ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції, переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 16 травня 2016 року

Номер: 232

Дата оприлюднення: 17.05.2016

 

 

Про затвердження положення про

Гощанськийрайонний територіальний

центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) в новій

редакції, переліку соціальних послуг,

умов та порядку їх надання структурними

підрозділами територіального центру

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг)

(зареєстровано в Гощанському районному

управлінні юстиції Рівненської області

17 травня 2016 року за № 1/231)

 

Відповідно до статей 19, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1093 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» : 

1. Затвердити:

Положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції (далі – Положення), що додається.

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 14 березня 2016 року № 120 «Про затвердження положення про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції, переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами  територіального центру соціального  обслуговування (надання соціальних послуг).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова адміністрації                                                        Ю.Ковальчук

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Департаменту

соціального захисту населення

 Рівненської обласної

державної адміністрації

__________________ В.О. Ундір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Гощанської районної

державної адміністрації

16.05.2016 № 232

 

 

 (зареєстровано в Гощанському районному управлінні юстиції Рівненської області 17 травня 2016 року за № 1/231)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 

про Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(нова редакція)

 

     1.Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймає Гощанська районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям  діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

     2.Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про територіальний центр. 

3.Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах  адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг,   гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення    конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

     4.На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: 
     громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку  на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
     5.Територіальний центр має необхідну матеріально-технічну базу, зокрема приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства. 
     6.Положення про територіальний центр, його структура, за пропозицією управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, погоджується керівником департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації та затверджується Гощанською районною державною адміністрацією.
     Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджується головою Гощанської районної державної адміністрації. 
     7.Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації.
     Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Гощанської районної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. 
     8. Основними завданнями територіального центру є: 
     виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); 
     забезпечення якісного надання соціальних послуг; 
     установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення. 
     9. До складу територіального центру входять такі підрозділи: 
     відділення соціальної допомоги вдома; 
     відділення денного перебування; 
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
     Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.
     10.Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Гощанською районною державною адміністрацією за пропозицією управління соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, погодженою з департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації. 
     Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років. 
     11. Директор територіального центру: 
     1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
     2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру; 
     3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру; 
     4) подає Гощанській районній державній адміністрації пропозиції щодо   штатного розпису, кошторису витрат центру; 
     5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє  його інтереси; 
     6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату: 
     проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги; 
     придбання для соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання); 
придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру  автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування; 
     підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 
     7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру; 
     8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання; 
     9) розробляє і подає на затвердження Гощанській районній державній адміністрації проект положення про територіальний центр; 
     10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру. 
     12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.   
     13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Гощанською районною державною адміністрацією. 
     Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики. 
     14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів. 
     У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого  наказом Мінсоцполітики від 26 грудня 2011 року № 568. 
     15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру. 
     16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України. 

          17. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс,   рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

         Повне найменування: Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         Коротке найменування: Територіальний центр

         Юридична адреса (місцезнаходження): 35 400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 63.

         Положення (зміни, доповнення) набувають чинності після його реєстрації в уповноважених органах.

         Організаційно-правова форма господарювання: державна установа (заклад).

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           І.Парфьонова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Гощанськоїрайонної

державної адміністрації

16.05.2016 № 232

 

 

(зареєстровано в Гощанському районному управлінні юстиції Рівненської області 17 травня 2016 року за № 1/231)

 

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 
Загальні положення
 
      1.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги: 
      догляд вдома; 
       денний догляд; 
       соціальна адаптація. 
      Крім того, територіальний центр надає такі соціальні послуги: 
       паліативний/хоспісний догляд; 
       консультування; 
       представництво інтересів; 
       соціальна профілактика; 
       посередництво (медіація); 
       соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги); 
       транспортні; 
       інші соціальні послуги.
       2.Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг: 
       громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку  на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; 
       громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що  шукають  роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 
       3.Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому  приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби). 
      З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина. 
      У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти,  зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управлінню соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів 6, 7, 7-1, 10 та 11 цього переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав. 
      Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг. 
      Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
      4.Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації за місцем проживання. 
      5.У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач відділення та два соціальних робітники). 
      У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник. 
      Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних  послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної   послуги, акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку  громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.
      6.Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг: 
   громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку  на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;
      громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 
      Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть  передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.
      7.Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»:
      громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
      громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що  шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
      Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги». 
      Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку. 
      Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати  соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства. 
      Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.
      7-1.У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Гощанська районна державна адміністрація самостійно або через утворену нею комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.
      8.На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний  висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної  допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно. 
      Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються управлінням соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів. 
      9.Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків,  поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян. 
      10.Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних  речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку. 
      У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах. 
      11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:
      1)поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); 
      2)виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду); 
      3)направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;
      4)зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);
      5)поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги); 
      6)грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів; 
      7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); 
      8)систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння; 
      9)виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром; 
      10)надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
      11)надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
      12)відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
      13)невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;
      14)припинення діяльності територіального центру. В такому разі Гощанська районна державна адміністрація вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).
      У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.
      12.Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається  наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянину територіальним центром надсилається управлінню соціального захисту населення Гощанської районної державної адміністрації.
Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру
      13.Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким  громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:
      похилого віку; 
      інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ; 
      хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці). 
   Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду. 
      14.Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.
      15.У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень  соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці. 
      16.У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.
      17.Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети. 
      18.Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги: 
      1) догляд вдома:
      приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
      придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян , які обслуговуються; 
      виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
      допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
      оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
      читання преси;
      допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більше як 
0,02 га);
      оформлення документів на санаторне-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
      сприяння у забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації; 
      оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
      створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
      вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях; 
- інші соціальні послуги. 
      2) забезпечує поселення потребуючих паліативного/хоспісного догляду у спеціалізовані паліативні/хоспісні заклади.
      19.Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. 
      Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до  тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.
      20.Гощанська районна державна адміністрація може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів. 
      21.Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з головою Гощанської районної державної адміністрації. 
      Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки. 
      22.Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором територіального центру. 
      23.Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує не менше десятьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних  громадян, яким установлена V група рухової активності).
      24.На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.
      25.Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.
      26. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної  допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься: 
      1)письмова заява громадянина; 
      2)медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; 
      3)карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;
      4)один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг; 
      5)довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
      6)інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою  структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом  безпосереднього доступу до цього Реєстру;
      7)копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
      8)копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні  забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);
      9)копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг; 
      10)довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю  звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;
      11)індивідуальний план надання соціальної послуги;
      12)копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
      27.Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо. 
 
Перелік, умови та порядок здійснення надання соціальних послуг відділенням денного перебування територіального центру
      28.Відділення денного перебування територіального центру утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.
      Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та  не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
      29. Відділення денного перебування надає такі послуги: 
      соціальна адаптація; 
      денний догляд. 
      Крім того, відділення денного перебування надає такі соціальні послуги: 
      консультування; 
      представництво інтересів; 
      соціальна профілактика; 
      посередництво (медіація).
      30.На кожного громадянина, якого обслуговує відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій міститься:
      1)письмова заява громадянина; 
      2)медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному  догляді та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
      3)карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;
      4)копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
      5)довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
      6)копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг; 
      7)довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю  звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;
      8)індивідуальний план надання соціальної послуги;
      9)договір про надання соціальної послуги;
      10)копія рішення (розпорядження) органу, яким утворено територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);
      11)копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
      31.Відділення денного перебування очолює завідувач, який призначається  на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з головою Гощанської районної державної адміністрації.  Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки. 
      32.У складі територіального центру може утворюватися кілька відділень  денного перебування залежно від місця проживання громадян, яких він обслуговує, стану їх здоров'я та потреб.
Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру
      33.Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які  відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
      громадян похилого віку; 
      інвалідів; 
      хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів; 
      громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів. 
      Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають: 
      громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;
      інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного  віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї; 
      громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї; 
      внутрішньо переміщені особи.
      34.Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної  фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян, зазначених у пункті 53 цього переліку: 
      1)одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; 
      2)ліками, предметами медичного призначення; 
      3)предметами побутової гігієни; 
      4)продовольчими та промисловими товарами; 
      5)гарячими обідами тощо. 
      35.Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо. 
      36.Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у пункті 53 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв'язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. 
      37.Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім'ямолоддю від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370 . 
      38. Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від  громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян. 
      39.Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім'ї. 
      За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов. 
      40.На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься: 
      1)письмова заява громадянина; 
      2)довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; 
      3)довідки про доходи членів сім'ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг; 
      4)копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування; 
      5)копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб). 
      Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру. 
      У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається  документ із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників. 
      У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання. 
      41.Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з головою Гощанської районної державної адміністрації.
      Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки. 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           І.Парфьонова
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ