ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму підтримки молоді на 2016 - 2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 6 січня 2016 року

Номер: 8

Дата оприлюднення: 11.01.2016

 

Про районну програму підтримки

молоді на 2016 - 2020 роки

 

 

 На підставі статей 17, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2015 року №716 «Про обласну програму підтримки молоді на 2016-2020 роки», з метою реалізації в Гощанському районі молодіжної політики:

        1. Схвалити районну програму підтримки молоді на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

 2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

         4. Структурним   підрозділам   райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, селищної рад:

1) забезпечити виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах;

2) про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 25 червня та 25 грудня.

5. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан реалізації Програми подавати райдержадміністрації щороку до 01 липня та 01 січня.

 

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т. Т.

 

  

 

Голова  адміністрації                                                        Ю. Ковальчук 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

06.01.2016 № 8

 

Районна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

 

           Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні у молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, - це і низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи командно-адміністративного управління, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Бракує уваги в питаннях формування та розвитку особистості на духовних засадах, загальнолюдських цінностях та культурній спадщині свого народу, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Недостатньо реалізується освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. З огляду на окреслені проблеми, молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади шляхом удосконалення державної політики у молодіжній сфері у відповідності до потреб молоді та українського суспільства.

         Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, які впливають на її подальше життя.

         Делегування громадським організаціям виконання частини заходів Програми за умови організаційного та методичного сприяння з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів державної молодіжної політики в районі дасть змогу запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між місцевими органами влади та громадськими організаціями.

          Мета Програми полягає у створенні системи всебічної підтримки, формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі її у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі.

         З метою раціонального використання ресурсів, Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетах:

         1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання: здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

         2. Здоровий спосіб життя молоді: здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

         3. Розвиток неформальної освіти: здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою обов’язкової освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

         4. Зайнятість молоді: створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

        5. Житло для молоді: створення умов для забезпечення молоді житлом.

        6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, та внутрішньо переміщених осіб:  здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

        Основними завданнями Програми є:

        підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;

        запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;

        сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

        сприяння реалізації творчого потенціалу школярів та молоді;

        надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем старших школярів та молоді;

        створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

        вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

 

         Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

        створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

        патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

        формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних  явищ у молодіжному середовищі;

        створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

       розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

       активізації молодіжного та дитячого скаутського руху;

       інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

 

Очікувані результати реалізації Програми

 

       Виконання Програми дасть змогу:

       підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей та учнівської молоді шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

       створити сприятливі  передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

        створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

        забезпечити підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням  державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій та видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

        підвищити економічну активність молоді, зокрема, забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

        забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

        підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

        забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

        знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

        забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом;

        забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні структури;

        забезпечити збільшення чисельності молоді району, охопленої заходами Програми, на 10%;

        збільшити чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів європейського союзу та інших іноземних держав, зокрема програми «Erasmus+».

        За потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження ефективніших способів розв’язання проблеми.

 

 

 

Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

 

Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку до Програми.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів – виконавців відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

       

 

Керівник апарату адміністрації                                              І.Парфьонова

 

 

Додаток до Програми

 

Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

 

  I. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити проведення районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

5,0

6,5

7,5

8,4

10,5

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.1.

Проводити районні та місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

4,0

5,0

6,0

6,9

9,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.2.

Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них

Упродовж

2016 - 2020 років

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити участь та проведення районних  та місцевих молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

50,0

60,0

80,0

80,0

100,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних, районних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів із широким залученням громадських організацій та органів учнівського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

152,0

173,0

183,0

197,0

307,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.1.

Проводити та взяти участь у всеукраїнських, обласних, районних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходах із широким залученням громадських організацій та органів учнівського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

70,0

85,0

90,0

100,0

200,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.2.

Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

50,0

55,0

60,0

65,0

75,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.3.

Проводити виплату премій голови районної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3.4.

Запровадити та проводити виплату премій голови районної державної адміністрації учням загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок районного бюджету

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3.5.

Сприяти розвитку духовної освіти дітей та молоді шляхом підтримки Рівненської духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4.

Надавати підтримку у проведенні районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля      

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

5.

Забезпечити участь та проведення всеукраїнських районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів (зокрема клубу веселих та кмітливих)  з метою підтримки  ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, в тому числі:

 

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

62,0

75,0

118,0

166,0

195,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

5.1.

Проводити та взяти участь у всеукраїнських районних та місцевих акціях, іграх (в т. ч. комп’ютерних), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах (тренінгах), конференціях, форумах, фестивалях, пленерах та інших заходах (зокрема клубу веселих та кмітливих)  з метою підтримки  ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

50,0

60,0

100,0

145,0

170,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

5.2.

Забезпечити проведення благодійної акції для дітей пільгових категорій «Що приніс нам Святий Миколай»

Упродовж

2016 - 2020 років

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

12,0

15,0

18,0

21,0

25,0

 

Всього

 

 

 

Районний бюджет

269,0

314,5

388,5

451,4

612.5

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

II.  Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

  

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити проведення  районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення  соціальних роликів та  реклами спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, дитячо-юнацька спортивна школа,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

82,0

100,0

126,0

155,0

188,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.1.

Проводити районні та місцеві  акції,  конкурси, засідання за круглим столом, дебати, семінари, виставки, семінари-тренінги, тренінги, конференції, форуми, фестивалі, табори, вишколи, походи, збори-походи та інші заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення  соціальних роликів та  реклами, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, дитячо-юнацька спортивна школа,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

50,0

60,0

80,0

 100,0

120,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.2.

Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до:

Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз;

Всесвітнього дня здоров’я;

Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу;

Всесвітнього дня без тютюну;

Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням;

Міжнародного дня відмови від куріння;

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, дитячо-юнацька спортивна школа,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

 7,0

9,0

 10,0

12,0

15,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.3.

Забезпечити створення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, дитячо-юнацька спортивна школа,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

3,0

 4,0

5,0

6,0

7,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.4.

Провести районний конкурс соціальної реклами серед дітей та молоді і забезпечити розміщення робіт – переможців конкурсу в комунальних засобах масової інформації, на носіях зовнішньої реклами 

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, редакція газети «Рідний край»,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

7,0

 9,0

10,0

12,0

15,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

1.5.

Надати підтримку у проведенні оздоровчих дитячих та молодіжних вишкільних таборів  

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, дитячо-юнацька спортивна школа,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

15,0

 18,0

 21,0

25,0

31,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

2.

Надати підтримку у проведенні районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; виданні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

55,0

63,0

72,0

75,0

98,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

2.1.

Сприяти проведенню районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, виданню інформаційних матеріалів спрямованих на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

17,0

21,0

25,4

30,5

35,6

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

2.2.

Забезпечити роботу спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування відповідального батьківства  серед дітей та молоді

 

Упродовж

2016 - 2020 років

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

30,0

33,2

37,3

40,3

47,4

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

2.3.

Виготовляти та поширювати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування відповідального батьківства молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Районний бюджет

8,0

8,8

9,3

4.2

15,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Районний бюджет

137,0

163,0

198,0

230,0

286,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

 III. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти

(розвиток неформальної освіти)

  

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити участь та проведення заходів, спрямованих на  формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об'єднань

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад за участю громадських організацій району

Районний бюджет

15,0

17,0

20,0

22,0

25,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Сприяти в проведенні навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовці волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

180,0

224,0

270,0

299,0

362,0

3.1.

Забезпечити проведення навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді, підготовку волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

10,0

 10,0

12,0

15,0

20,0

3.2.

Забезпечити проведення районної літньої  профільної школи для лідерів учнівського самоврядування

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

20,0

24,0

28,0

34,0

42,0

3.3.

Забезпечити проведення профільних літніх шкіл для обдарованої молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

150,0

190,0

230,0

250,0

300,0

4.

Сприяти в проведенні заходів у рамках програми "Молодіжний паспорт"

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Районний бюджет

195,0

241,0

290,0

321,0

387,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

 

-

-

-

-

-

 

IV.    Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості за участю громадських організацій області

Районний бюджет

88,0

 111,0

134,0

158,0

173,0

Інші джерела

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.1.

Сприяти діяльності та надавати підтримку в реалізації проектів молодіжних центрів праці, спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

районний центр дітей, юнацтва і молоді

Районний бюджет

30,0

35,0

40,0

  45,0

50,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.2.

З метою надання допомоги у правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці проводити профорієнтаційні групові та масові заходи, у тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості за участю громадських організацій області

Районний бюджет

5,0

6,0

7,0

9,0

11,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.3.

Сприяти реалізації проектів програм молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за участю громадських організацій області

Районний бюджет

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.4.

Сприяти діяльності молодіжних трудових загонів

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за участю громадських організацій області

Районний бюджет

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.5.

Забезпечити участь делегації від Гощанського району у  обласному турі Всеукраїнського фестивалю молодіжних трудових загонів

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1.6.

Проводити профорієнтаційні заходи для молоді з метою допомоги у правильному виборі професії, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими професіями

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Районний бюджет

-

-

-

-

-

1.7.

З метою удосконалення вмінь та навичок щодо пошуку роботи та побудови професійної кар'єри надати послуги студентській молоді в інформаційно-консультаційних центрах служби зайнятості

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Районний бюджет

-

-

-

-

-

2.

Провести районний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, забезпечити участь переможців районного конкурсу у обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності та надати підтримку в реалізації соціальних проектів – переможців районного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Районний бюджет

20,0

 30,0

40,0

50,0

50,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Здійснення заходів із залучення молоді до волонтерської діяльності

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за участю громадських організацій району

 

Районний бюджет

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості молоді, шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості, в тому числі:

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, об’єднання роботодавців району

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.1.

Сприяти працевлаштуванню молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, та молоді, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка вперше приймається на роботу за умови компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Упродовж

2016 - 2020 років

Районний центр зайнятості

Районний бюджет

-

-

-

-

-

4.2.

Сприяти студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, у  проходженні стажування за професією на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час

Упродовж

2016 - 2020 років

Районний центр зайнятості, об’єднання роботодавців району

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.3.

Залучати до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше 50 відсотків безробітних віком до
35 років та сприяти в отриманні першої професії випускникам загальноосвітніх шкіл, які звернулися до центрів зайнятості

Упродовж

2016 - 2020 років

Районний центр зайнятості

Районний бюджет

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Районний бюджет

97,0

121,0

146,0

172,0

189,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

 

-

-

-

-

-

    

V.  Створення умов для забезпечення молоді житлом

 

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

 

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

 

VI. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб

 

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити проведення районних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на сприяння соціальній адаптації  молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України, в тому числі: 

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.1.

Проводити районні та місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, інтелектуальні, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів, спрямованих на сприяння соціальній адаптації  молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.2.

Надати підтримку в проведенні заходів з психологічної реабілітації дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно корисної діяльності

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

-

-

-

-

-

1.3.

Проводити заходи з корекції регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікацій

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

VII.  Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити проведення районного конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

20,0

22,0

28,0

32,0

34,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

Всього

 

 

Районний бюджет

20,0

22,0

28,0

32,0

34,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

VIII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва

  

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечити участь представників району у міжнародних програмах обміну, в тому числі інформувати молодь району  щодо грантових програм – Erasmus+ та інших

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

5,0

6,0

7,0

8,5

10,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити проведення та участь у міжнародних  семінарах, тренінгах, семінарах-тренінгах, засіданнях за круглим столом, форумах, конференціях, фестивалях, акціях, конкурсах, іграх, турнірах тощо за участю представників міжнародних та українських молодіжних організацій, у тому числі: 

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

40,0

50,0

 60,0

70,0

80,0

2.1.

Взяти участь та проводити міжнародні  семінари, тренінги, семінари-тренінги, засіданнях за круглим столом, форуми, конференції, фестивалі, акції, конкурси, ігри, турніри тощо за участю представників міжнародних та українських молодіжних організацій 

Упродовж

2016 - 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

 

Всього

 

 

Районний бюджет

45,0

56,0

67,0

78,5

90,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

Разом за Програмою

 

 

Районний бюджет

783,0

937,5

1137,5

1304,9

1618,5

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

  

Орієнтовні обсяги фінансування за розпорядниками коштів:

 

Розпорядники коштів

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр дітей, юнацтва і молоді, дитячо-юнацька спортивна школа

711,0

843,0

1030,0

1190,5

1475

2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді

72,0

94,5

107,5

114,4

143,5

 

Всього

783,0

937,5

1137,5

1304,9

1618,5

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ