ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про відділ у справах сім’ї та молоді Гощанської районної державної адміністрації


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

____15.07.2008_____________                                                    №____335_____

 

Про затвердження положення

про відділ у справах сім’ї та молоді

Гощанської районної державної адміністрації

             

      Відповідно до статті 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та від 01.08.2007 № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови райдержадміністрації від 04.04.2008 № 43-к «Про реорганізацію відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації»:

 

1. Затвердити положення про відділ у справах сім’ї та молоді Гощанської     районної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Владичука Г.М.

 

 

       В.о. голови адміністрації                        Ю.Загиней

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

“______” _______________ 2008 року

 № ______

 

Положення

про відділ у справах сімї та молоді

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Відділ у справах сім’ї та молоді Гощанської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим положенням.

 

3. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення на території району реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді та жінок;

            2) виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді та жінок, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя дітей та молоді;

            3) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді та жінок;

            4) сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським  організаціям;

  5) сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) бере участь у реалізації на території району державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок, рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї;

2) подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

3) забезпечує виконання державних цільових, галузевих,  регіональних та районних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

         4)  розробляє і подає на розгляд в районну державну адміністрацію пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок;      

         5)  розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і в установленому порядку вносить їх на розгляд районної державної адміністрації;

6)  готує аналітичні матеріали з питань, віднесених до його компетенції, готує та подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;

7) сприяє в межах своїх повноважень  виконанню програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських  організацій;

8) організовує роботу з метою створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей в районі;

9) здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з організації оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді, вживає  в межах своєї компетенції відповідних заходів, спрямованих на збереження оздоровчих закладів;

10) здійснює контроль за організацією виїздів груп дітей для оздоровлення за кордон та їх повернення в Україну;

11)     удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

12) організовує та бере участь у проведенні конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

13) координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у питаннях, що належать до його компетенції;

14) проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

15) у межах своїх повноважень координує, контролює та забезпечує виконання державних програм з питань протидії торгівлі людьми, створює за участю структурних підрозділів райдержадміністрації центри реінтеграції, організує роботу комісій з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми;

16) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту материнства, батьківства та дитинства, відповідального ставлення батьків до виховання та всебічного розвитку дітей;

17) проводить відповідну роботу з метою створення та розширення мережі інформаційно-консультативних та кризових центрів для надання допомоги багатодітним сім’ям, організовує роботу з відродження шефства підприємств, установ та організацій усіх форм власності над багатодітними і неповними сім’ями;

18) надає підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян, окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження насильства в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї;

19) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом;

20) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально- небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

21) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту сім’ї, дітей та молоді;

22) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері сім’ї, дітей та молоді, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

23) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей, молоді та жінок;

24)     забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок;

25)  проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

26) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. 

 

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і прийнятих ним рішень;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на виконання покладених завдань і утримання відділу;

- розробляє плани роботи відділу;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

 

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може створюватися колегія. Начальник відділу - голова колегії. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, представники  молодіжних та інших громадських організацій.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії оформляються наказами начальника відділу.

 

10. У відділі для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, склад та положення про які затверджує начальник відділу.

 

11. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ