інші покладені на Сектор повноваження згідно з чинним законодавством.

6. Сектор має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 3) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) інформувати голову Гощанської райдержадміністрації у разі покладання на Сектор роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи Гощанської райдержадміністрації чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання відділом покладених на нього завдань та функцій;

          5) брати участь у засіданнях колегії Гощанської  райдержадміністрації, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Сектору.

          7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

8. Сектор очолює завідувач – державний реєстратор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

9. На посаду завідувача сектору - державного реєстратора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю правознавство, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

10. Завідувач сектору - державний реєстратор:

1) очолює сектор, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці працівників;

2)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор;

3)  планує роботу Сектору, вносить пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації;

4)  затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними, визначає ступінь їх відповідальності;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації  про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє інтереси Сектору у взаєминах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

8) діє без довіреності від імені Сектору, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

9) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) є державним реєстратором відповідно закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

          11) скликає в установленому порядку наради, проводить семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Сектору;

          12) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому  законодавством  про

державну службу, державних службовців Сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Державний реєстратор Сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

12. На посаду державного реєстратора Секторупризначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

         13. Державний реєстратор Сектору забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

         14. Державний реєстратор Сектору відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон):

         приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

         перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

         перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

веде Єдиний державний реєстр;

          надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

після проведення реєстраційної дії надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

у випадках, передбачених Законом, обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

у випадках, передбачених Законом, обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;

у разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій виникає сумнів щодо справжності поданих документів - негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів;

у разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії повідомляє про це юридичну особу, фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених Законом, або звертається до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

відповідає за прийняття кореспонденції, що надходить з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

         здійснює інші дії, передбачені Законом.

15. Працівники Сектору здійснюють виконання розпоряджень керівництва райдержадміністрації.

16. Працівники Сектору розглядають за дорученням керівництва райдержадміністрації звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до компетенції державного реєстратора.

17. Працівники Сектору несуть відповідальність за належне виконання покладених на Сектор цим положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

19. Сектор утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації в межах кошторисних призначень.

20.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.

21. Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації.

22. Сектор  має власні бланки та печатки державних реєстраторів.

23. Припинення діяльності Сектору здійснюється за рішенням голови Гощанської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

24. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                              І. Парфьонова
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ