ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Гощанському районі на 2014-2016 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 19 грудня 2013 року

Номер: 508

Дата оприлюднення: 19.12.2013

 

 

Про програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Гощанському районі

на 2014-2016 роки

 

 

 

Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 грудня 2013 року № 657 „Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на 2014-2016 роки”, з метою створення умов для реалізації в районі державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку:
 

1. Схвалити програму розвитку фізичної культури і спорту в Гощанському районі на 2014-2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Сектору  молоді  та  спорту  райдержадміністрації  подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2014 рік та наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад:

1) забезпечити виконання заходів Програми;

2) інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 25 листопада.

5. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформацій про хід виконання Програми щороку до 1 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г. Владичук

 

 

 

 

                                                                                      Додаток

                                                                                      до розпорядження голови                

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                       19.12.2013 № 508

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Гощанському районі

на 2014-2016 роки

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується спортивний рух, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивних клубів різних форм власності, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Особливе занепокоєння викликає погіршення стану здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система спорту в районі також має ряд проблем. Найістотніша  з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд району в обласних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

         У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи   передові   технології,   досягнення   спортивної   науки   та   спортивної

2

медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в районі національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення;

- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд району з видів спорту;

- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

- удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

- забезпечити будівництво за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спортивних споруд, належне їх обладнання та використання;

- удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

3

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень.

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

7) міжнародна діяльність.

.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України.

Районна державна адміністрація передбачає на 2014 рік та наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

- поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 7 – 8 годин на тиждень;

- залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;

- залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

- формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

4

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних та всеукраїнських змаганнях;

- підвищення престижності відповідних професій та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Управління та контроль за виконанням Програми покладається на районну державну адміністрацію, виконавчі комітети сільських та селищної рад.

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, інші виконавці Програми щороку до 25 листопада подають у райдержадміністрацію звіт про виконання Програми.

 

 

VII. Заходи щодо реалізації Програми

 

1. Розвиток фізичної культури

 

Фізичне виховання у закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти

 

1. Впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор   молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення у закладах дошкільної та  загальноосвітньої освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор   молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

3. Забезпечити створення та функціонування спортивних клубів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

                   

5

4. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні районної спартакіади школярів.

Відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

                                                              

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

5. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

6. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського тижня», здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

             2014-2016 роки.

 

7. Впровадити критерії оцінки ефективності роботи виконавчих комітетів сільських та селищної рад щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи, зокрема розвитку спорту для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

             2014-2016 роки.

 

8. Сприяти створенню, в тому числі із залученням інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Сектор  молоді  та  спорту    райдержадміністрації,

управління      економіки      райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

9. Забезпечити збереження мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання.

 

6

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор  молоді   та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

10. Провести районну спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь команди району в обласній Спартакіаді допризовної молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

11. Забезпечити щорічне проведення рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення району. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Сектор   молоді   та   спорту  райдержадміністрації, виконавчі     комітети     сільських,   селищної рад.

До квітня 2014 роки.

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

12. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів за участю сільського населення в районі, районного конкурсу "Краще спортивне село", забезпечити участь збірних команд селищної і сільських рад у районних змаганнях з різних видів спорту.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

13. Забезпечити діяльність на території всіх сільських та селищної рад району не менше двох спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 15 відсотків сільських дітей.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

14. Сприяти створенню, реєстрації в установленому порядку та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території кожної сільської та селищної рад району.

 

7

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

15. Сприяти введенню до структури виконкомів сільських та селищних рад штатних посад організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

16. Забезпечити функціонування в сільських населених пунктах району спортивних споруд згідно з нормативними документами, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

17. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом сільської молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

18. Забезпечити щорічне проведення рейтингу організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед сільського населення Гощанського району. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

До квітня 2014 року.

 

19. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивно-масових заходів за участю сільського населення.

Сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

8

20. Забезпечити проведення районних, галузевих (в тому числі спартакіади держслужбовців та депутатів), а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

21. Поширювати практику введення до штатного розпису підприємств, установ, організацій посади інструктора з фізичної культури, сприяти створенню та діяльності мережі колективів фізичної культури та спортивних клубів за місцем роботи.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

22. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, у тому числі туристичних.

Відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

23. Ініціювати включення до колективних договорів між керівниками підприємств, установ, організацій та трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом працюючих осіб.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

24. Проводити визначення кращих підприємств, установ та організацій промислової    сфери,  транспорту, соціально-побутової та аграрної сфер в частині

організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем роботи.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація

та спорт інвалідів

25. Сприяти у функціонуванні фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Чемпіон», забезпечивши матеріально-технічні, кадрові та фінансові умови для його діяльності.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

Щороку.

9

26. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів для інвалідів-спортсменів району та участь їх в офіційних обласних спортивно-масових заходах.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, фізкультурно-спортивний клуб інвалідів «Чемпіон».

Щороку.

 

27. Забезпечити безоплатне надання спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами, обладнавши їх спеціальними пристосуваннями для занять.

Відділ     освіти     райдержадміністрації,    сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

28. Проводити реабілітаційно-спортивні збори для інвалідів, організовувати табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровчі табори для інвалідів.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

 

29. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань “Веселі старти”.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

30. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі забезпечити проведення в районі заходів у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

31. Забезпечити на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Агатівка» спеціалізовані зміни для учнів Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

10

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

32. Забезпечити діяльність Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи та наповнення її тренерськими кадрами згідно із нормативними документами.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

33. Здійснювати моніторинг діяльності Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи та вживати заходів щодо підвищення її ефективності, зміцнення матеріально-технічної бази.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

34. Провести районні комплексні змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту, районну спартакіаду школярів, змагань “Хто ти, майбутній олімпієць?”, “Юний спартаківець”, “Юний динамівець”  та забезпечити гідне представництво у відповідних обласних змаганнях.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

35. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

3.Розвиток спорту вищих досягнень

 

36. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи на конкурсний відбір для навчання в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті ІІ – ІІІ ступенів фізичної культури і спорту та Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю з видів спорту, які наявні в даних навчальних закладах.

 

11

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

37. Створити фінансові, матеріально-технічні та кадрові умови для формування і діяльності системи спортивних клубів.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

38. Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів та команд району з метою підготовки до чемпіонатів і кубків області та їх участь у цих змаганнях.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

39. Забезпечити розвиток спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

 

40. Здійснювати облік в установленому порядку ветеранів фізичної культури і спорту району різних вікових груп, залучати їх до активної участі в розвитку ветеранського спортивного руху.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

41. Передбачити в єдиному календарі спортивно-масових заходів району спортивно - масові заходи для ветеранів та забезпечити участь команд району у відповідних обласних змаганнях.

 

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

 

 

12

42. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в районі.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

43. Проводити короткострокові семінари-навчання з обміну досвідом тренерів з видів спорту, фахівців галузі.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації,  районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014-2016 роки.

 

44. Забезпечити відповідно до чинних нормативних актів підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району у вищих навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

2014-2016 роки.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

45. Забезпечити внесення даних про спортивні споруди району до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

Щороку.

 

46. Забезпечити проведення поточного та капітального ремонту спортивних споруд    району  незалежно від форм власності, інших приміщень закладів  сфери

фізичної культури і спорту, що потребують його згідно з технічним станом або нормативними документами, та забезпечити їх ефективне використання.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, власники спортивних споруд (за згодою).

2014-2016 роки.

 

13

47. Забезпечити будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків та універсальних спортивних комплексів для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом.

Управління економіки райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

48. Забезпечити модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації, власники спортивних споруд (за згодою).

2014-2016 роки.

 

49. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-спортивних споруд.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, власники спортивних споруд (за згодою).

2014-2016 роки.

 

50. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти.

Виконавчі комітети сільських, селищної рад, власники спортивних споруд (за згодою).

2014-2016 роки.

 

51. Забезпечувати провідних спортсменів району необхідним для здійснення повноцінного тренувального процесу обладнанням та інвентарем.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

52. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, змагань у всіх навчальних закладах району та в Гощанській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Відділ освіти райдержадміністрації.

Щороку.

 

Фінансове забезпечення

 

14

53. Продовжити практику фінансування витрат на спортивні заходи з видів спорту.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

54. Передбачати в бюджетах видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Фінансове управління райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

55. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати в бюджетах усіх рівнів виділення коштів на утримання спортивних споруд району.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

56. Передбачати в районному бюджеті кошти на забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацької спортивної школи.

Фінансове управління райдержадміністрації, сектор   молоді   та   спорту   райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

Щороку.

 

Наукове забезпечення

 

57. Забезпечувати участь провідних тренерів, спортсменів, фахівців в обласних нарадах, семінарах, засіданнях федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

 

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

Медичне забезпечення

 

58. Сприяти забезпеченню сфери фізичної культури і спорту лікарями із спортивної медицини відповідно до визначених нормативів, забезпечити удосконалення системи підготовки, атестації та підвищення кваліфікації цих лікарів.

 

15

КУ «Гощанська центральна районна лікарня», КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги.

Щороку.

 

59. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи та провідних спортсменів району.

КУ «Гощанська центральна районна лікарня», КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги.   

Щороку.

                           

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

60. Удосконалити систему інформування населення про позитивний вплив на людину занять спортом, у тому числі через засоби масової інформації, шляхом проведення обласного спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона».

Сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

2014-2016 роки.

 

61. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації, в тому числі за участю спортсменів-інвалідів, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів.

Сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

62. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через засоби масової інформації.

Сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

Міжнародна діяльність

 

 

16

63. Забезпечити участь спортсменів та команд району в міжнародних спортивно-масових заходах на території області.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

64. Для забезпечення реалізації положень Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, тренерів, фахівців галузі в райони та міста області.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад.

Щороку.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                         О.Гажаман

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ