ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про фінансове управління Гощанської районної державної адміністрації


Дата: 31 січня 2013

Номер: 25

 

Дата оприлюднення: 31.01.2013

 

 

 

Про затвердження Положення

про фінансове управління Гощанської

районної державної адміністрації

  

           Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства фінансів  України від 22листопада 2012 року №1212 «Про  затвердження  Методичних рекомендацій  з розроблення  положень про  структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та  Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій», розпорядження голови обласної державної  адміністрації  від 29 грудня 2012 року №809 «Про затвердження Положення про департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації».

         1. Затвердити Положення про фінансове управління Гощанської районної державної адміністрації, що додається .

          2.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 жовтня 2011 року №180-к «Про затвердження Положення  про фінансове управління Гощанської районної державної адміністрації».

          3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                                  С.Марчук           

 

 

                                                          

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови Гощанської

                                                                           районної державної адміністрації

                                                                            31.01.2013  № 25

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Гощанської районної
державної адміністрації        1.Фінансове управління Гощанської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

        2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

        3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.

4. Завданнями управління відповідно до покладених повноважень є:

розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державним адміністраціям;

участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним і обласним бюджетами;

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;

організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

підготовка і надання районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;

розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу. 

5. Управління  має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районних, державної адміністрації, виконавчих комітетів рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.    

             6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації  та начальником Департаменту фінансів  облдержадміністрації.

        Начальник управління повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

        Начальник управління має заступника, який водночас є начальником бюджетного відділу, який за  його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

             7. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

- затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

- забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

Начальник управління повинен знати:

- Конституцію України, законодавчі акти та нормативні документи з питань державної служби та діяльності райдержадміністрації, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядження, методичні та інші керівні матеріали з  фінансових питань:

- практику застосування чинного законодавства в роботі управління; основи державного управління, економіки та управління персоналом;

- цивільне право, трудове та господарське законодавство;
- правила ділового етикету;
- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
- основні принципи роботи на комп’ютері.
Начальник управління несе відповідальність:

- за неякісне і несвоєчасне виконання посадових завдань і обов’язків, бездіяльність та невикористання наданих йому прав;

- за недотримання обмежень, встановлених законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу і проходження державної служби, порушення норм етики правил поведінки державного службовця.

        9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

       10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджує начальник Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

        Кошторис та штатний розпис управління затверджує начальник Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

       11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

  Керівник апарату райдержадміністрації                               О.Гажаман

 

 

          
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ