ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 12 березня 2013 року

Номер: 99

 

Дата оприлюднення: 12.03.2013

 

 

Про затвердження Положення

про відділ фінансового та матеріально-

технічного забезпечення апарату

Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11, розпорядження голови райдержадміністрації від 18 грудня 2012 року № 237-к «Про впорядкування структури апарату Гощанської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 19 квітня 2011 року № 64-к «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації», від 19 жовтня 2011 року           № 170-к «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2011 року № 64-к».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Гажаман О.І.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Г. Владичук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                      12.03.2013 № 99

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації

 

         1. Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний відповідно голові районної державної адміністрації, заступнику голови  районної державної адміністрації з фінансових питань та заступнику голови  районної державної адміністрації з організаційних та кадрових питань.

         2. Положення про відділ затверджується головою райдержадміністрації.

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність райдержадміністрації, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також цим Положенням.

         4. Основними завданнями відділу є:

         1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;

         2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

         3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

         4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

         5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

6) матеріально-технічне забезпечення, господарське і технічне обслуговування діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та працівників апарату.

         5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

         2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

         3) здійснює поточний контроль за:

         дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

         правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

         4) своєчасно подає звітність;

         5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

         6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

         використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

         інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

         7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

         8) забезпечує:

         дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

         достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

         повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

         зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

         користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

         відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

         9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестач, крадіжок грошових коштів та майна, псування активів;

         10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

         11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

         12) забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень, де розміщується апарат райдержадміністрації;

         13) здійснює контроль за раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;

         14) здійснює організаційне забезпечення транспортного обслуговування голови райдержадміністрації, його заступників, керівників відділів;

         15) планує і організовує роботу по проведенню капітальних та поточних ремонтів приміщень апарату, електроенергетичної системи засобів зв’язку, радіомовлення і сигналізації, здійснює контроль за дотриманням правил їх експлуатації і безперебійної роботи;

         16) готує проекти договорів та інші правові угоди, пов’язані з виконанням покладених на відділ обов’язків з наступним укладенням в установленому законодавством порядку;

         17) забезпечує належний облік та проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в користуванні працівників апарату райдержадміністрації;

         18) в межах покладених на відділ обов’язків забезпечує підготовку матеріалів щодо організації процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб апарату райдержадміністрації.

         6. Відділ має право:

         1) представляти райдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах  та організаціях незалежно від форм власності;

         2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

         3) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

         4) вносити голові райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

         7. Начальник відділу підпорядковується та підзвітний голові райдержадміністрації,заступнику голови  районної державної адміністрації з фінансових питань та заступнику голови райдержадміністрації з організаційних та кадрових питань.

         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 8 цього Положення, головою райдержадміністрації за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування та начальником відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації.

         8. Начальник відділу (особа, що претендує на посаду начальника відділу) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

         1) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки .

         2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

         9. Прийняття (передача) справ начальником відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

10. Начальник відділу:

         1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

         2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

         3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

         4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

         5) погоджує кандидатури працівників райдержадміністрації, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

         6) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

         визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

         визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників;

         вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації;

         створення умов для належного  збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

         визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного чи місцевого бюджету;

         притягнення до відповідальності працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

         удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

         організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

         забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

         7) підписує звітність та документи, які є підставою для:

         перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

         проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

         приймання і видачі грошових коштів;

         оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

8) відмовляє в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

9) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості райдержадміністрації;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

10) погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

11) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

11. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу.

12. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

13. Начальник відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

        

 

                           

Заступник голови  райдержадміністрації                             О. Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ