На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 6 червня 2013 року №108


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

06 червня 2013 року                                                                                             № 108

 

Про затвердження Положення

про сектор охорони здоров’я

Демидівської районної

державної адміністрації

 

 

На підставі статей 5, 6 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», постанова  Кабінету Міністрів  України  від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження  Типового положення про структурний підрозділ  місцевої державної адміністрації», відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2012 року № 255-О «Про затвердження Методичних рекомендацій  з розроблення положень про структурні  підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської  та Севастопольської міських державних адміністрацій», розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 грудня 2012 року №122-к «Про впорядкування структури Демидівської районної  державної адміністрації»:

 

         1. Затвердити  Положення  про сектор охорони здоров’я  Демидівської  районної державної адміністрації  (далі - Положення),  що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року №34 «Про затвердження  Положення про відділ охорони здоров’я Демидівської райдержадміністрації»,.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ярош Л. Г.

 

 

 

Голова адміністрації                                                         В.Вінічук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської

районної державної адміністрації

06 червня 2013 року № 108

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор охорони здоров’я

Демидівської районної державної  адміністрації

1. Сектор охорони здоров’я Демидівської районної державної адміністрації(далі – сектор) утворюється головою  Демидівської районної державної  адміністрації, і в межах районну забезпечує виконання покладених на нього  завдань.

2. Сектор входить до складу Демидівської районної державної  адміністрації підпорядковується голові Демидівської районної державної  адміністрації та підзвітний і підконтрольний управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, рішенням Демидівської районної ради, прийнятими в межах їх повноважень, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями сектору є:

  -   забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я на території районі;

 -  управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

- прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я району для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

 -  здійснення заходів, спрямованих на  запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію в межах району;

5. Сектор відповідно до покладених на нього обов’язків виконує такі завдання:

 - організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у підпорядкованих  закладах, центрах та здійснює контроль за їх реалізацією;

 -  розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проектів місцевих бюджетів, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

-  здійснює фінансування закладів охорони здоров'я району, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

 - забезпечує ефективне  і цільове використання  асигнованих бюджетних коштів;

-  забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я району;

- проводить аналіз показників стану здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

 - організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах, закладах охорони здоров’я  незалежно від їх форм власності та підпорядкування;

         - сприяє проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, та мешканців району постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

-  сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах своєї компетенції;

-  організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 -  забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у підпорядкованих закладах охорони здоров'я;

- забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

 -  виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на району державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я.

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 -  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 - залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів  адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 - зупиняти, у межах своєї компетенції, дію наказів та розпоряджень керівників закладів охорони здоров’я, якщо вони суперечать законодавству, або виданні з перевищенням їх повноважень;

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом адміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями, для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює  завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Демидівської районної державної  адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  обласною державною адміністрацію.

9. Завідувач сектору:

 - здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому;

 - подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про сектор охорони здоров’я Демидівської районної державної адміністрації;

 - затверджує посадові інструкції працівників cектору та розподіляє обов’язки між ними;

 - планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної  державної адміністрації;

 - звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

 - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Демидівської районної державної  адміністрації питань, що належать  до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

 - подає на затвердження голови Демидівської районної державної  адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 - призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 - погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих закладів  охорони  здоров'я і бере участь в підборі медичних кадрів лікувально-профілактичних закладів району;

 - розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та забезпечує своєчасне подання фінансовим органам  бухгалтерської і статистичної звітності;

 - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

 - забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 - здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ .

11. Сектор є юридичною особою публічного права, має  самостійний баланс, рахунки в головному управлінні Державної  казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

12.Місце знаходження сектору: 35200, вул. Відродження 6, смт.Демидівка Рівненська область.

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                              Н.Савич

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua