ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної, оборонної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 20 серпня 2013 року

Номер: 326

Дата оприлюднення: 20.08.2013

 

Про затвердження Положення про

сектор мобілізаційної, оборонної,

режимно-секретної  роботи та взаємодії

з правоохоронними органами апарату

Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та   мобілізацію» та постанови   Кабінету   Міністрів України від 27 квітня 2006 року   №  587    «Про  затвердження   Типового   положення    про мобілізаційний  підрозділ  органу  державної влади, іншого державного органу»,  статті 14 Закону України «Про оборону України», статті 21 Закону України «Про державну таємницю» :

1. Затвердити Положення про сектор мобілізаційної, оборонної, режимно-секретної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Гощанської районної державної адміністрації  (далі – Положення), що  додається.

2. Завідувачу сектору мобілізаційної, оборонної, режимно-секретної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Гощанської районної державної адміністрації в своїй роботі керуватися цим Положенням.

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 22 жовтня 2009 року № 556 «Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Гощанської районної адміністрації».

4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації                                                               Г. Владичук

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження голови районної

                                                                            державної адміністрації                                        

                                                                                  20.08.2013 №326

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор мобілізаційної, оборонної, режимно-секретної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Гощанської районної державної адміністрації

                            

 

1. Загальні положення

 

1. Сектор мобілізаційної, оборонної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ( далі – сектор)  утворюється у складі апарату райдержадміністрації і є його структурним підрозділом.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також положенням про сектор та іншими актами, які регламентують роботу райдержадміністрації.

3. Метою утворення сектору  є :

- забезпечення безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою та проведенням заходів щодо мобілізації, розв’язання інших проблем оборонного характеру;

- організація та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням в райдержадміністрації;

- спрямування роботи правоохоронних органів, інших органів державної влади, що мають контрольні повноваження, а також органів місцевого самоврядування на підвищення ефективності їх взаємодії і діяльності у сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактики правопорушень, зміцнення законності і правопорядку.

4. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень і діє на основі  цього Положення.

5. Утримання сектору здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання державного органу.

 

 

  

2. Основні функції і завдання сектору

 

У сфері мобілізаційної роботи:

 

Основними завданнями сектору є організація в районі заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління, галузі національної економіки чи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує виконання райдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- розробляє та подає керівництву райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

- бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану райдержадміністрації;

- розробляє проект мобілізаційного плану райдержадміністрації, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

- подає пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

- організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

- подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

- бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

- вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

- подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

 

 

- подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

- здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву  матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

- бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

- подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

- подає пропозиції щодо формування  довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

- контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування  відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду;

- організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

- організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

- забезпечує подання райдержадміністрації інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

- готує і доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сектору, в тому числі шляхом проведення навчань;

- забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення  заходів з мобілізаційної підготовки;

- готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання  довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

 

  

У сфері оборонної роботи:

 

- організовує і виконує завдання територіальної оборони;

- організовує військовий облік і підготовку громадян України до військової служби,  в тому числі  допризовну  підготовку  молоді,  підготовку

призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечує їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

- виконує передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та проведення  мобілізації на території району, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому порядку залучаються  до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

- реалізує право на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили у полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

- здійснює інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені законодавством.

 

У сфері режимно-секретної роботи:

 

- забезпечує недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

- забезпечує своєчасне розроблення та реалізацію  заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

- запобігає розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не дано допуску та доступу до неї;

- виявляє та закриває  канали просочення секретної інформації в процесі діяльності райдержадміністрації;

- забезпечує запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

- організовує та веде  секретне діловодство;

- здійснює контроль за станом режиму секретності в райдержадміністрації.

 

 

 

У сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактики правопорушень, зміцнення законності і правопорядку.

 

Основним завданням сектору є координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, контролюючими органами, установами і організаціями, що належать до системи органів державної виконавчої влади та організація їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності і правопорушенням.

Відповідно до покладених на нього завдань сектор:

- здійснює збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з питань боротьби зі злочинністю, забезпечує інформування голови райдержадміністрації про стан боротьби зі злочинністю на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення;

- бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань установам, організаціям державної форми власності та органам місцевого самоврядування ;

- сприяє поліпшенню кадрового та матеріально – технічного забезпечення правоохоронних та контролюючих органів району ;

- контролює виконання законодавчих актів з питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та інших питань правоохоронного спрямування ;

- здійснює організаційне забезпечення виконання заходів, спрямованих на протидію корупції в органах державної виконавчої влади та  місцевого самоврядування;

- організовує проведення нарад з працівниками правоохоронних і контролюючих органів по питаннях боротьби із злочинністю ;

- організовує висвітлення в засобах масової інформації діяльності державних та правоохоронних органів щодо виконання ними програм та заходів, спрямованих на боротьбу із злочинністю, її організованими формами та корупцією і координує роботу засобів масової інформації з цих питань.

 

3. Права сектору

 

У сфері мобілізаційної та оборонної роботи:

 

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

 

- залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, залученими до виконання завдань, заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи;

- контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

- подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

 

У сфері режимно-секретної роботи:

 

- вимагати від працівників райдержадміністрації неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;

- брати участь у розгляді штатних розписів райдержадміністрації у частині, що стосується сектору, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників сектору;

- брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов’язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

- порушувати перед головою райдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства про притягнення осіб до відповідальності згідно з законом;

- брати участь у службових розслідуваннях.

 

У сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактики правопорушень, зміцнення законності і правопорядку :

 

- за дорученням керівництва райдержадміністрації проводити перевірки стану виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, запобігання злочинності і корупції ;

                                                                                        

 

 

- вносити пропозиції про вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб за неналежне виконання ними законодавчих актів про боротьбу зі злочинністю і корупцією ;

- залучати працівників правоохоронних і контролюючих органів до підготовки нарад та колегій райдержадміністрації, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів нормативного характеру, що  приймаються на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання злочинності і корупції, одержувати для цього необхідну інформацію від установ, організацій та підприємств усіх форм власності та підпорядкування.

 

4. Організація роботи сектору

 

Сектор очолює завідувач, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки, та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

На посади працівників сектору призначаються особи, які мають відповідний кваліфікаційний рівень та досвід роботи у правоохоронних органах, військових формуваннях або у сфері мобілізаційної підготовки, контролюючих органах, органах державної виконавчої влади.   

Завідувач сектору :

- здійснює безпосереднє керівництво сектором і несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на сектор завдань і функцій;

- організовує роботу сектору, дає відповідні вказівки працівникам сектору щодо виконання покладених на сектор завдань і функцій, окремих доручень голови та першого заступника голови, заступників голови  райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень;

- контролює і перевіряє виконання документів та доручень працівниками сектору ;

- розподіляє обов’язки між працівниками сектору і забезпечує підвищення їх кваліфікації, затверджує їх посадові обов”язки.

Спеціалісти сектору призначаються на посади і звільняються з посад головою райдержадміністрації.

Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності, відповідно до  чинного законодавства з цих питань.

 

   

Заступник голови адміністрації                                                    О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ