ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2010 роки


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

04.02.2008

 

         №

45

 

 

Про районну програму поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища на 2008-2010 роки

 

          Відповідно  до статей 4, 19 і 34  Закону України „Про охорону праці”, на виконання розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 17 грудня 2007 року № 590 „Про обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2010 роки”, рішень обласної ради від 14 грудня 2007 року № 544 та від 16 січня 2008 року № 612 «Про стан промислової безпеки, охорони праці, виробничого травматизму в установах, організаціях і підприємствах області та завдання органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення безпечних умов праці»  та з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону їх життя  і здоров’я  в процесі трудової діяльності, реалізації заходів, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці, попередження виробничого травматизму в установах і організаціях, на підприємствах усіх форм власності і господарювання:

                 1.  Схвалити районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2010 роки (далі – Програма), що додається.

                 2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в встановленому порядку.

                 3. Фінансування заходів районної програми здійснювати у передбаченому порядку  за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

          4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам селищної та сільських рад:

 

       4.1.  Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

       4.2. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 1 липня та 1 січня.

                5.     Контроль за виконанням розпорядження  покласти на  заступника

голови адміністрації Владичука Г.М.

 

 

 

 

               Голова адміністрації                                    В.Харковець

 

 

                                                       

                                                                                              Схвалено

                         розпорядження голови  

                          райдержадміністрації

                                                                               від „____„ ___    2008 року №__                     

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

на 2008-2010 роки

 

  1. Загальні положення

 

         Головною метою районної Програми є реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, установах усіх форм власності. Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового характеру в сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи управління охороною праці передусім покладаються на суб’єкти господарювання. Разом з тим, профілактичних завдань інтенсифікацією наглядової діяльності не вирішити. Стан охорони праці на підприємстві нерозривно пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, в свою чергу, обумовлює функції та повноваження кожного соціального партнера в сфері охорони праці.

        На сучасний стан охорони праці значною мірою впливають структурні зміни в економіці, розвиток процесів роздержавлення, утворення нових форм та методів господарювання, суттєві збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, особливо у середньому і малому бізнесі та, зокрема, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Такі чинники значно ускладнюють управління охороною праці традиційними методами і потребують нових підходів до його вдосконалення, запровадження наукових досліджень, економічних механізмів, методів мотивації і заохочення. За цих умов необхідно започаткувати і розвивати механізми економічного регулювання захисту інтересів працівників, особливо тих, хто працює в шкідливих і небезпечних умовах. В економічному напрямі головне завдання профілактики – мінімізація негативних соціально-економічних втрат від наслідків травматизму та професійних захворювань.

        У 2007 році в районі було травмовано на виробництві  4 особи. Найбільшу кількість потерпілих зареєстровано у сільському господарстві. Внаслідок втрати працездатності на виробництві в районі за останні шість років потерпілим відшкодовано близько 1 643,0 тис. грн., у тому числі у 2007 році -  573,88  грн.

         Негативно позначаються на стані охорони праці суб’єктів господарювання такі фактори:

         недостатнє фінансування заходів з охорони праці;

         відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах; 

         зношеність основних засобів виробництва;

         незадовільні умови праці;

         недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

         недостатній рівень фахової підготовки працівників робітничих професій та фахівців з питань охорони праці;

         недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці;

         низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах.

 

  1. Концептуальні положення, основні завдання та заходи

 

         Досягти головної мети у сфері охорони праці забезпечення охорони  здоров’я працівників у сфері трудової діяльності – можливо за умов цілеспрямованої і скоординованої діяльності соціальних партнерів на організаційних рівнях з розв’язання таких головних завдань у сфері охорони праці:

         реалізація заходів у здійсненні державної політики з охорони праці в районі;

         забезпечення виконання  Регіональної трудової угоди з охорони праці та здоров’я працюючих;

         забезпечення ефективного організаційно – методичного управління охороною праці на районному рівні;

         об’єднання управління охороною праці в єдину систему загального соціально - економічного розвитку району та її адміністративно – територіальних одиниць;

         широке впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду в сфері охорони праці.

         Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року №269 – р в Програмі передбачено шляхи та методи комплексного розв’язання проблем охорони праці. забезпечення пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві, а саме:

         сприяння створенню дієвих систем управління охороною праці на підприємствах району, визначених законодавством України про охорону праці;

         забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці внаслідок запровадження багаторівневого контролю за станом охорони праці суб’єктів господарювання;

         максимальне використання досягнень вітчизняної та світової науки, передового досвіду, результатів міжнародного науково – технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно –правової, наукової і матеріально - технічної бази.

 

          Основними завданнями Програми є:

          забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно – правових актів з питань охорони праці;

налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

          забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, установі та організації;

         запровадження аудиту охорони праці на виробництві;

         приведення до нормативних ( обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

         зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

         удосконалення системи навчання з охорони праці, у тому числі запровадження дистанційного, з використанням комп’ютерних банків даних інформаційних технологій;

         виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості на прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

        Програма розроблена з урахуванням положень Концепції Загальнодержавної програми та передбачає комплекс заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008 – 2010  роки

( додаються).

 

3. Фінансове забезпечення

 

          Фінансування заходів Програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, районного та місцевих бюджетів, коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища на 2008-2010 роки

 

з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Тер

мін виконан

ня,

2008-2010

Обсяги фінансування,  гривень за рахунок Фонду

Очікуваний

результат

За рахунок кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Організовувати з питань охорони праці: навчання з підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів;

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад,

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2008-2010

3000

1300

2000

700

500

300

 

500

300

 

Сприятиме підвищенню фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці

 

проведення семінарів для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

 

2008-2010

 

 

 

 

Поширення нових знань, передового досвіду та підвищення фахового рівня роботодавців спеціалістів з охорони праці

 

роботу із створення куточків (кабінетів) з охорони праці, укомплектувавши їх необхідною нормативно – правовою документацією та відповідними технічними засобами

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

2008 -2010

 

 

 

 

Сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки і кваліфікації працівників з питань охорони праці

2.

Створити систему інформаційного забезпечення, звітності та аналізу в сфері охорони суб’єктів господарювання  на базі інформаційних комп’ютерних мереж, забезпечити виконання ст. 35 Закону України „Про охорону праці” в частині створення служб охорони праці в тому числі на підприємствах, в установах та організаціях – об’єктах комунальної власності  

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

2008 -2010

 

 

 

 

Забезпечення інформацією з питань охорони праці підприємств, установ, та організацій, здійснення аналізу їх діяльності органами виконавчої влади. Створення і функціонування сайту „Охорона здоров’я”

3.

Здійснювати постійний контроль за проведенням атестації робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, РайСЕС

 

2008 -2010

 

 

 

 

Приведення робочих місць у відповідність до вимог санітарно –гігієнічних норм, забезпечення соціального захисту працюючих у несприятли-

вих умовах

4.

Забезпечити виконання п. 8, 9 частини 1 ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” в частині здійснення контролю за охороною праці, забезпечення соціального захисту працівників, ведення колективних переговорів, договорів в повному обсязі

Виконавчі комітети селищної та сільських рад

 

 

 

 

 

Створення належних, безпечних і здорових умов праці  

5.

Відновлення роботи служби охорони праці управління агропромислового розвитку райдержадміні-страції

Управління агропромисло-вого розвитку райдержадміністрації

2008

 

 

 

 

Посилення контролю за станом охорони праці підприємств агропро-

мислового розвитку

6.

Розробити галузеві програми поліпшення умов праці на 2008- 2010 роки, передбачивши у видатках окремих установ кошти на виконання заходів

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад

 

2008-2010

 

 

 

 

Цільове фінансування профілактичних заходів з охорони праці

7.

Забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення завдань з охорони праці

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад

 

2008-2010

 

 

 

 

Підвищення ефективності  управління охороною праці. Інтегрування системи управління охороною праці з програмою соціально-економіч-

ного розвитку району

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ