На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №74


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

15 лютого  2018      року                                                    №74

 

Про внесення  змін до розпорядження

голови районної державної

адміністрації від 27 березня

2012 року № 72

 

            Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (зі змінами), розпорядження голови райдержадміністрації від 25 січня 2018 року № 19-к «Про голову Демидівської  районної державної адміністрації та його заступників»  та  від  25 січня 2018 року № 20-к  «Про  керівника апарату райдержадміністрації»:

1. Внести зміни до  Інструкції  з діловодства в апараті Демидівської районної державної адміністрації  затвердженої  розпорядженням голови                   райдержадміністрації від  27 березня 2012 року № 72  (зі змінами), що додаються.

 

     Голова адміністрації                                                                       Б.Левшенюк

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської

районної державної адміністрації

15.02.2018     № 74

 

ЗМІНИ

до Інструкції з діловодства в апараті Демидівської районної державної адміністрації

          1.Замінити у пункті 2 розпорядження рядок «Першому заступнику,заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації» рядком: «Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації», у тексті додатку до розпорядження рядки: «Перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації» в усіх відмінках рядками: «Перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації» у відповідних відмінках.

2. Назву розділу «Розпорядження» замінити назвою «Розпорядження, накази по апарату».

3. Пункти 72-93 викласти в такій редакції:

«72. Розпорядження, накази по апарату   видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії розпорядження видаються з основних питань діяльності, з кадрових питань.

73. Проекти розпоряджень, накази по апарату   з основних питань діяльності готуються і подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, а також територіальними органами центральних органів виконавчої влади  за дорученням голови  райдержадміністрації чи за власною ініціативою.

Проекти розпоряджень, накази по апарату з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, а також про відрядження тощо) готує відділ організаційно - кадрової роботи апарату на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, заяв працівників, трудових договорів та інших документів.

74. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів по апарту визначається регламентом Демидівської районної державної адміністрації.

75. Якщо в процесі погодження до проекту розпорядження, проекту наказу  вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню.

76. Розпорядження підписуються головою районної державної адміністрації, накази по апарату – керівником апарату  райдержадміністрації, а  у разі його відсутності – посадовою особою, яка виконує його обов'язки.

Після підписання розпорядження, наказу по апарату  зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового розпорядження, наказу  про внесення змін.

77. Розпорядження, наказ по апарату оформляється на бланку розпорядження. Зміст розпорядження, наказу по апарату  коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника "Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про затвердження...", "Про введення...", "Про створення...") або іменника ("Про підсумки...", "Про заходи...").

78. Текст розпорядження, наказу по апарату  з питань основної діяльності райдержадміністрації та з кадрових питань складається з двох частин – констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання розпорядження, наказу по апарату. Зазначена частина може починатися із слів  "На виконання", "З метою" тощо. Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду цього документа, його автор, дата, номер та заголовок. В кінці констатуючої частини ставиться двокрапка.

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові (службові) особи), конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання. Виконавці можуть бути названі також узагальнено, наприклад: "керівникам структурних підрозділів".

При цьому, як правило, не застосовується написання неконкретних доручень, які містять слова: "прискорити", "поліпшити", "активізувати", "звернути увагу" тощо.

79. Якщо розпорядженням аба наказом по апарату відміняється попередній розпорядчий документ, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися із слів: "Визнати таким, що втратило чинність,...".

Зміни, що вносяться до розпорядження, наказу по апарату оформляються окремим розпорядженням  або наказом, які повинні мати такий заголовок: "Про внесення змін до …" із зазначенням дати, номера, заголовка розпорядження,  наказу по апарату до якого вносяться зміни. Розпорядча частина розпорядження, наказу по апарату починається з такого пункту:

"1. Внести зміни до  .... ".

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, наприклад:

"1) пункт 2 викласти в такій редакції:…";

"2) пункт 3 виключити";

"3) абзац другий пункту 4 доповнити словами…".

Якщо зміни до розпорядчого документа оформляються на окремому аркуші (аркушах), в першому пункті розпорядження зазначається:

"1. Внести зміни до... , що додаються".

80. Останній пункт розпорядчої частини у разі потреби може містити рішення про покладення на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за виконанням розпорядження.

81. До розпоряджень, наказів по апарату не може включатися пункт "Розпорядження довести до відома...". Установи, їх структурні підрозділи, посадові (службові) особи, до відома яких доводиться розпорядження, зазначаються у списку розсилки, який укладач готує разом з проектом розпорядчого документа і передає до загального відділу апарату після підписання такого документа.

82. Розпорядження, накази по апарату з кадрових питань (особового складу) оформляються у вигляді індивідуальних і зведених. В індивідуальних розпорядженнях або наказах по апарату  міститься інформація про одного працівника, у зведених – про кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо).

83. Зміст індивідуального розпорядження, наказу по апарату  з кадрових питань (особового складу) стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника "Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: "Про призначення... ", "Про прийняття...". У зведених розпорядженнях може застосовуватись узагальнений заголовок, наприклад: "Про кадрові питання", "Про особовий склад".

84. У тексті розпоряджень, наказів по апарату з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуюча частина не зазначається, крім випадків призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників органом вищого рівня або за іншою процедурою. У такому разі в констатуючій частині наводиться посилання на відповідний правовий акт органу вищого рівня у такій послідовності: вид акта, його автор, дата, номер, повне найменування.

85. Розпорядча частина розпорядження, наказу по апарату починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: "ПРИЙНЯТИ", "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", "ОГОЛОСИТИ" тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія розпорядження, і малими – ім'я, по батькові працівника та текст розпорядження. У зведених розпорядженнях прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.

86. У розпорядженні, наказі по апарату про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.

87. У зведених розпорядженнях,  з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, звільнення. При цьому до одного зведеного розпорядження не може включатися інформація, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання.

88. У кожному пункті розпорядження, наказах по апарату з кадрових питань зазначається підстава щодо його видання (заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо).

89. Під час ознайомлення з розпорядженням, наказом по апарату згаданими у ньому особами на першому примірнику розпорядження, наказу по апарату чи на спеціальному бланку проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення.

90. Спільне розпорядження установ одного рівня оформляється на чистих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів). Державний Герб України під час оформлення таких розпоряджень не відтворюється. Найменування установ розміщуються на одному рівні, а назва виду документа – посередині. Дата спільного розпорядження повинна бути єдиною, відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний індекс документа – складатися з реєстраційних індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в послідовності підписання розпорядження керівниками установ. Підписи керівників установ розташовуються нижче тексту на одному рівні і скріплюються гербовими печатками цих установ.

Кількість примірників спільних розпоряджень повинна відповідати кількості установ, що їх видають.

91. Порядок підготовки розпоряджень нормативно-правового характеру, які підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції у Демидівському районі, визначається законодавством.

92. Розпорядження, накази по апарату  нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року; розпорядження, накази по апарату  з основної діяльності, з кадрових питань та з питань відряджень мають окрему порядкову нумерацію. При цьому розпорядження, накази по апарату з кадрових питань позначаються літерою "к", з питань відряджень – "в".

         93. Копії розпоряджень, накази по апарату  засвідчуються печаткою "Загальний    відділ"   і надсилаються заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складається і підписується працівником, який його склав.

 

        4.Абзац 2 пункт 148 викласти в новій редакції:

           «Реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації з питань основної  діяльності апарату проводиться у загальному відділі апарату, розпорядження голови райдержадміністрації з кадрових питань,  накази по  апарату  у відділі  організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації».

5.Пункт 150 викласти у такій редакції:

«150. Документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора і змісту документів. Наприклад, окремо реєструються:

акти органів державної влади, доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, що надійшли до апарату;

розпорядження голови райдержадміністрації з основних питань діяльності райдержадміністрації;

розпорядження голови райдержадміністрації з кадрових питань;

розпорядження голови райдержадміністрації з  питань надання відпусток;

розпорядження голови райдержадміністрації з  питань відряджень;

накази по апарату з основних питань діяльності;

накази по апарату з кадрових питань;

акти ревізій фінансово-господарської діяльності;

бухгалтерські документи;

заявки на матеріально-технічне постачання;

службові листи;

звернення громадян;

запити на інформацію.». 

 

Керівник апарату   адміністрації                                                                     Н.Савич

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2017/11/logo.png

Пенсійний фонд України

Інструкція з отримання довідок з QR-кодомЗапровадження нових онлайн-сервісівЯк налаштувати сервіс СМС-інформуванняВідеосюжет про інформаційну сторінкуВідеосюжет про комунікації

http://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua