На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 30 березня 2015 року №74


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

30 березня  2015 року                                                             №74

 

 

Про   колегію відділу освіти,

молоді та спорту

районної державної адміністрації

           

             Відповідно до ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про освіту», положення про відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 липня 2014 року  №131  та з метою налагодження консультативно-дорадчої роботи і колегіального вирішення найбільш важливих питань розвитку регіону:

 

1.Затвердити Положення про  колегію відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, що додається.

 

2.Затвердити персональний склад колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, що додається.

 

3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації  від 24 лютого 2012 року № 55 «Про колегію відділу освіти районної державної адміністрації».

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Левшенюка Б.М.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                        С.Радченко

 

 

 


2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Демидівської районної

державної адміністрації

30.03.2015  №74

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Колегія відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації є постійним, консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодження вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти райдержадміністрації, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

2.У своїй діяльності колегія відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

3.Колегія створюється  й очолюється начальником відділу освіти, молоді та спорту та затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту.

 

                                   ІІ.ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

 

4.Колегія:

1)аналізує, обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу та навчальних закладів, які йому підпорядковуються

2)Розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики у освітній галузі району;

забезпечення співпраці з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

3) обговорює перспективи та програми соціально-економічного розвитку освіти району, наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності з урахуванням національно-культурних та соціально-економічних особливостей району, визначає шляхи їх реалізації;

 

 

3

4) Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження і використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти , молоді та спорту та загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, організацій, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

7) аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, його структурних підрозділів та  навчальних закладів з питань забезпечення на території району прав  громадян на освіту та погоджує план роботи відділу освіти, молоді та спорту ;

8) розглядає  інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених  на відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та навчальні заклади, які йому підпорядковуються.

 

                           ІІІ.СКЛАД КОЛЕГІЇ

 

 5.До складу колегії відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації входять:

- начальник відділу освіти, молоді та спорту (голова колегії),  спеціалісти відділу освіти, молоді та спорту, працівники районного методичного кабінету керівники  навчальних закладів району.

- керівники інших місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також представники підприємств, установ, організацій, батьківських комітетів (за узгодженням).

Кількісний склад колегії не повинен перевищувати 15 осіб. 

 6.Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту.

Зміни до персонального складу вносяться начальником відділу освіти, молоді та спорту за погодженням з головою районної державної адміністрації.

7. На засіданні колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та представники інших організацій за згодою їх керівників.

 

                         ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

 

8.Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводиться щоквартально, позачергові – у міру потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

9.Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою  плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що їх необхідно

4

розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10.Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів відділу, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше за тиждень до початку  року.

11.До затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені додаткові питання порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12.Дата, місце, час проведення та порядок  засідання колегії визначаються головою колегії.

13.Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється заступником голови колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають заступнику голови колегії матеріали (окремо з кожного питання) не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання:

- проект порядку денного засідання колегії із зазначенням доповідача з кожного питання;

- довідки з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, проект рішення колегії;

 -         список запрошених осіб, які братимуть участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи і займаних посад;

- додаткові матеріали ( розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії  матеріали надаються не пізніше як за один день до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

16.Заступник голови колегії та особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу навчальних закладів, залучених до підготовки необхідних матеріалів

Заступник голови колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

 

            V.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

 

17. Засідання колегії веде її голова, а за його відсутності заступник голови колегії.

18.Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж  дві третини загальної кількості членів колегії.

19.Члени колегії беруть участь у засіданні колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5

20.Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

21.Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи , запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під  час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22.Члени колегії  та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23.Головуючий на засіданні колегії, може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час  закритих  засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

24.Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

25.Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису.

26.Після засідання колегії апарат відділу доопрацьовує упродовж п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

 27.Рішення колегії оформляються протоколами, який складається секретарем та  підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол. У протоколі вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань,які розглядалися, хто доповідав та брав участь в обговоренні, зміст рішень,підсумки голосування з кожного питання.

28. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

29.Рішення колегії проводиться у життя, як правило, наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, що видаються у тижневий термін після дати проведення засідання.

30.Рішення колегії доводяться до членів колегії,  структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, а також керівників

 

6

інших органів виконавчої влади, установ, організацій та підприємств , в частині, що їх стосується.

31. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у заступника голови колегії.

 

VI.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

 

32.Контроль за виконанням рішення колегії здійснює начальник відділу освіти, молоді та спорту, керівники структурних підрозділів відділу.

34.Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 Н.Савич       

 

 


 

                                                            7

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

30.03.2015  №74

 

Персональний склад

колегії відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

Стасюк Валерій                            начальник відділу освіти, молоді та

Олександрович                             спорту райдержадміністрації,

                                                        голова колегії

                                                              

     Хомич Олександр                         спеціаліст І категорії відділу освіти,

     Миколайович                                молоді та спорту райдержадміністрації, 

                                                             заступник голови колегії                                                                                                                                           

 

Полотило Людмила                    головний спеціаліст  відділу освіти, молоді

Володимирівна                           та спорту  райдержадміністрації,

                                                           секретар  колегії

 

Члени колегії :

Гусаревич Людмила                  директор Демидівського Будинку творчості

Анатоліївна                                   школярів

 

Нища Тетяна                                 завідувач Боремельського дошкільного

Григорівна                                     навчального закладу

                                                                 

Рослюк Надія                               завідувач районного методичного кабінету 

Михайлівна                                   відділу   освіти, молоді та спорту

                                                        райдержадміністрації   

 

     Синіцька Людмила                      завідувач психолого-медико педагогічною 

     Михайлівна                                    консультацією відділу освіти, молоді

                                                             та спорту райдержадміністрації

 

Теслюк Оксана                              голова районної ради профспілки 

Олександрівна                               працівників освіти                                                        

 

Якимович Галина                          директор Малівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Єрофеївна                    

 

     Керівник апарату                                                                                           

     райдержадміністрації                                                             Н.Савич

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua