ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про підліткові клуби за місцем проживання


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

29.07.08

 

        

367

 

Про затвердження положення

про підліткові клуби за місцем

проживання

 

           Відповідно до законів України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, „Про позашкільну освіту”, Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 28.03.2002 № 378, з метою максимального залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом, декоративно-прикладним мистецтвом:

 

  1. Затвердити Положення про підліткові клуби за місцем проживання що додається . 
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Владичука Г.М.

 

 

      

    В.о. голови адміністрації                                                              Ю.Загиней

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження голови

                                                                                            райдержадміністрації

від_______________ № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підлітковий клуб за місцем проживання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Підлітковий клуб за місцем проживання – це заклад, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний  і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров‘я вихованців.

2. Підлітковий клуб за місцем проживання підпорядкований відділу у справах  сім’ї та молоді Гощанської райдержадміністрації.

3. Підлітковий клуб створюється відповідно до чинного законодавства, за наявності належних умов для здійснення навчально – виховного процесу, необхідної матеріально – технічної бази, педагогічних кадрів.

4. Підлітковий клуб керується в роботі Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Конвенцією ООН про права дитини та іншими нормативно – правовими актами, цим Положенням і власним Статутом.

5. Вихованці підліткових клубів мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. Позашкільна освіта здобувається вихованцями в підлітковому клубі в позаурочний час. Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципах добровільності вибору типу підліткового клубу та виду діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

6. Мова навчання і виховання у підлітковому клубі визначається відповідно до Конституції України і Закону України „Про мови в Україні”.

7. Основними завданнями підліткового клубу є :

- виховання громадянина України ;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського    досвіду ;

- виховання у вихованців поваги до Конституції України ;

- виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу а також інших націй і народів;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-        задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців;

- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень;

- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованців;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ.

1. Державний контроль за діяльністю підліткового клубу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Основною формою державного контролю за діяльністю підліткового клубу є державна атестація підліткового клубу, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.

2. Керівництво підлітковим клубом здійснює керівник підліткового клубу, який підпорядкований начальнику відділу у справах  сім’ї та молоді райдержадміністрації.

3. Органом громадського самоврядування підліткових клубів є загальні збори (конференція) колективу підліткових клубів.

4. Рішенням загальних зборів (конференції) колективу може створюватись рада підліткових клубів, що діє у період між загальними зборами (конференціями).

Засідання ради є правомірним, коли у ньому бере участь не менше 2-х третин її членів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

5. Рада підліткового клубу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції про перспективи розвитку підліткового клубу, заходи щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності

- підтримує творчі ініціативи;

- визначає форми співробітництва підліткового клубу з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, творчими спілками і т.д.;

-        вносить пропозиції про стимулювання керівника підліткового клубу та інших працівників підліткового клубу в межах фонду оплати праці, визначає порядок і розміри доплат до посадових окладів;

- спільно з батьками забезпечує соціальний захист дітей та підлітків;

- можуть встановлюватись інші повноваження ради, що не суперечать чинному законодавству.

6. Педагогічна рада:

-        розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу, масової та методичної роботи;

- обговорює і рекомендує до затвердження піврічний план роботи;

- сприяє розвиткові творчої ініціативи педагогічних працівників, впровадженню досягнень науки і передового педагогічного досвіду в учбовий процес;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

7. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов'язані з навчально-виховним процесом. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

8. Підлітковий клуб може бути комплексним і профільним.

9. Комплексний підлітковий клуб організовує роботу з вихованцями за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарно-правовим).

10. Профільний підлітковий клуб організовує роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. Підлітковий клуб організовує роботу з дітьми та підлітками на принципі добровільності вибору гуртків за інтересами.

11. Підлітковий клуб діє на підставі власного Статуту.

12. Статут підліткового клубу розробляється відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", цього Положення.

13. У Статуті зазначається повна назва закладу, його адреса, мета і головні завдання діяльності, основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу, права і обов'язки та відповідальність його учасників, а також визначається порядок управління підлітковим клубом та організація його фінансово-господарської роботи, використання майна.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДЛІТКОВИХ КЛУБАХ.

1. Позашкільна освіта у підліткових клубах за місцем проживання може здійснюватись за такими напрямами:

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів;

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями техніко- технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань;

- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

-        бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;

-        соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

-        оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;

- гуманітарно-правовий, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

2. Головні напрями діяльності підліткового клубу визначаються клубом і погоджуються з відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

3.         Підлітковий клуб працює за піврічними планами роботи, затвердженими начальником відділу у справах  сім’ї та молоді райдержадміністрації, розробляє програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням особливостей соціально- економічного розвитку міста, інтересів дітей та підлітків.

4. Зміст роботи гуртків визначається типовими навчальними планами і програмами, рекомендованими Міністерством освіти України або іншими органами державної виконавчої влади. Програма може бути однопрофільною, комплексною, наскрізною.

Програмою може бути передбачена індивідуальна робота з обдарованими дітьми та дітьми-інвалідами. Підлітковий клуб співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, сім'ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами.

5. Тривалість заняття встановлюється у підлітковому клубі і визначається навчальними планами та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців віком від 5 до 6 років - 2 заняття по 30 хвилин з 5-ти хв. перервою, від 6 до 7 років - 2 заняття по 35 хвилин з 5-ти хв. перервою, усіх інших - 2 заняття по 45 хв. з 5-ти хв. перервою.

6. Педагогічний колектив підліткового клубу працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та начальником відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

7. Підлітковий клуб організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у підлітковому клубі розпочинається 10 вересня

поточного року і закінчується 31 травня наступного року. В літній період з 1 червня по 31 серпня, у канікулярні, святкові та неробочі дні підлітковий клуб працює за окремим планом.

8. Позашкільна освіта в підлітковому клубі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, лекція, індивідуальна робота, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота та в інших формах, передбачених Статутом підліткового клубу.

9. До навчання у підлітковому клубі залучаються діти та підлітки віком від 5 до 18 років.

10. Підлітковий клуб проводить набір учнів як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються підлітковим клубом і затверджуються начальником відділу у справах  молоді та спорту райдержадміністрації.

11. Навчально-виховний процес у підлітковому клубі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їх вікових особливостей.

12. Чисельний склад груп підліткового клубу І рік навчання - 15 чол., II рік навчання - 12 чол.

13. Підлітковий клуб організовує роботу в приміщеннях підліткових клубів, загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, за місцем проживання відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

14.       З метою розвитку і підтримки стійких інтересів і самовизначенням щодо майбутньої професії підлітковий клуб може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи.

15. Підлітковий клуб може бути творчою лабораторією гімназії в роботі з обдарованими дітьми.

16.       Підлітковий клуб, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати на своїй базі виробничу практику учнів.

17. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок підлітковий клуб за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (робіт). При цьому характер і зміст робіт повинен сприяти формуванню й удосконаленню знань і вмінь, передбачених програмами творчих об'єднань.

18. За угодою з відповідними підприємствами, установами, організаціями та за наявності умов одержання певної професії під час навчання в підлітковому клубі вихованцю, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.

19. Для зарахування до занять в спортивних, спортивно-технічних, туристичних, хореографічних гуртках необхідна довідка медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань для занять у зазначених гуртках.

20. Підлітковий клуб організовує та здійснює різноманітні масові заходи, проводить методичну роботу.

21. На підставі відповідних угод та з урахуванням попиту підлітковим клубом надається організаційно-методична допомога педагогічним колективам шкіл, іншим навчально-виховним закладам, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

22. Управління підлітковими клубами здійснює начальник у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

23. Начальник у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації:

-        представляє його у всіх органах, установах й відповідає за результати діяльності закладу;

-        затверджує штатний розпис в межах фонду заробітної плати, організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків;

- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам підліткових клубів в межах фонду заробітної плати;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

- застосовує заходи дисциплінарного впливу до працівників;

- затверджує посадові обов'язки працівників.

 

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДЛІТКОВОМУ КЛУБІ.

1. Учасниками навчально-виховного процесу в підлітковому клубі є: вихованці, керівники підліткових клубів, керівники гуртків, батьки, або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу підліткового клубу визначені Конституцією України, Законами України "Про освіту",     "Про позашкільну роботу", Статутом підліткового клубу та іншими нормативно- правовими актами.

3. Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації забезпечують організацію навчання і виховання в підлітковому клубі неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування згідно із законодавством України.

4. Відволікання вихованців підліткового клубу за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

5. Відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, виставок, змагань.

6. Керівником підліткового клубу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах.

7. Керівником підліткового клубу може бути також народний умілець, ентузіаст своєї справи з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

8. Права, обов'язки та соціальні гарантії для керівників підліткового клубу визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

9. Керівникам підліткових клубів надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Керівники підліткових клубів мають право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років.

11. Педагогічне навантаження керівника підліткового клубу становить 18 годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку. Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. Розміри тарифних ставок інших педпрацівників підліткових клубів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

12. Розподіл педагогічного навантаження у підлітковому клубі здійснюється начальником відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

13. Педагогічне навантаження керівника підліткового клубу обсягом менше тарифної ставки встановлюється за його письмовою згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педпрацівника з додержанням законодавства України про працю.

Трудові відносини в підлітковому клубі регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", колективним договором та іншими нормативно- правовими актами.

14. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підліткового клубу здійснює начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації.

15. Підвищення кваліфікації керівників підліткових клубів здійснюється не рідше одного разу у п'ять років за рахунок бюджетних коштів.

16. Атестація керівників підліткового клубу здійснюється 1 раз у 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та наказу по відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

V. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА.

1. Фінансово-господарська діяльність підліткового клубу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучених коштів.

Підліткові клуби, що створюються підприємствами, кооперативами, організаціями, установами або приватними особами, утримуються за рахунок коштів засновників, а також залучених коштів.

2. Джерелами формування коштів підліткового клубу можуть бути:

- кошти державного та районного бюджетів, що надходять в розмірі, не нижчому від передбачуваного нормативами фінансування;

- кошти одержані від громадян, за надання їм платних послуг в галузі освіти на підставі відповідних угод;

-        кошти одержані за виконання робіт на замовлення підприємств, організацій і установ;

-        доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

- добровільні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

-        інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

3. Платні послуги надаються в основному за профілем діяльності конкретного підліткового клубу, відповідно до укладених ним договорів.

Встановлення планових завдань підліткового клубу на розвиток платних послуг у будь-якій формі забороняється.

4. Підлітковий клуб при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством;

- отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

-        залишати в своєму розпорядженні і використовувати для розвитку матеріально-технічної бази кошти від надання в оренду вільних приміщень, які знаходяться у клубі, реалізації в установленому порядку обладнання, інвентаря тощо;

- розвивати власну матеріальну базу;

- спрямовувати відповідні кошти на благоустрій приміщень;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та Положенню.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності у підліткових клубах здійснює бухгалтерія районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді згідно до чинного законодавства.

6. Майно підліткового клубу складають основні фонди та інші матеріальні цінності, що знаходяться на обліку у бухгалтерії відповідно до укладених угод між центром соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та фізичними особами.

7. Відповідно до чинного законодавства підлітковий клуб безкоштовно користується земельними ділянками, на яких він розташований, несе відповідальність за раціональне використання і відновлення природних ресурсів.

8. Збитки, заподіяні підлітковому клубу в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ.

1. Підлітковий клуб з відома відділу у справах  сім’ї та молоді райдержадміністрації може укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн, встановлювати прямі міжнародні зв'язки на основі укладених угод про обмін творчими учнівськими колективами, педагогічними колективами, створювати в установленому порядку спільні навчально-виховні центри, проводити спільні заходи, тощо.

2. Навчальне приладдя, обладнання, що надходять із-за кордону для підліткових клубів, звільняється від відповідного мита та митних зборів відповідно до чинного законодавства.

VII.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Ліквідація чи реорганізація підліткового клубу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ