ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та території Гощанського району на 2016 – 2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 20 січня 2016 року

Номер: 21

Дата оприлюднення: 22.01.2016

 

 

Про комплексну програму забезпечення

містобудівною документацією населених

пунктів та території Гощанського району

на 2016 – 2020 роки

 

 

Відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України”, «Про місцеві державні адміністрації» та рішення колегії департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року:

 

1. Схвалити комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та території Гощанського району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

         2. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації подати в установленому порядку Програму на затвердження районній раді.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Виконкомам селищної та сільських рад:

4.1. Розробити в місячний термін відповідні Програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

4.2. Під час формування відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 05 січня та 05 липня.

6. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про виконання Програми щороку до 10 січня та 10 липня.

         7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 09 березня 2011 року № 111 «Про комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Гощанського району на 2011 – 2015 роки»

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Ю.Ковальчук

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

20.01.2016 21

 

 

К О М П Л Е К С Н А   П Р О Г Р А М А

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ТЕРИТОРІЇ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

НА  2016 – 2020 РОКИ

 

Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Гощанська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від __ січня 2016 року № ___

3

Розробник Програми

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

4

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

5

Керівник Програми

Перший заступник голови районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

7

Термін реалізації Програми

2016 – 2020 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів

необхідних для реалізації Програми, тис.грн. всього, у тому числі

 

4543,480

8.1

Районий бюджет

600

8.2

Місцевий бюджет

3943,480

8.3

Власні кошти підприємств

-

8.4

Кошти інших джерел

-

 

1. Вступ

 

         В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку селища та сіл, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт (схем планування територій та генеральних планів селищного та сільських поселень) в Гощанському районі до 2020 року.

Програму складено відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України”, «Про місцеві державні адміністрації».

 

2. Загальні положення

 

Визначення термiнiв.

У цій Програмі наведенi  термiни вживаються у такому значеннi:    

генеральний план населеного  пункту  -  мiстобудiвна  документацiя,  яка визначає принциповi  вирiшення  розвитку,  планування,  забудови  та  iншого використання територiї населеного пункту;

мiстобудiвна документацiя  -  затвердженi текстовi i графiчнi матерiали, якими регулюється планування, забудова та iнше використання територiй;         

     планування територiй   -   процес  регулювання  використання  територiй, який  полягає  у  створеннi  та  впровадженнi  мiстобудiвної  документацiї, ухваленнi та реалiзацiї вiдповiдних рішень;

схема планування  територiї - мiстобудiвна  документацiя,  яка  визначає принциповi вирiшення планування, забудови та iншого використання вiдповiдних територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць, їх окремих частин;

територiя -  частина земної поверхнi у визначених  межах  (кордонах)  з властивими їй географiчним положенням, природними та  створеними  дiяльнiстю людей умовами та ресурсами, а також з повiтряним простором та  розташованими пiд нею надрами.                 

Планування територiй здiйснюється вiдповiдними органами державної  влади та органами мiсцевого самоврядування.

Планування територiй здiйснюється на загальнодержавному,  регiональному та мiсцевому рiвнях.         

Планування територiй на регiональному рiвнi  полягає  у  розробленнi  та затвердженнi схеми планування території області, районiв та сільських рад, регулюваннi використання  їх  територiй,  ухваленнi  та  реалiзацiї вiдповiдних  рiшень про дотримання мiстобудiвної документацiї  вiдповiдно  до закону.

     Планування територiй  на  мiсцевому  рiвнi  забезпечується  вiдповiдними мiсцевими радами та їх виконавчими органами вiдповiдно до повноважень, визначених законом,  i  полягає  у  розробленнi  та  затвердженнi  генеральних   планiв населених пунктiв, схем планування територiй на  мiсцевому  рiвнi  та  iншої мiстобудiвної документацiї, регулюваннi використання їх територiй, ухваленнi та реалiзацiї вiдповiдних рiшень про дотримання мiстобудiвної документацiї.

 

3. Сучасний стан проблеми

 

На цей час стан забезпечення мiстобудiвною документацiєю населених пунктів та територій в районі залишається достатньо складним. При нормативному розрахунковому терміні мiстобудiвної документації 20 років переважна більшість її розроблена понад 30 років тому, тобто морально застаріла та потребує оновлення або нового розроблення.

Станом на 01.01.2016 з 63 населених пунктів району 58 мають генеральні плани, з яких по 53 – розрахункові терміни реалізації завершилися, а у 5 населених пунктах (так звані „неперспективні”) генплани раніше не розроблялися. Генеральні плани 9 населених пунктів з 58 потребують першочергового коригування або нового розроблення, решта – коригування в найближчій перспективі. Зокрема, потребують термінового розроблення генеральні плани: смт. Гоща, с. Бабин, с. Дорогобуж, с. Курозвани, с. Липки,        с. Вільгір, с. Симонів, с. Посягва, с. Федорівка. 

 

4. Мета та завдання програми

 

Основна мета програми - своєчасне забезпечення населених пунктів та територій Гощанського району містобудівною документацією, завданнями якої є:

- обґрунтування  майбутніх  потреб  та  визначення  переважних    напрямів використання територій;

- урахування  державних,  громадських  i  приватних  iнтересiв  пiд    час планування, забудови та iншого використання територiй;

- обгрунтування розподiлу земель за цiльовим призначенням та  використання територiй для мiстобудiвних потреб;

- забезпечення рацiонального  розселення  i  визначення  напрямiв  сталого розвитку населених пунктiв; 

- визначення i рацiональне розташування територiй житлової та  громадської забудови,  промислових,    рекреацiйних,    природоохоронних,    оздоровчих, iсторико-культурних та iнших територiй i об'єктiв;

- обгрунтування та встановлення режиму рацiонального  використання  земель та  забудови  територiй,  на  яких  передбачена  перспективна   мiстобудiвна дiяльнiсть;

4

- визначення,  вилучення  (викуп)  i  надання  земельних    дiлянок    для мiстобудiвних  потреб  на  основi  мiстобудiвної  документацiї   в    межах, визначених законом;

- визначення територiй, що мають особливу екологiчну, наукову,  естетичну, iсторико-культурну  цiннiсть,  встановлення передбачених    законодавством обмежень на їх планування, забудову та iнше використання.

 

5. Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування робіт з планування території району здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 600 тис.грн. відповідно додатку до Програми, а населених пунктів району – за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Виділення коштів проводиться в межах коштів, передбачених Програмою та в межах наявних фінансових ресурсів. Розпорядником коштів є районна державна адміністрація.

Крім того, фінансування Програми може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством та за рахунок пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури населених пунктів, благодійних внесків.        

 

6. Очікувана ефективність виконання програми

 

         Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

 

 

7. Пояснення до таблиць

 

Орієнтовна вартість вишукувально-проектних робіт вказана у цінах станом на 01.01.2016 з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості вишукувально-проектних робіт. Дійсна вартість вишукувально-проектних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з врахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної

документації. Черговість виконання вишукувально-проектних робіт визначається з урахуванням пропозицій райдержадміністрації.

          Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:

- внесення змін до адміністративно-територіального устрою району;

 

5

- зміни меж населених пунктів;

          - зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості вишукувально-проектних робіт;

  - впливу зовнішніх факторів (змін економічних та соціальних умов, в законодавстві тощо).

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                    І.Парфьонова 

 

 

Додаток

до Програми

РОЗРАХУНОК

розробки схеми планування  Гощанського району на 2016-2020 роки

№ з/п

Район

Рік  затвер-дження

 

Площа території району,

га

Орієнтовна вартість проектних робіт, всього тис. грн.

Розподіл коштів, у тому числі по роках

2016

2017

2018

2019

2020

            Районний бюджет

(тис. гривень)

 

ГОЩАНСЬКИЙ

1971

69 151,1

600

200

200

200

-

-

 

РОЗРАХУНОК

потреби коштів на коригування, оновлення та розроблення містобудівної документації населених пунктів  Гощанського району на 2016-2020 роки

 

№ з/п

Назва населеного пункту

Рік затвер-дження генплану

Загальна

площа, (га)

Загальна

кількість

населення

Розроблення або коригування генплану 2016-2020 роки, вишукувальні / проектні роботи, орієнтовна вартість, грн.

Рік розробле-ння генплану по Програмі на 2016-2020 рр.

1.

смт. ГОЩА

1988

759,8

5258

64300/99750

2016

2.

БАБИН

1981

567,1

2304

98360/88600

2016

3.

ПІДЛІСКИ

1974

143,4

269

*

2016

4.

БОЧАНИЦЯ

1977

282,6

1013

42390/76000

2017

5.

БУГРИН

2011

568,3

1354

/18300

2017

6.

БАШИНЕ

1983

70,5

109

10575/11000

2020

7.

ВІЛЬГІР

1974

201,8

468

30330/49820

2016

8.

ЗАРІЧНЕ

1952

165,1

288

24765/30700

2017

9.

КОЛЕСНИКИ

1952

118,4

292

17760/31100

2018

10.

НОВОСТАВЦІ

1971

254,3

416

38145/44284

2019

11.

УГОЛЬЦІ

1977

111,7

282

16755/30000

2020

12.

ВОСКОДАВИ

1969

149,2

635

22380/64830

2017

13.

ГОРБАКІВ

2015

434,3

1556

*

2015

14.

ДОРОГОБУЖ

1981

223,5

630

*

2016

15.

ІЛЛІН

1981

140,6

601

21090/61350

2016

16.

МНИШИН

1981

187,7

527

28155/53800

2017

17.

ПОДОЛЯНИ

1981

85,9

160

12885/17000

2018

18.

ТОМАХІВ

1981

187,7

464

28110/49400

2017

19.

ШКАРІВ

1980

118,5

369

17775/39300

2016

20.

ДРОЗДІВ

1990

265,8

310

39870/33000

2017

21.

ГОРБІВ

1974

116,4

205

17460/22000

2019

22.

МИКУЛИН

1970

203,2

390

30480/41500

2020

23.

ДУЛІБИ

1971

161,5

231

24225/24600

2019

24.

ЖАВРІВ

1967

208,1

412

31215/43800

2018

25.

ГЛИБОЧОК

1982

73,6

170

11040/18100

2020

26.

КРАСНОСІЛЛЯ

1979

132,7

538

19905/54600

2017

27.

ВИТКІВ

1983

118,3

311

17745/33100

2017

28.

ЧУДНИЦЯ

1968

136,3

541

20445/55200

2016

29.

КРИНИЧКИ

1969

105,2

140

15780/15100

2018

30.

РІЧИЦЯ

1981

268,3

455

40245/48450

2019

31.

ЮЧИН

-

12,8

58

1920/6500

2020

32.

КУРОЗВАНИ

1981

390,1

1094

58515/81900

2016

33.

ЛИПКИ

1967

161,8

393

24165/41800

2016

34.

АНДРУСІЇВ

1971

89,8

320

13470/34100

2017

35.

ВОВКУШІВ

1974

188,7

315

28305/33500

2018

36.

ДРУЖНЕ

1975

65,1

231

9765/24500

2019

37.

МАЙКІВ

1973

218,0

595

32835/60700

2020

38.

МАЛИНІВКА

1982

245,8

594

36870/60700

2017

39.

ВОРОНІВ

1971

113,7

142

17055/15200

2018

40.

МАЛЯТИН

1980

130,0

316

19500/33500

2017

41.

МАТІЇВКА

1984

68,4

89

10260/9000

2020

42.

МИЧІВ

-

32,2

61

4830/6500

2020

43.

МОЩОНИ

-

64,6

83

9690/8700

2020

44.

ПУСТОМИТИ

1980

158,5

335

23775/35700

2017

45.

ПОСЯГВА

1969

121,7

377

18255/40200

2016

46.

М’ЯТИН

1972

130,5

289

19575/30700

2019

47.

ОЛЕКСІЇВКА

1980

38,4

46

5760/6000

2018

48.

СЕРГІЇВКА

1977

64,3

191

9645/20500

2018

49.

ЯСНЕ

-

38,4

104

5760/11310

2019

50.

РЯСНИКИ

1983

289,4

651

43410/66400

2017

51.

ДМИТРІВКА

1971

160,4

394

24060/41900

2018

52.

САДОВЕ

1984

178,4

453

26760/48200

2019

53.

ЖАЛЯНКА

-

90,2

38

13530/4500

2019

54.

ЛЮЦИНІВ

1979

85,1

109

12765/11800

2020

55.

РУСИВЕЛЬ

1977

467,3

635

70095/64800

2018

56.

ПАШУКИ

1971

177,9

172

26685/18500

2018

57.

СИМОНІВ

1974

505,2

1682

75780/102100

2016

58.

ФРАНІВКА

1987

207,1

561

31065/57200

2017

59.

СИНІВ

1970

471,6

811

73500/82700

2018

60.

ТЕРЕНТІЇВ

1971

129,6

354

19440/37700

2018

61.

ТУЧИН

2012

783,0

2147

/27000

2018

62.

ПОЛІВЦІ

1974

158,4

236

23760/25100

2017

63.

ФЕДОРІВКА

1967

315,2

585

47201/59700

2016

ВСЬОГО:1580186/2363294

 

 

*- містобудівна документація розроблена

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ