ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про комісію з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 20 червня 2013 року

Номер: 255

Дата оприлюднення: 20.06.2013

 

 

Про комісію з перегляду

нормативно-правових  актів

Гощанської районної державної

адміністрації

        

Відповідно до підпунктів 5 і 6 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23 травня 2013 року № 262 «Про комісію з перегляду нормативно-правових актів Рівненської обласної державної  адміністрації», та з метою приведення нормативно-правових актів райдержадміністрації у відповідність із Конституцією України  та іншими актами законодавства України :

 

1. Утворити комісію з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації (далі – комісія) у складі згідно з додатком.

 

2. Затвердити:

 

Положення про комісію з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації, що додається;

 

Порядок перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

 

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити подання комісії пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації з  метою приведення їх у відповідність із Конституцією України та іншими актами законодавства України.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Гажаман О.І.

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г. Владичук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Додаток
                                           до розпорядження голови
                                           райдержадміністрації
                                           20.06.2013 № 255
 
СКЛАД
комісії з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації
 
Гажаман                         - заступник голови адміністрації, голова
Олена Іванівна                    комісії
 
Бартманська                      - головний спеціаліст відділу правового
Любов Йосипівна             та кадрового забезпечення апарату 
                               райдержадміністрації, секретар комісії
 
 
Члени комісії:
 
Віюк                            - начальник відділу фінансового та 
Людмила Анатоліївна                      матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації
 
Єремеєва                        - начальник відділу документообігу та 
Лариса Миколаївна                 роботи із зверненнями громадян
                               райдержадміністрації
 
Парфьонова                      - начальник відділу правового та 
Ірина Віліївна                      кадрового забезпечення апарату 
                               райдержадміністрації
 
Соловей                   - завідувач сектору контролю апарату 
Алла Василівна              райдержадміністрації
 
Ткачук                          - начальник організаційного відділу
Алла Миколаївна             апарату райдержадміністрації
 
 
 
Заступник голови адміністрації                      О. Гажаман
 
 
 
 
 
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           Розпорядження голови
                                           Гощанської районної
                                           державної адміністрації
                                           20.06.2013 № 255
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації
 
      1. Комісія з перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації (далі-комісія) є дорадчим органом, утвореним при районній державній адміністрації для проведення скоординованої, послідовної роботи щодо приведення нормативно-правових актів райдержадміністрації у відповідність із вимогами чинного законодавства.
 
      2. Основні принципи діяльності комісії:
 
      дотримання вимог чинного законодавства;
 
      обґрунтованість прийнятих рішень;
 
      гласність і колегіальність при розгляді питань, що входять до її компетенції.
 
      3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.
 
      4. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться у терміни, визначені планом роботи комісії або її головою.
 
      5. Комісія:
 
      організовує роботу з перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації;
 
      розглядає пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації та готує за його результатами відповідні пропозиції.
 
      6. Комісія для виконання покладених на неї завдань:
 
      надає необхідну допомогу та координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації;
 
      взаємодіє з Гощанським районним управлінням юстиції у Рівненській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів райдержадміністрації;
 
      спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення (в тому числі і щодо адаптації до законодавства Європейського Союзу), подає їх на розгляд керівництва райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до органу, уповноваженого примати такі акти.
 
      7. Комісія має право:
      отримувати інформацію про чинні нормативно-правові акти райдержадміністрації, які потребують скасування, визнання такими, що втратили чинність, або внесення змін у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві;
 
      залучати відповідальних працівників структурних підрозділів райдержадміністрації до участі в засіданнях комісії з питань, що виникають у процесі перегляду нормативно-правових актів голови райдержадміністрації;
 
      за наслідками перегляду подавати у встановленому порядку проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації.
 
      8. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
 
      9. Головою комісії є заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, який керує діяльністю комісії та організовує її роботу.
 
      10. Голова комісії ознайомлює її членів із завданнями, правами й порядком роботи комісії.
 
      11. Члени комісії зобов’язані брати участь у її діяльності та виконувати доручення голови комісії.
      12. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснюється відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.
 
Заступник голови адміністрації                      О. Гажаман
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           Розпорядження голови
                                           Гощанської районної
                                           державної адміністрації
                                           20.06.2013 № 255
 
ПОРЯДОК
перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації
 
      1. Цей Порядок визначає процедуру перегляду нормативно-правових актів Гощанської районної державної адміністрації (далі-акти), що здійснюється з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також підтримання їх в актуальному стані.
 
      2. Перегляд актів здійснюється комісією планово та позапланово.
 
      3. Плановий перегляд проводиться згідно із затвердженим планом роботи комісії, а позаплановий - за дорученням керівництва райдержадміністрації.
 
      4. Про проведення чергового або позачергового перегляду члени комісії та запрошені особи мають бути повідомлені не пізніш як за три дні.
 
      5. Участь у засіданні беруть члени комісії, а в разі їх відсутності – уповноважені особи.
 
      6. Рішення комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більшості її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.
 
      7. Рішення комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання.
 
      8. За результатами засідання комісії складається протокол перегляду актів, який підписується головою та секретарем комісії.
 
      9. Протокол повинен містити такі відомості:
 
      перелік актів, що переглядалися;
 
      відомості про виявлені комісією в ході перевірки невідповідності актів;
 
      перелік заходів, які необхідно вжити з метою приведення актів, що переглядалися, у відповідність із вимогами законодавства.
 
      10. Протоколи зберігаються у відділі правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.
 
      11. Структурні підрозділи райдержадміністрації надають відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації пропозиції щодо приведення у відповідність із законодавчими актами України актів райдержадміністрації для їх обговорення на засіданні комісії не пізніше ніж за п’ять днів до проведення засідання.
 
      12. Переліки актів групуються за напрямами роботи:
 
      акти, які слід визнати такими, що втратили чинність;
 
      акти, які необхідно скасувати;
 
      акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення;
 
      акти, які пропонується викласти в новій редакції (із внесенням змін та доповнень).
 
      При цьому необхідно також подати комісії відповідні обґрунтування та підстави прийняття того чи іншого рішення.
 
      13. За наслідками перегляду актів комісія робить висновок щодо доцільності внесення змін чи доповнень до актів, скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення у новій редакції, необхідності погодження із заінтересованими органами та затверджує переліки таких актів.
 
      У переліках також зазначається термін виконання та встановлюються відповідальні особи.
 
      14. Роботу щодо підготовки матеріалів до засідання комісії, в тому числі проектів рішень, запрошення відповідальних осіб структурних підрозділів райдержадміністрації на засідання, протоколювання та оформлення підсумків діяльності комісії проводить секретар комісії.
 
 
Заступник голови адміністрації                      О. Гажаман                       
 
      Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ